Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány vůči ní podle zákona postupovat.

U jednotlivých paragrafů je uveden přehled souvisejících ustanovení obecního zřízení,jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je doplněn vybranou judikaturou – autoři poukazují na stěžejní rozhodnutí, aniž by zahltili čtenáře.

Do třetího vydání byly zapracovány tři nově přijaté novely obecního zřízení: zákon č. 99/2017 Sb., účinný od 1. ledna 2018, který se týká především odměňování uvolených a neuvolněných členů zastupitelstva, zákon č. 183/2017 Sb., účinný od 1. července 2017, který – v souvislosti s novou úpravou přestupkového práva – zrušil dosavadní ustanovení o pokutách za správní delikty a zavedl do obecního zřízení skutkové podstaty a tresty za určité přestupky, a konečně zákon č. 257/2017 Sb., účinný od 2. září 2017, který doplnil dosavadní úpravu nakládání s majetkem obce. Do aktuálního vydání komentáře byla zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají ke komentovaným otázkám vztah.

autor: Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7552-862-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. XIII
Jednotlivá ustanovení zpracovali - str.  XVI
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Úvod  - str. XXI
Předmluva ke třetímu vydání  - str.  XXII
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 1–146 ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ - str.  1
§ 1–34a HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ - str.  1
§ 1–15 DÍL 1 Postavení obcí - str. 1
§ 1 Obec  - str. 1
§ 2 Obec jako veřejnoprávní korporace - str.  3
§ 3 Město a městys, sloučení obcí - str.  6
§ 4 Statutární města - str. 8
§ 5 Orgány obce - str. 11
§ 6 zrušen - str. 15
§ 7 Samostatná působnost, přenesená působnost - str. 15
§ 8 Určení působnosti obce - str. 18
§ 9 zrušen - str. 19
§ 9a Výkon finanční kontroly - str. 19
§ 10 Obecně závazné vyhlášky obce - str. 20
§ 11 Nařízení obce  - str.  27
§ 12 Platnost a účinnost právního předpisu obce  - str. 31
§ 13 Projednávání návrhů opatření státu a kraje s obcí - str. 34
§ 14 Vydávání potvrzení a vyhotovování zpráv - str.  36
§ 15 zrušen  - str. 38
§ 16–17 DÍL 2 Občané obce - str. 38
§ 16 Práva občanů obce  - str. 38
§ 17 Práva cizích státních občanů - str.  44
§ 18–26a DÍL 3 Území obce a jeho změny - str.  45
§ 18 Území obce - str.  45
§ 19 Sloučení obcí, připojení obce - str. 46
§ 20  Zřízení a zrušení městského obvodu nebo městské části  - str. 51
§ 20a Vznik nové obce  - str.  54
§ 21 Oddělení části obce - str. 55
§ 22 Rozhodnutí o oddělení části obce - str. 57
§ 23  Předání majetku nově vzniklé obci, platnost právních předpisů původní obce  - str.  61
§ 24  Účinnost územních změn; den k podání návrhu na územní změny - str. 62
§ 25 Zápis změn údajů v katastru nemovitostí  - str.  63
§ 26 Jiné změny hranic obcí  - str. 64
§ 26a Rozhodnutí o změně hranic obcí - str. 66
§ 27–34a DÍL 4  Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí  - str.  69
§ 27 Název obce a části obce - str.  69
§ 28  Rozhodování o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství  - str. 70
§ 29  Názvy v českém jazyce a v jazyce národnostní menšiny  - str. 71
§ 30  Provedení označení ulic a jiných veřejných prostranství - str. 73
§ 31 Označení budovy - str. 75
§ 31a  Přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních - str.  78
§ 32 Označení budovy určenými čísly - str. 80
§ 33 Zmocňovací ustanovení - str.  81
§ 34 Veřejné prostranství  - str.  82
§ 34a Znak a vlajka obce  - str. 84
§ 35–37 HLAVA II SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE - str.  86
DÍL 1  - str. 86
§ 35 Samostatná působnost obce  - str. 86
§ 35a  Zřizování právnických osob a organizačních složek obce - str. 90
§ 36 Čestné občanství a ceny obce - str. 93
§ 36a Ocenění významných životních událostí - str. 94
§ 37 Pomoc při zajištění sídel orgánů  - str.  95
§ 38–45 DÍL 2 Hospodaření obce - str.  96
§ 38 Zásady hospodaření obce - str. 96
§ 39  Zveřejnění záměru obce naložit s majetkem a cena převodu - str.  105
§ 40 Nezpřístupnění usnesení  - str.  109
§ 41 Právní jednání obce - str. 110
§ 42 Přezkoumání hospodaření obce - str. 112
§ 43 Závěrečný účet obce  - str.  113
