Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe přináší, a vybírají z dosavadní judikatury rozhodnutí, která budou použitelná i při aplikaci nové právní úpravy. Komentář je dílem předních odborníků na správní trestání, a proto je výklad vždy opřen o solidní teoretický základ a vynikající logickou argumentaci. Kniha vychází podle právního stavu k 31. 5. 2018.

Autoři u jednotlivých ustanovení obsáhle citují zásadní judikaturu. Při jejím výběru bylo dbáno na její aktuálnost ve vazbě na novou právní úpravu a uváděna je též relevantní judikatura z oblasti trestního práva, jež může pomoci objasnit některé instituty, které jsou uplatňovány též v trestním právu a trestním řízení. Uváděny jsou i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

Pro přehlednost je v komentáři u jednotlivých paragrafů uveden přehled souvisejících ustanovení zákona, jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je vždy uvozen důvodovou zprávou k zákonu za účelem snazšího seznání úmyslu zákonodárce k přijetí daného ustanovení.

Předností publikace je autorský kolektiv, do něhož patří odborníci působící na Nejvyšším správním soudě, v akademické sféře, advokacii a Legislativní radě vlády, mající bohaté zkušenosti s vedením přestupkových řízení na úrovni správních orgánů či metodicky usměrňující agendu přestupků. Jedná se tak o odborníky, kteří se již v legislativním procesu podíleli na přípravě komentovaného zákona a v současnosti jeho aplikaci metodicky usměrňují a v advokátní, správní či soudní praxi přímo aplikují.

Publikace je určena nejen pro úředníky správních orgánů, ale i všem těm, kterých se oblast správního trestání dotýká. Velmi užitečným zdrojem informací bude pro správní soudy, advokáty, studenty či širokou veřejnost.

