Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Zájezdy spojené s prezentací zboží; daň z příjmů (judikát)

Rozhodnutí soudu k aplikaci zákona o daních z příjmů a zákona o DPH

 

k § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů
k § 25 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů
k § 19 odst. 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

U daňového subjektu pořádajícího zájezdy spojené s prezentací zboží nelze výdaje, které daňový subjekt vynaloží na stravování účastníků zájezdů, na vstupné a další podobné výdaje, uznat za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 6. 2004, čj. 8 Ca 70/2003-32)


Věc:

Městský soud v Praze rozhodl v právní věci žalobce: A., s. r. o., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2003 tak, že žalobu zamítl. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Z odůvodnění:

Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2003, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru ze dne 16. 4. 2002 ve znění po opravě dne 27. 11. 2002 na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 1998 ve výši 4595 Kč, který vydal Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou. V žalobě uvádí, že dodatečný platební výměr byl vydán z toho důvodu, že za uvedené zdaňovací období byly údajně uplatněny odpočty daně u přijatých zdanitelných plnění pro reprezentaci, která nelze uznat za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 19 odst. 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty). S tímto závěrem žalobce nesouhlasí. Meritem případu je, zda výdaje vynaložené na stravování účastníků zájezdů, vstupné na prohlídky pivovaru a náklady spojené s přepravou lodí a parním vlakem jsou nebo nejsou daňově neúčinné. Žalobce měl v době, za kterou byla provedena kontrola, v obchodním rejstříku zapsáno jako předmět podnikání provozování cestovní kanceláře. 

Z provedeného řízení vyplynulo, že žalobce pořádal zájezdy spojené s reklamní prezentací a případným nákupem zboží. Podle žalobce je proto nesprávné tyto náklady neuznat. Tyto výdaje jsou totiž zcela evidentně výdaji, u nichž lze prokázat jejich konkrétní souvislosti se zdanitelnými příjmy. Podnikání žalobce spočívalo v tom, že nabízel klientům zájezdy, na kterých prezentoval zboží, které si účastníci mohli zakoupit. Tyto kulturně poznávací akce se zároveň staly prostředkem prodeje zboží. Je naprosto jasné, že pořádání prohlídek pivovaru, jízdy lodí či parním vlakem, které byly hlavním lákadlem zájezdu, který byl koncipován jako prodejní akce, není možné chápat jako výdaj na reprezentaci. Reprezentace má podle žalobce nepřímý vliv na spotřebitele. Zde se však nejednalo o reprezentaci, ale o formu prodeje. Náklady takto koncipovaného zájezdu je tak rozhodně možno považovat za náklady, kterých je zapotřebí k dosažení, zajištění a udržení zisku. Ze strany finančních orgánů tak došlo k nesprávné aplikaci § 19 zákona č. 588/1992 Sb.

Žalovaný správní orgán v písemném vyjádření k žalobě odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí a dodal, že přijatá zdanitelná plnění, u kterých správce daně neuznal nárok na odpočet, byla nadstandardními službami bez přímé vazby na prodej konkrétního zboží. Navrhl proto, aby soud žalobu zamítl.

Při ústním jednání dne 17. 6. 2004 zástupce žalobce uvedl, že podle jeho názoru výdaje vynaložené žalobcem na dopravu, na jízdu parním vlakem a na vstupné pro účastníky zájezdu je nutno posuzovat jako výdaje směřující k dosažení, zajištění a udržení příjmů žalobce. Smyslem pořádání těchto zájezdů byl přímý prodej zboží jejich účastníkům a předmětné výlohy vynaložené žalobcem tedy sloužily k přilákání zákazníků na tyto výlety. V žádném případě nejde o výdaje na reprezentaci. Z tohoto pohledu je názor Finančního ředitelství v Praze nesprávný. 

Zástupce žalovaného poukázal na rozsudek Městského soudu v Praze čj. 11 Ca 63/2003-44, vydaný ve věci téhož žalobce a věci téhož druhu, jenom za zdaňovací období listopad 1998. V tomto rozsudku vyjádřil soud názor, že předmětné výdaje nemají bezprostřední souvislost s dosažením, zajištěním a udržením příjmů žalobce, neboť nejde o službu, která by bezprostředně souvisela s prodejem zboží.

