Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH, ROZVAHA A VÝSLEDOVKA 2005


OBSAH:

 

1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2005
2. UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ PRO ROK 2005 A PŘIPOMENUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH CHYB, KTERÝCH SE ÚČETNÍ JEDNOTKY V ROCE 2004 DOPOUŠTĚLY
2.1.  UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ PRO ROK 2005
2.2.  KDE SE V ROCE 2004 NEJČASTĚJI CHYBOVALO
3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2005
4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2005
5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
6. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ


1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH DELFÍN 2005 (zpět na obsah)

Vzorový účtový rozvrh 2005 byl vytvořen pro účely sekce "Účetní průvodce". Je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/1992 Sb., o podvojném účetnictví podnikatelů (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Červeně zvýrazněný text označuje změny proti roku 2004.

Podrobný komentář ke všem účtům (včetně souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete:

- na těchto stránkách v sekci "Účetní průvodce" nebo

- na CD "Účetní průvodce ", jehož producentem je nakladatelství Sagit, Ostrava.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
011-Zřizovací výdaje B.I.1.    
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2.    
013-Software B.I.3.    
014-Ocenitelná práva B.I.4.    
015-Goodwill  B.I.5.    
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby B.II.2.    
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.3.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.4.    
026-Základní stádo, tažná zvířata B.II.5.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek  B.II.6.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky B.II.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.6.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku B.I.7.    
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku B.II.7.    
043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.6.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8.    
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.8.    
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly v ovládaných a řízených osobách  B.III.1.    
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  B.III.2.    
063-Ostatní cenné papíry a podíly B.III.3.    
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti B.III.3.    
066-Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv  B.III.4.    
067-Ostatní půjčky B.III.5.    
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.5.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
071-Oprávky ke zřizovacím výdajům K/B.I.1.    
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.2.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.3.    
074-Oprávky k ocenitelným právům K/B.I.4.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.5.    
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku  K/B.I.6.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.2.    
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí K/B.II.3.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.    
086-Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům K/B.II.5.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.6.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1. až 6.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II. 1. až 6.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.7.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.7.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek K/B.I.8., K/B.II.8., K/B.III.7.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III. 1. až 6.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.9.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.9.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku *    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní výroby      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky C.I.3.    
124-Zvířata C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku *    
132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.    
139-Zboží na cestě C.I.5.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy na materiál C.I.6    
152-Poskytnuté zálohy na zvířata C.I.6    
153-Poskytnuté zálohy na zboží C.I.6    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.    
195-Opravná položka ke zvířatům K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.5.    
197-Opravná položka k zálohám na materiál  K/C.I.6.    
198-Opravná položka k zálohám na zboží  K/C.I.6.    
199-Opravná položka k zálohám na zvířata  K/C.I.6.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY      
21-Peníze      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Účty v bankách      
221-Bankovní účty C.IV.2. B.IV.2.  
23-Krátkodobé bankovní úvěry      
231-Krátkodobé bankovní úvěry   B.IV.2.  
232-Eskontní úvěry   B.IV.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   B.III.9  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   B.IV.3.  
25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   A.I.2.  
253-Registrované dluhové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
255-Vlastní dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti C.IV.3.    
257-Ostatní cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.IV.4.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.IV.3., K/C.IV.4.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1., C.III.1.    
     
