Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Základy práva Evropské unie pro ekonomy

Základy práva Evropské unie pro ekonomy

Oblíbená komplexní a přehledně zpracovaná učebnice unijního práva vychází již v šestém vydání, v němž byla aktualizována a přepracována především v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy.
Po úvodním popisu historických souvislostí procesu evropské integrace se autor postupně zabývá pravomocemi a organizační strukturou Evropské unie, jejím právním systémem včetně aplikace práva v jednotlivých členských státech, soudním systémem a interpretací práva EU. V dalších kapitolách jsou popsány jednotlivé aspekty fungování Evropské unie: složky jednotného vnitřního trhu (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu), evropské soukromé právo, ochrana hospodářské soutěže, ochrana spotřebitele, ale i otázky pracovního práva a sociálního zabezpečení na unijní úrovni. Závěrečná část je věnována právním problémům členství České republiky v Evropské unii.
Publikace je koncipována především jako učební pomůcka pro posluchače vysokých škol, a to nejen právnického, ale i ekonomického zaměření.
autor: Vladimír Týč vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 11. 2010, 304 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

 

I. Evropská integrace a vznik evropských společenství a Evropské unie. Současný stav - str. 1

1. Základ evropské integrace po druhé světové válce - str. 17

2. Nová metoda integrace: nadstátnost - str. 18

3. Integrační organizace: Evropská společenství a Evropská unie - str. 19

4. Nadstátní charakter a právní povaha Společenství (dnes Unie) - str. 25

5. Poslední stadium vývoje - Lisabonská smlouva - str. 28

6. Rekapitulace systému EHS-ES-EU od počátku do současnosti - str. 29

7. Současné pojetí Evropské unie po Lisabonské smlouvě - str. 29

8. Další evropské ekonomické organizace - str. 43

II. Pravomoci Evropské unie - str. 47

1. Obecná úprava pravomocí EU a jejich kategorie - str. 47

2. Jednotlivé oblasti pravomocí EU - str. 50

3. Stanovení pravomocí v jednotlivých konkrétních případech - str. 51

4. Principy subsidiarity a proporcionality - str. 53

5. Posílená spolupráce (flexibilita) - str. 54

III. Organizační struktura Evropské unie - str. 58

1. Úvodní přehled organizační (institucionální) struktury EU - str. 58

2. Evropská komise - str. 59

3. Rada Evropské unie - str. 64

4. Evropský parlament - str. 67

5. Evropská rada - str. 71

6. Soudní dvůr EU - str. 72

7. Účetní dvůr (čl. 285 až 287 SFEU) - str. 72

8. Evropská centrální banka (čl. 282 až 284 SFEU) - str. 72

9. Další pomocné orgány - str. 73

10. Evropská investiční banka (čl. 308 až 309 SFEU) - str. 73

11. Takzvaný demokratický deficit v EU - str. 74

IV. Právní systém Unie. Prameny a normotvorba - str. 75

1. Pojem práva Evropské unie - str. 75

2. Právní akty tvořené členskými státy (právo primární - rimary law, droit primaire) - str. 77

3. Akty orgánů Unie (právo sekundární - secondary law, droit dérivé) - str. 79

4. postup při přijímání aktů Unie (procedura legislativní činnosti) - str. 85

5. Mezinárodní smlouvy uzavírané EU - str. 88

6. Obecné zásady unijního práva - str. 94

7. Evropský soudní dvůr jako tvůrce práva - právní povaha jeho rozhodnutí - str. 97

V. Aplikace práva Unie v členských  státech - str. 102

1. Zásada přímého účinku - str. 102

2. Princip přednosti (nadřazenosti, primátu) práva Unie - str. 112

VI. Soudní systém EU - str. 119

1. Úvodní poznámky - str. 119

2. Soudní dvůr (býv. Soudní dvůr ES) - str. 120

3. Tribunál (býv. Soud prvního stupně) - str. 121

4. Soud pro veřejnou službu - str. 121

5. Nejdůležitější typy žalob k Soudnímu dvoru EU - str. 122

6. Dělba věcné a funkční příslušnosti mezi soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu - str. 129

7. Procesní předpisy a senátní struktura soudů - str. 131

8. Řízení před Soudním dvorem EU - str. 131

9. Evropský soudní dvůr - povaha a funkce z hlediska jeho pravotvorné činnosti - str. 134

10. Shrnutí možností jednotlivce, který je postižen porušením povinnosti členského státu podle komunitárního práva - str. 135

11. Řízení před vnitrostátními soudy členských států - str. 136

VII. Vynucování unijního práva - str. 137

1. Vynucování práva orgány EU ve vztahu k členským státům. Řízení proti členskému státu, který porušil povinnost stanovenou unijním právem - str. 137

2. Vynucování práva orgány EU ve vztahu k jednotlivcům. Řízení proti jednotlivci, který porušil povinnost stanovenou unijním právem - str. 143

3. Vynucování práva EU orgány členských států - str. 144

VIII. Interpretace práva Unie - str. 149

1. Interpretace práva soudy EU - str. 149

2. Zajištění jednotného výkladu práva EU - řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení) - str. 151

IX. Činnosti Unie. Jednotný vnitřní trh - str. 160

1. Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu - str. 160

2. Volný pohyb zboží - str. 162

3. Volný pohyb osob a služeb - str. 179

4. Volný pohyb kapitálu - str. 197

5. Sbližování (harmonizace) vnitrostátního zákonodárství členských států - str. 199

X. Prostor svobody, bezpečnosti a práva - str. 203

1. Úvodní poznámky - str. 203

2. Schengenské dohody - str. 204

3. Svoboda: kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví - str. 208

4. Bezpečnost: Justiční spolupráce v trestních věcech a policejní spolupráce - str. 213

5. Právo: Justiční spolupráce v civilních věcech - str. 218

XI. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního  trhu EU. Evropské soukromé právo - str. 219

