Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Zákon o vojácích z povolání - Komentář

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, tak prováděcích právních předpisů vydaných k tomuto zákonu. Současně postihuje i souvislosti s jinými předpisy právního řádu České republiky a příslušnou judikaturou.

V úvodních studiích čtenář najde souhrnný výklad základních pojmů i z jiných právních odvětví, jako je rodinné nebo dědické právo, a jejich vztah k právní úpravě obsažené v zákoně č. 221/1999 Sb. Autoři věnují pozornost vzniku, průběhu, změně a zániku služebního poměru, výkonu a době služby, řádné dovolené, zvláštnostem průběhu služby vojáka z povolání, občanským právům vojáka (včetně jejich omezení), vojenskému kázeňskému právu, péči a zabezpečení vojáků z povolání, právní odpovědnosti, zejména odpovědnosti vojáka za škodu způsobenou státu a odpovědnosti státu za škodu způsobenou vojákovi a souvisejícím otázkám náhrad, výsluhovým náležitostem, rozhodování ve věcech služebního poměru, řešení žádostí a stížností vojáků z povolání, počítání času, lhůtám a dobám, promlčení a prekluzi, bezdůvodnému obohacení, zajetí a nezvěstnosti či nárokům v důsledku úmrtí vojáka z povolání.

Po bezmála 20 letech od účinnosti zákona jde o jeho první ucelený výklad, který reaguje také na všechna důležitá tuzemská i evropská soudní rozhodnutí posledních let týkající se služebního poměru vojáků z povolání. Ve výkladu je zapracována novela zákona vydaná pod č. 263/2017 Sb., účinná od 1. října 2017. 

autor: Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 420 stran
ISBN: 978-80-7552-929-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XV
Seznam použitých zkratek - str. XVII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XXI
Předmluva - str. XXIX
I. Zákon o vojácích z povolání v systému práva - str. XXXI
II. Vymezení a výklad některých pojmů - str. XLIV
ZÁKON O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ
§ 1–2 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení  - str. 1
§ 1 Předmět právní úpravy - str. 1
§ 2 Služební poměr - str. 3
§ 2a–43 ČÁST DRUHÁ Vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru vojáků - str. 7
§ 2a–5 HLAVA I Vznik služebního poměru - str. 7
§ 2a Osobní údaje - str. 7
§ 3 Podmínky povolání do služebního poměru - str. 9
§ 4 Výběr uchazeče - str. 11
§ 4a Trestní bezúhonnost - str. 13
§ 5 Povolání do služebního poměru - str. 15
§ 6–17 HLAVA II Průběh a změny služebního poměru - str. 19
§ 6 Služební zařazení - str. 19
§ 6a Rozhodná doba ve služebním zařazení - str. 22
§ 7 Vojenské hodnosti a hodnostní sbory - str. 23
§ 7a Jmenování do vyšší hodnosti - str. 26
§ 8 Doba výkonu služby v hodnosti - str. 27
§ 9 Dočasné zproštění výkonu služby - str. 29
§ 10 Dispozice - str. 30
§ 10a Zvláštní dispozice - str. 33
§ 11 Důvody přerušení služebního poměru - str. 34
§ 12 Doba přerušení služebního poměru - str. 36
§ 13 Pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení - str. 37
§ 13a Zastupování v jiném služebním zařazení - str. 39
§ 14 Služební cesta - str. 40
§ 14a Studijní pobyt - str. 41
§ 15 Odvelení - str. 42
§ 16 Přeložení - str. 43
§ 17 Služební hodnocení - str. 44
§ 18–23 HLAVA III Zánik služebního poměru - str. 48
§ 18 Zánik služebního poměru - str. 48
§ 19 Propuštění ze služebního poměru - str. 50
§ 20 Zákaz propuštění ze služebního poměru - str. 58
§ 21 Odnětí hodnosti - str. 59
§ 21a Zrušení služebního poměru ve zkušební době - str. 61
§ 22 Následky zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru - str. 62