Z předloženého správního spisu soud zjistil, že u žalobce byla ve dnech 5. 11. 2001-22. 2. 2002 provedena kontrola daně z přidané hodnoty, která se týkala období říjen, listopad a prosinec roku 1998. Na základě výsledku této daňové kontroly Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vydal dne 16. 4. 2002 dodatečný platební výměr na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 1998 ve výši 4595 Kč. Tento dodatečný platební výměr opravil rozhodnutím ze dne 27. 11. 2002.

Proti dodatečnému platebnímu výměru podal žalobce odvolání. Finanční ředitelství v Praze rozhodnutím ze dne 3. 2. 2003 odvolání zamítlo. V odůvodnění rozhodnutí uvedlo, že daňovou kontrolou bylo zjištěno, že ve zdaňovacím období prosinec 1998 uplatnil žalobce nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci ve výši 4595 Kč. Finančním úřadem v Kralupech nad Vltavou byla žalobci zaslána výzva k odstranění pochybností ve věci daňově neuznatelných výdajů za stravování účastníků, vstupné na prohlídku pivovaru, náklady na výlet lodí, výlety parním vlakem a za přepravu autobusem. 

 V odpovědi na tuto výzvu žalobce uvedl, že hlavní činností jeho společnosti je nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje, který je realizován prostřednictvím prodejních zájezdů, přičemž pořádání zájezdů není předmětem podnikání společnosti. Potencionálním zákazníkům jsou nabízeny kulturní akce, společný oběd, výlety rekreační lodí nebo vlakem a upomínkové předměty. 

Jako důkazní prostředek předložil žalobce vzor nabídkového listu, prostřednictvím kterého nabízel zájemcům zájezd autobusem, prezentovaný jako "Super výlet s jedinou reklamní akcí", "Výlet parním vlakem pro všechny zdarma", "Toulky Severní Moravou za železniční historií". Dále je na předloženém letáku uvedeno, že se frekventanti zájezdu zúčastní reklamní prezentace (nekonkretizovaného) zboží s možností zakoupení levného oběda, zúčastní se prohlídky města Králíky a historických památek v Letohradě. Účastnický poplatek tohoto zájezdu činí 140 Kč. Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou dne 5. 11. 2001 zaslal žalobci výzvu, ve které jej upozornil na to, že nadále považuje náklady vynaložené na stravování účastníků zájezdů, vstupné na prohlídky pivovaru a náklady spojené s přepravou lodí a parním vlakem za daňově neúčinné, a vyzval žalobce k odstranění vzniklých pochybností všemi důkazními prostředky. Dne 12. 11. 2001 se na finanční úřad dostavil jednatel společnosti, který předložil "Podnikatelský záměr" ze dne 20. 4. 1998. Předmětem podnikatelského záměru je prodej zboží prostřednictvím prodejních zájezdů. V podnikatelském záměru je uvedeno, že "Účastníci zájezdu zaplatí účastnický poplatek, který zčásti bude krýt celkové náklady spojené s prodejem zboží. Na základě tohoto záměru bude zkalkulována obchodní přirážka ke zboží ve výši 100 %. V této obchodní přirážce budou kalkulovány veškeré zvýšené náklady na prodej." Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou posoudil náklady vynaložené na stravování účastníků zájezdů, vstupné a náklady spojené s přepravou lodí a parním vlakem za daňově neúčinné a v souladu s § 19 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty u těchto přijatých plnění neuznal nárok na odpočet daně a dodatečným platebním výměrem vyměřil žalobci daň z přidané hodnoty ve výši 4595 Kč.
K námitkám uvedeným v odvolání odvolací správní orgán uvedl, že zákonným předpokladem k tomu, aby částka uvedená v účetnictví daňového subjektu mohla být uplatněna ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jako daňový náklad, je, že se jedná o výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, tedy výdaj, u něhož lze prokázat jeho konkrétní souvislost se zdanitelnými příjmy. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v § 25 odst. 1 písm. t) stanoví, že za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na reprezentaci, kterými jsou výdaje na pohoštění, občerstvení a dary. Předložené důkazní prostředky potvrzují, že hlavní činností žalobce je nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží v rámci prodejních zájezdů. Že se nejedná o poskytování služeb cestovního ruchu, dokládá také skutečnost, že v předloženém nabídkovém listu je jízda parníkem nabízena bezplatně (tedy dar) a uvedená cena zájezdu ve výši 140 Kč nepokrývá související náklady (autobusová doprava, doprava výletní lodí, kulturní akce, stravování, upomínkové předměty, tisk a distribuce letáků apod.). Stravování účastníků zájezdu, prohlídka pivovaru, doprava lodí a parním vlakem jsou nadstandardní služby bez přímé vazby na prodej konkrétního zboží. Nejedná se o reklamní činnost spočívající v propagaci určitého výrobku či služby s cílem vyvolat o ně zájem a poptávku. Odvolací správní orgán proto dospěl k závěru, že žalobce neprokázal účinnost nákladů vynaložených v rámci prodejních zájezdů na stravování účastníků zájezdů, vstupné při prohlídkách pivovaru, přepravu lodí a parním vlakem jako nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu s § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ale tyto náklady posoudil jako náklady na reprezentaci ve smyslu § 25 odst. 1 písm. t) téhož zákona, tedy jako náklady daňově neúčinné, u kterých podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, nemá plátce nárok na odpočet daně.

