Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Vzorový účtový rozvrh a výsledovka 2006

Vzorový účtový rozvrh rozpracovává směrnou účtovou osnovu pro podnikatele pro podmínky roku 2006. V návaznosti na tento konkrétní účtový rozvrh je zpracována rozvaha a výsledovka.


OBSAH:

 

1. Vzorový účtový rozvrh 2006
2. Novinky pro rok 2006 a připomenutí chyb, kterých se účetní jednotky v roce 2005 nejčastěji dopouštěly
2.1.  Novinky v účetních předpisech, které ovlivnily účtový rozvrh v roce 2005 a 2006
2.2.  Kde jsme v roce 2005 nejčastěji chybovali
3. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu pro rok 2006
4. Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2006
5. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného v plném rozsahu pro rok 2006 - druhové členění
6. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty sestavovaného ve zjednodušeném rozsahu pro rok 2006 - druhové členění

  

1. VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH 2006 (zpět na obsah)

Vzorový účtový rozvrh 2006 byl vytvořen pro účely sekce "Účetní průvodce". Je rozpracováním směrné účtové osnovy a dalších ustanovení vyhlášky č. 500/1992 Sb., o podvojném účetnictví podnikatelů (dále "Vyhláška") a zákona o účetnictví (dále "ZoÚ"). Navazuje rovněž na související ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný komentář ke všem účtům (včetně souvztažností, příkladů, schémat, odkazů na právní úpravu a dalších informací) najdete:

- na těchto stránkách v sekci "Účetní průvodce" nebo

- na CD "Účetní průvodce ", jehož producentem je nakladatelství Sagit, Ostrava.