1. Prostor svobody, bezpečnosti a práva v civilních věcech - str. 219

2. Překážky vnitřního trhu v oblasti soukromého práva - str. 220

3. Úprava soukromoprávních vztahů v rámci právního systému Unie - str. 221

4. Jednotlivé oblasti úpravy soukromého práva spadající do pravomoci Unie - str. 222

5. Překonání teritoriálního omezení justice - str. 225

XII. Ochrana hospodářské soutěže na vnitřním trhu - str. 229

1. Úvod - str. 229

2. Zákaz určitých dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve shodě (kartelové právo) - str. 229

3. Zákaz zneužívání dominantního postavení - str. 233

4. Aplikace ustanovení o hospodářské soutěži (antitrustové právo) - str. 235

5. Právo koncentrací (kontrola fúzí podniků) - str. 237

XIII. Regulace státních (veřejných) podpor - str. 242

1. Úvodní poznámky - str. 242

2. Hmotněprávní úprava - str. 243

3. Procesní úprava - str. 245

XIV. Unijní právo veřejných zakázek - str. 248

XV. Daňová politika Unie. Sbližování práva ve fiskální oblasti - str. 250

1. Ekonomický a právní rámec - str. 250

2. Nepřímé daně - str. 252

3. Přímé daně - str. 256

4. Závěry - str. 257

XVI. Ochrana duševního vlastnictví v EU - str. 258

1. Úvodní poznámky - str. 258

2. Oblasti, v nichž došlo k harmonizaci vnitrostátních úprav prostřednictvím zásad ochrany obsažené ve směrnicích - str. 258

3. Vlastní průmyslová práva chráněná na úrovni Unie - str. 259

4. Uplatňování práv k duševnímu vlastnictví v obchodě mezi členskými státy - str. 262

5. Specifická ochrana zeměpisných označení v EU - str. 266

XVII. Společná obchodní politika (vnější obchodní vztahy EU) - str. 267

1. Charakteristika společné obchodní politiky Unie - str. 267

2. Výlučnost pravomoci EU - str. 267

3. Vztah EU ke Světové obchodní organizaci (WTO) - str. 268

4. Autonomní nástroje společné obchodní politiky - str. 270

5. Smluvní nástroje společné obchodní politiky - str. 275

XVIII. Pracovní právo a sociální zabezpečení - str. 279

1. Zákaz diskriminace podle pohlaví - str. 279

2. pracovní právo - str. 283

3. Sociální zabezpečení - str. 286

XIX. Ochrana spotřebitele - str. 288

1. Úvodní poznámky - str. 288

2. Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - str. 289

3. Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele. Zvláštní problémy spotřebitelských smluv - str. 292

XX. Ochrana lidských práv v EU - str. 295

1. Geneze ochrany - str. 295

2. Listina základních práv EU - str. 296

3. Zákaz diskriminace - str. 298

XXI. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU - str. 299

1. Společná zahraniční a bezpečnostní politika obecně - str. 299

2. Institucionální zajištění a formy rozhodování - str. 299

3. Společná zahraniční a bezpečnostní politika v praxi - str. 301

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost tématu, ale i kontroverznost některých dílčích otázek dokládají ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád ČR a SR

Jiří Jelínek, Jaroslav Ivor a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky navazuje na monografii Trestní právo Evropské unie vydanou v roce 2014. Shrnuje poznatky a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Unijní právo před českými soudy

Unijní právo před českými soudy

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se zaměřuje na rozhodovací činnost vrcholných českých soudů s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii. Autoři podávají souhrnný přehled judikatury Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu ve vztahu k jednotlivým institutům ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropská úmluva o lidských právech

Evropská úmluva o lidských právech

Kmec, Kosař, Kratochvíl, Bobek - C. H. Beck

Publikace z pera čtveřice zkušených autorů, kteří v ní zúročili svůj mnohaletý vědecký i profesní zájem o danou problematiku, přináší : - originální styl komentáře uzpůsobený specifické povaze mezinárodní úmluvy o lidských právech, založený na přehledném shrnutí relevantních ...

Cena: 3 730 KčKOUPIT

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Veřejné podpory v soutěžním právu EU

Martin Janků, Jana Mikušová - C. H. Beck

Soutěžní politiku lze de facto označit jako první nadnárodní politiku Evropského společenství. Předkládaná publikace seznamuje čtenáře s dříve opomíjenou oblastí ochrany hospodářské soutěže a to s veřejnými podporami. Zaměřuje se na problematiku uplatňování norem regulujících ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie

Michal Bobek, Petr Bříza, Jan Komárek - C. H. Beck

Sedm let po přistoupení České republiky k Evropské unii již právo EU ztratilo nádech aproximační exotiky. Stalo se realitou běžného dne, a to jak před českými soudy, tak dalšími státními orgány. Mladá česká právní praxe je nicméně zároveň postavena před řadu otázek týkajících se ...

Cena: 940 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.