Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář, 7. vydání

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Sedmé, aktualizované vydání komentáře zahrnuje poslední novelu zákona o DPH, jež s účinností od 1. července 2017 zejména změnila aplikaci DPH u mank a škod, rozšířila uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti, zavedla nový přístup k přijatým úplatám a vypustila speciální ustanovení pro uplatňování DPH u společníků společnosti bez právní subjektivity.

Poslední vydání komentáře podává výklad nejnovější úpravy a odpovědi na otázky, se kterými se plátce bude jistě potýkat.

Přináší nový, v české odborné literatuře ojedinělý a komplexní, pohled na problematiku DPH. Seznamuje s komunitárním právem a veškerou i tou nejnovější dostupnou judikaturou Evropského soudního dvora týkající se daných ustanovení zákona o DPH a osvětluje její možné využití v praxi.

Rozebírá praktické uplatňování DPH na konkrétních případech na základě vzájemného vztahu jednotlivých ustanovení směrnice 2006/112/ES, jejího prováděcího předpisu a zákona o dani z přidané hodnoty.

Upozorňuje čtenáře na rozpory mezi tuzemskou a komunitární právní úpravou a možná rizika související s uskutečněním transakcí se subjekty zejména z jiných členských států EU.

Obsahuje informace a citace publikovaných stanovisek Ministerstva financí ČR a informace o závěrech jednání koordinačních výborů Komory daňových poradců ČR a Ministerstva financí ČR, včetně citací z těchto pro plátce mnohdy špatně dostupných materiálů.

Publikace čtenáře v neposlední řadě seznamuje i s dostupnou judikaturou tuzemských soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, včetně citací z těchto rozsudků.

V závěru komentáře ke každému paragrafu je seznam souvisejících ustanovení zákona o DPH a evropských právních předpisů (směrnice), výběr dostupné literatury, judikatury tuzemských soudů i Evropského soudního dvora i s citacemi nejvýznamnějších částí rozsudku nebo stanoviska generálního advokáta.

Rozšířený autorský tým tvoří 5 daňových poradců, specialistů na DPH, s dlouholetou praxí v tomto oboru.