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1., C.III.1.    
314-Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé C.II.5., C.III.7.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1., C.III.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Závazky z obchodních vztahů     B.III.1.  
322-Směnky k úhradě   B.III.1.  
324-Přijaté provozní zálohy   B.III.8.  
325-Ostatní závazky   B.III.1.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   B.III.5.  
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům   B.III.5.  
335-Pohledávky za zaměstnanci C.II.7., C.III.9.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.III.5. B.III.6.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů C.III.6. B.III.7.  
342-Ostatní přímé daně C.III.6. B.III.7.  
343-Daň z přidané hodnoty C.III.6. B.III.7.  
345-Ostatní daně a poplatky C.III.6. B.III.7.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   B.III.7.  
347-Ostatní dotace   B.III.7.  
35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva      
351-Pohledávky - ovládající a řídící osoba   C.II.2., C.III.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.3., C.III.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty C.II.4., C.III.4.    
355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva C.II.4., C.III.4.    
358-Pohledávky za účastníky sdružení C.II.4., C.III.4.    
36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva      
361-Závazky - ovládající a řídící osoba     B.III.2.  
362-Závazky - podstatný vliv     B.III.3.  
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku   B.II.4., B.III.4.  
365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva   B.II.4., B.III.4.  
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti   B.II.4., B.III.4.  
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   B.II.4., B.III.4.  
368-Závazky k účastníkům sdružení   B.II.4., B.III.4.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje podniku C.II.7., C.III.9.    
372-Závazky z koupě podniku   B.II.9., B.III.11.  
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací C.II.7., C.III.9. B.II.9., B.III.11.  
374-Pohledávky z pronájmu C.II.7., C.III.9.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů C.II.7., C.III.9.    
376-Nakoupené opce C.II.7., C.III.9.    
377-Prodané opce   B.II.9., B.III.11.  
378-Jiné pohledávky C.II.7., C.III.9.    
379-Jiné závazky   B.II.9., B.III.11.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.I.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.I.2.    
383-Výdaje příštích období   C.I.1.  
384-Výnosy příštích období   C.I.2.  
385-Příjmy příštích období D.I.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.6., C.III.8.    
389-Dohadné účty pasivní   B.II.8., B.III.10.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II. 1. až 5. a 7., K/C.III. 1. až 7. a 9.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při sdružení C.III.4. B.III.4.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Emisní ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   A.II.3.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   A.II.4.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Zákonný rezervní fond   A.III.1.  
422-Nedělitelný fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.I.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů     B.I.3.  
459-Ostatní rezervy   B.I.2., B.I.4.  
46-Dlouhodobé bankovní úvěry      
461-Bankovní úvěry   B.IV.1., B.IV.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba     B.II.2., B.III.2.  
472-Dlouhodobé závazky - podstatný vliv     B.II.3., B.III.3.  
473-Emitované dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
474-Závazky z pronájmu   B.II.9., B.III.11.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy   B.II.5., B.III.8.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   B.II.1., B.II.7., B.III.1.  
479-Jiné dlouhodobé závazky     B.II.1., B.II.9., B.III.1., B.III.5., B.III.6., B.III.11.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.8. B.II.10.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     B.1.
502-Spotřeba energie     B.1.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     B.1.
504-Prodané zboží     A.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     B.2.
512-Cestovné     B.2.
513-Náklady na reprezentaci     B.2.
518-Ostatní služby     B.2.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     C.1.
522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti     C.1.
523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva     C.2.
524-Zákonné sociální pojištění     C.3.
525-Ostatní sociální pojištění     C.3.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     C.3.
527-Zákonné sociální náklady     C.4.
528-Ostatní sociální náklady     C.4.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     D.
532-Daň z nemovitostí     D.
538-Ostatní daně a poplatky     D.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     H.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     H.
545-Ostatní pokuty a penále     H.
546-Odpis pohledávky     H.
548-Ostatní provozní náklady     H.
549-Manka a škody z provozní činnosti     H.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       G.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       G.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       G.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       G.
559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti       G.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     J.
562-Úroky     N.
563-Kursové ztráty     O.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       L.
566-Náklady z finančního majetku     K.
567-Náklady z derivátových operací     L. a O.
568-Ostatní finanční náklady     O.
569-Manka a škody na finančním majetku     O.
57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       M.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       M.
58-Mimořádné náklady      
581-Náklady na změnu metody     R.
582-Škody     R.
584-Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv       R.
588-Ostatní mimořádné náklady     R.
589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti     R.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná     Q.1.
592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená     Q.2.
593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná     S.1.
594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená     S.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     Q.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     T.
597-Převod provozních nákladů     I.
598-Převod finančních nákladů     P.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     II.1.
602-Tržby z prodeje služeb     II.1.
604-Tržby za zboží     I.
61-Změny stavu zásob vlastní činnosti      
611-Změna stavu nedokončené výroby     II.2.
612-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     II.2.
613-Změna stavu výrobků     II.2.
614-Změna stavu zvířat     II.2.
62-Aktivace      
621-Aktivace materiálu a zboží     II.3.
622-Aktivace vnitropodnikových služeb     II.3.
623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     II.3.
624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     II.3.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     IV.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     IV.
648-Ostatní provozní výnosy     IV.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     VI.
662-Úroky     X.
663-Kursové zisky     XI.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       IX.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     VII.1., 2., 3.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VIII.
667-Výnosy z derivátových operací     IX. a XI.
668-Ostatní finanční výnosy     XI.
68-Mimořádné výnosy      
681-Výnosy ze změny metody     XIII.
688-Ostatní mimořádné výnosy     XIII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     V.
698-Převod finančních výnosů     XII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
75 až 79-Podrozvahové účty      
75x-Majetek v úschově      
76x-Podrozvahová aktiva      
77x-Podrozvahová pasiva      
78x-Technické účty      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      
* S ohledem na zažité tradice a možné problémy, které by se mohly vyskytnout, doporučujeme, aby účty 111 a 131 nevykazovaly k rozvahovému dni zůstatek. Pokud se účetní jednotka rozhodne, že tyto účty k rozvahovému dni zůstatek mít budou, pak bude v rozvaze vykázán zůstatek účtu 111-Pořízení materiálu v řádku C.I.1 (aktiva) a 131-Pořízení zboží v řádku C.I.5 (aktiva).