Název účtu Položka rozvahy Položka výkazu zisku a ztráty
Aktiva Pasiva
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK      
01-Dlouhodobý nehmotný majetek      
011-Zřizovací výdaje B.I.1.    
012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2.    
013-Software B.I.3.    
014-Ocenitelná práva B.I.4.    
015-Goodwill  B.I.5.    
019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.6.    
02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný      
021-Stavby B.II.2.    
022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.3.    
025-Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.4.    
026-Základní stádo, tažná zvířata B.II.5.    
029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek  B.II.6.    
03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný      
031-Pozemky B.II.1.    
032-Umělecká díla a sbírky B.II.6.    
04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      
041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku B.I.7.    
042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku B.II.7.    
043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku B.III.6.    
05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek      
051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8.    
052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.8.    
053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek B.III.7.    
06-Dlouhodobý finanční majetek      
061-Podíly v ovládaných a řízených osobách  B.III.1.    
062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem  B.III.2.    
063-Ostatní cenné papíry a podíly B.III.3.    
065-Dluhové cenné papíry držené do splatnosti B.III.3.    
066-Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv  B.III.4.    
067-Ostatní půjčky B.III.5.    
069-Jiný dlouhodobý finanční majetek  B.III.5.    
07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku      
071-Oprávky ke zřizovacím výdajům K/B.I.1.    
072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje K/B.I.2.    
073-Oprávky k softwaru K/B.I.3.    
074-Oprávky k ocenitelným právům K/B.I.4.    
075-Oprávky ke goodwillu  K/B.I.5.    
079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku  K/B.I.6.    
08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku      
081-Oprávky ke stavbám K/B.II.2.    
082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí K/B.II.3.    
085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů K/B.II.4.    
086-Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům K/B.II.5.    
089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku  K/B.II.6.    
09-Opravné položky k dlouhodobému majetku      
091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku K/B.I.1. až 6.    
092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku K/B.II. 1. až 6.    
093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku K/B.I.7.    
094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku K/B.II.7.    
095-Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek K/B.I.8., K/B.II.8., K/B.III.7.    
096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku K/B.III. 1. až 6.    
097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  B.II.9.    
098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  K/B.II.9.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY      
11-Materiál      
111-Pořízení materiálu bez zůstatku    
112-Materiál na skladě C.I.1.    
119-Materiál na cestě C.I.1.    
12-Zásoby vlastní výroby      
121-Nedokončená výroba C.I.2.    
122-Polotovary vlastní výroby C.I.2.    
123-Výrobky C.I.3.    
124-Zvířata C.I.4.    
13-Zboží      
131-Pořízení zboží bez zůstatku    
132-Zboží na skladě a v prodejnách C.I.5.    
139-Zboží na cestě C.I.5.    
15-Poskytnuté zálohy na zásoby      
151-Poskytnuté zálohy na materiál C.I.6    
152-Poskytnuté zálohy na zvířata C.I.6    
153-Poskytnuté zálohy na zboží C.I.6    
19-Opravné položky k zásobám      
191-Opravná položka k materiálu K/C.I.1.    
192-Opravná položka k nedokončené výrobě K/C.I.2.    
193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby K/C.I.2.    
194-Opravná položka k výrobkům K/C.I.3.    
195-Opravná položka ke zvířatům K/C.I.4.    
196-Opravná položka ke zboží K/C.I.5.    
197-Opravná položka k zálohám na materiál  K/C.I.6.    
198-Opravná položka k zálohám na zboží  K/C.I.6.    
199-Opravná položka k zálohám na zvířata  K/C.I.6.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY      
21-Peníze      
211-Pokladna C.IV.1.    
213-Ceniny C.IV.1.    
22-Účty v bankách      
221-Bankovní účty C.IV.2. B.IV.2.  
23-Krátkodobé bankovní úvěry      
231-Krátkodobé bankovní úvěry   B.IV.2.  
232-Eskontní úvěry   B.IV.2.  
24-Krátkodobé finanční výpomoci      
241-Emitované krátkodobé dluhopisy   B.III.9  
249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   B.IV.3.  
25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek      
251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly   A.I.2.  
253-Registrované dluhové cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
255-Vlastní dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
256-Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti C.IV.3.    
257-Ostatní cenné papíry k obchodování C.IV.3.    
259-Pořizování krátkodobého finančního majetku C.IV.4.    
26-Převody mezi finančními účty      
261-Peníze na cestě C.IV.1., C.IV.2.    
29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku      
291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku K/C.IV.3., K/C.IV.4.    
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY      
31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)      
311-Pohledávky z obchodních vztahů   C.II.1., C.III.1.    
313-Pohledávky za eskontované cenné papíry C.II.1., C.III.1.    
314-Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé C.II.5., C.III.7.    
315-Ostatní pohledávky C.II.1., C.III.1.    
32-Závazky (krátkodobé)      
321-Závazky z obchodních vztahů     B.III.1.  
322-Směnky k úhradě   B.III.1.  
324-Přijaté provozní zálohy   B.III.8.  
325-Ostatní závazky   B.III.1.  
33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi      
331-Zaměstnanci   B.III.5.  
333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům   B.III.5.  
335-Pohledávky za zaměstnanci C.II.7., C.III.9.    
336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C.III.5. B.III.6.  
34-Zúčtování daní a dotací      
341-Daň z příjmů C.III.6. B.III.7.  
342-Ostatní přímé daně C.III.6. B.III.7.  
343-Daň z přidané hodnoty C.III.6. B.III.7.  
345-Ostatní daně a poplatky C.III.6. B.III.7.  
346-Dotace ze státního rozpočtu   B.III.7.  
347-Ostatní dotace   B.III.7.  
35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva      
351-Pohledávky - ovládající a řídící osoba   C.II.2., C.III.2.    
352-Pohledávky - podstatný vliv   C.II.3., C.III.3.    
353-Pohledávky za upsaný základní kapitál   A.    
354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty C.II.4., C.III.4.    
355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva C.II.4., C.III.4.    
358-Pohledávky za účastníky sdružení C.II.4., C.III.4.    
36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva      
361-Závazky - ovládající a řídící osoba     B.III.2.  
362-Závazky - podstatný vliv     B.III.3.  
364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku   B.II.4., B.III.4.  
365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva   B.II.4., B.III.4.  
366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti   B.II.4., B.III.4.  
367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů   B.II.4., B.III.4.  
368-Závazky k účastníkům sdružení   B.II.4., B.III.4.  
37-Jiné pohledávky a závazky      
371-Pohledávky z prodeje podniku C.II.7., C.III.9.    
372-Závazky z koupě podniku   B.II.9., B.III.11.  