§ 44 Hospodaření s prostředky rozpočtu obce  - str.  114
§ 45 zrušen  - str. 115
§ 46–54 DÍL 3 Spolupráce mezi obcemi  - str. 115
§ 46 Spolupráce obcí v115
§ 47 Nepřípustné formy spolupráce obcí v115
§ 48 zrušenv116
§ 49 Svazek obcív116
§ 50 Předmět činnosti a stanovy svazku obcí - str. 119
§ 51 zrušen v121
§ 52 Práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí - str. 122
§ 53 Přezkoumání hospodaření svazku obcí - str. 123
§ 54 Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami  - str. 124
§ 55 DÍL 4 Spolupráce s obcemi jiných států - str. 124
§ 55 Spolupráce obcí s obcemi jiných států - str. 124
§ 56–59 DÍL 5 nadpis vypuštěn - str. 125
§ 56 zrušen - str. 125
§ 57 zrušen - str. 125
§ 58 zrušen  - str. 125
§ 59 zrušen - str. 126
§ 60 DÍL 6  Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 126
§ 60  Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 126
§ 61–66e HLAVA III PŘENESENÁ PŮSOBNOST - str. 128
§ 61 Přenesená působnost  - str.  128
§ 62 Příspěvek na výkon přenesené působnosti - str. 130
§ 63  Zajištění výkonu přenesené působnosti orgány jiné obce  - str.  131
§ 64 Pověřený obecní úřad - str. 133
§ 65  Rozhodnutí o svěření výkonu přenesené působnosti pověřenému obecnímu úřadu  - str. 135
§ 66 Obce s rozšířenou působností  - str. 136
§ 66a  Zajištění výkonu přenesené působnosti obce s rozšířenou působností  - str. 138 § 66b  Rozhodnutí o svěření výkonu přenesené působnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  - str. 140
§ 66c Veřejnoprávní smlouvy - str.  142
§ 66d Přestupky - str.  144
§ 66e zrušen - str. . 151
§ 67–116 HLAVA IV ORGÁNY OBCE - str. 152
§ 67–83 DÍL 1 Zastupitelstvo obce - str. 152
§ 67 Stanovení počtu členů zastupitelstva  - str. 152
§ 68 Pravidla pro stanovení počtu členů zastupitelstva - str. 153 §
69 Vznik mandátu; slib člena zastupitelstva obce  - str.  156
§ 70 Povaha funkce člena zastupitelstva - str. 159
§ 71 Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva - str. 161
§ 72 Odměna za výkon funkce - str. 164
§ 73 Členění odměn podle velikostní kategorie obcí - str.  169
§ 74  Zvýšení odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva  - str.  172
§ 75  Odměna při zastupování starosty a odměna za členství ve zvláštním orgánu obce a v komisi rady obce - str. 174
§ 76 Mimořádná odměna - str.  176
§ 77 Odchodné - str.  179
§ 78 Stanovení výše a splatnost odchodného - str. 183
§ 79 Odkaz na zákoník práce - str. 185
§ 80 Příspěvky ve zvláštních případech  - str. 185
§ 81 Cestovní náhradyv187
§ 81a Dovolená  - str.  189
§ 82 Oprávnění člena zastupitelstva  - str. 195
§ 83 Povinnosti člena zastupitelstva; střet zájmů - str. 198
§ 84–98 DÍL 2 Pravomoc zastupitelstva obce  - str. 200
§ 84 Pravomoc zastupitelstva obce - str. 200
§ 85 Rozhodování o právních jednáních obce - str.  204
§ 86 zrušen  - str.  210
§ 87 Kvórum - str.  210
§ 88 zrušen - str. 213
§ 89 Rozpuštění zastupitelstva - str. 213
§ 90 Důsledky poklesu počtu členů zastupitelstva   - str. 216
§ 91 Ustavující zasedání zastupitelstva obce  - str. 217
§ 92 Zasedání zastupitelstva obce  - str.  219
§ 93  Informace o zasedání zastupitelstva obce; veřejnost zasedání  - str. 221
§ 94 Návrhy na zařazení na program jednání - str. 225
§ 95 Zápis o průběhu zasedání - str. 226
§ 96 Jednací řád zastupitelstva obce - str. 228
§ 97 Informace o činnosti orgánů obce - str. 229
§ 98 Správce obce  - str.  231
§ 99–102a DÍL 3 Rada obce - str. 233
§ 99 Rada obce  - str. 233
§ 100  Důsledky změn v počtu členů rady a zastupitelstva - str. 235
§ 101 Schůze rady obce - str. 237
§ 102 Pravomoci rady obce - str. 240
§ 102a Výkon pravomocí rady v přechodném období - str.  244
§ 103–108 DÍL 4 Starosta - str.  247
§ 103 Starosta - str. 247
§ 104 Místostarosta - str. 251
§ 105 Oprávnění pozastavit výkon usnesení rady - str. 252
§ 106 Zvláštní orgány obce - str.  252
§ 107 Výkon funkce starosty v přechodném období - str.  254
§ 108  Užívání závěsného odznaku a primátorských insignií  - str.  255
§ 109–116 DÍL 5 Obecní úřad  - str. 256
§ 109 Obecní úřad  - str.  256
§ 110 Tajemník obecního úřadu  - str.  259
§ 111 Označování písemností, používání razítka obce  - str. 262
§ 112 zrušen  - str.  263
