Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty /Wolters/

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto vznikla tato publikace, která se podrobněji věnuje jedné z jeho částí, a to zajišťování nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a zajišťování náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu.

Publikace je logicky rozdělena do deseti částí, které na sebe postupně navazují, od obecného ke konkrétnímu. Výklad je doplněn o četné příklady z praxe a rovněž o judikaturu vztahující se k danému tématu. Knihu doplňují autorkou vypracované vzory.

Kniha je ideální studijní i praktickou pomůckou zejména pro právní čekatele u státních zastupitelství, justiční čekatele a advokátní koncipienty, ale i pro policejní orgány, státní zástupce a soudce a ostatní právnickou veřejnost. Je vhodná i pro studenty právnických fakult.

Právní stav publikace je k 1. 9. 2019.

autor: Petra Vítková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 10. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-551-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Poděkování - str. IX
Slovo o autorce - str. X
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XV
Část první  Začleňování majetkových zajišťovacích institutů  do trestního řízení - str. 1
Část druhá  Právní rámec zajišťování majetkových hodnot v českém trestním řízení - str. 5
Část třetí  Základní Pojmy v oblasti zajišťování  majetkových hodnot  - str. 13
Část čtvrtá  Výběr konkrétních majetkových zajišťovacích  institutů - str. 23
Část pátá  Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů  z trestné činnosti, zajištění náhradní hodnoty  podle § 79a až 79g tr. řádu  - str. 29
I. Předmět zajištění  - str. 30
1. Předmět zajištění v obecné podobě - str. 30
2. Finanční šetření - str. 35
3. Hodnota zajišťované věci, kritérium přiměřenosti  - str. 38
II. Okolnosti zajištění  - str. 43
1. Stadia a fáze trestního řízení - str. 43
2. Požadovaný stupeň pravděpodobnosti - str. 45
III. Rozhodující orgány - str. 48
IV. Zúčastněná osoba  - str. 51
V. Forma a náležitosti rozhodnutí - str. 53
1. Výrok - str. 54
2. Odůvodnění  - str.  64
3. Poučení - str. 68
VI. Oznámení rozhodnutí o zajištění - str. 72
1. Doručení usnesení - str. 73
2. Vyrozumění o zajištění - str. 79
VII. Rozhodování o opravném prostředku - str. 83
VIII. Účinky zajištění  - str. 87
1. Jednání osoby, jíž je věc zajištěna  - str. 87
2. Výkon rozhodnutí, veřejná dražba, exekuce nebo  insolvenční řízení - str. 88
3. Evidence vedená podle jiných právních předpisů - str. 90
4. Katastr nemovitostí - str. 91
5. Pohledávka na účtu  - str. 92
6. Možnost uplatnění práv třetích osob k zajištěné věci - str. 93
IX. Zrušení nebo omezení zajištění  - str. 96
1. Charakter a způsob rozhodování - str. 96
2. Náležitosti rozhodnutí - str. 97
3. Doručování a vyrozumívání - str. 100
4. Další osud věci již nepotřebné v trestním řízení  - str. 100
X. Specifikum zajištění náhradní hodnoty – povolení  provedení úkonu - str. 101
Část šestá  Změna důvodu zajištění majetkové hodnoty  - str. 105
Část sedmá  Realizace zajištění vybraných předmětů  podle § 79a až 79g tr. řádu  - str. 111 I. Zajištění movité věci - str. 111
1. Vydání či odnětí movité věci po vydání předchozího rozhodnutí  o jejím zajištění podle § 79a odst. 1 tr. řádu - str. 111
2. Vydání či odnětí movité věci bez předchozího rozhodnutí  o jejím zajištění podle § 79a odst. 1 tr. řádu - str. 113
3. Ponechání movité věci na místě, kde se nachází - str. 116
4. Další specifika zajištění movité věci - str. 117
II. Zajištění nemovitosti  - str. 118
III. Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky či jiného subjektu, který vede účet pro jiného  - str. 124
Část osmá  Správa zajištěných majetkových hodnot  - str. 129 I. Správa zajištěných majetkových hodnot obecně - str. 129
II. Prodej zajištěného majetku  - str. 136
Část devátá  Vztah zajištění a odčerpání zajištěných  majetkových hodnot  - str. 141
Část desátá  Vzory  - str. 147
Seznam vzorů - str. 147
Vzor č. 1 – Usnesení o zajištění výnosu z trestné činnosti - str. 148
Vzor č. 2 – Usnesení o zajištění nástroje trestné činnosti - str. 154
Vzor č. 3 –  Usnesení o zajištění náhradní hodnoty za výnos  z trestné činnosti  - str. 158
Vzor č. 4 –  Usnesení o zajištění náhradní hodnoty –movité věci nalezené během domovní prohlídky v 96hodinové lhůtě - str. 164
Vzor č. 5 –  Usnesení o změně důvodu zajištění – z důkazu na náhradní hodnotu - str. 170
Vzor č. 6 –  Usnesení o změně důvodu zajištění – z výnosu na nárok poškozeného na náhradu škody - str. 177
Vzor č. 7 –  Usnesení o zajištění nároku poškozeného na majetku  obviněného  - str. 184
Vzor č. 8 – Usnesení o zajištění výkonu peněžitého trestu - str. 190
Vzor č. 9 – Usnesení o zajištění výkonu trestu propadnutí majetku - str. 195
Závěr - str. 201
Seznam použitých zdrojů - str. 202
Věcný rejstřík - str. 209

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.