Městský soud v Praze na základě podané žaloby přezkoumal napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a to v mezích žalobcem uplatněných žalobních bodů, přičemž vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 2 s. ř. s.).

Po provedeném řízení dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Jak již bylo shora uvedeno, žalobce v žalobě namítá, že výdaje vynaložené na stravování účastníků jím pořádaných zájezdů, vstupné na prohlídky pivovaru a náklady spojené s přepravou lodí a parním vlakem měly konkrétní souvislost se zdaněnými příjmy. Kulturně poznávací akce se staly prostředkem prodeje zboží. Nešlo proto o reprezentaci, ale o formu prodeje. Náklady na uvedené akce vynaložené je proto třeba považovat za náklady, které jsou zapotřebí k dosažení, zajištění a udržení zisku. Ze strany správních orgánů tudíž došlo k nesprávné aplikaci ustanovení § 19 zák. č. 588/1992 Sb.

Podle ustanovení § 19 odst. 3 zák. č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného v době rozhodování správního orgánu, plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatelných zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Podle poznámky pod čarou 16b) je tímto zvláštním předpisem § 25 odst. 1 písm. t) zák. ČNR č. 586/1992 Sb.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené tímto zákonem a zvláštními předpisy.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) téhož zákona, na které odkazuje ustanovení § 19 odst. 3 zák. č. 588/1992 Sb., za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary.

Podle názoru soudu jsou výdaje, které žalobce vynaložil na stravování účastníků zájezdů, na vstupné a na přepravu lodí a parním vlakem, právě takovými náklady, které ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) zák. č. 588/1992 Sb. pro daňové účely vylučuje jako výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

Výdaje vynaložené na stravování účastníků zájezdů, na vstupné a přepravu nemají přímou souvislost s prodejem konkrétního zboží na předmětných zájezdech a správní orgány postupovaly v souladu se zákonem, když tyto výdaje považovaly za daňově neúčinné. Soud se proto ztotožňuje s názorem žalovaného správního orgánu, vyjádřeným v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že výdaje na stravování, vstupné a přepravu nejsou výdaji, které by žalobce bezprostředně vynakládal k dosažení, zajištění a udržení příjmů v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. Výdaje na stravování, vstupné a přepravu poskytnuté účastníkům zájezdů nepochybně pomohly k reprezentaci žalobce, přímo však prodej konkrétního zboží neovlivnily.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud žalobu jako nedůvodnou podle ustanovení § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 1 s. ř. s. a contrario. I když žalovaný byl ve věci úspěšný, rozhodl soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť žalovanému žádné náklady řízení nevznikly.
(on, av)

 

Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových č. 4/2005, str. 2145 až 2149

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47

Vybrané kapitoly soukromého práva SK47Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1268 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovostiPublikace obsahuje novelizované znění daňového řádu a zákona o daňovém poradenství z června 2018, dále zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o mezinárodním vymáhání pohledávek, o omezení plateb v hotovosti, a ...

Cena: 129 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentářZákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.