Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která chce ovlivnit chod zastupitelstev a dalších orgánů obcí, jakož se chce seznámit i s tím, jak mají tyto orgány vůči ní podle zákona postupovat.

U jednotlivých paragrafů je uveden přehled souvisejících ustanovení obecního zřízení,jakož i přehled vybraných souvisejících právních předpisů. Text je doplněn vybranou judikaturou – autoři poukazují na stěžejní rozhodnutí, aniž by zahltili čtenáře.

Do třetího vydání byly zapracovány tři nově přijaté novely obecního zřízení: zákon č. 99/2017 Sb., účinný od 1. ledna 2018, který se týká především odměňování uvolených a neuvolněných členů zastupitelstva, zákon č. 183/2017 Sb., účinný od 1. července 2017, který – v souvislosti s novou úpravou přestupkového práva – zrušil dosavadní ustanovení o pokutách za správní delikty a zavedl do obecního zřízení skutkové podstaty a tresty za určité přestupky, a konečně zákon č. 257/2017 Sb., účinný od 2. září 2017, který doplnil dosavadní úpravu nakládání s majetkem obce. Do aktuálního vydání komentáře byla zapracována i vybraná soudní rozhodnutí z poslední doby, která mají ke komentovaným otázkám vztah.

autor: Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 376 stran
ISBN: 978-80-7552-862-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. XIII
Jednotlivá ustanovení zpracovali - str.  XVI
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Úvod  - str. XXI
Předmluva ke třetímu vydání  - str.  XXII
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
§ 1–146 ČÁST PRVNÍ OBECNÍ ZŘÍZENÍ - str.  1
§ 1–34a HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ - str.  1
§ 1–15 DÍL 1 Postavení obcí - str. 1
§ 1 Obec  - str. 1
§ 2 Obec jako veřejnoprávní korporace - str.  3
§ 3 Město a městys, sloučení obcí - str.  6
§ 4 Statutární města - str. 8
§ 5 Orgány obce - str. 11
§ 6 zrušen - str. 15
§ 7 Samostatná působnost, přenesená působnost - str. 15
§ 8 Určení působnosti obce - str. 18
§ 9 zrušen - str. 19
§ 9a Výkon finanční kontroly - str. 19
§ 10 Obecně závazné vyhlášky obce - str. 20
§ 11 Nařízení obce  - str.  27
§ 12 Platnost a účinnost právního předpisu obce  - str. 31
§ 13 Projednávání návrhů opatření státu a kraje s obcí - str. 34
§ 14 Vydávání potvrzení a vyhotovování zpráv - str.  36
§ 15 zrušen  - str. 38
§ 16–17 DÍL 2 Občané obce - str. 38
§ 16 Práva občanů obce  - str. 38
§ 17 Práva cizích státních občanů - str.  44
§ 18–26a DÍL 3 Území obce a jeho změny - str.  45
§ 18 Území obce - str.  45
§ 19 Sloučení obcí, připojení obce - str. 46
§ 20  Zřízení a zrušení městského obvodu nebo městské části  - str. 51
§ 20a Vznik nové obce  - str.  54
§ 21 Oddělení části obce - str. 55
§ 22 Rozhodnutí o oddělení části obce - str. 57
§ 23  Předání majetku nově vzniklé obci, platnost právních předpisů původní obce  - str.  61
§ 24  Účinnost územních změn; den k podání návrhu na územní změny - str. 62
§ 25 Zápis změn údajů v katastru nemovitostí  - str.  63
§ 26 Jiné změny hranic obcí  - str. 64
§ 26a Rozhodnutí o změně hranic obcí - str. 66
§ 27–34a DÍL 4  Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí  - str.  69
§ 27 Název obce a části obce - str.  69
§ 28  Rozhodování o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství  - str. 70
§ 29  Názvy v českém jazyce a v jazyce národnostní menšiny  - str. 71
§ 30  Provedení označení ulic a jiných veřejných prostranství - str. 73
§ 31 Označení budovy - str. 75
§ 31a  Přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních - str.  78
§ 32 Označení budovy určenými čísly - str. 80
§ 33 Zmocňovací ustanovení - str.  81
§ 34 Veřejné prostranství  - str.  82
§ 34a Znak a vlajka obce  - str. 84
§ 35–37 HLAVA II SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE - str.  86
DÍL 1  - str. 86
§ 35 Samostatná působnost obce  - str. 86
§ 35a  Zřizování právnických osob a organizačních složek obce - str. 90
§ 36 Čestné občanství a ceny obce - str. 93
§ 36a Ocenění významných životních událostí - str. 94
§ 37 Pomoc při zajištění sídel orgánů  - str.  95
§ 38–45 DÍL 2 Hospodaření obce - str.  96
§ 38 Zásady hospodaření obce - str. 96
§ 39  Zveřejnění záměru obce naložit s majetkem a cena převodu - str.  105
§ 40 Nezpřístupnění usnesení  - str.  109
§ 41 Právní jednání obce - str. 110
§ 42 Přezkoumání hospodaření obce - str. 112
§ 43 Závěrečný účet obce  - str.  113
§ 44 Hospodaření s prostředky rozpočtu obce  - str.  114
§ 45 zrušen  - str. 115
§ 46–54 DÍL 3 Spolupráce mezi obcemi  - str. 115
§ 46 Spolupráce obcí v115
§ 47 Nepřípustné formy spolupráce obcí v115
