Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy účetnictví, 2. vydání

Základy účetnictví, 2. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.

Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám, zahrnují problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií a očekávaným budoucím vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.

Kniha je určena nejen studentům, kteří studují obor účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých, nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.

autor: Dana Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 29. 1. 2018, 296 stran
ISBN: 978-80-7552-892-6

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Obsah - str. V
Seznam zkratek některých právních předpisů - str. VIII
Předmluva - str. IX
1 Úvod - str. 1
1.1 Účetnictví – základní pojmy a uživatelé účetních informací - str. 1
1.1.1 Základní pojmy - str. 1
1.1.2 Uživatelé účetních informací a jejich požadavky na obsah a zaměření účetního systému - str. 5
1.2 Metodické prvky účetnictví - str. 8
1.3 Všeobecně uznávané předpoklady a zásady - str. 10
2 Bilancování, rozvaha - str. 15
2.1 Bilancování  - str. 15
2.2 Rozvaha - str. 19
2.2.1 Základní prvky rozvahy - str. 19
2.2.2 Klasifikace aktiv v rozvaze - str. 24
2.2.3 Klasifikace pasiv - str. 30
2.2.4 Řazení aktiv a pasiv v rozvaze, formáty rozvahy - str. 36
2.2.5 Změny rozvahových stavů - str. 43
3 Cyklus účetní práce - str. 53
3.1 Účetní doklady - str. 54
3.2 Účetní zápisy a účetní knihy - str. 57
3.3 Syntetické účty hlavní knihyv59
3.3.1 Podvojnost a souvztažnost, účet aktivní a účet pasivní - str. 61
3.3.2 Účty nákladů a účty výnosů - str. 64
3.3.3 Účtová osnova, účtový rozvrh, třídění, označení a číslování syntetických účtů - str. 67
3.4 Analytická evidence - str. 69
3.5 Inventarizace . . . . .  - str.  73
3.5.1 Cíl a funkce inventarizace  - str. 73
3.5.2 Fáze inventarizace - str. 73
3.6 Předvaha - str.75
4 Náklady a výnosy, výsledovka - str. 77
4.1 Výsledek hospodaření na aktuální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi  - str. 77
4.1.1 Okamžik vzniku výnosů (realizační princip) - str. 81
4.1.2 Princip přiřazení nákladů výnosům, věcná a časová souměřitelnost výnosů a nákladů  - str. 85
4.1.3 Časové rozlišování - str. 90
4.1.4 Dohadné položky - str. 100
4.1.5 Rezervy - str. 105
4.2 Klasifi kace nákladů a výnosů ve fi nančním účetnictví - str. 109
4.2.1 Účelové členění nákladů (členění nákladů podle funkce) - str. 111
4.2.2 Druhové členění nákladů - str. 116
4.2.3 Další přístupy k členění nákladů v účetnictví - str. 118
4.3 Členění výnosů - str. 121
4.4 Systémy účtů v121
4.4.1 Systém účtů s účelovým členěním nákladů - str. 122
4.4.2 Systém účtů s druhovým členěním nákladů - str. 125
4.4.3 Kombinace účelového a druhového členění nákladů - str. 132
4.4.4 Systémy účtů užívané v České republice - str. 139
4.5 Výsledovkav141
4.5.1 Formáty výsledovky - str. 141
4.5.2 Struktura výsledovky podle US GAAP - str. 143
4.5.3 Struktura výsledovky podle IFRS - str. 145
4.5.4 Struktura výsledovky v České republice v146
5 Výkaz o peněžních tocích - str. 157
5.1 Peněžní toky z provozních činností - str. 160
5.1.1 Přímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 160
5.1.2 Nepřímá metoda sestavení provozní části výkazu peněžních toků - str. 163
5.2 Peněžní toky z investiční činnosti - str. 168
5.3 Peněžní toky z financování  - str. 168
6 Oceňování - str. 177
6.1 Oceňování při pořízení aktiva, při vzniku závazku  - str. 179
6.1.1 Ocenění a účetní zachycení aktiv nakupovaných, získaných směnou a bezúplatně - str. 179
6.1.2 Ocenění a účetní zachycení vyráběných aktivv188
6.1.3 Specifi ka ocenění pohledávek a závazků  - str. 191
6.2 Oceňování aktiv po prvotním rozpoznání - str. 195
6.2.1 Odpisování dlouhodobých aktiv - str. 196
6.2.2 Ocenění aktiv při pozbytí - str. 202
6.2.3 Oceňování ke dni sestavení účetní závěrky - str. 205
6.3 Výkaz o úplném výsledku hospodaření  - str. 232
7 Účetnictví – historie a budoucnost - str.  235
7.1 Malé ohlédnutí do historie účetnictví - str. 235
7.1.1 Počátky účetnictví  - str. 235
7.1.2 Vývoj účetních forem  - str. 240
7.2 Regulace účetnictví - str.  244
7.2.1 Základní přístupy k regulaci - str. 244
7.2.2 Regulace účetnictví v České republice  - str. 246
7.3 Mezinárodní harmonizace účetnictví - str.  250
Přílohy - str. 256
Literatura  - str. 279
Rejstřík - str. 281

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.