Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Vzorový účtový rozvrh a výsledovka 2007

Vzorový účtový rozvrh rozpracovává směrnou účtovou osnovu pro podnikatele pro podmínky roku 2007. V návaznosti na tento konkrétní účtový rozvrh je zpracována rozvaha a výsledovka.


OBSAH:

 

1. Vzorový účtový rozvrh 2007
2. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu pro rok 2007
3. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2007
4. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného v plném rozsahu pro rok 2007 - druhové členění
5. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2007 - druhové členění

  

1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2007 (zpět na obsah)

Vzorový účtový rozvrh 2007 byl vytvořen pro účely sekce "Účetní průvodce". Je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/1992 Sb., o podvojném účetnictví podnikatelů (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný komentář ke všem účtům (včetně souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete:

- na těchto stránkách v sekci "Účetní průvodce" nebo

- na CD "Účetní průvodce ", jehož producentem je Nakladatelství Sagit, a.s., Ostrava.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
011-Zřizovací výdaje B.I.1.    
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2.    
013-Software B.I.3.    
014-Ocenitelná práva B.I.4.    
015-Goodwill  B.I.5.    
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby B.II.2.    
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.3.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.4.    
026-Základní stádo, tažná zvířata B.II.5.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek  B.II.6.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky B.II.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.6.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku B.I.7.    
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku B.II.7.    
043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.6.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8.    
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.8.    
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly v ovládaných a řízených osobách  B.III.1.    
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  B.III.2.    
063-Ostatní cenné papíry a podíly B.III.3.    
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti B.III.3.    
066-Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv  B.III.4.    
067-Ostatní půjčky B.III.5.    
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.5.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
071-Oprávky ke zřizovacím výdajům K/B.I.1.    
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.2.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.3.    
074-Oprávky k ocenitelným právům K/B.I.4.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.5.    
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku  K/B.I.6.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.2.    
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí K/B.II.3.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.    
086-Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům K/B.II.5.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.6.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1. až 6.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II. 1. až 6.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.7.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.7.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek K/B.I.8., K/B.II.8., K/B.III.7.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III. 1. až 6.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.9.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.9.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní výroby      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky C.I.3.    
124-Zvířata C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.    
139-Zboží na cestě C.I.5.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy na materiál C.I.6    
152-Poskytnuté zálohy na zvířata C.I.6    
153-Poskytnuté zálohy na zboží C.I.6    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.    
195-Opravná položka ke zvířatům K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.5.    
197-Opravná položka k zálohám na materiál  K/C.I.6.    
198-Opravná položka k zálohám na zboží  K/C.I.6.    
199-Opravná položka k zálohám na zvířata  K/C.I.6.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY      
21-Peníze      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Účty v bankách      
221-Bankovní účty C.IV.2. B.IV.2.  
23-Krátkodobé bankovní úvěry      
231-Krátkodobé bankovní úvěry   B.IV.2.  
232-Eskontní úvěry   B.IV.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   B.III.9  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   B.IV.3.  
25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   A.I.2.  
253-Registrované dluhové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
255-Vlastní dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti C.IV.3.    
257-Ostatní cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.IV.4.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.IV.3., K/C.IV.4.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1., C.III.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1., C.III.1.    
314-Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé C.II.5., C.III.7.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1., C.III.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Závazky z obchodních vztahů     B.III.1.  
322-Směnky k úhradě   B.III.1.  
324-Přijaté provozní zálohy   B.III.8.  
325-Ostatní závazky   B.III.1.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   B.III.5.  
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům   B.III.5.  
335-Pohledávky za zaměstnanci C.II.7., C.III.9.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.III.5. B.III.6.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů C.III.6. B.III.7.  
342-Ostatní přímé daně C.III.6. B.III.7.  
343-Daň z přidané hodnoty C.III.6. B.III.7.  
345-Ostatní daně a poplatky C.III.6. B.III.7.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   B.III.7.  
347-Ostatní dotace   B.III.7.  
35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva      
351-Pohledávky - ovládající a řídící osoba   C.II.2., C.III.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.3., C.III.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty C.II.4., C.III.4.    
355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva C.II.4., C.III.4.    
358-Pohledávky za účastníky sdružení C.II.4., C.III.4.    
36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva      
361-Závazky - ovládající a řídící osoba     B.III.2.  
362-Závazky - podstatný vliv     B.III.3.  
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku   B.II.4., B.III.4.  
365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva   B.II.4., B.III.4.  