autor: David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 31. 5. 2018, 700 stran
ISBN: 978-80-7598-052-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XII
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIV
Předmluva - str. XXI
ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
§ 1–4 Část první Obecná ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Časová působnost - str. 9
§ 3 Územní působnost - str. 17
§ 4 Osobní působnost - str. 24
§ 5–59 Část druhá Základy odpovědnosti za přestupek - str. 42
§ 5–12 Hlava I Společná ustanovení pro fyzickou osobu, právnickou osobu a podnikající fyzickou
osobu - str. 42
§ 5 Přestupek - str. 42
§ 6 Pokus přestupku - str. 51
§ 7 Pokračování v přestupku - str. 56
§ 8 Trvající přestupek - str. 61
§ 9 Hromadný přestupek - str. 65
§ 10 Opomenutí - str. 67
§ 11 Spolupachatel - str. 71
§ 12 Zvláštní subjekt přestupku - str. 76
§ 13–19 Hlava II Odpovědnost fyzické osoby za přestupek - str. 80
§ 13 Fyzická osoba jako pachatel - str. 80
§ 14 Odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka fyzické osoby - str. 90
§ 15 Zavinění - str. 93
§ 16 Omyl skutkový - str. 102
§ 17 Omyl právní - str. 107
§ 18 Věk - str. 112
§ 19 Nepříčetnost - str. 116
§ 20–21 Hlava III Odpovědnost právnické osoby za přestupek - str. 124
§ 20 Právnická osoba jako pachatel - str. 124
§ 21 Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek  - str. 139
§ 22–23 Hlava IV Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek  - str. 146
§ 22 Podnikající fyzická osoba jako pachatel - str. 146
§ 23 Posuzování odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek - str. 153
§ 24–28 Hlava V Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 157
§ 24 Krajní nouze - str. 157
§ 25 Nutná obrana - str. 167
§ 26 Svolení poškozeného - str. 174
§ 27 Přípustné riziko - str. 180
§ 28 Oprávněné použití zbraně - str. 184
§ 29–34 Hlava VI Zánik odpovědnosti za přestupek a odpovědnost právního nástupce  - str. 194
§ 29–32 Díl 1 Zánik odpovědnosti za přestupek - str. 194
§ 29 Důvody zániku odpovědnosti za přestupek - str. 194
§ 30 Délka promlčecí doby - str. 203
§ 31 Běh promlčecí doby - str. 210
§ 32 Stavení a přerušení promlčecí doby - str. 216
§ 33–34 Díl 2 Odpovědnost právního nástupce za přestupek - str. 228
§ 33 Přechod odpovědnosti právnické osoby za přestupek  - str. 228
§ 34 Přechod odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek  - str. 238
§ 35–50 Hlava VII Správní tresty a jejich ukládání - str. 244
§ 35–44 Díl 1 Druhy správních trestů a obecné zásady pro jejich ukládání - str. 244
§ 35 Druhy správních trestů - str. 244
§ 36 Ukládání správních trestů  - str. 249
§ 37 Určení druhu a výměry správního trestu - str. 251
§ 38 Povaha a závažnost přestupku - str. 258
§ 39 Polehčující okolnosti - str. 263
§ 40 Přitěžující okolnosti - str. 268
§ 41 Ukládání správních trestů za více přestupků - str. 273
§ 42 Podmíněné upuštění od uložení správního trestu - str. 278
§ 43 Upuštění od uložení správního trestu - str. 282
§ 44 Mimořádné snížení výměry pokuty - str. 287
§ 45–50 Díl 2 Jednotlivé správní tresty a jejich výkon - str. 292
§ 45 Napomenutí  - str. 292
§ 46 Pokuta - str. 294
§ 47 Zákaz činnosti - str. 301
§ 48 Propadnutí věci - str. 307
§ 49 Propadnutí náhradní hodnoty - str. 313
§ 50 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku - str. 316
§ 51–54 Hlava VIII Ochranná opatření - str. 324
§ 51 Druhy ochranných opatření - str. 324
§ 52 Omezující opatření  - str. 328
§ 53 Zabrání věci - str. 336
§ 54 Zabrání náhradní hodnoty - str. 342
§ 55–59 Hlava IX Zvláštní ustanovení o mladistvých - str. 345
§ 55 Mladistvý - str. 345
§ 56 Ukládání správního trestu mladistvému - str. 348
§ 57 Pokuta - str. 350
§ 58 Zákaz činnosti  - str. 353
§ 59 Upuštění od uložení správního trestu - str. 354
§ 60–102 Část třetí Řízení o přestupcích  - str. 358
§ 60–64 Hlava I Příslušnost správních orgánů a změny příslušnosti  - str. 358
§ 60 Věcná příslušnost  - str. 358
§ 61 Komise pro projednávání přestupků - str. 361
§ 62 Místní příslušnost - str. 366
§ 63 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci  - str. 371
§ 64 Předání věci - str. 377
§ 65 Hlava II Právní styk s cizinou - str. 387
§ 65 Uskutečňování právního styku s cizinou - str. 387
§ 66–67 Hlava III Doručování - str. 391
§ 66 Doručování veřejnou vyhláškou  - str. 391
§ 67 Doručování zmocněnci - str. 394
§ 68–72 Hlava IV Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí - str. 397
§ 68 Účastníci řízení - str. 397
§ 69 Obviněný - str. 402
§ 70 Poškozený - str. 409
§ 71 Osoba přímo postižená spácháním přestupku - str. 415
§ 72 Zákonný zástupce a opatrovník mladistvého obviněného a orgán sociálně-právní ochrany dětí - str. 418
§ 73–76 Hlava V Postup před zahájením řízení - str. 424
§ 73 Oznamování přestupku - str. 424
§ 74 Oznamování přestupku orgánem policie ve zvláštních případech - str. 427
§ 75 Součinnost - str. 433
§ 76 Odložení věci - str. 434
§ 77–92 Hlava VI Postup v řízení - str. 447
§ 77–79 Díl 1 Zahájení řízení - str. 447
§ 77 Překážky řízení - str. 447
§ 78 Zahájení řízení z moci úřední  - str. 450
§ 79 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - str. 456
§ 80–87 Díl 2 Průběh řízení - str. 461
§ 80 Ústní jednání - str. 461
§ 81 Řízení navazující na kontrolu - str. 468
§ 82 Dokazování - str. 470
§ 83 Záruka za splnění povinnosti - str. 476
§ 84 Zrušení, zánik a přeměna právnické osoby - str. 480
§ 85 Přerušení řízení  - str. 486
§ 86 Zastavení řízení - str. 490
§ 87 Narovnání - str. 497
§ 88–92 Díl 3 Zvláštní druhy řízení  - str. 501
§ 88 Společné řízenív501
§ 89 Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - str. 510
§ 90 Příkaz  - str. 520
§ 91 Ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě - str. 525
§ 92 Příkaz na místě a příkazový blok - str. 531
§ 93–94 Hlava VII Rozhodnutí o přestupku - str. 536
§ 93 Výroková část rozhodnutí o přestupku  - str. 536
§ 94 Lhůta pro vydání rozhodnutí - str. 551
§ 95 Hlava VIII Náklady řízení - str. 556
§ 95 Náhrada nákladů řízení - str. 556
§ 96–98 Hlava IX Řízení o odvolání - str. 563
§ 96 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 563
§ 97 Odvolání a postup správního orgánu prvního stupně - str. 567
§ 98 Řízení u odvolacího správního orgánu  - str. 571
§ 99–102 Hlava X Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku - str. 579
§ 99 Nové rozhodnutí - str. 579
§ 100 Přezkumné řízení  - str. 583
§ 101 Přezkum příkazu na místě - str. 590
§ 102 Přechod úhrady pokuty na právního nástupce  - str. 593
§ 103–114 Část čtvrtá Společná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 597
§ 103 Výkon působnosti - str. 597
§ 104 Amnestie  - str. 605
§ 105 Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy - str. 609
§ 106 Evidence přestupků - str. 612
§ 107 Postup při zápisu do evidence přestupků - str. 616
§ 108 Námitkové řízení - str. 618
§ 109 Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 621
§ 110 Přehled přestupků - str. 626
§ 111 Požadavky na oprávněnou úřední osobu - str. 631
§ 112 Přechodná ustanovení - str. 639
§ 113 Zrušovací ustanovení - str. 652
§ 114 Účinnost - str. 662
Věcný rejstřík - str. 665
O autorech - str. 672

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1291 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1291 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

Jelínková, Havelková - C. H. Beck

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází tato publikace. Jako praktická příručka srozumitelně vysvětluje obsah nového přestupkového zákona a ukazuje, ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...

Cena: 980 KčKOUPIT

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Helena Prášková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou

Hana Kučerová, Eva Horzinková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Michal Márton, Barbora Gonsiorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové agendy dosud neznámých ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.