Poznámka:
Oproti vzorové účtové osnově 2004 byl zcela vypuštěn SÚ 312-Směnky k inkasu, neboť směnky jsou účtovány vždy jako cenné papíry. „Směnka k inkasu“ tedy bude účtována jako dlužný cenný papír buď ve skupině krátkodobého finančního majetku jako krátkodobý dluhový cenný papír, nebo ve skupině dlouhodobého finančního majetku jako dlouhodobý dluhový cenný papír.

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na rozvahu
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka rozvahy“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka „korekce“ v rámci aktiv Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky
K – korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software
A. až C. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu

Příklad: 
C.IV.3. účet 251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování

Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry a podíly
C. IV. 3.

B.I.3. účet 453-Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů
B. I. 3.

K/B.II.2. účet 082-Oprávky ke stavbám

Korekce Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
K B. II. 2.

U některých účtů se vyskytuje i několik řádků rozvahy, ke kterým je nutno tyto účty přiřadit, například účet 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

Příklad: 
Symbol K/B.I.1. až 6. u účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.
V tomto případě je nutné, aby účet 091 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování v rozvaze ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o tyto analytické účty:

091. 01 Opravná položka ke zřizovacím výdajům
091.02 Opravná položka k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
091.03 Opravná položka k software
091.04 Opravná položka k ocenitelným právům
091.05 Opravná položka ke goodwillu
091.06 Opravná položka k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na výkaz zisku a ztráty 
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka výkazu zisku a ztráty“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku výkazu, který je sestaven podle následujícího klíče.

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady – Římské číslice I. až XIII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy – Písmena latinské abecedy A až T Arabské číslice 1, 2, 3…

Příklad: 
B.2. účet 518-Ostatní služby

Výkonová spotřeba Služby
B. 2.

II.2. účet 611-Změna stavu nedokončené výroby

Výkony Změna stavu zásob vlastní činnosti
II. 2.

U některých účtů se může vyskytnout i více řádků výkazu zisku a ztráty, ke kterým je nutno účet přiřadit. Například:

Účet

Řádek výkazu zisku a ztráty

667-Výnosy z derivátových operací IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů XI. Ostatní finanční výnosy

V tomto případě je nutné, aby účet 667 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o následující analytiky:

667.01 Výnosy z přecenění derivátů
667.02 Výnosy z ostatních operací s deriváty
 
2. UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ PRO ROK 2005 A PŘIPOMENUTÍ NEJČASTĚJŠÍCH CHYB, KTERÝCH SE ÚČETNÍ JEDNOTKY V ROCE 2004 DOPOUŠTĚLY (zpět na obsah)

 

2.1. UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ PRO ROK 2005 (zpět na obsah)


2.1.1. Uvádění zůstatků účtů 111–Pořízení materiálu a 131–Pořízení zboží v rozvaze

Na základě diskuse, která proběhla v autorském týmu Účetního průvodce, jehož součástí je i tento účtový rozvrh, doporučujeme vykazování nulových zůstatků účtů 111–Pořízení materiálu a 131–Pořízení zboží k rozvahovému dni. Jednak tím navazujeme na úzus dřívějších opatření Ministerstva financí, kterými se upravoval obsah účetní závěrky pro podnikatele (poslední dříve platné opatření s tímto obsahem bylo vydáno pod čj. 281/97 417/2001) a které požadovalo nulové zůstatky těchto účtů k rozvahovému dni, a jednak proto, že v praxi může účetní jednotka nesprávným postupem při účtování v souvislosti s vykazováním zůstatků na účtech 111 a 131 zkreslit údaje v rozvaze jak na straně aktiv, tak na straně pasiv.

Pro ilustraci uvádíme následující příklad, na kterém budeme demonstrovat správný a chybný postup při zaúčtování nevyfakturovaných dodávek zásob a zásoby na cestě ve vazbě na vykazování zůstatků účtů 111 a 131 v rozvaze.

Příklad:
Zůstatek účtu 131–Pořízení zboží při uzavírání účetních knih (na základě inventarizace) tvoří:

- zboží na cestě (na straně MD účtu) 300 tis. Kč – nevyfakturované zboží, které nebylo k rozvahovému dni převedeno na sklad,
- nevyfakturované zásoby zboží (strana Dal účtu) 900 tis. Kč – zboží bylo k rozvahovému dni převzato na sklad, ale účetní jednotka nemá k dispozici doklad pro zaúčtování závazku.