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti   B.II.4., B.III.4.  
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   B.II.4., B.III.4.  
368-Závazky k účastníkům sdružení   B.II.4., B.III.4.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje podniku C.II.7., C.III.9.    
372-Závazky z koupě podniku   B.II.9., B.III.11.  
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací C.II.7., C.III.9. B.II.9., B.III.11.  
374-Pohledávky z pronájmu C.II.7., C.III.9.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů C.II.7., C.III.9.    
376-Nakoupené opce C.II.7., C.III.9.    
377-Prodané opce   B.II.9., B.III.11.  
378-Jiné pohledávky C.II.7., C.III.9.    
379-Jiné závazky   B.II.9., B.III.11.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.I.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.I.2.    
383-Výdaje příštích období   C.I.1.  
384-Výnosy příštích období   C.I.2.  
385-Příjmy příštích období D.I.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.6., C.III.8.    
389-Dohadné účty pasivní   B.II.8., B.III.10.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II. 1. až 5. a 7., K/C.III. 1. až 7. a 9.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při sdružení C.III.4. B.III.4.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Emisní ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   A.II.3.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   A.II.4.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Zákonný rezervní fond   A.III.1.  
422-Nedělitelný fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.I.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů     B.I.3.  
459-Ostatní rezervy   B.I.2., B.I.4.  
46-Dlouhodobé bankovní úvěry      
461-Bankovní úvěry   B.IV.1., B.IV.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba     B.II.2., B.III.2.  
472-Dlouhodobé závazky - podstatný vliv     B.II.3., B.III.3.  
473-Emitované dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
474-Závazky z pronájmu   B.II.9., B.III.11.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy   B.II.5., B.III.8.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   B.II.1., B.II.7., B.III.1.  
479-Jiné dlouhodobé závazky     B.II.1., B.II.9., B.III.1., B.III.5., B.III.6., B.III.11.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.8. B.II.10.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     B.1.
502-Spotřeba energie     B.1.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     B.1.
504-Prodané zboží     A.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     B.2.
512-Cestovné     B.2.
513-Náklady na reprezentaci     B.2.
518-Ostatní služby     B.2.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     C.1.
522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti     C.1.
523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva     C.2.
524-Zákonné sociální pojištění     C.3.
525-Ostatní sociální pojištění     C.3.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     C.3.
527-Zákonné sociální náklady     C.4.
528-Ostatní sociální náklady     C.4.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     D.
532-Daň z nemovitostí     D.
538-Ostatní daně a poplatky     D.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     H.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     H.
545-Ostatní pokuty a penále     H.
546-Odpis pohledávky     H.
548-Ostatní provozní náklady     H.
549-Manka a škody z provozní činnosti     H.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       G.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       G.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       G.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       G.
559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti       G.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     J.
562-Úroky     N.
563-Kursové ztráty     O.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       L.
566-Náklady z finančního majetku     K.
567-Náklady z derivátových operací     L. a O.
568-Ostatní finanční náklady     O.
569-Manka a škody na finančním majetku     O.
57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       M.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       M.
58-Mimořádné náklady      
581-Náklady na změnu metody     R.
582-Škody     R.
584-Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv       R.
588-Ostatní mimořádné náklady     R.
589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti     R.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná     Q.1.
592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená     Q.2.
593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná     S.1.
594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená     S.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     Q.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     T.
597-Převod provozních nákladů     I.
598-Převod finančních nákladů     P.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     II.1.
602-Tržby z prodeje služeb     II.1.
604-Tržby za zboží     I.
61-Změny stavu zásob vlastní činnosti      
611-Změna stavu nedokončené výroby     II.2.
612-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     II.2.
613-Změna stavu výrobků     II.2.
614-Změna stavu zvířat     II.2.
62-Aktivace      
621-Aktivace materiálu a zboží     II.3.
622-Aktivace vnitropodnikových služeb     II.3.
623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     II.3.
624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     II.3.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     IV.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     IV.
648-Ostatní provozní výnosy     IV.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     VI.
662-Úroky     X.
663-Kursové zisky     XI.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       IX.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     VII.1., 2., 3.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VIII.
667-Výnosy z derivátových operací     IX. a XI.
668-Ostatní finanční výnosy     XI.
68-Mimořádné výnosy      
681-Výnosy ze změny metody     XIII.
688-Ostatní mimořádné výnosy     XIII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     V.
698-Převod finančních výnosů     XII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
75x-Majetek      
76x-Pohledávky      
77x-Závazky
78x-Finanční nástroje      
79x-Evidenční účty      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na rozvahu
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka rozvahy“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka „korekce“ v rámci aktiv Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky
K – korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software
A. až C. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu

Příklad: 
C.IV.3. účet 251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování

Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry a podíly
C. IV. 3.

