Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem

Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ke II. čtvrtletí 2018. Bude tedy zahrnovat veškeré legislativní změny, které nabyly nebo nabudou účinnosti do tohoto data.

Zásadní legislativní změny, které budou již zohledněny v komentáři

Jde zejména o novelu zákoníku práce týkající agenturního zaměstnávání, dále změny vyvolané novelou občanského zákoníku (statusové otázky) a změny vyvolané novelizacemi sociálních předpisů, které jsou se zákoníkem práce spjaty.

Usouvztažnění občanského zákoníku a zákoníku práce

Srozumitelný komentář předkládá výklad pracovněprávních norem za současné aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku, což se již v souvislosti s přelomovým nálezem Ústavního soudu ukázalo jako nezbytné a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku tato potřeba ještě zesílila.

Autorský tým, využití publikace

Autorský tým je složen z předních odborníků na pracovní a občanské právo, kteří se na vzniku obou kodexů legislativně podíleli a touto problematikou se zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi.

Využití publikace pro veškerou praxi

Kniha je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a používají pracovněprávní předpisy, například zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních oborů a mnoha dalším.

autor: Petr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 1. 3. 2018, 880 stran
ISBN: 978-80-7554-132-1

Cena: 999 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Přehled souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - str. 9
Jednotlivé komentáře k předpisům  - str. 12
Kolektiv autorů  - str. 13
Přehled souvisejících právních předpisů  - str. 15
Úvodní slovo  - str. 18
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (s komentářem)  - str. 19
Část první Všeobecná ustanovení  - str. 20
Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů  - str. 20
Hlava II Smluvní strany základních pracovněprávních vztahů  - str. 57
Díl 1 Zaměstnanec  - str. 57
Díl 2 Zaměstnavatel  - str. 58
Hlava III (zrušena - str. 83
Hlava IV Rovné zacházení a zákaz diskriminace  - str. 83
Hlava V Některá ustanovení o právním jednání  - str. 84
Část druhá Pracovní poměr  - str. 129
Hlava I Postup před vznikem pracovního poměru  - str. 129
Hlava II Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru  - str. 137
Hlava III Změny pracovního poměru  - str. 172
Hlava IV Skončení pracovního poměru  - str. 188
Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru  - str. 188
Díl 2 Dohoda  - str. 191
Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody  - str. 192
Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru  - str. 212
Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru  - str. 216
Díl 6 Hromadné propouštění  - str. 223
Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru  - str. 226
Díl 8 Odstupné  - str. 230
Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru  - str. 234
Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa  - str. 238
Část třetí Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  - str. 242
Část čtvrtá Pracovní doba a doba odpočinku  - str. 249
Hlava I Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby  - str. 249
Hlava II Rozvržení pracovní doby  - str. 254
Díl 1 Základní ustanovení  - str. 254
Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby  - str. 256
Díl 3 Konto pracovní doby  - str. 258
Hlava III Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka  - str. 260
Hlava IV Doba odpočinku  - str. 262
Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami  - str. 262
Díl 2 Dny pracovního klidu  - str. 265
Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu  - str. 266
Hlava V Práce přesčas  - str. 268
Hlava VI Noční práce - str. 271
Hlava VII Pracovní pohotovost  - str. 273
Hlava VIII Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku  - str. 274
Hlava IX Zmocňovací ustanovení  - str. 277
Část pátá Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  - str. 278
Hlava I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci  - str. 280
Hlava II Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance  - str. 284
Hlava III Společná ustanovení  - str. 296
Část šestá Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu  - str. 299
Hlava I Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody - str. 299
Hlava II Mzda  - str. 316
Hlava III Plat  - str. 342
Hlava IV Odměna z dohody  - str. 377
Hlava V Mzda nebo plat při výkonu jiné práce  - str. 379
Hlava VI Odměna za pracovní pohotovost - str. 382
Hlava VII Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost  - str. 384
Hlava VIII Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu - str. 397
Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 397
Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy  - str. 401
Část sedmá Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce  - str. 406
Hlava I Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce  - str. 406
Hlava II Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3  - str. 412
Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště  - str. 412
Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení  - str. 425
Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě  - str. 426
Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 435
Hlava III Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3  - str. 436
Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 436
Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě  - str. 438
Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení  - str. 441
Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě  - str. 443
Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí  - str. 446
Hlava IV Společná ustanovení o cestovních náhradách  - str. 447
Hlava V Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce  - str. 456
Část osmá Překážky v práci  - str. 457
Hlava I Překážky v práci na straně zaměstnance - str. 458
Díl 1 Důležité osobní překážky  - str. 458
Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu  - str. 479
Hlava II Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance  - str. 487
Hlava III Překážky v práci na straně zaměstnavatele  - str. 489
Část devátá Dovolená  - str. 492
Hlava I Základní ustanovení  - str. 493
Hlava II Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny - str. 494
Díl 1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část  - str. 494
Díl 2 Dovolená za odpracované dny  - str. 500
Hlava III Dodatková dovolená  - str. 500
Hlava IV Společná ustanovení o dovolené  - str. 503
Díl 1 Obecné ustanovení - str. 503
Díl 2 Čerpání dovolené  - str. 508
Díl 3 Hromadné čerpání dovolené  - str. 514
Díl 4 Změna zaměstnání  - str. 515
Díl 5 Náhrada za dovolenou  - str. 516
Díl 6 Krácení dovolené - str. 517
Část desátá Péče o zaměstnance - str. 520
Hlava I Pracovní podmínky zaměstnanců  - str. 520
Hlava II Odborný rozvoj zaměstnanců  - str. 524
Hlava III Stravování zaměstnanců  - str. 532
Hlava IV Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců  - str. 534
Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením  - str. 534
Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň  - str. 534
Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby  - str. 536
Díl 4 Přestávky ke kojení  - str. 540
Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců  - str. 540
Část jedenáctá Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  - str. 545
Hlava I Prevence - str. 545
Hlava II Povinnosti zaměstnance k náhradě škody  - str. 547
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 547
Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody  - str. 550
Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí  - str. 551
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 560
Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu  - str. 563
Hlava III Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody  - str. 566
Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 566
Díl 2 Odvracení škody  - str. 568
Díl 3 Odložené věci  - str. 569
Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody  - str. 570
Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 572
Hlava IV Společná ustanovení  - str. 597
Část dvanáctá Informování a projednání, působnost odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - str. 601
Hlava I Základní ustanovení  - str. 601
Hlava II Informování a projednání  - str. 604
Hlava III Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  - str. 607
Hlava IV Působnost odborové organizace - str. 613
Hlava V Přístup k nadnárodním informacím  - str. 618
Část třináctá Společná ustanovení  - str. 631
Hlava I Množství práce a pracovní tempo  - str. 631
Hlava II Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru
nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti  - str. 632
Hlava III Vnitřní předpis  - str. 640
Hlava IV Mzdová, platová a ostatní práva  - str. 643
Hlava V Agenturní zaměstnávání - str. 644
Hlava VI Konkurenční doložka  - str. 650
Hlava VII Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek  - str. 653
Hlava VIII Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance  - str. 656
Hlava IX Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání
k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie  - str. 658
Hlava X Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, podpora vzájemných jednání
organizací a organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích  - str. 663
Hlava XI (zrušena - str. 667
Hlava XII (zrušena - str. 667
Hlava XIII Zánik práva, vrácení neprávem vyplacených částek a uplynutí doby  - str. 669
Hlava XIV Doručování  - str. 690
Hlava XV Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 699
Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba  - str. 699
Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů  - str. 708
Hlava XVI Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí  - str. 711
Hlava XVII Některá ustanovení o závazcích a výklad některých pojmů  - str. 711
Hlava XVIII Průměrný výdělek - str. 754
Díl 1 Obecná ustanovení  - str. 754
Díl 2 Rozhodné období  - str. 757
Díl 3 Pravděpodobný výdělek  - str. 758
Díl 4 Formy průměrného výdělku  - str. 759
Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku  - str. 760
Hlava XIX Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie  - str. 764
Část čtrnáctá Přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 765
Hlava I Přechodná ustanovení  - str. 765
Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu  - str. 768
Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení  - str. 772
Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů  - str. 773
Hlava II Závěrečná ustanovení  - str. 774
Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb.  - str. 786
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (s komentářem)  - str. 790
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.  - str. 791
