Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Vzorový účtový rozvrh a výsledovka 2007

Vzorový účtový rozvrh rozpracovává směrnou účtovou osnovu pro podnikatele pro podmínky roku 2007. V návaznosti na tento konkrétní účtový rozvrh je zpracována rozvaha a výsledovka.


OBSAH:

 

1. Vzorový účtový rozvrh 2007
2. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu pro rok 2007
3. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2007
4. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného v plném rozsahu pro rok 2007 - druhové členění
5. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2007 - druhové členění

  

1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2007 (zpět na obsah)

Vzorový účtový rozvrh 2007 byl vytvořen pro účely sekce "Účetní průvodce". Je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/1992 Sb., o podvojném účetnictví podnikatelů (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný komentář ke všem účtům (včetně souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete:

- na těchto stránkách v sekci "Účetní průvodce" nebo

- na CD "Účetní průvodce ", jehož producentem je Nakladatelství Sagit, a.s., Ostrava.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
011-Zřizovací výdaje B.I.1.    
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2.    
013-Software B.I.3.    
014-Ocenitelná práva B.I.4.    
015-Goodwill  B.I.5.    
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby B.II.2.    
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.3.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.4.    
026-Základní stádo, tažná zvířata B.II.5.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek  B.II.6.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky B.II.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.6.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku B.I.7.    
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku B.II.7.    
043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.6.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8.    
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.8.    
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly v ovládaných a řízených osobách  B.III.1.    
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  B.III.2.    
063-Ostatní cenné papíry a podíly B.III.3.    
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti B.III.3.    
066-Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv  B.III.4.    
067-Ostatní půjčky B.III.5.    
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.5.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
071-Oprávky ke zřizovacím výdajům K/B.I.1.    
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.2.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.3.    
074-Oprávky k ocenitelným právům K/B.I.4.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.5.    
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku  K/B.I.6.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.2.    
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí K/B.II.3.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.    
086-Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům K/B.II.5.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.6.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1. až 6.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II. 1. až 6.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.7.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.7.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek K/B.I.8., K/B.II.8., K/B.III.7.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III. 1. až 6.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.9.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.9.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní výroby      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky C.I.3.    
124-Zvířata C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.    
139-Zboží na cestě C.I.5.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy na materiál C.I.6    
152-Poskytnuté zálohy na zvířata C.I.6    
153-Poskytnuté zálohy na zboží C.I.6    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.    
195-Opravná položka ke zvířatům K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.5.    
197-Opravná položka k zálohám na materiál  K/C.I.6.    
198-Opravná položka k zálohám na zboží  K/C.I.6.    
199-Opravná položka k zálohám na zvířata  K/C.I.6.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY      
21-Peníze      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Účty v bankách      
221-Bankovní účty C.IV.2. B.IV.2.  
23-Krátkodobé bankovní úvěry      
231-Krátkodobé bankovní úvěry   B.IV.2.  
232-Eskontní úvěry   B.IV.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   B.III.9  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   B.IV.3.  
25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   A.I.2.  
253-Registrované dluhové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
255-Vlastní dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti C.IV.3.    
257-Ostatní cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.IV.4.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.IV.3., K/C.IV.4.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1., C.III.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1., C.III.1.    
314-Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé C.II.5., C.III.7.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1., C.III.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Závazky z obchodních vztahů     B.III.1.  
322-Směnky k úhradě   B.III.1.  
324-Přijaté provozní zálohy   B.III.8.  
325-Ostatní závazky   B.III.1.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   B.III.5.  
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům   B.III.5.  
335-Pohledávky za zaměstnanci C.II.7., C.III.9.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.III.5. B.III.6.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů C.III.6. B.III.7.  
342-Ostatní přímé daně C.III.6. B.III.7.  
343-Daň z přidané hodnoty C.III.6. B.III.7.  
345-Ostatní daně a poplatky C.III.6. B.III.7.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   B.III.7.  
347-Ostatní dotace   B.III.7.  
35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva      
351-Pohledávky - ovládající a řídící osoba   C.II.2., C.III.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.3., C.III.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty C.II.4., C.III.4.    
355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva C.II.4., C.III.4.    
358-Pohledávky za účastníky sdružení C.II.4., C.III.4.    
36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva      
361-Závazky - ovládající a řídící osoba     B.III.2.  
362-Závazky - podstatný vliv     B.III.3.  
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku   B.II.4., B.III.4.  
365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva   B.II.4., B.III.4.  
