Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány.

Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností.

Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny.Autoři jsou odborníky z akademické sféry i aplikační praxe, kteří mají se správním řádem dlouholeté zkušenosti.

Publikace může být nápomocná jak fyzickým a právnickým osobám, které se v různých životních situacích obracejí na správní orgány s žádostí o řešení, tak i správním orgánům, které na ně musí reagovat.

Vzory v editovatelné podobě jsou dostupné ke stažení z internetu po zadání jedinečného kódu, který je ke knize přiložen. Podrobný návod naleznete uvnitř knihy.

autor: Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 1. 2018, 320 stran

Cena: 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

ÚVOD - str. XI
O AUTORECH - str. XIII
JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI - str. XV
Příslušnost správních orgánů a postoupení  - str. 1
1. Vzor: Usnesení o určení místní příslušnosti  správního orgánu - str. 1
2. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost - str. 3
3. Vzor: Usnesení o postoupení pro nepříslušnost - str. 4
4. Vzor: Vyrozumění účastníka řízení o postoupení věci  - str. 5
5. Vzor: Usnesení o převzetí/atrakci - str. 6
6. Vzor: Postoupení z důvodu vhodnosti - str. 7
Dožádání - str. 9
7. Vzor: Usnesení o dožádání - str. 9
8. Vzor: Návrh na prodloužení lhůty k provedení dožádání - str. 10
9. Vzor: Prodloužení lhůty k provedení dožádání nadřízeným správním orgánem - str. 12
10. Vzor: Žádost o souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 13
11. Vzor: Souhlas nadřízeného správního orgánu s odmítnutím provedení dožádání - str. 14
12. Vzor: Záznam usnesení o odmítnutí provedení dožádání - str. 15
Vyloučení z projednávání a rozhodování věci,  oprávněná úřední osoba - str. 19
13. Vzor: Námitka podjatosti úřední osoby - str. 19
14. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – zamítavé - str. 21
15. Vzor: Usnesení o námitce podjatosti – vyhovující - str. 22
16. Vzor: Usnesení o určení jiné oprávněné úřední osoby - str. 24
17. Vzor: Určení oprávněné úřední osobyv26
Protokoly a námitky, doručování - str. 27
18. Vzor: Protokol - str. 27
19. Vzor: Námitky proti obsahu protokolu - str. 28
20. Vzor: Sdělení adresy pro doručování - str. 29
21. Vzor: Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti - str. 30
Účastníci řízení a jejich úkony, zastoupení - str. 33
22. Vzor: Usnesení o ustanovení tlumočníka/prostředníka - str. 33
23. Vzor: Tvrzené účastenství - str. 34
24. Vzor: Usnesení o určení účastníka řízení - str. 35
25. Vzor: Usnesení o ustanovení opatrovníka - str. 37
26. Vzor: Usnesení o zrušení ustanovení opatrovníka  - str. 39
27. Vzor: Zastupování na základě plné moci - str. 42
28. Vzor: Plná moc obecnému zmocněnci do protokolu - str. 42
29. Vzor: Plná moc k určitému úkonu  - str.  44
30. Vzor: Žádost účastníka o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem - str. 44
31. Vzor: Usnesení o uznání/neuznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem  - str. 45
32. Vzor: Plná moc pro společného zmocněnce - str. 48
33. Vzor: Usnesení o ustanovení společného zástupce - str. 48
34. Vzor: Usnesení o určení lhůty  pro podání návrhů na dokazování - str. 50
35. Vzor: Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 51
36. Vzor: Vyjádření k podkladům rozhodnutí - str. 52
37. Vzor: Výzva k odstranění vad podání - str. 53
38. Vzor: Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu - str. 54
39. Vzor: Žádost o prodloužení lhůty - str. 55
40. Vzor: Žádost o prominutí zmeškání úkonu  - str. 56
41. Vzor: Usnesení o prominutí/neprominutí zmeškání úkonu - str. 58
Nahlížení do spisu  - str. 60
42. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 60