§ 48 zrušenv116
§ 49 Svazek obcív116
§ 50 Předmět činnosti a stanovy svazku obcí - str. 119
§ 51 zrušen v121
§ 52 Práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí - str. 122
§ 53 Přezkoumání hospodaření svazku obcí - str. 123
§ 54 Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami  - str. 124
§ 55 DÍL 4 Spolupráce s obcemi jiných států - str. 124
§ 55 Spolupráce obcí s obcemi jiných států - str. 124
§ 56–59 DÍL 5 nadpis vypuštěn - str. 125
§ 56 zrušen - str. 125
§ 57 zrušen - str. 125
§ 58 zrušen  - str. 125
§ 59 zrušen - str. 126
§ 60 DÍL 6  Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 126
§ 60  Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum - str. 126
§ 61–66e HLAVA III PŘENESENÁ PŮSOBNOST - str. 128
§ 61 Přenesená působnost  - str.  128
§ 62 Příspěvek na výkon přenesené působnosti - str. 130
§ 63  Zajištění výkonu přenesené působnosti orgány jiné obce  - str.  131
§ 64 Pověřený obecní úřad - str. 133
§ 65  Rozhodnutí o svěření výkonu přenesené působnosti pověřenému obecnímu úřadu  - str. 135
§ 66 Obce s rozšířenou působností  - str. 136
§ 66a  Zajištění výkonu přenesené působnosti obce s rozšířenou působností  - str. 138 § 66b  Rozhodnutí o svěření výkonu přenesené působnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  - str. 140
§ 66c Veřejnoprávní smlouvy - str.  142
§ 66d Přestupky - str.  144
§ 66e zrušen - str. . 151
§ 67–116 HLAVA IV ORGÁNY OBCE - str. 152
§ 67–83 DÍL 1 Zastupitelstvo obce - str. 152
§ 67 Stanovení počtu členů zastupitelstva  - str. 152
§ 68 Pravidla pro stanovení počtu členů zastupitelstva - str. 153 §
69 Vznik mandátu; slib člena zastupitelstva obce  - str.  156
§ 70 Povaha funkce člena zastupitelstva - str. 159
§ 71 Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva - str. 161
§ 72 Odměna za výkon funkce - str. 164
§ 73 Členění odměn podle velikostní kategorie obcí - str.  169
§ 74  Zvýšení odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva  - str.  172
§ 75  Odměna při zastupování starosty a odměna za členství ve zvláštním orgánu obce a v komisi rady obce - str. 174
§ 76 Mimořádná odměna - str.  176
§ 77 Odchodné - str.  179
§ 78 Stanovení výše a splatnost odchodného - str. 183
§ 79 Odkaz na zákoník práce - str. 185
§ 80 Příspěvky ve zvláštních případech  - str. 185
§ 81 Cestovní náhradyv187
§ 81a Dovolená  - str.  189
§ 82 Oprávnění člena zastupitelstva  - str. 195
§ 83 Povinnosti člena zastupitelstva; střet zájmů - str. 198
§ 84–98 DÍL 2 Pravomoc zastupitelstva obce  - str. 200
§ 84 Pravomoc zastupitelstva obce - str. 200
§ 85 Rozhodování o právních jednáních obce - str.  204
§ 86 zrušen  - str.  210
§ 87 Kvórum - str.  210
§ 88 zrušen - str. 213
§ 89 Rozpuštění zastupitelstva - str. 213
§ 90 Důsledky poklesu počtu členů zastupitelstva   - str. 216
§ 91 Ustavující zasedání zastupitelstva obce  - str. 217
§ 92 Zasedání zastupitelstva obce  - str.  219
§ 93  Informace o zasedání zastupitelstva obce; veřejnost zasedání  - str. 221
§ 94 Návrhy na zařazení na program jednání - str. 225
§ 95 Zápis o průběhu zasedání - str. 226
§ 96 Jednací řád zastupitelstva obce - str. 228
§ 97 Informace o činnosti orgánů obce - str. 229
§ 98 Správce obce  - str.  231
§ 99–102a DÍL 3 Rada obce - str. 233
§ 99 Rada obce  - str. 233
§ 100  Důsledky změn v počtu členů rady a zastupitelstva - str. 235
§ 101 Schůze rady obce - str. 237
§ 102 Pravomoci rady obce - str. 240
§ 102a Výkon pravomocí rady v přechodném období - str.  244
§ 103–108 DÍL 4 Starosta - str.  247
§ 103 Starosta - str. 247
§ 104 Místostarosta - str. 251
§ 105 Oprávnění pozastavit výkon usnesení rady - str. 252
§ 106 Zvláštní orgány obce - str.  252
§ 107 Výkon funkce starosty v přechodném období - str.  254
§ 108  Užívání závěsného odznaku a primátorských insignií  - str.  255
§ 109–116 DÍL 5 Obecní úřad  - str. 256
§ 109 Obecní úřad  - str.  256
§ 110 Tajemník obecního úřadu  - str.  259
§ 111 Označování písemností, používání razítka obce  - str. 262
§ 112 zrušen  - str.  263
§ 113 zrušen  - str.  263
§ 114 zrušen - str. 263
§ 115 zrušen - str. 264
§ 116 zrušen  - str. 264
§ 117–122 HLAVA V  ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE  - str. 265
§ 117 Zřizování výborů - str. 265
§ 118 Činnost výboru  - str. 267
§ 119 Finanční výbor a kontrolní výbor - str. 269
§ 120 Zřízení osadního výboru  - str.  272
§ 121 Oprávnění osadního výboru - str. 273
§ 122 Komise - str. 274
§ 123–128 HLAVA VI DOZOR  - str. 277
§ 123–124a DÍL 1  Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti  - str. 278