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti   B.II.4., B.III.4.  
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   B.II.4., B.III.4.  
368-Závazky k účastníkům sdružení   B.II.4., B.III.4.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje podniku C.II.7., C.III.9.    
372-Závazky z koupě podniku   B.II.9., B.III.11.  
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací C.II.7., C.III.9. B.II.9., B.III.11.  
374-Pohledávky z pronájmu C.II.7., C.III.9.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů C.II.7., C.III.9.    
376-Nakoupené opce C.II.7., C.III.9.    
377-Prodané opce   B.II.9., B.III.11.  
378-Jiné pohledávky C.II.7., C.III.9.    
379-Jiné závazky   B.II.9., B.III.11.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.I.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.I.2.    
383-Výdaje příštích období   C.I.1.  
384-Výnosy příštích období   C.I.2.  
385-Příjmy příštích období D.I.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.6., C.III.8.    
389-Dohadné účty pasivní   B.II.8., B.III.10.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II. 1. až 5. a 7., K/C.III. 1. až 7. a 9.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při sdružení C.III.4. B.III.4.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Emisní ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   A.II.3.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   A.II.4.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Zákonný rezervní fond   A.III.1.  
422-Nedělitelný fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.I.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů     B.I.3.  
459-Ostatní rezervy   B.I.2., B.I.4.  
46-Dlouhodobé bankovní úvěry      
461-Bankovní úvěry   B.IV.1., B.IV.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba     B.II.2., B.III.2.  
472-Dlouhodobé závazky - podstatný vliv     B.II.3., B.III.3.  
473-Emitované dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
474-Závazky z pronájmu   B.II.9., B.III.11.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy   B.II.5., B.III.8.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   B.II.1., B.II.7., B.III.1.  
479-Jiné dlouhodobé závazky     B.II.1., B.II.9., B.III.1., B.III.5., B.III.6., B.III.11.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.8. B.II.10.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     B.1.
502-Spotřeba energie     B.1.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     B.1.
504-Prodané zboží     A.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     B.2.
512-Cestovné     B.2.
513-Náklady na reprezentaci     B.2.
518-Ostatní služby     B.2.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     C.1.
522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti     C.1.
523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva     C.2.
524-Zákonné sociální pojištění     C.3.
525-Ostatní sociální pojištění     C.3.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     C.3.
527-Zákonné sociální náklady     C.4.
528-Ostatní sociální náklady     C.4.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     D.
532-Daň z nemovitostí     D.
538-Ostatní daně a poplatky     D.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     H.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     H.
545-Ostatní pokuty a penále     H.
546-Odpis pohledávky     H.
548-Ostatní provozní náklady     H.
549-Manka a škody z provozní činnosti     H.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       G.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       G.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       G.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       G.
559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti       G.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     J.
562-Úroky     N.
563-Kursové ztráty     O.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       L.
566-Náklady z finančního majetku     K.
567-Náklady z derivátových operací     L. a O.
568-Ostatní finanční náklady     O.
569-Manka a škody na finančním majetku     O.
57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       M.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       M.
58-Mimořádné náklady      
581-Náklady na změnu metody     R.
582-Škody     R.
584-Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv       R.
588-Ostatní mimořádné náklady     R.
589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti     R.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná     Q.1.
592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená     Q.2.
593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná     S.1.
594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená     S.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     Q.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     T.
597-Převod provozních nákladů     I.
598-Převod finančních nákladů     P.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     II.1.
602-Tržby z prodeje služeb     II.1.
604-Tržby za zboží     I.
61-Změny stavu zásob vlastní činnosti      
611-Změna stavu nedokončené výroby     II.2.
612-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     II.2.
613-Změna stavu výrobků     II.2.
614-Změna stavu zvířat     II.2.
62-Aktivace      
621-Aktivace materiálu a zboží     II.3.
622-Aktivace vnitropodnikových služeb     II.3.
623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     II.3.
624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     II.3.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     IV.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     IV.
648-Ostatní provozní výnosy     IV.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     VI.
662-Úroky     X.
663-Kursové zisky     XI.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       IX.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     VII.1., 2., 3.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VIII.
667-Výnosy z derivátových operací     IX. a XI.
668-Ostatní finanční výnosy     XI.
68-Mimořádné výnosy      
681-Výnosy ze změny metody     XIII.
688-Ostatní mimořádné výnosy     XIII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     V.
698-Převod finančních výnosů     XII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
75x-Majetek      
76x-Pohledávky      
77x-Závazky
78x-Finanční nástroje      
79x-Evidenční účty      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na rozvahu
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka rozvahy“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka „korekce“ v rámci aktiv Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky
K – korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software
A. až C. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu

Příklad: 
C.IV.3. účet 251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování

Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry a podíly
C. IV. 3.