B.I.3. účet 453-Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů
B. I. 3.

K/B.II.2. účet 081-Oprávky ke stavbám

Korekce Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
K B. II. 2.

U některých účtů se vyskytuje i několik řádků rozvahy, ke kterým je nutno tyto účty přiřadit, například účet 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

Příklad: 
Symbol K/B.I.1. až 6. u účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.
V tomto případě je nutné, aby účet 091 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování v rozvaze ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o tyto analytické účty:

091. 01 Opravná položka ke zřizovacím výdajům
091.02 Opravná položka k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
091.03 Opravná položka k software
091.04 Opravná položka k ocenitelným právům
091.05 Opravná položka ke goodwillu
091.06 Opravná položka k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na výkaz zisku a ztráty 
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka výkazu zisku a ztráty“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku výkazu, který je sestaven podle následujícího klíče.

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady – Římské číslice I. až XIII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy – Písmena latinské abecedy A až T Arabské číslice 1, 2, 3…

Příklad: 
B.2. účet 518-Ostatní služby

Výkonová spotřeba Služby
B. 2.

II.2. účet 611-Změna stavu nedokončené výroby

Výkony Změna stavu zásob vlastní činnosti
II. 2.

U některých účtů se může vyskytnout i více řádků výkazu zisku a ztráty, ke kterým je nutno účet přiřadit. Například:

Účet

Řádek výkazu zisku a ztráty

667-Výnosy z derivátových operací IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů XI. Ostatní finanční výnosy

V tomto případě je nutné, aby účet 667 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o následující analytické účty:

667.01 Výnosy z přecenění derivátů
667.02 Výnosy z ostatních operací s deriváty
 

2. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2007.

 

Rozvaha 2007
(sestavená v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek [S B.I.1. až B.I.8.]    
B.I.1. Zřizovací výdaje 011 (-)071, (-)091AÚ
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 (-)072, (-)091AÚ
     3. Software 013 (-)073, (-)091AÚ
     4. Ocenitelná práva 014 (-)074, (-)091AÚ
     5. Goodwill (+/-)015 (+/-)075, (-)091AÚ
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 (-)079, (-)091AÚ
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 (-)093
     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 (-)095AÚ
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek [S B.II.1. až B.II.9.]    
B.II.1. Pozemky 031 (-)092AÚ
      2. Stavby 021 (-)081, (-)092AÚ
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 (-)082, (-)092AÚ
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 (-)085, (-)092AÚ
      5. Základní stádo a tažná zvířata 026 (-)086, (-)092AÚ
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 (-)089, (-)092AÚ
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 (-)094
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 (-)095AÚ
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)097 (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek [S B.III.1. až B.III.7.]    
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 (-)096AÚ
       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 062 (-)096AÚ
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 (-)096AÚ
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 066 (-)096AÚ
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 (-)096AÚ
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 (-)096AÚ
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 (-)095AÚ
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby [S C.I.1. až C.I.6.]    
C.I.1. Materiál 112, 119 (-)191
      2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 (-)192, (-)193
      3. Výrobky 123 (-)194
      4. Zvířata 124 (-)195
      5. Zboží 132, 139 (-)196
      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky [S C.II.1. až C.II.8.]    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ (-)391AÚ
       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391AÚ
       6. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       7. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
       8. Odložená daňová pohledávka 481AÚ  
C.III. Krátkodobé pohledávky [S C.III.1. až C.III.9.]    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ (-)391AÚ
       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 336 (-)391AÚ
       6. Stát - daňové pohledávky 341, 342, 343, 345 (-)391AÚ
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391
       8. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       9. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek [S C.IV.1. až C.IV.4.]    
C.IV.1. Peníze 211, 213, (+/-)261  
        2. Účty v bankách 221, (+/-)261  
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 251, 253, 256, 257 (-)291AÚ
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení [S D.I.1. až D.I.3.]    
D.I.1. Náklady příštích období 381  
      2. Komplexní náklady příštích období 382  
      3. Příjmy příštích období 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [S A.I. až A.V.]  
A.I. Základní kapitál [S A.I.1. až A.I.3.]  
A.I.1. Základní kapitál 411 nebo 491
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) (-)252
     3. Změny základního kapitálu (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy [S A.II.1. až A.II.4.]  
A.II.1. Emisní ážio 412
      2. Ostatní kapitálové fondy 413
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)414
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]  
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 421, 422
       2. Statutární a ostatní fondy 423, 427
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.]  
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 428
        2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy [S B.I.1. až B.I.4.]  
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 459AÚ
     3. Rezerva na daň z příjmů 453
     4. Ostatní rezervy 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky [S B.II.1. až B.II.10.]  
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 478AÚ, 479AÚ
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 471AÚ
      3. Závazky - podstatný vliv 472AÚ
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ
      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 475AÚ
      6. Vydané dluhopisy 473AÚ, (-)255
      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 478AÚ
      8. Dohadné účty pasivní 389AÚ
      9. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
    10. Odložený daňový závazek 481AÚ
B.III. Krátkodobé závazky [S B.III.1. až B.III.11.]  
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 361, 471AÚ
       3. Závazky - podstatný vliv 362, 472AÚ
       4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ
       5. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479AÚ
       6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336, 479AÚ
       7. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 324, 475AÚ
       9. Vydané dluhopisy 241, 473AÚ, (-)255
     10. Dohadné účty pasivní 389AÚ
     11. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci [S B.IV.1. až B.IV.3.]  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461AÚ
        2. Krátkodobé bankovní úvěry 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ
        3. Krátkodobé finanční výpomoci 249
C.I. Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]  
C.I.1. Výdaje příštích období 383
     2. Výnosy příštích období 384