43. Vzor: Žádost o nahlédnutí do spisu - str. 60
44. Vzor: Protokol o nahlížení do spisu - str. 61
45. Vzor: Usnesení o odepření nahlédnutí do spisu  - str. 63
Podnět a žádost, zahájení řízení - str. 65
46. Vzor: Podnět k zahájení řízení z moci úřední - str.  65
47. Vzor: Sdělení k podnětu k zahájení řízení z moci úřední  - str. 66
48. Vzor: Usnesení o odložení věci - str. 67
49. Vzor: Žádost  - str. 69
50. Vzor: Výzva k odstranění vad žádosti - str. 69
51. Vzor: Zpětvzetí žádosti - str. 70
52. Vzor: Oznámení zahájení řízení z moci úřední - str. 71
Ústní jednání, zajištění průběhu a účelu řízení - str. 73
53. Vzor: Návrh na nařízení veřejného ústního jednání - str. 73
54. Vzor: Vyrozumění o provádění důkazů mimo ústní jednání - str. 74
55. Vzor: Návrh účastníka řízení na provedení důkazů - str. 75
56. Vzor: Předvolánív76
57. Vzor: Usnesení o předvedení - str. 77
58. Vzor: Návrh na nařízení předběžného opatření - str. 79
59. Vzor: Rozhodnutí o předběžném opatření  - str. 80
60. Vzor: Zrušení rozhodnutí o nařízení předběžného opatření - str. 82
61. Vzor: Protokol o vydání nebo odnětí věci - str. 83
62. Vzor: Rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty  - str. 85
63. Vzor: Rozhodnutí o prominutí/snížení pořádkové pokuty - str. 87
64. Vzor: Vykázání   - str. 88
Přerušení a zastavení řízení - str.  91
65. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str.  91
66. Vzor: Žádost o přerušení řízení na návrh žadatele - str.  92
67. Vzor: Usnesení o přerušení řízení - str. 93
68. Vzor: Vyrozumění o pokračování v řízení - str. 95
69. Vzor: Usnesení o zastavení řízení  - str.  96
70. Vzor: Usnesení o zastavení řízení  - str. 98
Rozhodnutí   - str.  100
71. Vzor: Rozhodnutí  - str. 100
72. Vzor: Rozhodnutí o přestupku  - str. 103
73. Vzor: Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí - str. 105
74. Vzor: Podnět k prohlášení nicotnosti - str. 106
75. Vzor: Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí - str. 107
Ochrana před nečinností - str. 111
76. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti  - str. 111
77. Vzor: Žádost účastníka řízení  o uplatnění opatření proti nečinnosti - str. 112
78. Vzor: Příkaz nadřízeného správního orgánu nečinnému správnímu orgánu ke zjednání nápravy či vydání rozhodnutí - str. 113
79. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o převzetí věci nadřízeným správním orgánem k rozhodnutí namísto nečinného správního orgánu - str. 114
80. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o pověření jiného (věcně příslušného) správního orgánu vedením řízení - str. 116
81. Vzor: Usnesení o opatření proti nečinnosti – o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - str. 117
82. Vzor: Usnesení o nevyhovění žádosti účastníka řízení o opatření proti nečinnosti  - str. 119
Odvolání, odvolací řízení a rozhodnutí o odvolání - str. 123
83. Vzor: Odvolání  - str. 123
84. Vzor: Odvolání  - str. 125
85. Vzor: Odvolání proti usnesení o zastavení řízení - str. 126
86. Vzor: Rozhodnutí v autoremeduře  - str. 128
87. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a zastavení řízení - str. 130
88. Vzor: Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí a vrácení věci - str. 132
89. Vzor: Usnesení o zastavení odvolacího řízení  - str. 134
90. Vzor: Zpětvzetí odvolání  - str. 136
91. Vzor: Vzdání se práva na odvolání - str. 137
92. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání  - str. 138
93. Vzor: Rozhodnutí o nepřípustném nebo opožděném odvolání  - str. 139
Přezkumné řízení  - str. 142
94. Vzor: Podnět k provedení přezkumného řízení  - str. 142
95. Vzor: Autoremedura v přezkumném řízení - str. 143
96. Vzor: Usnesení o zastavení přezkumného řízení  - str. 144