B.I.3. účet 453-Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů
B. I. 3.

K/B.II.2. účet 081-Oprávky ke stavbám

Korekce Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
K B. II. 2.

U některých účtů se vyskytuje i několik řádků rozvahy, ke kterým je nutno tyto účty přiřadit, například účet 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

Příklad: 
Symbol K/B.I.1. až 6. u účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.
V tomto případě je nutné, aby účet 091 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování v rozvaze ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o tyto analytické účty:

091. 01 Opravná položka ke zřizovacím výdajům
091.02 Opravná položka k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
091.03 Opravná položka k software
091.04 Opravná položka k ocenitelným právům
091.05 Opravná položka ke goodwillu
091.06 Opravná položka k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na výkaz zisku a ztráty 
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka výkazu zisku a ztráty“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku výkazu, který je sestaven podle následujícího klíče.

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady – Římské číslice I. až XIII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy – Písmena latinské abecedy A až T Arabské číslice 1, 2, 3…

Příklad: 
B.2. účet 518-Ostatní služby

Výkonová spotřeba Služby
B. 2.

II.2. účet 611-Změna stavu nedokončené výroby

Výkony Změna stavu zásob vlastní činnosti
II. 2.

U některých účtů se může vyskytnout i více řádků výkazu zisku a ztráty, ke kterým je nutno účet přiřadit. Například:

Účet

Řádek výkazu zisku a ztráty

667-Výnosy z derivátových operací IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů XI. Ostatní finanční výnosy

V tomto případě je nutné, aby účet 667 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o následující analytické účty:

667.01 Výnosy z přecenění derivátů
667.02 Výnosy z ostatních operací s deriváty
 

2. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2007.

 

Rozvaha 2007
(sestavená v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek [S B.I.1. až B.I.8.]    
B.I.1. Zřizovací výdaje 011 (-)071, (-)091AÚ
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 (-)072, (-)091AÚ
     3. Software 013 (-)073, (-)091AÚ
     4. Ocenitelná práva 014 (-)074, (-)091AÚ
     5. Goodwill (+/-)015 (+/-)075, (-)091AÚ
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 (-)079, (-)091AÚ
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 (-)093
     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 (-)095AÚ
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek [S B.II.1. až B.II.9.]    
B.II.1. Pozemky 031 (-)092AÚ
      2. Stavby 021 (-)081, (-)092AÚ
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 (-)082, (-)092AÚ
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 (-)085, (-)092AÚ
      5. Základní stádo a tažná zvířata 026 (-)086, (-)092AÚ
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 (-)089, (-)092AÚ
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 (-)094
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 (-)095AÚ
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)097 (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek [S B.III.1. až B.III.7.]    
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 (-)096AÚ
       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 062 (-)096AÚ
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 (-)096AÚ
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 066 (-)096AÚ
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 (-)096AÚ
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 (-)096AÚ
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 (-)095AÚ
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby [S C.I.1. až C.I.6.]    
C.I.1. Materiál 112, 119 (-)191
      2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 (-)192, (-)193
      3. Výrobky 123 (-)194
      4. Zvířata 124 (-)195
      5. Zboží 132, 139 (-)196
      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky [S C.II.1. až C.II.8.]    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ (-)391AÚ
       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391AÚ
       6. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       7. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
       8. Odložená daňová pohledávka 481AÚ  
C.III. Krátkodobé pohledávky [S C.III.1. až C.III.9.]    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ (-)391AÚ
       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 336 (-)391AÚ
       6. Stát - daňové pohledávky 341, 342, 343, 345 (-)391AÚ
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391
       8. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       9. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek [S C.IV.1. až C.IV.4.]    
C.IV.1. Peníze 211, 213, (+/-)261  
        2. Účty v bankách 221, (+/-)261  
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 251, 253, 256, 257 (-)291AÚ
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení [S D.I.1. až D.I.3.]    
D.I.1. Náklady příštích období 381  
      2. Komplexní náklady příštích období 382  
      3. Příjmy příštích období 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [S A.I. až A.V.]  
A.I. Základní kapitál [S A.I.1. až A.I.3.]  
A.I.1. Základní kapitál 411 nebo 491
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) (-)252
     3. Změny základního kapitálu (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy [S A.II.1. až A.II.4.]  
A.II.1. Emisní ážio 412
      2. Ostatní kapitálové fondy 413
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)414
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]  
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 421, 422
       2. Statutární a ostatní fondy 423, 427
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.]  
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 428
        2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy [S B.I.1. až B.I.4.]  
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 459AÚ
     3. Rezerva na daň z příjmů 453
     4. Ostatní rezervy 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky [S B.II.1. až B.II.10.]  
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 478AÚ, 479AÚ
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 471AÚ
      3. Závazky - podstatný vliv 472AÚ
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ
      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 475AÚ
      6. Vydané dluhopisy 473AÚ, (-)255
      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 478AÚ
      8. Dohadné účty pasivní 389AÚ
      9. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
    10. Odložený daňový závazek 481AÚ
B.III. Krátkodobé závazky [S B.III.1. až B.III.11.]  
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 361, 471AÚ
       3. Závazky - podstatný vliv 362, 472AÚ
       4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ
       5. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479AÚ
       6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336, 479AÚ
       7. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 324, 475AÚ
       9. Vydané dluhopisy 241, 473AÚ, (-)255
     10. Dohadné účty pasivní 389AÚ
     11. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci [S B.IV.1. až B.IV.3.]  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461AÚ
        2. Krátkodobé bankovní úvěry 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ
        3. Krátkodobé finanční výpomoci 249
C.I. Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]  
C.I.1. Výdaje příštích období 383
     2. Výnosy příštích období 384

