Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.

Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám, zahrnují problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií a očekávaným budoucím vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují obor účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých, nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 296 stran
ISBN: 978-80-7552-892-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Obsah - str. V
Seznam zkratek některých právních předpisů - str. VIII
Předmluva - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací - str. 1
1.1.1 Základní pojmy - str. 1
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému - str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví - str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady - str. 10
2 Bilancování, rozvaha - str. 15
2.1 Bilancování  - str. 15
2.2 Rozvaha - str. 19
2.2.1 Základní prvky rozvahy - str. 19
2.2.2 Klasifikace aktiv v rozvaze - str. 24
2.2.3 Klasifikace pasiv - str. 30
2.2.4 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy - str. 36
2.2.5 Změny rozvahových stavů - str. 43
3 Cyklus účetní práce - str. 53
3.1 Účetní doklady - str. 54
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy - str. 57
3.3 Syntetické účty hlavní knihyv59
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní - str. 61
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů - str. 64
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů - str. 67
3.4 Analytická evidence - str. 69
3.5 Inventarizace . . . . .  - str.  73
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  - str. 73
3.5.2 Fáze inventarizace - str. 73
3.6 Předvaha - str.75
4 Náklady a výnosy, výsledovka - str. 77
4.1 Výsledek hospodaření na aktuální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi  - str. 77
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip) - str. 81
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  - str. 85
4.1.3 Časové rozlišování - str. 90
4.1.4 Dohadné položky - str. 100
4.1.5 Rezervy - str. 105
4.2 Klasifi kace nákladů a výnosů ve fi nančním účetnictví - str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce) - str. 111
4.2.2 Druhové členění nákladů - str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví - str. 118
4.3 Členění výnosů - str. 121
4.4 Systémy účtů v121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů - str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů - str. 125
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů - str. 132
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice - str. 139
4.5 Výsledovkav141
4.5.1 Formáty výsledovky - str. 141
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP - str. 143
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS - str. 145
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice v146
5 Výkaz o peněžních tocích - str. 157
5.1 Peněžní toky z provozních činností - str. 160
5.1.1 Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 160
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 163
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 168
5.3 Peněžní toky z financování  - str. 168
6 Oceňování - str. 177
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  - str. 179
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení aktiv nakupovaných, získaných směnou a bezúplatně - str. 179
6.1.2 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktivv188
6.1.3 Specifi ka ocenění pohledávek a závazků  - str. 191
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání - str. 195
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv - str. 196
6.2.2 Ocenění aktiv při pozbytí - str. 202
6.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky - str. 205
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  - str. 232
7 Účetnictví – historie a budoucnost - str.  235
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví - str. 235
7.1.1 Počátky účetnictví  - str. 235
7.1.2 Vývoj účetních forem  - str. 240
7.2 Regulace účetnictví - str.  244
7.2.1 Základní přístupy k regulaci - str. 244
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  - str. 246
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví - str.  250
Přílohy - str. 256
Literatura  - str. 279
Rejstřík - str. 281

Další nabídka k tématu

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.