97. Vzor: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení  - str. 146
Obnova řízení  - str. 150
98. Vzor: Žádost o povolení obnovy řízení - str. 150
99. Vzor: Rozhodnutí o povolení obnovy řízení - str.  151
100. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí návrhu obnovy řízení  - str. 154
101. Vzor: Usnesení o přiznání odkladného účinku v řízení o žádosti o obnově řízení  - str. 157
Nové řízení a nové rozhodnutí  - str. 160
102. Vzor: Nové rozhodnutí - str. 160
103. Vzor: Zastavení nového řízení  - str. 162
104. Vzor: Usnesení o pozastavení vykonatelnosti - str. 164
Exekuce - str. 166
105. Vzor: Exekuční výzva - str. 166
106. Vzor: Žádost o nařízení exekuce - str. 168
107. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – náhradní výkon v případě zastupitelného plnění  - str. 169
108. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – přímé vynucení odebráním movité věci - str. 171
109. Vzor: Exekuční příkaz (usnesení) – exekuce ukládáním donucovacích pokut - str. 172
110. Vzor: Rozhodnutí o úhradě nákladů exekuce - str. 175
Řízení před kolegiálním orgánem - str. 178
111. Vzor: Prezenční listina - str. 179
112. Vzor: Protokol o hlasování rozkladové komise - str. 179
113. Vzor: Protokol o hlasování komise k projednávání přestupků - str. 180
Vysvětlení - str. 181
114. Vzor: Předvolání k podání vysvětlení - str. 181
115. Vzor: Záznam o podaném vysvětlení - str.  182
Zajištění důkazu - str. 184
116. Vzor: Žádost o zajištění důkazu  - str. 184
117. Vzor: Usnesení o zajištění důkazu z moci úřední - str. 184
118. Vzor: Vyrozumění o zajištění důkazu  - str. 186
119. Vzor: Protokol o zajištění důkazu  - str. 187
Společné řízení  - str. 189
120. Vzor: Žádost o spojení věcí do společného řízení - str. 189
121. Vzor: Usnesení o spojení věcí do společného řízení  - str. 189
122. Vzor: Usnesení o vyloučení ze společného řízení  - str. 190
123. Vzor: Společné rozhodnutí (k odvolání je příslušný jeden správní orgán) - str. 192
Sporné řízení  - str. 195
124. Vzor: Návrh na zahájení sporného řízení - str. 195
125. Vzor: Přihlášení osoby, která má zájem na výsledku řízení, jako vedlejší účastník - str. 196
126. Vzor: Uzavření smíru mezi účastníky - str. 197
127. Vzor: Žádost o náhradu újmy vzniklé předběžným opatřením - str. 198
128. Vzor: Rozhodnutí o sporu z veřejnoprávní smlouvy - str. 200
Řízení o určení právního vztahu  - str. 203
129. Vzor: Žádost o určení právního vztahu  - str. 203
130. Vzor: Rozhodnutí o určení právního vztahu  - str. 204
Řízení s velkým počtem účastníků - str. 208
131. Vzor: Oznámení zahájení řízení s velkým počtem účastníků  - str. 208
132. Vzor: Koncept rozhodnutí v řízení s velkým počtem účastníků - str. 209
133. Vzor: Oznámení o podaném odvolání proti rozhodnutí vydaném v řízení s velkým počtem účastníků - str. 211
Mezitímní a částečné rozhodnutí - str. 213
134. Vzor: Mezitímní rozhodnutí - str. 213
135. Vzor: Rozhodnutí v části věci  - str.  214
136. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání mezitímního  rozhodnutí - str. 216
137. Vzor: Rozhodnutí o zbytku věci po vydání rozhodnutí  v části věci - str. 218
138. Vzor: Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti – vydání částečného rozhodnutí  - str. 220 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem - str. 221
139. Vzor: Závazné stanovisko - str.  221
140. Vzor: Usnesení o přerušení řízení z důvodu probíhajícího řízení o vydání závazného stanoviska  - str. 222
141. Vzor: Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu vydání závazného stanoviska, které znemožňuje žádosti vyhovět - str.  223
142. Vzor: Odvolání proti obsahu závazného stanoviska - str. 224
143. Vzor: Žádost odvolacího správního orgánu o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska  - str. 225 Příkaz - str. 227