373-Pohledávky a závazky z pevných termínových operací C.II.7., C.III.9. B.II.9., B.III.11.  
374-Pohledávky z pronájmu C.II.7., C.III.9.    
375-Pohledávky z emitovaných dluhopisů C.II.7., C.III.9.    
376-Nakoupené opce C.II.7., C.III.9.    
377-Prodané opce   B.II.9., B.III.11.  
378-Jiné pohledávky C.II.7., C.III.9.    
379-Jiné závazky   B.II.9., B.III.11.  
38-Přechodné účty aktiv a pasiv      
381-Náklady příštích období D.I.1.    
382-Komplexní náklady příštích období D.I.2.    
383-Výdaje příštích období   C.I.1.  
384-Výnosy příštích období   C.I.2.  
385-Příjmy příštích období D.I.3.    
388-Dohadné účty aktivní C.II.6., C.III.8.    
389-Dohadné účty pasivní   B.II.8., B.III.10.  
39-Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování      
391-Opravná položka k pohledávkám K/C.II. 1. až 5. a 7., K/C.III. 1. až 7. a 9.    
395-Vnitřní zúčtování bez zůstatku    
398-Spojovací účet při sdružení C.III.4. B.III.4.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4-KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY      
41-Základní kapitál a kapitálové fondy      
411-Základní kapitál   A.I.1.  
412-Emisní ážio   A.II.1.  
413-Ostatní kapitálové fondy   A.II.2.  
414-Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků   A.II.3.  
418-Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách   A.II.4.  
419-Změny základního kapitálu   A.I.3.  
42-Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření      
421-Zákonný rezervní fond   A.III.1.  
422-Nedělitelný fond   A.III.1.  
423-Statutární fondy   A.III.2.  
427-Ostatní fondy   A.III.2.  
428-Nerozdělený zisk minulých let   A.IV.1.  
429-Neuhrazená ztráta minulých let   A.IV.2.  
43-Výsledek hospodaření      
431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bez zůstatku bez zůstatku  
45-Rezervy      
451-Rezervy podle zvláštních právních předpisů     B.I.1.  
453-Rezerva na daň z příjmů     B.I.3.  
459-Ostatní rezervy   B.I.2., B.I.4.  
46-Dlouhodobé bankovní úvěry      
461-Bankovní úvěry   B.IV.1., B.IV.2.  
47-Dlouhodobé závazky      
471-Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba     B.II.2., B.III.2.  
472-Dlouhodobé závazky - podstatný vliv     B.II.3., B.III.3.  
473-Emitované dluhopisy   B.II.6., B.III.9.  
474-Závazky z pronájmu   B.II.9., B.III.11.  
475-Dlouhodobé přijaté zálohy   B.II.5., B.III.8.  
478-Dlouhodobé směnky k úhradě   B.II.1., B.II.7., B.III.1.  
479-Jiné dlouhodobé závazky     B.II.1., B.II.9., B.III.1., B.III.5., B.III.6., B.III.11.  
48-Odložený daňový závazek a pohledávka      
481-Odložený daňový závazek a pohledávka C.II.8. B.II.10.  
49-Individuální podnikatel      
491-Účet individuálního podnikatele   A.I.1.  
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5-NÁKLADY      
50-Spotřebované nákupy      
501-Spotřeba materiálu     B.1.
502-Spotřeba energie     B.1.
503-Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek     B.1.
504-Prodané zboží     A.
51-Služby      
511-Opravy a udržování     B.2.
512-Cestovné     B.2.
513-Náklady na reprezentaci     B.2.
518-Ostatní služby     B.2.
52-Osobní náklady      
521-Mzdové náklady     C.1.
522-Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti     C.1.
523-Odměny členům orgánů společnosti a družstva     C.2.
524-Zákonné sociální pojištění     C.3.
525-Ostatní sociální pojištění     C.3.
526-Sociální náklady individuálního podnikatele     C.3.
527-Zákonné sociální náklady     C.4.
528-Ostatní sociální náklady     C.4.
53-Daně a poplatky      
531-Daň silniční     D.
532-Daň z nemovitostí     D.
538-Ostatní daně a poplatky     D.
54-Jiné provozní náklady      
541-Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     F.1.
542-Prodaný materiál     F.2.
543-Dary     H.
544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     H.
545-Ostatní pokuty a penále     H.
546-Odpis pohledávky     H.
548-Ostatní provozní náklady     H.
549-Manka a škody z provozní činnosti     H.
55-Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů      
551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     E.
552-Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů       G.
554-Tvorba a zúčtování ostatních rezerv       G.
555-Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období       G.
557-Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku       E.
558-Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti       G.
559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti       G.
56-Finanční náklady      
561-Prodané cenné papíry a podíly     J.
562-Úroky     N.
563-Kursové ztráty     O.
564-Náklady z přecenění cenných papírů       L.
566-Náklady z finančního majetku     K.
567-Náklady z derivátových operací     L. a O.
568-Ostatní finanční náklady     O.
569-Manka a škody na finančním majetku     O.
57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů      
574-Tvorba a zúčtování finančních rezerv       M.
579-Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti       M.
58-Mimořádné náklady      
581-Náklady na změnu metody     R.
582-Škody     R.
584-Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv       R.
588-Ostatní mimořádné náklady     R.
589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti     R.
59-Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů      
591-Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná     Q.1.
592-Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená     Q.2.
593-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná     S.1.
594-Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená     S.2.
595-Dodatečné odvody daně z příjmů     Q.1.
596-Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     T.
597-Převod provozních nákladů     I.
598-Převod finančních nákladů     P.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6-VÝNOSY      
60-Tržby za vlastní výkony a zboží      
601-Tržby za vlastní výrobky     II.1.
602-Tržby z prodeje služeb     II.1.
604-Tržby za zboží     I.
61-Změny stavu zásob vlastní činnosti      
611-Změna stavu nedokončené výroby     II.2.
612-Změna stavu polotovarů vlastní výroby     II.2.
613-Změna stavu výrobků     II.2.
614-Změna stavu zvířat     II.2.
62-Aktivace      
621-Aktivace materiálu a zboží     II.3.
622-Aktivace vnitropodnikových služeb     II.3.
623-Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku     II.3.
624-Aktivace dlouhodobého hmotného majetku     II.3.
64-Jiné provozní výnosy      
641-Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku     III.1.
642-Tržby z prodeje materiálu     III.2.
644-Smluvní pokuty a úroky z prodlení     IV.
646-Výnosy z odepsaných pohledávek     IV.
648-Ostatní provozní výnosy     IV.
66-Finanční výnosy      
661-Tržby z prodeje cenných papírů a podílů     VI.
662-Úroky     X.
663-Kursové zisky     XI.
664-Výnosy z přecenění cenných papírů       IX.
665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     VII.1., 2., 3.
666-Výnosy z krátkodobého finančního majetku     VIII.
667-Výnosy z derivátových operací     IX. a XI.
668-Ostatní finanční výnosy     XI.
68-Mimořádné výnosy      
681-Výnosy ze změny metody     XIII.
688-Ostatní mimořádné výnosy     XIII.
69-Převodové účty      
697-Převod provozních výnosů     V.
698-Převod finančních výnosů     XII.
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7-ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY      
70-Účty rozvažné      
701-Počáteční účet rozvažný      
702-Konečný účet rozvažný      
71-Účet zisků a ztrát      
710-Účet zisků a ztrát      
75 až 79-Podrozvahové účty      
75x-Majetek v úschově      
76x-Podrozvahová aktiva      
77x-Podrozvahová pasiva      
78x-Technické účty      
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9-VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ      