§ 123  Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí  - str.  278
§ 124  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti  - str. 283
§ 124a zrušen  - str.  288
§ 125–126 DÍL 2  Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 288
§ 125 Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí - str. 288
§ 126  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti - str. 291
§ 127–127a DÍL 3  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst  - str. 293
§ 127  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v samostatné působnosti  - str.  293
§ 127a  Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v přenesené působnosti - str. 295
§ 128 DÍL 4 Společná ustanovení k dozoru - str.  296 §
128 Společná ustanovení k dozoru  - str.  296
§ 129–129c HLAVA VII  KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI - str. 299
§ 129 Orgány vykonávající kontrolu - str. 299
§ 129a Kontrola výkonu samostatné působnosti - str.  301
§ 129b Kontrola výkonu přenesené působnosti  - str. 303
§ 129c zrušen - str. 304
§ 130–146 HLAVA VIII STATUTÁRNÍ MĚSTA - str. 305
§ 130 Statut územně členěného statutárního města  - str. 305
§ 131  Oprávnění svěřená městským obvodům nebo městským částem - str. 307 § 132  Odejmutí svěřené věci z vlastnictví statutárního města  - str. 308
§ 133 Svěření rozhodování o právních jednáních - str. 309
§ 134 Postavení městských obvodů a městských částí  - str. 311
§ 135  Závaznost usnesení zastupitelstva města a rady města  - str. 314
§ 136  Správce města, městského obvodu nebo městské části   - str.  315
§ 137  Svolání a rozpuštění zastupitelstva městského obvodu nebo městské části  - str.  316
§ 138 zrušen - str.  318
§ 139  Rozsah přenesené působnosti vykonávané orgány statutárních měst a orgány městských obvodů nebo městských částí  - str. 318
§ 140  Zvláštní ustanovení o náměstku primátora, tajemníku magistrátu a tajemníku městského obvodu nebo městské části - str. 321
§ 141 Označování písemností, používání razítek - str. 322
§ 142  Znak a vlajka městského obvodu nebo městské části  - str. 326
§ 143  Ocenění významných životních událostí občanů městských obvodů a městských částí - str. 327
§ 144 zrušen  - str. 328
§ 145 zrušen - str. 328
§ 146 Subsidiarita a specialita úpravy - str. 328
§ 147–152  ČÁST DRUHÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ - str. 330
§ 147 Úprava správního řízení  - str. 330
§ 148  Rozhodování o vyloučení osob ve správním řízení - str. 332
§ 149 Výkon správních rozhodnutí vydaných obcí - str. 334
§ 149a Využívání údajů z informačních systémů - str.  335
§ 149b Výkon úkonů podle občanského zákoníku - str.  337
§ 150 Hlavní město Praha - str. 338
§ 151 Přechodná ustanovení - str. 339
§ 152 Přechodná ustanovení - str. 341
§ 153–155 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  - str. 343
§ 153 Zmocňovací ustanovení  - str. 343
§ 154 Zrušovací ustanovení  - str. 343
§ 155 Účinnost  - str. 344
Příloha  - str. 345
O autorech - str.  346
Věcný rejstřík  - str. 347

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností, 3. vydání

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také ...

Cena: 519 KčKOUPIT

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

ÚZ č. 1212 - Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 23 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva. 2. vydání

doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický ...

Cena: 597 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě, 1. vydání

Bc. Zdeněk Šenk - Anag, spol. s r. o.

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací státní správy a samosprávy. Praktický rádce v BOZP pro praxi samosprávy Odborný ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, 2. vydání

Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současně z řad odborníků působících v samosprávných ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právnické osoby obcí a krajů

Právnické osoby obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Jak z názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba". Vztah územních samosprávných ...

Cena: 507 KčKOUPIT

Zpracování osobních údajů obcemi

Zpracování osobních údajů obcemi

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Nová publikace na velmi aktuální téma zpracování osobních údajů podrobně informuje, jaké jsou povinnosti obcí při zpracování osobních údajů např. při zveřejňování na úřední desce, při zpracování agendy přestupků a také v případě instalace kamerových systémů atd. Je skutečností, že ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.