§ 23 Písemné hodnocení při zániku služebního poměru - str. 63
§ 24–31c HLAVA IV Výkon a doba služby - str. 65
§ 24 Výkon služby - str. 65
§ 25 Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby - str. 66
§ 26 Rozvržení základní týdenní doby služby - str. 67
§ 27 Přestávky ve službě - str. 70
§ 28 Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu - str. 71
§ 29 Služba konaná nad základní týdenní dobu služby - str. 73
§ 30 Služební pohotovost - str. 76
§ 31 Intenzivní vojenský výcvik - str. 78
§ 31a Nepřetržitý vojenský výcvik - str. 79
§ 31b Nepřetržité vojenské nasazení - str. 80
§ 31c Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení - str. 81
§ 32–39 HLAVA V Dovolená a služební volno - str. 85
§ 32 Délka řádné dovolené - str. 85
§ 33 Čerpání řádné dovolené - str. 87
§ 34 Přerušení řádné dovolené - str. 89
§ 35 Krácení řádné dovolené - str. 90
§ 36 zrušen - str. 92
§ 37 Zvláštní dovolená - str. 92
§ 38 Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti - str. 93
§ 39 Služební volno při překážkách ve službě - str. 94
§ 40–43 HLAVA VI Zvláštnosti průběhu služby - str. 97
§ 40 Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí - str. 97
§ 40a Zahraniční operace - str. 98
§ 41 Zvláštnosti průběhu služby vojákyň - str. 100
§ 42 Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem - str. 103
§ 43 Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby - str. 104
§ 44–58 ČÁST TŘETÍ Občanská práva a vojenské kázeňské právo - str. 107
§ 44–47 HLAVA I Omezení občanských práv vojáka - str. 107
§ 44 Shromažďovací právo - str. 107
§ 45 Sdružovací právo - str. 108
§ 46 Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru - str. 110
§ 47 Hospodářská a sociální práva - str. 111
§ 48–49 HLAVA II Základní povinnosti vojáků a základní povinnosti nadřízených - str. 115
§ 48 Základní povinnosti vojáků - str. 115
§ 49 Základní povinnosti nadřízeného - str. 119
§ 50–58 HLAVA III Kázeňská pravomoc, kázeňské odměny, kázeňské tresty a jejich ukládání - str. 121
§ 50 Kázeňská pravomoc - str. 121
§ 51 Kázeňský přestupek - str. 123
§ 51a Zápis do evidence přestupků - str. 126
§ 52 Kázeňské odměny - str. 128
§ 53 Kázeňské tresty - str. 131
§ 54 Postup při ukládání kázeňských trestů - str. 133
§ 55 Lhůty pro ukládání kázeňských přestupků - str. 135
§ 56 Nemožnost uložení nebo vykonání kázeňského trestu - str. 138
§ 57 Odvolání proti uložení kázeňského trestu - str. 139
§ 58 Zahlazení kázeňského trestu - str. 141
§ 59–65 ČÁST ČTVRTÁ Péče o vojáky - str. 143
§ 59 Podmínky pro výkon služby - str. 143
§ 60 Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání - str. 144
§ 61 Ubytování - str. 147
§ 61a Služební příspěvek na bydlení - str. 149
§ 62 Rekreace - str. 151
§ 63 Jednorázová peněžní výpomoc - str. 152
§ 64 Rekvalifikace - str. 153
§ 65 Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami - str. 153
§ 66–97a ČÁST PÁTÁ Zabezpečení vojáků - str. 155
§ 66–68r HLAVA I Služební plat - str. 155
§ 66 Nárok na služební plat - str. 155
§ 67 Složky služebního platu - str. 155
§ 68 Služební tarif - str. 158
§ 68a Výkonnostní příplatek - str. 162
§ 68b Příplatek za službu v zahraničí - str. 166
§ 68c Výše zvláštního příplatku - str. 168
§ 68d Zvláštní příplatek za výkon služby ve směnném režimu - str. 168
§ 68e Příplatek za zvýšenou odpovědnost - str. 170
§ 68f Příplatek za služební pohotovost - str. 171
§ 68g Odměna - str. 173
§ 68h Zvláštní případy nároku na služební plat - str. 174
§ 68i Zachovaný služební plat - str. 175
§ 68j Zvláštní případy určení služebního platu - str. 177
§ 68k Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě - str. 182