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na rozvahu
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka rozvahy“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku rozvahy, který je sestaven dle následujícího klíče.

Položka „korekce“ v rámci aktiv Položka v rámci aktiv nebo pasiv Konkrétní řádek v rámci položky Členění řádku v rámci položky
K – korekce A. až D. aktiv B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software
A. až C. pasiv A.I. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu

Příklad: 
C.IV.3. účet 251-Registrované majetkové cenné papíry k obchodování

Oběžná aktiva Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé cenné papíry a podíly
C. IV. 3.

B.I.3. účet 453-Rezerva na daň z příjmů

Cizí zdroje Rezervy Rezerva na daň z příjmů
B. I. 3.

K/B.II.2. účet 082-Oprávky ke stavbám

Korekce Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Stavby
K B. II. 2.

U některých účtů se vyskytuje i několik řádků rozvahy, ke kterým je nutno tyto účty přiřadit, například účet 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.

Příklad: 
Symbol K/B.I.1. až 6. u účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku.
V tomto případě je nutné, aby účet 091 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování v rozvaze ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o tyto analytické účty:

091. 01 Opravná položka ke zřizovacím výdajům
091.02 Opravná položka k nehmotným výsledků výzkumu a vývoje
091.03 Opravná položka k software
091.04 Opravná položka k ocenitelným právům
091.05 Opravná položka ke goodwillu
091.06 Opravná položka k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

Vysvětlivky ke Vzorovému účtovému rozvrhu – vazba na výkaz zisku a ztráty 
V rámci Vzorového účtového rozvrhu je ve sloupci „Položka výkazu zisku a ztráty“ uveden symbol pro přiřazení účtu k příslušnému řádku výkazu, který je sestaven podle následujícího klíče.