Výše uvedený způsob zaúčtování lze znázornit takto:

Správný postup:

- nákup zboží od dodavatele – přijatá faktura 300 000 131/321
- vyúčtování zboží na cestě při uzavírání účetních knih – vnitřní účetní doklad 300 000 139/131
- převzetí nevyfakturovaného zboží na sklad – příjemka (dodací list) 900 000 132/131
- vyúčtování nevyfakturované dodávky zboží při uzavírání účetních knih – vnitřní účetní doklad  900 000 131/389

Z toho vyplývají konečné zůstatky:

MD D  

132 - 900 000  
139 - 300 000  
- 321 300 000  
- 389 900 000  

Vykázání zůstatků účtů v rozvaze:

Aktiva/Pasiva Číslo řádku Název řádku Vykázaná částka v tis. Kč
Aktiva C.I.5 Zboží 1 200
Pasiva B.III.1. Závazky z obchodních vztahů     300
Pasiva C.III.10 Dohadné účty pasivní     900


Algoritmus výpočtu řádku „Zboží“: 900 (účet 132) + 300 (účet 139) = 1 200

Chybný postup:

- nákup zboží od dodavatele – přijatá faktura 300 000 131/321
- převzetí nevyfakturovaného zboží na sklad – příjemka (dodací list)  900 000 132/131

Z toho vyplývají konečné zůstatky:

MD D  

- 131 600 000  
132 - 900 000  
- 321 300 000  

Vykázání zůstatků účtů v rozvaze:

Aktiva/Pasiva Číslo řádku Název řádku Vykázaná částka v tis. Kč
Aktiva C.I.5 Zboží 300
Pasiva B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 300
Pasiva C.III.10 Dohadné účty pasivní     0

Algoritmus výpočtu řádku „Zboží“: 900 (účet 132) - 600 (účet 139) = 300

Z výše uvedeného je zřejmé, že nesprávným postupem účtování došlo k nesprávnému vykázání hodnoty zboží v aktivech rozvahy a dál k nesprávnému vykázání závazků v pasivech rozvahy.

Vzhledem k tomu, že k účtování o operacích charakteru nevyfakturované dodávky zásob a zásoby na cestě dochází právě na konci účetního období, respektive k rozvahovému dni, jedná se o operace, které nepatří mezi rutinní, a často při jejich zaúčtování dochází k chybám, případně v účetnictví zcela absentují, jak je uvedeno v předchozím příkladu. Z těchto důvodů doporučujeme zajistit nulové zůstatky účtů 131–Pořízení zboží a účtu 111–Pořízení materiálu, který se chová v účetnictví obdobně.

2.1.2. Používání účtu 312–Směnky k inkasu

Oproti vzorové účtové osnově 2004 jsme definitivně vypustili účet 312–Směnky k inkasu, neboť ty by měly být od 1. 1. 2004 účtovány vždy jako dluhové cenné papíry, a to buď krátkodobé (účtová skupina 25–Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek), nebo dlouhodobé (účtová slupina 06–Dlouhodobý finanční majetek). Tento postup vyplývá i z ČÚS č. 017–Zúčtovací vztahy, když v oddíle 2–obsahové vymezení, není tato položka zmíněna.
Půjde-li o směnky krátkodobé, lze je ve vzorovém účtovém rozvrhu dle charakteru směnky zařadit k následujícím účtům:

          253–Registrované dluhové cenné papíry k obchodování
  256–Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
  257–Ostatní cenné papíry k obchodování

V případě významné částky těchto směnek „k inkasu“ je možno v účtovém rozvrhu zřídit speciální syntetický účet, například:

          258–Směnky k inkasu

Půjde-li o směnky dlouhodobé, je nejvhodnějším účtem:

          065–Dluhové cenné papíry držené do splatnosti.

2.1.3. Změna daňového pohledu na náklady a výnosy z reálného přeceňování cenných papírů z obchodování

V důsledku změny zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2005 (zákonem č. 669/2004 Sb.) dochází ke změně v oblasti posuzování nákladů z titulu reálného přecenění cenných papírů k obchodování.

V roce 2004 ustanovení § 23 odst. 4 písm. i) zákona o daních z příjmů reagovalo na nové rozdělení cenných papírů v účetním pojetí. Této problematice jsme se podrobně věnovali ve Vzorové účtové osnově 2004, kde jsme reagovali na skutečnost, že daňově byly akceptovány náklady a výnosy z reálného přecenění toliko cenných papírů k obchodování, které byly registrované (tedy veřejně obchodovatelné v ČR nebo v zahraničí), zatímco u ostatních cenných papírů, které účetní jednotka určila k obchodování (tedy ty neregistrované), které se rovněž přeceňovaly (a přeceňují) výsledkově, byly náklady a výnosy z reálného přecenění daňově neúčinným nákladem. V tomto duchu jsme v roce 2004 navrhli v účtovém rozvrhu rozdělení účtů cenných papírů určených účetní jednotkou k obchodování na ty, které splňují podmínku registrovaných cenných papírů (a tudíž jejich reálné přecenění je součástí základu daně), a ty, které tuto podmínku nesplňují (a jejich reálné přecenění není součástí základu daně z příjmů), pro jednodušší účtování o nákladech a výnosech z reálného přecení a určení jejich daňové uznatelnosti.

Změna pro rok 2005 spočívá v tom, že zákon o daních z příjmů akceptuje náklady a výnosy z reálného přecenění cenných papírů, které účetní jednotka určila k obchodování jako daňově účinné bez ohledu na to, zda půjde o cenné papíry registrované či nikoliv.
Tato skutečnost však nemusí nutně znamenat změnu stávajícího účtového rozvrhu účetní jednotky.