Vysvětlivky k rozvaze

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek.

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů

Položka Obsah položky Účet Korekce
C.II. Dlouhodobé pohledávky    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ

V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.


3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 (zpět na obsah)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Rozvaha 2007
(sestavená ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. +B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011, 012, 013, 014, (+/-)015, 019, 041, 051 (-)071, (-)072, (-)073, (-)074, (+/-)075, (-)079, (-)091AÚ, (-)093, (-)095AÚ,
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, (+/-)097 (-)081, (-)082, (-)085, (-)086, (-)089, (-)092AÚ, (-)094, (-)095AÚ, (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 043, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069 (-)095AÚ, (-)096
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby 112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 151, 152, 153 (-)191, (-)192, (-)193, (-)194, (-)195, (-)196, (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481 (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398 (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 211, 213, 221, 251, 253, 256, 257, 259, (+/-)261 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení 381, 382, 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.]  
A.I. Základní kapitál 411 nebo 491, (-)252, (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy 412, 413, (+/-)414, (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 421, 422, 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 428, (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy 451, 453, 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481
B.III. Krátkodobé závazky 241, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362,364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 221AÚ, 231, 232AÚ, 249, 461AÚ
C.I. Časové rozlišení 383, 384


4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2007.

 

Výkaz zisku a ztráty 2007 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony [S II.1. až II.3.]  
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601, 602
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 611, 612, 613, 614
   3. Aktivace 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]  
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
   2. Služby 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady [S C.1. až C.4.]  
C.1. Mzdové náklady 521, 522
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526
   4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.]  
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641
    2. Tržby z prodeje materiálu 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.]  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
   2. Prodaný materiál 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [S VII.1. až VII.3.]  
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]  
Q.1. - splatná (+/-)591, (+/-)595
   2. - odložená (+/-)592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]  
S.1. - splatná (+/-)593
   2. - odložená (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorovém účtovém rozvrhu.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:

Řádek

Obsah položky

Účet

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ

V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.


5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2007 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.
Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Výkaz zisku a ztráty 2007 - druhové členění
(sestavený ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazené účty

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony 601, 602, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba 501, 502, 503, 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (+/-)591, (+/-)592, (+/-)595
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn.[* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)593, (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

 

Novinky

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1203 - Pravidla silničního provozu, AutoškolyPrvní kapitola publikace obsahuje předpisy upravující pravidla silničního provozu – především zákon o silničním provozu, který je od 1. 7. 2017 významně novelizovaný v oblasti přestupků; dále je zde aktuální znění zákona o bezpečnosti a ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi Praktická příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová právní úprava především ruší dualismus přestupků a jiných správních deliktů a zavádí mnoho nových, v oblasti přestupkové ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ účetnictví některých vybraných ...

Cena: 649 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 7. vydání Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do ...

Cena: 648 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.