autor: Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 1180 stran
ISBN: 978-80-7552-569-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str. XV
O autorech - str. XIX
Seznam použitých zkratek - str. XXI
ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 1–110zf ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ - str. 1
§ 1–4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ  - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Předmět daně - str. 4
§ 2a Vynětí z předmětu daně  - str. 13
§ 2b Volba předmětu daně - str. 16
§ 3 Územní působnost - str. 17
§ 4 Vymezení základních pojmů - str. 21
§ 4a Obrat - str. 53
§ 4b Zvláštní ustanovení - str. 57
§ 5–87 HLAVA II UPLATŇOVÁNÍ DANĚ - str. 63
§ 5–6l Díl 1 Daňové subjekty - str. 63
§ 5 Osoby povinné k dani - str. 63
§ 5a–5c Skupina - str. 86
§ 5a Vymezení skupiny - str. 86
§ 5b Zastupující člen, odpovědnost členů - str. 92
§ 5c Přechod práv a povinností - str. 93
§ 6–6f Plátci - str. 94
§ 6 Překročení obratu - str. 94
§ 6a Zrušen - str. 98
§ 6b Nabytí majetku - str. 98
§ 6c Osoby usazené mimo tuzemsko - str. 101
§ 6d Část člena skupiny mimo tuzemsko - str. 104
§ 6e Pokračování v činnosti po zemřelém plátci - str. 105
§ 6f Dobrovolná registrace - str. 107
§ 6g–6l Identifikované osoby - str. 110
§ 6g Pořízení zboží - str. 110
§ 6h Přijetí služby a vybraného zboží - str. 112
§ 6i Poskytnutí služby - str. 114
§ 6j Registrace pro účely využití režimu jednotného správního místa - str. 115
§ 6k Dobrovolná registrace identifikované osoby  - str. 116
§ 6l Dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 117
§ 7–12 Díl 2 Místo plnění - str.  117
§ 7–8 Oddíl 1 Stanovení místa plnění při dodání zboží - str.  117
§ 7 Místo plnění při dodání zboží - str.  117
§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu - str. 131
§ 8 Místo plnění při zasílání zboží - str. 133
§ 9–10k Oddíl 2 Stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 136
§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby - str. 136
§ 9a Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi - str. 147
§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci - str. 148
§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob - str. 156
§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy - str. 157
§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby - str. 162
§ 10d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku - str. 164
§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani - str.  169
§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani  - str. 173
§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží ... a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani  - str.  174
§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani do třetí země . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 10i Místo plněn
í při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani - str. 186
§ 10j Zrušen  - str. 195
§ 10k Zrušen - str. 195
§ 11 Oddíl 3 Stanovení místa plnění při pořízení zboží z jiného  členského státu - str. 195
§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 195
§ 12 Oddíl 4 Stanovení místa plnění při dovozu zboží - str. 200
§ 12 Místo plnění při dovozu zboží - str. 200
§ 13–20 Díl 3 Vymezení plnění  - str. 203
§ 13  Dodání zboží - str. 203
§ 14 Poskytnutí služby - str. 234
§ 15 Zrušen - str. 252
§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 252
§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného obchodu  - str. 259
§ 18 Zrušen  - str.  263
§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř územ
í Evropské unie - str. 263
§ 20 Dovoz zboží - str. 268
§ 20a–25 Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň  přiznat nebo zaplatit  - str. 270
§ 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby - str. 270
§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby  - str. 283
§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně - str. 298
§ 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží - str. 299
§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 309
§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko - str. 312
§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu   - str. 314
§ 26–35a Díl 5 Daňové doklady - str. 318
§ 26 Oddíl 1 Obecná ustanovení o daňových dokladech - str. 318
§ 26 Daňový doklad - str. 318
§ 27–28  Oddíl 2 Vystavování daňových dokladů - str. 320
§ 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů - str. 320
§ 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku - str. 323
§ 29–29a  Oddíl 3 Náležitosti daňových dokladů - str. 327
§ 29 Náležitosti daňového dokladu - str. 327
§ 29a Náležitosti daňového dokladu skupiny  - str. 331
§ 30–30a  Oddíl 4 Zjednodušený daňový doklad - str. 331
§ 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu  - str. 331
§ 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu . . . . 332
§ 31–32a  Oddíl 5 Zvláštní daňové doklady - str. 333
§ 31 Splátkový kalendář - str. 333
§ 31a Platební kalendář  - str. 333