144. Vzor: Příkaz v řízení z moci úřední - str. 227
145. Vzor: Příkaz ve sporném řízení - str. 228
146. Vzor: Odpor proti příkazu - str. 229
147. Vzor: Vyrozumění o opožděném odporu - str. 230
148. Vzor: Příkaz na místě s odůvodněním - str.  231
149. Vzor: Příkaz na místě bez odůvodnění - str. 232
Rozklad  - str.  234
150. Vzor: Rozklad - str. 234
151. Vzor: Rozhodnutí o rozkladu - str. 235
Tzv. jiné úkony podle části čtvrté správního řádu - str. 239
152. Vzor: Usnesení o opravě vad úkonu  - str. 239
153. Vzor: Vyrozumění o usnesení  - str.  240
154. Vzor: Usnesení o zrušení úkonu podle části IV. správního řádu - str. 241
155. Vzor: Usnesení o konverzi úkonu podle části IV. správního řádu - str. 242
Veřejnoprávní smlouvy - str. 244
156. Vzor: Veřejnoprávní smlouva koordinační – výkon přestupkové agendy - str. 244
157. Vzor: Veřejnoprávní smlouva subordinační (o umístění stavby) - str. 247
158. Vzor: Veřejnoprávní smlouva mezi subjekty soukromého práva (o převodu práv a povinností z regulačního plánu) - str. 250
159. Vzor: Průvodní dopis k návrhu veřejnoprávní smlouvy - str. 253
160. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v přenesené působnosti  - str.  254
161. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy v samostatné působnosti - str. 256
162. Vzor: Návrh na uzavření koordinační veřejnoprávní smlouvy, specifická úprava  - str.  258
163. Vzor: Návrh na uzavření subordinační veřejnoprávní smlouvy - str. 260
164. Vzor: Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy - str. 263
165. Vzor: Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy - str. 265
166. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 266
167. Vzor: Ukončení veřejnoprávní smlouvy - str. 267
168. Vzor: Návrh správnímu orgánu na zrušení koordinační veřejnoprávní smlouvy při nesouhlasu účastníka smlouvy - str. 269
169. Vzor: Usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 270
170. Vzor: Rozhodnutí o přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy - str. 271
171. Vzor: Rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou veřejnoprávní smlouvy - str. 273
172. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy na základě akceptovaného návrhu smluvními stranami  - str. 274
173. Vzor: Rozhodnutí o zrušení veřejnoprávní smlouvy v případě sporu smluvních stran - str. 276
Opatření obecné povahy - str. 278
174. Vzor: Podnět k zahájení řízení  o vydání opatření obecné povahy - str. 278
175. Vzor: Návrh opatření obecné povahy – veřejná vyhláška  - str. 279
176. Vzor: Připomínky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 282
177. Vzor: Námitky proti návrhu opatření obecné povahy - str. 283
178. Vzor: Opatření obecné povahy  - str. 284
Stížnosti - str.  290
179. Vzor: Stížnost na nevhodné chování úřední osoby  - str. 290
180. Vzor: Stížnost na postup správního orgánu  - str. 291
181. Vzor: Úřední záznam o podané stížnosti  - str.  291
182. Vzor: Úřední záznam o vyřízení stížnosti   - str. 292
183. Vzor: Vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení stížnosti  - str. 293
184. Vzor: Žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti - str. 294
LITERATURA - str. 297

Další nabídka k tématu

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

V oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám – dosavadní zákon o přestupcích byl zrušen a nahrazen zcela novou právní úpravou obsaženou v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých přestupcích. V této souvislosti se také ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Pavel Mates, Martin Kopecký - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné ...

Cena: 320 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.