Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.

Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám, zahrnují problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií a očekávaným budoucím vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují obor účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých, nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 296 stran

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Obsah - str. V
Seznam zkratek některých právních předpisů - str. VIII
Předmluva - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací - str. 1
1.1.1 Základní pojmy - str. 1
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému - str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví - str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady - str. 10
2 Bilancování, rozvaha - str. 15
2.1 Bilancování  - str. 15
2.2 Rozvaha - str. 19
2.2.1 Základní prvky rozvahy - str. 19
2.2.2 Klasifikace aktiv v rozvaze - str. 24
2.2.3 Klasifikace pasiv - str. 30
2.2.4 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy - str. 36
2.2.5 Změny rozvahových stavů - str. 43
3 Cyklus účetní práce - str. 53
3.1 Účetní doklady - str. 54
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy - str. 57
3.3 Syntetické účty hlavní knihyv59
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní - str. 61
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů - str. 64
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů - str. 67
3.4 Analytická evidence - str. 69
3.5 Inventarizace . . . . .  - str.  73
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  - str. 73
3.5.2 Fáze inventarizace - str. 73
3.6 Předvaha - str.75
4 Náklady a výnosy, výsledovka - str. 77
4.1 Výsledek hospodaření na aktuální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi  - str. 77
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip) - str. 81
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  - str. 85
4.1.3 Časové rozlišování - str. 90
4.1.4 Dohadné položky - str. 100
4.1.5 Rezervy - str. 105
4.2 Klasifi kace nákladů a výnosů ve fi nančním účetnictví - str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce) - str. 111
4.2.2 Druhové členění nákladů - str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví - str. 118
4.3 Členění výnosů - str. 121
4.4 Systémy účtů v121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů - str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů - str. 125
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů - str. 132
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice - str. 139
4.5 Výsledovkav141
4.5.1 Formáty výsledovky - str. 141
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP - str. 143
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS - str. 145
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice v146
5 Výkaz o peněžních tocích - str. 157
5.1 Peněžní toky z provozních činností - str. 160
5.1.1 Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 160
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 163
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 168
5.3 Peněžní toky z financování  - str. 168
6 Oceňování - str. 177
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  - str. 179
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení aktiv nakupovaných, získaných směnou a bezúplatně - str. 179
6.1.2 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktivv188
6.1.3 Specifi ka ocenění pohledávek a závazků  - str. 191
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání - str. 195
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv - str. 196
6.2.2 Ocenění aktiv při pozbytí - str. 202
6.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky - str. 205
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  - str. 232
7 Účetnictví – historie a budoucnost - str.  235
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví - str. 235
7.1.1 Počátky účetnictví  - str. 235
7.1.2 Vývoj účetních forem  - str. 240
7.2 Regulace účetnictví - str.  244
7.2.1 Základní přístupy k regulaci - str. 244
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  - str. 246
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví - str.  250
Přílohy - str. 256
Literatura  - str. 279
Rejstřík - str. 281

Další nabídka k tématu

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Účetnictví pro úplné začátečníky 2018

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky této knize získáte komplexní přehled v účetnictví. Je psána skutečně srozumitelnou formou právě pro vás - úplného začátečníka, studenta, absolventa rekvalifikačního kurzu. Stejně pomůže i zkušenému účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Nejdříve se seznámíte se základy, ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2018

Daňová evidence podnikatelů 2018

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2017 i 2018. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2018 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro rok 2018

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2018

Podvojné účetnictví 2018

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

ÚZ č. 1245 - Vzorový účtový rozvrh 2018, Rozvaha a výsledovka 2018

Sagit, a. s.

Publikace je užitečnou pomůckou pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2018. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 49 KčKOUPIT

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

ÚZ č. 1244 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Hlavní změny nastaly k 1. 1. 2018 v účetní vyhlášce (34 změn a doplnění) a v návaznosti na to také v šesti ČÚS. Publikace dále obsahuje ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Daně v účetnictví

Daně v účetnictví

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Mezi nejdůležitější daně ovlivňující život podnikatelů patří daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Povinnosti spojené s jejich správným vypočtením a odvodem mají vliv i na účetnictví podnikatelských subjektů. Právě rozbor těchto vlivů je cílem předkládané publikace, která obsahuje ...

Cena: 235 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.