§ 31b Souhrnný daňový doklad - str. 334
§ 32 Doklad o použití  - str. 335
§ 32a Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu - str. 337
§ 33–33a  Oddíl  6 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží  - str. 338
§ 33 Daňový doklad při dovozu  - str. 338
§ 33a Daňový doklad při vývozu - str. 340
§ 34  Oddíl 7 Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu  a čitelnosti daňových dokladů - str. 342
§ 34 Věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňových dokladů - str. 342
§ 35–35a Oddíl 8 Uchovávání daňových dokladů - str. 347
§ 35 Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů - str. 347
§ 35a Elektronické uchovávání daňových dokladů - str. 349
§ 36–46a Díl 6 Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad - str. 351
§ 36 Základ daně - str. 351
§ 36a Základ daně ve zvláštních případech - str. 391
§ 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby . . 398
§ 37a  Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění - str. 402
§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží  - str. 404
§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku - str. 408
§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu - str. 409 § 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně - str. 411
§ 42 Oprava základu daně a oprava výše daně - str. 412
§ 43 Oprava výše daně v jiných případech - str. 434
§ 44  Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení - str. 439
§ 45 Opravný daňový doklad - str. 450
§ 46  Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení  - str. 453
§ 46a Zrušen - str. 454
§ 47–50 Díl 7  Sazby daně  - str. 455
§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění - str. 455
§ 47a Předmět závazného posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění  - str. 459
§ 47b Žádost o závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění  - str. 462
§ 48 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení  - str. 463
§ 48a Zrušen - str. 473
§ 49 Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení - str. 473
§ 50 Zrušen - str. 477
§ 51–62 Díl 8  Osvobození od daně bez nároku  na odpočet daně - str. 477
§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně . 477 § 52 Základní poštovní služby a dodání poštovních známek - str. 482
§ 53 Zrušen - str. 486
§ 54 Finanční činnosti - str.  486
§ 54a Penzijní činnosti - str. 520
§ 55 Pojišťovací činnosti - str. 520
§ 56 Dodání nemovité věci - str. 535
§ 56a Nájem nemovité věci - str.  553
§ 57 Výchova a vzdělávání - str. 566
§ 58 Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží - str. 581
§ 59 Sociální pomoc - str. 592
§ 60 Provozování hazardních her - str. 594
§ 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně - str. 596
§ 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně - str.  616
§ 63–71g Díl 9 Osvobození od daně s nárokem na odpočet  daně - str. 618
§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně  - str. 618
§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu  - str.  619
§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu  - str. 638
§ 66 Osvobození od daně při vývozu zboží  - str. 640
§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země - str.  645
§ 68 Osvobození ve zvláštních případech  - str. 646
§ 69 Osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží - str. 662
§ 70 Osvobození přepravy osob  - str. 665
§ 71 Osvobození od daně při dovozu zboží - str. 665
§ 71a–71f  Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních  zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla  a při dovozu pohonných hmot cestujícím - str. 675
§ 71a Dovoz zboží cestujícími - str.  675
§ 71b Obecné limity pro osvobození  - str. 675
§ 71c Dovoz tabákových výrobků - str. 676
§ 71d Dovoz alkoholu a alkoholických nápojů - str. 676
§ 71e Dovoz zboží při výkonu práce - str. 677
§ 71f Dovoz pohonných hmot - str. 677
§ 71g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně - str. 678
§ 72–79c Díl 10 Odpočet daně - str. 680
§ 72 Nárok na odpočet daně - str. 680
§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně - str. 730
§ 74 Oprava odpočtu daně - str. 749
§ 75 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši - str. 756
§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši - str. 767
§ 77 Vyrovnání odpočtu daně - str. 781
§ 78–78e  Úprava odpočtu daně  - str. 787
§ 78 Obecná pravidla - str.  787
§ 78a Algoritmus výpočtu upravované částky - str. 795
§ 78b Úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností - str. 799
§ 78c Úprava u právního nástupce - str. 800
§ 78d Jednorázová úprava odpočtu daně při dodání dlouhodobého majetku - str. 801
§ 78e Úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku - str. 803
§ 79–79c  Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení  registrace  - str. 806
§ 79 Nárok na odpočet daně při registraci - str. 806
§ 79a Úprava nároku na odpočet daně při zrušení registrace  - str. 810
§ 79b Úprava nároku na odpočet daně při zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce - str. 813