Položka výnosů nebo nákladů Položka členěná v rámci nákladů nebo výnosů
Náklady – Římské číslice I. až XIII. Arabské číslice 1, 2, 3….
Výnosy – Písmena latinské abecedy A až T Arabské číslice 1, 2, 3…

Příklad: 
B.2. účet 518-Ostatní služby

Výkonová spotřeba Služby
B. 2.

II.2. účet 611-Změna stavu nedokončené výroby

Výkony Změna stavu zásob vlastní činnosti
II. 2.

U některých účtů se může vyskytnout i více řádků výkazu zisku a ztráty, ke kterým je nutno účet přiřadit. Například:

Účet

Řádek výkazu zisku a ztráty

667-Výnosy z derivátových operací IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů XI. Ostatní finanční výnosy

V tomto případě je nutné, aby účet 667 byl rozdělen na příslušné analytické účty minimálně v rozsahu řádků, které je nutno v rámci vykazování ošetřit. V tomto konkrétním případě půjde o následující analytické účty:

667.01 Výnosy z přecenění derivátů
667.02 Výnosy z ostatních operací s deriváty
 

2. NOVINKY PRO ROK 2006 A PŘIPOMENUTÍ CHYB, KTERÝCH SE ÚČETNÍ JEDNOTKY V ROCE 2005 NEJČASTĚJI DOPOUŠTĚLY (zpět na obsah)

 

2.1. NOVINKY V ÚČETNÍCH PŘEDPISECH, KTERÉ OVLIVNILY ÚČTOVÝ ROZVRH V ROCE 2005 a 2006 (zpět na obsah)


V roce 2005 byla Vyhláška novelizována vyhláškou č. 397/2005 Sb. Z hlediska sestavení účtového rozvrhu účetní jednotky má význam skutečnost, že byly doplněny nové složky dlouhodobého nehmotného majetku, a to povolenky na emise skleníkových plynů a preferenční limity. Jedná se o majetek, který bude v rámci účetní závěrky vykazován v rozvaze v položce aktiv B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek. Příloha č. 4 Vyhlášky, která stanoví směrnou účtovou osnovu, se pro rok 2006 nezměnila. I z tohoto důvodu jsme pro zaúčtování povolenek na emise a preferenční limity nezařadili do účtového rozvrhu nové účty, ale předpokládáme využití účtů analytických k účtu 019–Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.


2.2. KDE JSME V ROCE 2005 NEJČASTĚJI CHYBOVALI (zpět na obsah)

2.2.1. Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a jejich vykázání v rozvaze

Pro vykázání dlouhodobých a krátkodobých pohledávek jsou v rozvaze uvedeny následující řádky:

Aktiva:

Číslo řádku   
Název položky
C.II. Dlouhodobé pohledávky
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
C.II.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.6. Dohadné účty aktivní
C.II.7. Jiné pohledávky
C.II.8. Odložená daňová pohledávky
C.III. Krátkodobé pohledávky
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.III.2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba
C.III.3. Pohledávky - podstatný vliv
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.IIII.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.III.6. Stát - daňové pohledávky
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.III.8. Dohadné účty aktivní
C.III.9. Jiné pohledávky

Vzhledem k tomu, že pro zaúčtování krátkodobých i dlouhodobých pohledávek jsou v účtové osnově (příloha č. 4 Vyhlášky) k dispozici pouze účtovou třídu 3–Zúčtovací vztahy, je nutno pro dlouhodobé pohledávky zřídit speciální analytické účty tak, aby je bylo možno správně vykázat v rozvaze.

Definice dlouhodobosti majetku a závazků je uvedena v § 19 odst. 7 ZoÚ. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu, je delší než jeden rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jako dlouhodobá bude účtována taková pohledávky, která při vzniku bude mít lhůtu splatnosti delší než jeden rok.

Při vykazování v účetní závěrce je však hledisko dlouhodobosti posuzováno k rozvahovému dni ve smyslu ustanovení § 10 Vyhlášky, kdy položka uvedená v řádku C.II. Dlouhodobé pohledávky obsahuje pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok.

Na základě výše uvedených požadavků musíme mít na zřeteli, že původně zaúčtovanou dlouhodobou pohledávku musíme k rozvahovému dni znovu posoudit z hlediska jejího správného vykázání. Z každé dlouhodobé pohledávky se z hlediska vykázání v rozvaze totiž časem stane pohledávka krátkodobá. Účtování o dlouhodobých pohledávkách si ukážeme na příkladu účtování o pozastávkách, které jsou typické zejména pro stavební práce.

