Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního stavu k 1. říjnu 2017.

Přestože zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu byl přijat již v roce 1993, komentář k tomuto zákonu vychází vůbec poprvé. Zákon o NKÚ přitom patří mezi zákony provádějící Ústavu České republiky, neboť na základě jejího čl. 97 odst. 3 stanoví postavení a působnost NKÚ, jeho organizační strukturu a další podrobnosti jeho činnosti.

Lze proto jen přivítat, že kolektiv autorů prvního komentáře k zákonu o NKÚ je tvořen osobnostmi působícími jak uvnitř, tak vně NKÚ: autory jsou současný prezident NKÚ Ing. Miloslav Kala, ředitelka odboru právního NKÚ Mgr. Tereza Koucká Höfferová, vedoucí oddělení legislativních agend a dokumentace odboru právního NKÚ JUDr. Jiří Krůta, předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu a současně člen Kárné komory NKÚ JUDr. František Púry, Ph.D. a soudce Ústavního soudu JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

autor: Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 10. 2017, 186 stran
ISBN: 978-80-7552-740-0

Cena: 455 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Autoři komentáře - str. VII
Seznam použitých zkratek - str. IX
Seznam předpisů citovaných v komentáři - str. XIII
Předmluva - str. XXI
ZÁKON O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU
§ 1  ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení  - str. 1
§ 1 (Úvodní ustanovení) - str. 1
§ 2–6  ČÁST DRUHÁ – Postavení a působnost Úřadu - str. 4
§ 2  (Postavení NKÚ) - str. 4
§ 3 (Působnost NKÚ) - str. 11
§ 4 (Kontrolní činnost) - str. 27
§ 4a (Přístup k údajům) - str. 34
§ 5 (Stanoviska NKÚ) - str. 37
§ 6 (Stanoviska k návrhům právních předpisů) - str. 39
§ 7–15 ČÁST TŘETÍ – Organizace Úřadu - str. 40
§ 7 Orgány Úřadu - str. 40
§ 8 (Prezident NKÚ) - str. 41
§ 9 (Viceprezident NKÚ- str. 44
§ 10 (Prezident NKÚ a viceprezident NKÚ) - str. 45
§ 11 (Člen NKÚ) - str. 51
§ 12 (Členové NKÚ) - str. 52
§ 13 Kolegium Úřadu - str. 57
§ 14 Senáty Úřadu - str. 60
§ 15 Kontroloři - str. 62
§ 16–31 ČÁST ČTVRTÁ – Činnost Úřadu - str. 64
§ 16 Mezinárodní spolupráce - str. 64
§ 17 Plán kontrolní činnosti- str. 65
§ 18 Výroční zpráva - str. 69
§ 19 (Kontrolní řád) - str. 70
§ 20 (Podjatost) - str. 74
§ 21 (Oprávnění kontrolujících) - str. 77
§ 22 (Povinnosti kontrolujících) - str. 86
§ 23 (Povinnost mlčenlivosti) - str. 90
§ 24 (Součinnost kontrolované osoby) - str. 93
§ 25 (Kontrolní protokol) - str. 95
§ 26 (Seznámení s kontrolním protokolem)  - str. 98
§ 27 (Námitky a odvolání) - str. 100
§ 28 (Pokuta) - str. 105
§ 29 (Náklady NKÚ) - str. 108
§ 30 (Informační povinnost) - str. 109
§ 31 (Zákon o kontrole) - str. 113
§ 32–33 ČÁST PÁTÁ – Financování a hospodaření Úřadu - str. 115
§ 32 Financování Úřadu - str. 115
§ 33 Hospodaření s rozpočtovou kapitolou Úřadu - str. 118
§ 34–48 ČÁST ŠESTÁ – Společná ustanovení - str. 123
§ 34 (Kárně odpovědné osoby) - str. 123
§ 35 (Kárné provinění) - str. 124
§ 36 (Zánik kárné odpovědnosti) - str. 128
§ 37 (Kárná komora NKÚ) - str. 129
§ 38 (Složení Kárné komory NKÚ) - str. 129
§ 39 (Kárné řízení) - str. 132
§ 40 (Jednání Kárné komory NKÚ) - str. 134
§ 41 (Vyrozumění o zahájení kárného řízení) - str. 136
§ 42 (Činnost Kárné komory NKÚ) - str. 137
§ 43 (Vyhotovení a doručení rozhodnutí a odvolání proti němu) - str. 143
§ 44 Kárné opatření - str. 148
§ 45 Věstník Úřadu - str. 149
§ 46 (Platy prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ) - str. 151
§ 47 (Náhrada za výkon funkce v Kárné komoře NKÚ) - str. 153
§ 48 (Použití zákoníku práce) - str. 154
§ 49–52 ČÁST SEDMÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení- str. 156
§ 49 (První svolání Kolegia NKÚ) - str. 156
§ 50 (Zrušovací ustanovení ústředních kontrolních   orgánů státu) - str. 156
§ 51 (Zrušovací ustanovení) - str. 157 § 52 (Účinnost) - str. 158
Věcný rejstřík - str. 160

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

ÚZ č. 1311 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb. Kniha pojednává mimo jiné o právních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také zákon o veřejném ochránci práv, zákon o Ústavním soudu, antidiskriminační zákon, kompetenční zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákon o státních symbolech, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1309 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Kontrolní řád - komentář

Kontrolní řád - komentář

Josef Vedral - BOVA POLYGON

Komentář podává podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového kontrolního řádu, a to jak pokud jde o samotný obsah těchto ustanovení, tak pokud jde o jejich vztahy k dalším součástem právního řádu, které s právní úpravou kontroly nějak souvisejí či se jí dotýkají. Tam, kde je to ...

Cena: 467 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.