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (s komentářem)  - str. 797
Příloha k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.  - str. 817
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s komentářem)  - str. 843
Přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  - str. 872
Přehled souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
V souvislosti s § 4 ZP
§ 1 (s komentářem)  - str. 31
§ 2 (s komentářem)  - str. 37
§ 3 (s komentářem)  - str. 40
§ 4 (s komentářem)  - str. 42
§ 5 (s komentářem)  - str. 43
§ 6 (s komentářem)  - str. 44
§ 7 (s komentářem)  - str. 46
§ 8 (s komentářem)  - str. 46
§ 9 (s komentářem)  - str. 47
§ 10 (s komentářem)  - str. 48
§ 11 (s komentářem)  - str. 49
§ 12 (s komentářem) v50
§ 13 (s komentářem)  - str. 50
§ 14 (s komentářem)  - str. 50
V souvislosti s § 6 a § 7 ZP
Člověk jako zaměstnavatel (§ 15, § 23, § 30, § 31, § 33, § 37, § 55, § 465 - str. 59
Komentář  - str. 61
Právnická osoba jako zaměstnavatel (§ 18, § 20, § 21, § 118, § 122, § 126, § 127, § 132, § 135, § 136, § 137, § 163, § 164, § 166, § 168, § 169, § 185, § 228, § 423, § 430, § 431, § 440, § 503, § 2716, § 3025)  - str. 62
Komentář  - str. 66
Zastoupení zaměstnavatele (§ 164, § 166, § 430, § 436, § 441, § 445, § 450, § 461, § 465, § 486, § 487, § 488, § 892)  - str. 71
Komentář  - str. 73
Člověk jako zaměstnanec a jeho zastoupení (§ 31, § 35, § 437, § 461, § 465, § 645, § 892, § 896)  - str. 75
Komentář  - str. 77
V souvislosti s § 18 až § 20 ZP
Pojem právního jednání (§ 545, § 546, § 547, § 548, § 551, § 1740)  - str. 87
Komentář  - str. 88
Podmínky v právním jednání (§ 548, § 549, § 550, § 576)  - str. 90
Komentář  - str. 91
Zdánlivé právní jednání (§ 551, § 552, § 553, § 554, § 576, § 579)  - str. 93
Komentář  - str. 93
Výklad právního jednání (§ 555, § 556, § 557, § 574 - str. 95
Komentář  - str. 96
Forma právního jednání (§ 559, § 561, § 562, § 563, § 564 - str. 97
Komentář  - str. 98
Doručování právního jednání (§ 570, § 571, § 572)  - str. 101
Komentář  - str. 102
Neplatnost právního jednání (§ 4, § 65, § 547, § 574, § 575, § 576, § 578, § 580, § 581, § 582, § 583, § 584, § 587 - str. 104
Komentář  - str. 106
Následky neplatnosti právního jednání (§ 579, § 586, § 587, § 588)  - str. 112
Komentář  - str. 113
Relativní neúčinnost právního jednání (§ 589)  - str. 115
Komentář  - str. 115
V souvislosti s § 34 ZP
Předsmluvní odpovědnost (§ 1728, § 1729, § 1730)  - str. 148
Komentář  - str. 148
Uzavření smlouvy (§ 570, § 1725, § 1731, § 1732, § 1734, § 1735, § 1736, § 1737, § 1738, § 1739, § 1740, § 1742, § 1743, § 1744, § 1745 - str. 150
Komentář  - str. 152
Smlouva o smlouvě budoucí (§ 1785, § 1786, § 1787)  - str. 155
Komentář  - str. 156
V souvislosti s § 330 ZP
Promlčení (§ 604, § 609, § 610, § 611, § 619, § 620, § 621, § 623, § 628, § 629, § 630, § 636, § 638, § 639, § 640, § 641, § 642, § 645, § 647, § 648, § 651, § 652, § 653, § 654)  - str. 670
Komentář  - str. 673
V souvislosti s § 331 ZP
Bezdůvodné obohacení (§ 2991, § 2993, § 2997, § 2999, § 3000, § 3004)  - str. 681
Komentář  - str. 683
V souvislosti s § 333 ZP
Počítání času (§ 605, § 606, § 607, § 608)  - str. 688
Komentář  - str. 689
V souvislosti s § 346d ZP
Vznik závazku (§ 1721, § 1759, § 1790, § 2001, § 2004)  - str. 715
Komentář  - str. 716
Obsah závazku (§ 1721, § 1722, § 1789)  - str. 718
Komentář  - str. 719
Smlouvy uzavírané adhezním způsobem (§ 433, § 1798, § 1800)  - str. 719
Komentář  - str. 720
Záloha a závdavek (§ 1807, § 1808)  - str. 721
Komentář  - str. 722
Změny v subjektech závazků (§ 1880, § 1885, § 1892)  - str. 722
Komentář - str. 723
Změny v obsahu závazků (§ 564, § 1901, § 1902, § 1903, § 1904, § 1905, § 1906)  - str. 724
Komentář  - str. 725
Zánik závazku splněním (§ 1911, § 1912, § 1915, § 1926, § 1930, § 1931, § 1932, § 1933, § 1949, § 1951, § 1952, § 1953, § 1954, § 1955, § 1956, § 1957, § 1958, § 1960, § 1968, § 1969, § 1970, § 1971, § 1973, § 1974, § 1975, § 1976, § 1977, § 1978)  - str. 727
Komentář  - str. 731
Zánik závazku dohodou (§ 564, § 1981, § 1995)  - str. 741
Komentář  - str. 741
Započtení (§ 1962, § 1982, § 1987, § 1988, § 1989, § 1991)  - str. 742
Komentář  - str. 743
Prominutí dluhu (§ 1995)  - str. 744
Komentář  - str. 745
Odstoupení od smlouvy (§ 2001, § 2002)  - str. 745
Komentář  - str. 746
Následná nemožnost plnění (§ 588, § 2006, § 2008)  - str. 746
Komentář  - str. 747
Zajištění a utvrzení dluhu (§ 1309, § 1359, § 2018, § 2021, § 2023, § 2045, § 2046, § 2053)  - str. 748
Komentář  - str. 750

Další nabídka k tématu

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce 2018

Mgr. Barbora Suchá, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Tomáš Čermák - Anag, spol. s r. o.

S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český, zná i slovenský“. To však dnes již častokrát neplatí. Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva Předkládaná publikace ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

Helena Jurka - Wolters Kluwer, a. s.

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha, 1. vydání

JUDr. Bořivoj Šubrt - Anag, spol. s r. o.

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, která navazuje na předchozí vydání knihy Obsluha mzdy a platu. Nově v tomto vydání Nový titul je oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2018

Abeceda personalisty 2018

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 569 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.