Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.

Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám, zahrnují problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií a očekávaným budoucím vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují obor účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých, nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 296 stran
ISBN: 978-80-7552-892-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Obsah - str. V
Seznam zkratek některých právních předpisů - str. VIII
Předmluva - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací - str. 1
1.1.1 Základní pojmy - str. 1
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému - str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví - str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady - str. 10
2 Bilancování, rozvaha - str. 15
2.1 Bilancování  - str. 15
2.2 Rozvaha - str. 19
2.2.1 Základní prvky rozvahy - str. 19
2.2.2 Klasifikace aktiv v rozvaze - str. 24
2.2.3 Klasifikace pasiv - str. 30
2.2.4 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy - str. 36
2.2.5 Změny rozvahových stavů - str. 43
3 Cyklus účetní práce - str. 53
3.1 Účetní doklady - str. 54
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy - str. 57
3.3 Syntetické účty hlavní knihyv59
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní - str. 61
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů - str. 64
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů - str. 67
3.4 Analytická evidence - str. 69
3.5 Inventarizace . . . . .  - str.  73
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  - str. 73
3.5.2 Fáze inventarizace - str. 73
3.6 Předvaha - str.75
4 Náklady a výnosy, výsledovka - str. 77
4.1 Výsledek hospodaření na aktuální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi  - str. 77
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip) - str. 81
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  - str. 85
4.1.3 Časové rozlišování - str. 90
4.1.4 Dohadné položky - str. 100
4.1.5 Rezervy - str. 105
4.2 Klasifi kace nákladů a výnosů ve fi nančním účetnictví - str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce) - str. 111
4.2.2 Druhové členění nákladů - str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví - str. 118
4.3 Členění výnosů - str. 121
4.4 Systémy účtů v121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů - str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů - str. 125
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů - str. 132
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice - str. 139
4.5 Výsledovkav141
4.5.1 Formáty výsledovky - str. 141
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP - str. 143
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS - str. 145
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice v146
5 Výkaz o peněžních tocích - str. 157
5.1 Peněžní toky z provozních činností - str. 160
5.1.1 Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 160
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 163
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 168
5.3 Peněžní toky z financování  - str. 168
6 Oceňování - str. 177
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  - str. 179
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení aktiv nakupovaných, získaných směnou a bezúplatně - str. 179
6.1.2 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktivv188
6.1.3 Specifi ka ocenění pohledávek a závazků  - str. 191
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání - str. 195
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv - str. 196
6.2.2 Ocenění aktiv při pozbytí - str. 202
6.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky - str. 205
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  - str. 232
7 Účetnictví – historie a budoucnost - str.  235
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví - str. 235
7.1.1 Počátky účetnictví  - str. 235
7.1.2 Vývoj účetních forem  - str. 240
7.2 Regulace účetnictví - str.  244
7.2.1 Základní přístupy k regulaci - str. 244
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  - str. 246
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví - str.  250
Přílohy - str. 256
Literatura  - str. 279
Rejstřík - str. 281

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.