§ 113 zrušen  - str.  263
§ 114 zrušen - str. 263
§ 115 zrušen - str. 264
§ 116 zrušen  - str. 264
§ 117–122 HLAVA V  ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE  - str. 265
§ 117 Zřizování výborů - str. 265
§ 118 Činnost výboru  - str. 267
§ 119 Finanční výbor a kontrolní výbor - str. 269
§ 120 Zřízení osadního výboru  - str.  272
§ 121 Oprávnění osadního výboru - str. 273
§ 122 Komise - str. 274
§ 123–128 HLAVA VI DOZOR  - str. 277
§ 123–124a DÍL 1  Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti  - str. 278
§ 123  Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí  - str.  278
§ 124  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti  - str. 283
§ 124a zrušen  - str.  288
§ 125–126 DÍL 2  Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 288
§ 125 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí - str. 288
§ 126  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 291
§ 127–127a DÍL 3  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst  - str. 293
§ 127  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v samostatné působnosti  - str.  293
§ 127a  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v přenesené působnosti - str. 295
§ 128 DÍL 4 Společná ustanovení k dozoru - str.  296 §
128 Společná ustanovení k dozoru  - str.  296
§ 129–129c HLAVA VII  KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI - str. 299
§ 129 Orgány vykonávající kontrolu - str. 299
§ 129a Kontrola výkonu samostatné působnosti - str.  301
§ 129b Kontrola výkonu přenesené působnosti  - str. 303
§ 129c zrušen - str. 304
§ 130–146 HLAVA VIII STATUTÁRNÍ MĚSTA - str. 305
§ 130 Statut územně členěného statutárního města  - str. 305
§ 131  Oprávnění svěřená městským obvodům nebo městským částem - str. 307 § 132  Odejmutí svěřené věci z vlastnictví statutárního města  - str. 308
§ 133 Svěření rozhodování o právních jednáních - str. 309
§ 134 Postavení městských obvodů a městských částí  - str. 311
§ 135  Závaznost usnesení zastupitelstva města a rady města  - str. 314
§ 136  Správce města, městského obvodu nebo městské části   - str.  315
§ 137  Svolání a rozpuštění zastupitelstva městského obvodu nebo městské části  - str.  316
§ 138 zrušen - str.  318
§ 139  Rozsah přenesené působnosti vykonávané orgány statutárních měst a orgány městských obvodů nebo městských částí  - str. 318
§ 140  Zvláštní ustanovení o náměstku primátora, tajemníku magistrátu a tajemníku městského obvodu nebo městské části - str. 321
§ 141 Označování písemností, používání razítek - str. 322
§ 142  Znak a vlajka městského obvodu nebo městské části  - str. 326
§ 143  Ocenění významných životních událostí občanů městských obvodů a městských částí - str. 327
§ 144 zrušen  - str. 328
§ 145 zrušen - str. 328
§ 146 Subsidiarita a specialita úpravy - str. 328
§ 147–152  ČÁST DRUHÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ - str. 330
§ 147 Úprava správního řízení  - str. 330
§ 148  Rozhodování o vyloučení osob ve správním řízení - str. 332
§ 149 Výkon správních rozhodnutí vydaných obcí - str. 334
§ 149a Využívání údajů z informačních systémů - str.  335
§ 149b Výkon úkonů podle občanského zákoníku - str.  337
§ 150 Hlavní město Praha - str. 338
§ 151 Přechodná ustanovení - str. 339
§ 152 Přechodná ustanovení - str. 341
§ 153–155 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  - str. 343
§ 153 Zmocňovací ustanovení  - str. 343
§ 154 Zrušovací ustanovení  - str. 343
§ 155 Účinnost  - str. 344
Příloha  - str. 345
O autorech - str.  346
Věcný rejstřík  - str. 347

Další nabídka k tématu

Zákon o obcích - Komentář

Zákon o obcích - Komentář

Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop - C. H. Beck

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1320 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 145 KčKOUPIT

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

GDPR - Řešení problémů v praxi obcí

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, například zveřejňování osobních ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání

Jaroslav Šejvl - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. ...

Cena: 285 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.