§ 68l Splatnost služebního platu - str. 188
§ 68m Vyplácení služebního  - str. 188
§ 68n Vyplácení služebního platu ve zvláštních - str. 189
§ 68o Srážky ze služebního platu - str. 191
§ 68p Vrácení služebního platu - str. 192
§ 68q Informační systém o služebním platu - str. 193
§ 68r Průměrný služební plat - str. 194
§ 69–70b HLAVA II Náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek - str. 196
§ 69 Náborový příspěvek - str. 196
§ 70 Výše náborového příspěvku - str. 198
§ 70a Kvalifikační příspěvek - str. 199
§ 70b Stabilizační příspěvek - str. 200
§ 71–89 HLAVA III Cestovní a jiné náhrady - str. 204
§ 71 Vymezení pojmů - str. 204
§ 72 Náhrady při služebních cestách a odvelení - str. 207
§ 73 Stravné - str. 210
§ 74 Náhrada prokázaných jízdních výdajů - str. 213
§ 75 Náhrada prokázaných výdajů za ubytování - str. 214
§ 76 Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách - str. 216
§ 77 Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru - str. 218
§ 78 zrušen - str. 220
§ 79 Cestovní náhrady při zahraniční služební cestě - str. 220
§ 80 Náhrada za cesty k návštěvě rodiny - str. 221
§ 81 Stravné v cizí měně - str. 222
§ 82 Kapesné v cizí měně - str. 224
§ 83 Náhrada za pohonné hmoty v cizí měně - str. 225
§ 84 Rozhodná doba pro vznik nároku - str. 226
§ 85 Prokázání výdajů - str. 226
§ 86 Poskytnutí zálohy a vyúčtování služební cesty - str. 227
§ 87 Čas strávený na služební cestě jinak - str. 229
§ 87a Poskytnutí náhrad jiným subjektem - str. 229
§ 88 Způsob zaokrouhlování náhrad - str. 230
§ 88a Paušalizace náhrad - str. 231
§ 89 Zmocnění k přiznání cestovních náhrad - str. 231
§ 90–93 HLAVA IV Proviantní, výstrojní a přepravní náležitosti - str. 232
§ 90 Proviantní  - str. 232
§ 91 Výstrojní náležitosti - str. 234
§ 92 Přepravní náležitosti - str. 237
§ 93 Prováděcí vyhláška k proviantním, výstrojním a přepravním náležitostem - str. 240
§ 94–97a HLAVA V Zdravotní péče, zdravotní služby, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění - str. 241
§ 94 Zdravotní služby - str. 241
§ 95 Zdravotní pojištění - str. 246
§ 96 Nemocenské pojištění - str. 246
§ 97 Preventivní rehabilitace - str. 248
§ 97a Mimořádná rehabilitace - str. 250
§ 98–100 ČÁST ŠESTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby - str. 253
§ 98 Povinnosti nadřízených  - str. 253
§ 99 Povinnosti vojáka - str. 255
§ 100 Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby - str. 257
§ 101–130 ČÁST SEDMÁ Náhrada škody - str. 259
§ 101–111 HLAVA I Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu - str. 259
§ 101 Obecná odpovědnost vojáka za zaviněné porušení povinnosti - str. 259
§ 102 Vyloučení z odpovědnosti - str. 262
§ 103 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody - str. 264
§ 104 Dohoda o hmotné odpovědnosti - str. 265
§ 105 Odstoupení od dohody o hmotné odpovědnosti - str. 268
§ 106 Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů - str. 269
§ 107 Výše náhrady škody - str. 271
§ 108 Rozsah náhrady škody při společné hmotné odpovědnosti - str. 273
§ 109 Určení výše škody - str. 275
§ 110 Snížení náhrady škody - str. 277
§ 111 Rozhodování o náhradě škody - str. 278
§ 112–125 HLAVA II Odpovědnost státu za škodu způsobenou vojákovi - str. 282
§ 112 Obecná odpovědnost - str. 282
§ 113 Odpovědnost za škodu na odložených věcech - str. 283
§ 114 Odpovědnost za škodu na věci - str. 284
§ 115 Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání - str. 285
§ 116 Náhrady škody na zdraví - str. 288
§ 117 Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby - str. 289