§ 79c Zrušení registrace bez povinnosti provádět úpravy nároku na odpočet daně - str. 814
§ 80–87 Díl 11 Vracení daně a prodej zboží za ceny  bez daně - str. 815
§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit . . 815 §
80a Vracení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko - str.  823
§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci - str. 825
§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech . . 828
§ 82a–82b  Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným  k dani v jiném členském státě - str. 834
§ 82a Uplatnění nároku na vrácení daně - str. 834
§ 82b Řízení o vrácení daně - str. 840
§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani - str. 844
§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží - str. 851
§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením - str.  856
§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států - str. 861
§ 87 Prodej zboží za ceny bez daně  - str. 863
§ 88–92  HLAVA III ZVLÁŠTNÍ REŽIMY - str. 865
§ 88 Zrušen  - str. 865
§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu  - str. 865
§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi - str. 878
§ 91 Zrušen - str. 885
§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato - str. 885
§ 92a–92i HLAVA IV REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI - str. 890
§ 92a Díl 1 Obecná ustanovení - str. 890
§ 92a Základní ustanovení - str. 890
§ 92b–92ea Díl 2 Trvalé použití režimu přenesení daňové  povinnosti  - str. 893
§ 92b Dodání zlata - str. 893
§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu - str. 894
§ 92d Dodání nemovité věci - str. 895
§ 92e  Poskytnutí stavebních nebo montážních prací - str. 896
§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech - str. 902
§ 92f–92g Díl 3 Dočasné použití režimu přenesení daňové  povinnosti - str. 903
§ 92f Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu - str. 903
§ 92g Mechanismus rychlé reakce - str. 908
§ 92h–92i Díl 4 Závazné posouzení - str. 909
§ 92h Předmět závazného posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 909
§ 92i Žádost o závazné posouzení pro použití režimu přenesení daňové povinnosti - str. 909
§ 93–110zf HLAVA V SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU - str. 910
§ 93–110 Díl 1 Obecná ustanovení o správě daně - str. 910
§ 93 Správa daně celními úřady - str. 910
§ 93a Místní příslušnost - str. 911
§ 94 Povinná registrace plátce  - str.  912
§ 94a Dobrovolná registrace plátce - str. 914
§ 95 Zrušen - str. 916
§ 95a Skupinová registrace - str. 916
§ 96 Povinný registrační údaj - str. 919
§ 97 Registrace identifikované osoby - str. 920
§ 97a Dobrovolná registrace identifikované osoby - str. 921
§ 98 Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob  - str. 922
§ 99 Zdaňovací období - str. 923
§ 99a Změna zdaňovacího období - str. 924
§ 99b Zdaňovací období v insolvenci - str. 926
§ 100 Evidence pro účely daně z přidané hodnoty - str. 928
§ 100a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty - str. 931
§ 101 Obecná ustanovení o daňovém přiznání - str. 932
§ 101a Elektronická forma podání - str. 937
§ 101b Zvláštní ustanovení o podávání daňového přiznání - str. 939
§ 101c Povinnost podat kontrolní hlášení - str. 942
§ 101d Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení  - str. 946
§ 101e Lhůty pro podání kontrolního hlášení - str. 950
§ 101f Opravné a následné kontrolní hlášení - str. 952
§ 101g Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 953
§ 101h Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 955
§ 101i Lhůta pro zánik povinnosti související s kontrolním hlášením - str. 958
§ 101j Vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení  - str. 959
§ 101k Prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení - str. 959
§ 102 Souhrnné hlášení - str. 961
§ 103 Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň - str. 967
§ 104 Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období - str. 968
§ 105 Vracení nadměrného odpočtu - str. 973
§ 106 Zrušení registrace plátce z moci úřední - str. 981
§ 106a Nespolehlivý plátce - str. 984
§ 106aa Nespolehlivá osoba - str. 988
§ 106ab Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu  - str. 989
§ 106b Zrušení registrace plátce na žádost - str. 990
§ 106c Zrušen - str. 993
§ 106d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost - str. 993
§ 106e Zrušení registrace skupiny - str. 994
§ 106f Zánik členství člena skupiny - str. 995
§ 107 Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední  - str.  997
§ 107a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost - str. 998
§ 108 Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň - str. 1000
§ 108a Ručení oprávněného příjemce - str. 1008
§ 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění - str. 1012
§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně  - str.  1019
§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu  - str. 1021