2.2. KDE SE V ROCE 2004 NEJČASTĚJI CHYBOVALO (zpět na obsah)

2.2.1. Poskytnuté zálohy na zásoby

Ve směrné účtové osnově přibyla k 1. 1. 2004 nová účtová skupina 15–Poskytnuté zálohy na zásoby. Přestože v rozvaze existuje již delší dobu samostatný řádek v aktivech – C.I.6. – Poskytnuté zálohy na zásoby, samostatný syntetický účet měl ve svém účtovém rozvrhu zařazen málokdo, pomineme-li uživatele, kteří zareagovali na naše rady již v roce 2003 a speciální syntetický účet (popř. účty) zřídili. Zpravidla však účetní jednotky již v minulosti řešily tuto problematiku vytvořením analytického účtu k účtu 314–Poskytnuté provozní zálohy (dnes 314–Poskytnuté zálohy – dlouhodobé a krátkodobé) a u této praxe setrvaly i v roce 2004.

A tak byl v účtových rozvrzích účetních jednotek běžně v roce 2004 k vidění analytický účet 314.AÚ–Poskytnuté zálohy na zásoby.

Za této situace je nezbytné připomenout znění § 14 odst. 1 ZoÚ:

„Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky.“

Z výše uvedeného plyne, že nově zřízená účtová skupina 15–Poskytnuté zálohy na zásoby, je pro účetní jednotky povinná a nelze tuto skutečnost obejít tím, že je ponechán analytický účet pro tyto účely ve zcela jiné účtové třídě. A pokud by se Vám zdál tento požadavek přehnaný a ponechání stávajícího stavu jako nevýznamný nedostatek, připomínáme, že podle § 37 odst. 1 písm. i) ZoÚ má správce daně možnost uložit pokutu až do výše 3 % aktiv celkem za nesprávně vedené účetnictví. V § 8 odst. 1 ZoÚ je uvedeno, že účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to neodporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel.

Pokud patříte k těm, kterým se tuto změnu v roce 2004 nepodařilo zachytit, pak připomínáme, že k nově zřízenému účtu (případně účtům) k poskytnutým zálohám na zásoby v účtové skupině 15 je nutno zřídit adekvátní účet oprávek v účtové skupině 19–Opravné položky k zásobám. Účet 391–Opravné položky k pohledávkám, který jste používali, pokud byly poskytnuté zálohy na zásoby účtovány na analytice k účtu 314, nelze k účtu skupiny 15 použít.

2.2.2. Nabyté pohledávky určené k obchodování

Zákon o účetnictví s platností od 1. 1. 2004 umožňuje reálné přecenění pohledávek. Vyhláška navazuje na toto ustanovení a v § 53a konstatuje, že účetní jednotka provede reálné přecenění pohledávek, které nabyla a určila k obchodování. Toto reálné přecenění bude účtováno výsledkově, jako finanční náklady nebo finanční výnos.

V souvislosti s reálných přeceňováním nabytých pohledávek určených účetní jednotkou k obchodování je nutno vzít v úvahu přechodná ustanovení vyhlášky č. 472/2003 Sb., ve kterých je stanoveno, že v prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2004 a později se opravné položky u pohledávek, které účetní jednotka nabyla v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2004 a určila k obchodování, zruší ve prospěch nákladů; ke stejnému okamžiku se zaúčtuje snížení hodnoty pohledávek prostřednictvím účtu v účtové skupině 58–Mimořádné náklady.

Můžeme je znázornit takto:

- zůstatek pohledávek k 31. 12. 2003 
100 000
SÚ MD 378
- zaúčtované opravné položky k těmto pohledávkám 
30 000
559/391

K 1. 1. 2004 změna metody účtování, která vyvolá následující zaúčtování:

- zrušení opravné položky  30 000 391/559
- změna metody účtování  30 000 588/378

S ohledem na skutečnost, že zákon o daních z příjmů nezahrnuje náklady a výnosy z titulu reálného přecenění pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, do základu daně [ve smyslu ustanovení § 23 odst. 4 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb.], nastala v praxi daňově nepříznivá situace v případě, kdy účetní jednotka vytvořila v roce 2003 opravné položky k těmto pohledávkám, které byly daňově účinné.

Modifikace výše uvedeného příkladu pak vypadá takto:

- zůstatek pohledávek k 31. 12. 2003 
100 000
SÚ MD 378
- zaúčtované opravné položky k těmto pohledávkám 
30 000
558/391

K 1. 1. 2004 změna metody účtování, která vyvolá následující zaúčtování:

- zrušení opravné položky  30 000 391/558
- změna metody účtování  30 000 588/378

Za této situace bude zrušení daňově účinné položky zvyšovat v roce 2004 základ daně, zatímco náklad z titulu změny metody daňový základ neovlivní. Výsledkem změny metody je tedy zvýšení daňového základu o 30 000 Kč.