§ 118 Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby - str. 291
§ 119 Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením - str. 293
§ 120 Jednorázové mimořádné odškodnění - str. 294
§ 121 Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání - str. 298
§ 122 Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem - str. 298
§ 123 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých - str. 300
§ 124 Jednorázové odškodnění pozůstalých - str. 301
§ 125 Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých - str. 302
§ 126–130 HLAVA III Společná ustanovení o odpovědnosti státu za škodu - str. 304
§ 126 Zproštění odpovědnosti za škodu - str. 304
§ 127 Náhrada škody - str. 306
§ 128 Přímá souvislost s výkonem služby - str. 307
§ 129 Peněžitý příspěvek - str. 309
§ 130 Nároky státu po poskytnutí náhrady škody - str. 309
§ 131–143 ČÁST OSMÁ Výsluhové náležitosti - str. 311
§ 131 Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru - str. 311
§ 132 Vznik nároku - str. 313
§ 133 Výše příspěvku - str. 316
§ 134 Souběh s invalidním a starobním důchodem - str. 318
§ 135 Zánik nároku na příspěvek - str. 319
§ 136 Souběh nároku s jiným příspěvkem - str. 320
§ 137 Zvyšování výsluhového příspěvku - str. 321
§ 138 Vznik nároku na odbytné - str. 322
§ 139 Výše odbytného - str. 323
§ 140 Odchodné  - str. 325
§ 141 Úmrtné - str. 327
§ 142 Organizace a řízení - str. 328
§ 143 Společná ustanovení o výsluhových náležitostech - str. 331
§ 144–158 ČÁST DEVÁTÁ Rozhodování ve věcech služebního poměru - str. 339
§ 144–146 HLAVA I Obecná ustanovení - str. 339
§ 144 Použití správního řádu - str. 339
§ 145 Řízení ve věcech služebního poměru - str. 342
§ 145a Personální rozkaz - str. 354
§ 146 Podání a postoupení podání - str. 359
§ 147–148 HLAVA II Řízení o odnětí hodnosti - str. 361
§ 147 Rozhodnutí o odnětí hodnosti - str. 361
§ 148 Lhůty pro vydání rozhodnutí o odnětí hodnosti - str. 362
§ 149–152a HLAVA III Přezkoumání rozhodnutí - str. 364
§ 149 Odvolací orgán - str. 364
§ 150 Vyloučení odkladného účinku odvolání - str. 365
§ 150b Nové rozhodnutí ve věci - str. 365
§ 151 Přezkoumání rozhodnutí soudy - str. 367
§ 152 Řízení po zániku služebního poměru - str. 368
§ 152a Výkon rozhodnutí - str. 368
§ 153–158 HLAVA IV Řešení žádostí a stížností - str. 371
§ 153 Žádost nebo stížnost vojáka - str. 371
§ 154 zrušen - str. 374
§ 155 zrušen - str. 374
§ 156 zrušen - str. 374
§ 157 zrušen - str. 374
§ 158 zrušen - str. 374
§ 159–168 ČÁST DESÁTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení  - str. 375
§ 159–163b HLAVA I Společná ustanovení - str. 375
§ 159 Promlčení, zánik práv a nároků - str. 375
§ 160 Počátek běhu lhůt - str. 382
§ 161 Lhůty k uplatnění nároků - str. 383
§ 162 Lhůty k uplatnění přiznaných a uznaných nároků - str. 384
§ 163 Bezdůvodné  - str. 386
§ 163a Zajetí a nezvěstnost - str. 390
§ 163b Doba - str. 392
§ 164–156a HLAVA II Přechodná ustanovení - str. 394
§ 164 Přechod práv a povinností - str. 394
§ 165 Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem - str. 396
§ 165a Úprava výplaty výsluhového příspěvku - str. 399
§ 166–168 HLAVA III Závěrečná ustanovení - str. 402
§ 166 Zvláštní ustanovení - str. 402
§ 166a Stipendium civilním studentům - str. 403
§ 167 Zrušovací ustanovení - str. 403
§ 168 Účinnost - str. .404
Resumé - str. 405
Résumé - str. 406
Seznam použité literatury - str. 407
O autorech - str. 409
Poděkování - str. 413
Rejstřík - str. 414

Další nabídka k tématu

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.