Vysvětlivky k rozvaze

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek.

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů

Položka Obsah položky Účet Korekce
C.II. Dlouhodobé pohledávky    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ

V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.


3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 (zpět na obsah)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Rozvaha 2007
(sestavená ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. +B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011, 012, 013, 014, (+/-)015, 019, 041, 051 (-)071, (-)072, (-)073, (-)074, (+/-)075, (-)079, (-)091AÚ, (-)093, (-)095AÚ,
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, (+/-)097 (-)081, (-)082, (-)085, (-)086, (-)089, (-)092AÚ, (-)094, (-)095AÚ, (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 043, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069 (-)095AÚ, (-)096
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby 112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 151, 152, 153 (-)191, (-)192, (-)193, (-)194, (-)195, (-)196, (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481 (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398 (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 211, 213, 221, 251, 253, 256, 257, 259, (+/-)261 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení 381, 382, 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.]  
A.I. Základní kapitál 411 nebo 491, (-)252, (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy 412, 413, (+/-)414, (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 421, 422, 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 428, (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy 451, 453, 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481
B.III. Krátkodobé závazky 241, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362,364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 221AÚ, 231, 232AÚ, 249, 461AÚ
C.I. Časové rozlišení 383, 384


4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2007.

 

Výkaz zisku a ztráty 2007 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony [S II.1. až II.3.]  
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601, 602
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 611, 612, 613, 614
   3. Aktivace 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]  
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
   2. Služby 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady [S C.1. až C.4.]  
C.1. Mzdové náklady 521, 522
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526
   4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.]  
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641
    2. Tržby z prodeje materiálu 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.]  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
   2. Prodaný materiál 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [S VII.1. až VII.3.]  
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]  
Q.1. - splatná (+/-)591, (+/-)595
   2. - odložená (+/-)592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]  
S.1. - splatná (+/-)593
   2. - odložená (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorovém účtovém rozvrhu.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:

Řádek

Obsah položky

Účet

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ

V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.


5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.
Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Výkaz zisku a ztráty 2007 - druhové členění
(sestavený ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazené účty

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony 601, 602, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba 501, 502, 503, 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (+/-)591, (+/-)592, (+/-)595
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn.[* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)593, (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

 

Novinky

Kyberkriminalita

KyberkriminalitaV předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzyPublikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Najdete zde ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.