V této nepříznivé daňové situaci pak účetní jednotky mají snahu „nepřiznat se“ k pohledávkám, které nabyly a určily k obchodování, a zejména podmínku „určily k obchodování“ se snaží obejít s tím, že tyto nabyté pohledávky mají ke zcela jiným účelům. Teprve praxe budoucích let ukáže, zda budou schopny tuto teorii obhájit před správcem daně.

2.2.3. Podstatný a rozhodující vliv

V letech 1993 až 2002 platila pro určení podstatného a rozhodujícího vlivu definice v úvodních ustanovením Postupů účtování pro podnikatele (poslední dříve platné opatření vydáno pod čj. 281/89 759/2001), v článku I, která byla vymezena takto:

Podnikem s podstatným vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka (mateřská společnost) 20% a větší, nejvýše však 50% podíl (účast) na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě podstatný vliv na řízení podniku, který vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu, nebo ze smlouvy či stanov uvedených subjektů.

Podnikem s rozhodujícím vlivem se rozumí subjekt, ve kterém má účetní jednotka (mateřská společnost) větší než 50% podíl na jeho základním kapitálu. Mateřská společnost má v tomto případě rozhodující vliv na řízení podniku a plně kontroluje jeho činnost. To vyplývá buď z uvedeného podílu na základním kapitálu, nebo ze smlouvy či stanov uvedených subjektů.

Přestože termín rozhodující vliv a podstatný vliv používáme stále, je třeba si uvědomit, že se změnil jejich obsah, a to ve prospěch definování těchto pojmů v obchodním zákoníku.

Při sestavování přílohy k účetní závěrce za účetní období započaté v roce 2004 jste možná zaregistrovali upřesnění textu v § 39 odst. 1 Vyhlášky, kdy namísto formulace: „osoby s podílem vyšším než 20 % na základním kapitálu účetní jednotky“, je uveden termín: „údaje o fyzických a právnických osobách, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv v těchto účetních jednotkách“.

Vymezení obsahu pojmu podstatný vliv nalezneme v § 22 odst. 2 ZoÚ, kde je uvedeno, že podstatným vlivem se rozumí takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu (kterým je obchodní zákoník), jež není rozhodující, není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice s 20 % hlasovacích práv.

Vymezení pojmu rozhodující vliv je pak uvedeno v § 66a odst. 2 obchodního zákoníku, a to takto: „Ovládající osobou je osoba, která prakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby.“

Ovládající osobou (tedy osobou, která vykonává rozhodují vliv), je podle ustanovení § 66a odst. 3 obchodního zákoníku osoba která:

a) je většinovým společníkem; to neplatí, jestliže je ovládající osoba určena podle ustanovení písm. b),
b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo
c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem.

Ovládajícími osobami (tedy osobami vykonávajícími rozhodující vliv) jsou vždy osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na právnické osobě.

Ovládající osobou (nebo osobami ovládajícími, které jednají ve shodě), je vždy osoba (osoby), která disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv na určité osobě, jestliže není prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv.

Z výše uvedeného je zřejmé, že obsah pojmů podstatný a rozhodují vliv doznal značné změny, kterou by účetní jednotka měla promítnou do účtování na účtech:

          061–Podíly v ovládaných a řízených osobách
  062–Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
  063–Ostatní cenné papíry a podíly
  066–Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
  351–Pohledávky – ovládající a řídící osoba
  353–Pohledávky – podstatný vliv
  361–Závazky – ovládající a řídící osoba
  362–Závazky – podstatný vliv
  471–Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba
  472–Dlouhodobé závazky – podstatný vliv

Promítnutí na správných účtech v účtovém rozvrhu pak bude základním předpokladem pro správné vykázání v účetní závěrce, a to jak v rozvaze, tak v příloze k účetní závěrce.

2.2.4. Problematika poskytnutých a přijatých záloh

Problematika záloh je ošetřena v účetních předpisech, zejména ve Vyhlášce, a to pro oblast jejich vykazování v účetní závěrce, konkrétně v rozvaze. Od tohoto vykazování se pak odvíjí i způsob účtování záloh, zejména pak otázka volby konkrétních účtů v účtovém rozvrhu účetní jednotky, který je sestavován na základě směrné účtové osnovy.

