Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Témata  »  Daně a poplatky  »  Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

Zákon o registračních pokladnách – změny platné od 1.7.2005

Většina informací k novému zákonu o registračních pokladnách dosud vyznívala v tom duchu, že praktické uplatňování tohoto zákona má odložený účinek do 1. 1. 2007. Podrobnějším studiem schváleného zákona však dojdeme k závěru, že tomu tak není. Zavádějí se povinnosti všem majitelům elektronických pokladen a dále se opět zavádí povinnost vystavovat doklady při nákupech zboží nebo služeb nad 50 Kč.

 

OBSAH:

Aktuální novinka č. 1 – Novela živnostenského zákona

Aktuální novinka č. 2 – Umístění oznámení a upozornění

Aktuální novinka č. 3 – Novela zákona o správě daní a poplatků

Závěr

 

O zákonu o registračních pokladnách (č. 215/2005 Sb.), který je označen jako daňový zákon, se v médiích hovoří již poměrně dlouhou dobu. Většina informací vyznívala v tom duchu, že jeho praktické uplatňování má odložený účinek do 1. 1. 2007. Zároveň se politická strana se současně nejvyššími volebními preferencemi nechává slyšet, že jej po vyhraných volbách okamžitě zruší. Zdálo by se, že se tímto zákonem tedy nemusíme zabývat, neboť pravděpodobně nikdy nedojde k jeho praktickému uplatnění. Podrobnějším studiem schváleného zákona však dojdeme k poznání, že tomu tak není. Nový zákon zavádí několik povinností, které je třeba plnit prakticky okamžitě. V následujícím textu se věnujeme právě těmto aktuálním změnám.

 

Aktuální novinka č. 1 – Novela živnostenského zákona

S platností od 1. 7. 2005 se znovu zavádí podnikatelům povinnost vystavovat doklady bez ohledu na skutečnost, zda je zákazník požaduje. Uvedená povinnost platila již krátce v roce 2000. Tehdy musel být doklad vystaven při nákupu v nižší částce než nyní, a to nad 20 Kč. Po velkých protestech podnikatelů byl živnostenský zákon novelizován a tato povinnost omezena pouze na případy, kdy zákazník doklad požaduje. Po pěti letech se tedy dostáváme do obdobné situace; jediná změna je ve zvýšené částce na 50 Kč. Novinka jistě přinese potíže zejména podnikatelům, kteří zatím žádnou registrační pokladnu nemají a budou nuceni vystavovat doklady ručně.

Porovnání znění § 31 odst. 17 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.)

do 30. 6. 2005:

§ 31

Povinnosti podnikatele

(17) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak."

od 1. 7. 2005:

§ 31

Povinnosti podnikatele

(17) Podnikatel je povinen vydat zakazníkovi doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby přesahuje-li cena částku 50 Kč. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak."

 

 

Aktuální novinka č. 2 – Umístění oznámení a upozornění

Ke dni účinnosti zákona o registračních pokladnách, tj. 1. 7. 2005, musí každý daňový subjekt, který je považován za povinný subjekt, umístit oznámení a upozornění v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu. V pokladním místě musí být k 1. 7. 2005 viditelně

  • oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, adresa jeho bydliště nebo sídla, DIČ, a
  • umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5:

"Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy."

Kdo si tedy pořídil pokladnu před účinností zákona o registračních pokladnách, je po zásluze potrestán. Uvedená povinnost však postrádá podle našeho názoru jakoukoliv logiku. „Upozornění“ musí povinný subjekt, který používá „jakoukoliv elektronickou pokladnu“, umístit v každém pokladním místě k 1. 7. 2005. Postup při poruše provozu pokladny, ze kterého vychází uvedené „upozornění“, popisuje § 11 tohoto zákona. Tomu se ale podle přechodných ustanovení musí povinný subjekt přizpůsobit nejpozději do 1. 1. 2007.

 

Vybraná ustanovení zákona o registračních pokladnách (č. 215/2005 Sb.) k uvedené problematice:

„§ 3

Evidence plateb na pokladně

(3) V pokladním místě musí být viditelně

a) oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny, a

b) umístěno upozornění tohoto znění v minimálním formátu A 5: „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy.

 

§ 23

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Každý daňový subjekt, který je považován za povinný subjekt podle tohoto zákona, je povinen umístit oznámení a upozornění podle § 3 odst. 3, s výjimkou uvedení daňového kódu pokladny, v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, ode dne účinnosti tohoto zákona.“

 

Koho se novinka č. 2 týká?

Povinným subjektem se podle § 1 zákona o registračních pokladnách rozumí fyzické a právnické osoby, které provozují maloobchod nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Předmětné činnosti jsou podrobně specifikovány v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých činností.

Maloobchod je vymezen v bodech 74 až 78 přílohy č. 4 uvedeného nařízení vlády následujícím způsobem:

  • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
  • Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
  • Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
  • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
  • Maloobchod použitým zbožím

Hostinská činnost je vymezena v části B přílohy č. 2 uvedeného nařízení vlády.

Co se rozumí „jakoukoliv elektronickou pokladnou“, zákon o registračních pokladnách nedefinuje. V § 2 tohoto zákona najdeme pouze vymezení pojmu „pokladna“, jakou si budou muset pořídit povinné subjekty nejpozději do 1. 1. 2007.

 

Aktuální novinka č. 3 – Novela zákona o správě daní a poplatků

S účinností od 1. 7. 2005 se nově zavádí záznamní povinnost podle § 3 zákona o registračních pokladnách, který stanoví mj. i náležitosti pokladního bloku a závěrky. Další záznamní povinnosti jsou včleněny do zákona o správě daní a poplatků (§ 39) - daňový subjekt, který přijímá nebo vydává platby v hotovosti, je povinen vést průběžně evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách lze využít jako důkazní prostředek pro správné stanovení daňové povinnosti. Výjimkou z této povinnosti jsou situace, kdy daňový subjekt vede evidenci o těchto platbách v jiné povinné, zákonem stanovené evidenci – například podle zákona o DPH.

 

Sankce

Nesplnění povinností stanovených zákonem o registračních pokladnách je posuzováno jako porušení daňových povinností nepeněžité povahy. Místně příslušný správce daně tedy může uložit za nesplnění povinností podle zákona o registračních pokladnách pokutu až do výše 2 mil. Kč, a to i opakovaně.

 

Závěr

Podle našeho názoru je schválení uvedeného zákona velmi nešťastnou variantou řešení minimalizace daňových úniků. Jak zaznělo i na půdě Poslanecké sněmovny během schvalování, v žádné zemi, kde zatím obdobný zákon zavedli, nepřinesl očekávané efekty. Došlo pouze k nárůstu byrokracie, tj. zvýšení nákladů souvisejících se správou daní. Zvýšení příjmů státního rozpočtu však tyto náklady nepokrylo. Text zákona bude předmětem mnoha právních analýz, které budou docházet k různým závěrům. Domníváme se, že v mnoha bodech nepřináší zrovna jednoznačné formulace. To samozřejmě není specifickou vlastností pouze této právní normy. Doufejme, že život tohoto zákona nebude mít dlouhého trvání a bude v dohledné době zrušen, včetně jeho „klonů“ zabíhajících i do navazujících právních norem (např. živnostenského zákona).

 

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.