§ 110a–110zf Díl 2 Zvláštní režim jednoho správního místa  - str. 1023
§ 110a–110b Oddíl 1 Základní ustanovení - str. 1023
§ 110a Úvodní ustanovení - str. 1023
§ 110b Vymezení základních pojmů - str. 1030
§ 110c–110f Oddíl 2 Společná ustanovení o správě daně ve zvláštním  režimu v tuzemsku - str. 1032
§ 110c Zastupování - str. 1032
§ 110d Evidence pro účely zvláštního režimu jednoho správního místa  - str. 1032
§ 110e  Způsob placení daně - str. 1034
§ 110f Přeplatek  - str. 1035
§ 110g–110v Oddíl 3 Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku  jako státě identifikace - str. 1037
§ 110g–110i Pododdíl 1 Použití zvláštního režimu jednoho správního místa  v tuzemsku  - str. 1037
§ 110g Podmínky použití režimu mimo Evropskou unii v tuzemsku - str. 1037
§ 110h Podmínky použití režimu Evropské unie v tuzemsku - str. 1038
§ 110i Omezení použití zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku - str. 1040
§ 110j–110k Pododdíl 2 Podání a doručování ve zvláštním režimu jednoho  správního místa v tuzemsku  - str. 1041
§ 110j Podání - str. 1041
§ 110k Doručování - str. 1043
§ 110l–110p Pododdíl 3 Registrace k dani ve zvláštním režimu jednoho  správního místa v tuzemsku - str. 1045
§ 110l Přihláška k registraci  - str. 1045
§ 110m Oznamovací povinnost osoby používající zvláštní režim jednoho správního místa - str. 1046
§ 110n Rozhodnutí o registraci  - str. 1047
§ 110o Zrušení registrace uživatele na žádost  - str. 1049
§ 110p Zrušení registrace uživatele z moci úřední  - str. 1050
§ 110q–110v Pododdíl 4 Daňové přiznání a placení daně ve zvláštním  režimu jednoho správního místa - str. 1052
§ 110q Zdaňovací období  - str. 1052
§ 110r Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání - str. 1052
§ 110s Předepsání a stanovení daně - str. 1054
§ 110t Oprava základu daně a výše daně  - str. 1054
§ 110u Postoupení daňového přiznání a platby - str. 1055
§ 110v Platba bez dostatečného označení  - str. 1056
§ 110w–110zf Oddíl 4 Správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku  jako státě spotřeby - str. 1056
§ 110w Základní ustanovení - str. 1056
§ 110x Doručování  - str. 1058
§ 110y  Poslední známá daň - str. 1059
§ 110z  Samovyměření a samodoměření daně - str. 1061
§ 110za Doměření daně z moci úřední  - str. 1063
§ 110zb Vztah k prekluzivním lhůtám - str. 1066
§ 110zc Pořadí úhrady daně - str. 1067
§ 110zd Placení daně státu spotřeby - str. 1068
§ 110ze Příslušenství daně - str. 1069
§ 110zf Vymáhání daně . . - str. 1070
§ 111–113 ČÁST DRUHÁ – PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str. 1072
§ 111 Přechodná ustanovení - str. 1072
§ 112 Zrušovací ustanovení - str. 1074
§ 113 Účinnost - str. 1075
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 – Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani - str. 1079
Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě  - str. 1080
Příloha č. 3 – Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě - str. 1086
Příloha č. 3a – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně - str. 1099
Příloha č. 4 – Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 1104 
Příloha č. 5 – Seznam zboží, u kterého se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 1105
Příloha č. 6 – Seznam dodání zboží nebo poskytnutí služeb, při nichž se použije režim přenesení daňové povinnosti, stanoví-li tak vláda nařízením - str. 1110 
Vybraná přechodná ustanovení novel - str. 1112
Věcný rejstřík - str. 1113

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Václav Benda, Milan Tomíček - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 678 KčKOUPIT

DPH 2019 - zákon s přehledy

DPH 2019 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V šestnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 160 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné pro rok 2019 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Přehledy obsahují ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2019

Abeceda DPH 2019

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, nebo pro začínající podnikatele. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o ...

Cena: 639 KčKOUPIT

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Karuselové podvody

Karuselové podvody

Michael Šefčík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje karuselovým podvodům z hlediska teorie i aplikační praxe. V úvodu autor uvádí zařazení karuselových podvodů do systému podvodů na DPH a následně podrobně popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují. Výklad je pro snazší pochopení problematiky vhodně ...

Cena: 190 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

DPH 2017 - výklad s příklady

DPH 2017 - výklad s příklady

JUDr. Svatopluk Galočík, Ing. Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

Ve 13. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně té poslední od 1. 7. 2017. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi setkáváte s DPH. Nechybí v ní ani 134 změn, které přinesl dlouho očekávaný ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.