V účetní závěrce podnikatelů jsou zálohy v aktivech vykazovány takto:

Řádek aktiv rozvahy Položka Směrná účtová
osnova
Účtový rozvrh
B.I.8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 05 051
B.II.8 Poskytnuté zálohy dlouhodobý hmotný majetek 05 052
B.III.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 05 053
C.I.6 Poskytnuté zálohy na zásoby 15 151, 152, 153
C.II.5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 31 314.A
C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 31 314.A

v pasivech jsou zálohy zúčtovány následujícím způsobem:

Řádek aktiv rozvahy Položka Směrná účtová
osnova
Účtový rozvrh
B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 47 475
B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 32 324

Ačkoliv v účtovém rozvrhu účetní jednotky existuje celá škála účtů pro vykázání poskytnutých záloh, jednoznačně nejoblíbenějším účtem je účtem 314, nazvaný zpravidla „Poskytnuté zálohy“, který se používá pro veškeré poskytnuté zálohy, které účetní jednotka realizuje. Problematiku poskytnutých záloh na zásoby jsme již probrali v kapitole 2.2.1. a nejedná se zdaleka o jedinou chybu, kterou lze v této oblasti objevit. Velmi frekventovanou záležitostí je poskytování záloh na dlouhodobý majetek zaúčtovaných v účtové třídě 3–Zúčtovací vztahy (tedy účet 314), a v těchto případech se jedná zpravidla o významné částky. Vykázání poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k rozvahovému dni v účtové třídě 3–Zúčtovací vztahy namísto v účtové třídě 0–Dlouhodobý majetek, lze klasifikovat jako podání zkreslujících údajů v účetní závěrce. A pokud namítnete, že k rozvahovému dni je již záloha započtena, neboť předmětný dlouhodobý majetek jste stihli do konce účetního období nakoupit, a tudíž v účetní závěrce již nefiguruje, připomeneme Vám, že dodržování směrné účtové osnovy je z hlediska ZoÚ povinné.

2.2.5. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

V souvislosti se změnou metody účtování rezerv a opravných položek, kdy jejich zúčtování (od 1. 1. 2003) neprobíhá ve prospěch výnosů, ale nákladů, dochází nezřídka k chybě při zúčtování pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku – dříve opravné položky nabytému majetku. V roce 2003 již směrná účtová osnova neobsahuje účtovou skupinu 65–Zúčtování rezerv a provozních výnosů, která obsahovala v roce 2002 účet 657–Zúčtování oprávky k opravné položce k nabytému majetku. Tato skutečnost vedla některé účetní jednotky k tomu, že pro zúčtování pasivního oceňovacího rozdílu použila analogického postupu, jaký je používán při zúčtování opravných položek a rezerv, tedy ve prospěch nákladů. Tento postup však není správný, neboť vyhláška upravuje odpis pasivního oceňovacího rozdílu v § 7 odst. 10, a to tak, že tento je zaúčtován ve prospěch výnosů.

Správný postup:

- odpis pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku  50 000 098/648

Chybný postup:

- odpis pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku  50 000 098/557

Legenda použitých účtů:

          098–Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
  557–Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
  648–Ostatní provozní výnosy

ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy, odst. 4.5.4. zní:

„Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64–Jiné provozní výnosy se účtují částky vyjadřující postupné umořování oprávky k pasivnímu oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku nebo zápornému goodwillu se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu oprávek (účtová skupina 07–Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 09–Opravné položky k dlouhodobému majetku).“


3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2005.

 

Rozvaha 2005
(sestavená v plném rozsahu)

ve vazbě na Vzorovu účtovou osnovu

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek [S B.I.1. až B.I.8.]    
B.I.1. Zřizovací výdaje 011 (-)071, (-)091AÚ
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 (-)072, (-)091AÚ
     3. Software 013 (-)073, (-)091AÚ
     4. Ocenitelná práva 014 (-)074, (-)091AÚ
     5. Goodwill (+/-)015 (+/-)075, (-)091AÚ
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 (-)079, (-)091AÚ
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 (-)093
     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 (-)095AÚ
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek [S B.II.1. až B.II.9.]    
B.II.1. Pozemky 031 (-)092AÚ
      2. Stavby 021 (-)081, (-)092AÚ
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 (-)082, (-)092AÚ
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 (-)085, (-)092AÚ
      5. Základní stádo a tažná zvířata 026 (-)086, (-)092AÚ
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 (-)089, (-)092AÚ
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 (-)094
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 (-)095AÚ
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)097 (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek [S B.III.1. až B.III.7.]    
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 (-)096AÚ
       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 062 (-)096AÚ
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 (-)096AÚ
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 066 (-)096AÚ
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 (-)096AÚ
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 (-)096AÚ
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 (-)095AÚ
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby [S C.I.1. až C.I.6.]    
C.I.1. Materiál 112, 119 (-)191
      2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 (-)192, (-)193
      3. Výrobky 123 (-)194
      4. Zvířata 124 (-)195
      5. Zboží 132, 139 (-)196
      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky [S C.II.1. až C.II.8.]    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ (-)391AÚ
       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 314AÚ  
       6. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       7. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
       8. Odložená daňová pohledávka 481AÚ  
C.III. Krátkodobé pohledávky [S C.III.1. až C.III.9.]    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ (-)391AÚ
       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 336 (-)391AÚ
       6. Stát - daňové pohledávky 341, 342, 343, 345 (-)391AÚ
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391
       8. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       9. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek [S C.IV.1. až C.IV.4.]    
C.IV.1. Peníze 211, 213, (+/-)261  
        2. Účty v bankách 221, (+/-)261  
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 251, 253, 256, 257 (-)291AÚ
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení [S D.I.1. až D.I.3.]    
D.I.1. Náklady příštích období 381  
      2. Komplexní náklady příštích období 382  
      3. Příjmy příštích období 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [S A.I. až A.V.]  
A.I. Základní kapitál [S A.I.1. až A.I.3.]  
A.I.1. Základní kapitál 411 nebo 491
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) (-)252
     3. Změny základního kapitálu (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy [S A.II.1. až A.II.4.]  
A.II.1. Emisní ážio 412
      2. Ostatní kapitálové fondy 413
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)414
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]  
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 421, 422
       2. Statutární a ostatní fondy 423, 427
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.]  
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 428
        2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy [S B.I.1. až B.I.4.]  
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 459AÚ
     3. Rezerva na daň z příjmů 453
     4. Ostatní rezervy 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky [S B.II.1. až B.II.10.]  
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 478AÚ, 479AÚ
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 471AÚ
      3. Závazky - podstatný vliv 472AÚ
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ
      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 475AÚ
      6. Vydané dluhopisy 473AÚ, (-)255
      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 478AÚ
      8. Dohadné účty pasivní 389AÚ
      9. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
    10. Odložený daňový závazek 481AÚ
B.III. Krátkodobé závazky [S B.III.1. až B.III.11.]  
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 361, 471AÚ
       3. Závazky - podstatný vliv 362, 472AÚ
       4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ
       5. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479AÚ
       6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336, 479AÚ
       7. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 324, 475AÚ
       9. Vydané dluhopisy 241, 473AÚ, (-)255
     10. Dohadné účty pasivní 389AÚ
     11. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci [S B.IV.1. až B.IV.3.]  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461AÚ
        2. Krátkodobé bankovní úvěry 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ
        3. Krátkodobé finanční výpomoci 249
C.I. Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]  
C.I.1. Výdaje příštích období 383
     2. Výnosy příštích období 384

Vysvětlivky k rozvaze

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek.

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů

Položka Obsah položky Účet Korekce
C.II. Dlouhodobé pohledávky    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ

V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.


4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 (zpět na obsah)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Rozvaha 2005
(sestavená ve zjednodušeném rozsahu)

ve vazbě na Vzorovu účtovou osnovu

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. +B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011, 012, 013, 014, (+/-)015, 019, 041, 051 (-)071, (-)072, (-)073, (-)074, (+/-)075, (-)079, (-)091AÚ, (-)093, (-)095AÚ,
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, (+/-)097 (-)081, (-)082, (-)085, (-)086, (-)089, (-)092AÚ, (-)094, (-)095AÚ, (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 043, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069 (-)095AÚ, (-)096
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby 112, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 132, 138, 139, 151, 152, 153 (-)191, (-)192, (-)193, (-)194, (-)195, (-)196, (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481 (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398 (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 211, 213, 221, 251, 253, 256, 257, 259, (+/-)261 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení 381, 382, 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.]  
A.I. Základní kapitál 411 nebo 491, (-)252, (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy 412, 413, (+/-)414, (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 421, 422, 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 428, (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy 451, 453, 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481
B.III. Krátkodobé závazky 241, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362,364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 221AÚ, 231, 232AÚ, 249, 461AÚ
C.I. Časové rozlišení 383, 384


5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2005.

 

Výkaz zisku a ztráty 2005 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)

ve vazbě na Vzorový účtový rozvrh

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony [S II.1. až II.3.]  
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601, 602
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 611, 612, 613, 614
   3. Aktivace 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]  
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
   2. Služby 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady [S C.1. až C.4.]  
C.1. Mzdové náklady 521, 522
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526
   4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.]  
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641
    2. Tržby z prodeje materiálu 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.]  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
   2. Prodaný materiál 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [S VII.1. až VII.3.]  
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]  
Q.1. - splatná (+/-)591, (+/-)595
   2. - odložená (+/-)592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]  
S.1. - splatná (+/-)593
   2. - odložená (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorovém účtovém rozvrhu.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:

Řádek

Obsah položky

Účet

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ

V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.


6. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2005 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.
Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Výkaz zisku a ztráty 2005 - druhové členění
(sestavený ve zjednodušeném rozsahu)

ve vazbě na Vzorový účtový rozvrh

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazené účty

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony 601, 602, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba 501, 502, 503, 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (+/-)591, (+/-)592, (+/-)595
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn.[* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)593, (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

 

Novinky

Kyberkriminalita

KyberkriminalitaV předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny ...

Cena: 127 KčKOUPIT

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhy

ÚZ č. 1219 - Doprava, přeprava, pozemní komunikace, dráhySoubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám dochází u zákona o silniční dopravě (115 změn a doplnění) a u zákona o pozemních komunikacích (22 změn a ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.