Příklad - Účtování o pozastávkách
Účetní jednotka zabývající se stavební činností vystavila odběrateli stavebních prací fakturu za provedené stavební práce s tím, že ve smlouvě byla sjednána doložka o pozastávce, tedy dohoda, že 10 % hodnoty fakturované částky bude uhrazena až po uplynutí 24 měsíců ode dne převzetí díla. V této lhůtě budou stavební společností odstraněny nedostatky, které se mohou vyskytnout, a po uplynutí sjednané dvouleté lhůty bude pozastávka doplacena.

Rok
Obsah účetního případu
Částka Zaúčtování
2005 Vydaná faktura ve výši 1 000 000 Kč + DPH 190 000 Kč,
z toho:
pozastávka ve výši 100 000 Kč (splatná v roce 2007)
900 000
190 000
100 000
311/602
311/343
311.A/602
2006 Banka - příjem částky 1 090 000 Kč 1 090 000 221/311
2007 Banka - příjem částky z pozastávky 100 000 221/311.A

Výnos je zaúčtován v plné výši 1 000 000 Kč s tím, že pohledávka je účtována na dvou analytických účtech, jeden představuje částku splatnou promptně (1 090 000 Kč), druhý analytický účet pak zachycuje pohledávku s posunutou splatností (100 000 Kč). Toto členění je důležité z hlediska posouzení dlouhodobosti pohledávky s posunutou splatností.

Vykázání pohledávky za klientem ve výši 1 190 000 Kč bude v rozvaze sestavené k 31. 12. 2005 vypadat takto:

Číslo řádku 
Název položky
Částka v Kč
C.II. Dlouhodobé pohledávky  
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 100 000
C.III. Krátkodobé pohledávky  
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 090 000

V průběhu roku 2006 pak došlo k úhradě krátkodobé pohledávky a v účetnictví k 31. 12. 2006 již figuruje toliko dlouhodobá pohledávka zachycená na analytickém účtu 311.A ve výši 100 000 Kč. Z hlediska posouzení dlouhodobosti pro vykázání v rozvaze jde však o pohledávku, která je k okamžiku sestavení účetní závěrky splatná již v roce 2007, tedy její splatnost je kratší než jeden rok (čili 12 měsíců). K 31. 12. 2006 tedy bude vykázána jako krátkodobá.

Vykázání pohledávky za klientem ve výši 100 000 Kč bude v rozvaze sestavené k 31. 12. 2006 vypadat takto:

Číslo řádku 
Název položky
Částka v Kč
C.III. Krátkodobé pohledávky  
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 100 000

Praktickým problémem pak zůstává, jak se vypořádat se samotným účetním software, aby zůstatek účtu 311.A přiřadil k řádku C.III.1, když v předchozím účetním období jej přiřadil k řádku C.II.1. V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že tu část zůstatku účtu dlouhodobé pohledávky (311.A), která je pro účely vykázání v rozvaze již pohledávkou krátkodobou, přeúčtujeme na speciální analytiku (311.B), jejíž zůstatek bude přiřazen k řádku C.III.1, přestože v účetnictví je vedena jako dlouhodobá pohledávka.

Pokud jsme zvolili pro ilustraci účtování o dlouhodobých pohledávkách příklad s pozastávkou, ukážeme si, jak se někdy v praxi nesprávně o pozastávkách účtuje.

Chybný postup účtování o pozastávce:

Rok
Obsah účetního případu
Částka Zaúčtování
2005 Vydaná faktura ve výši 1 000 000 Kč + DPH 190 000 Kč,
z toho pozastávka ve výši 100 000 Kč
900 000
190 000
311/602
311/343
2006 Banka - příjem částky 1 090 000 Kč 1 090 000 221/311
2007 Vydaná faktura na částku pozastávky bez DPH 100 000 311/602
2007 Banka - příjem částky z pozastávky 100 000 221/311

Chyba, která vznikla v tomto konkrétním zaúčtování spočívá v tom, že v roce 2005 není zaúčtován celý výnos ve výši 1 000 000 Kč, ale pouze jeho část ve výši 900 000 Kč. Zbytek, tedy 100 000 Kč, je ve výnosech zaúčtován až v roce 2007, kdy je tato částka splatná. Tímto postupem došlo z hlediska daně z příjmů ke zkrácení výnosů v roce 2005 o 100 000 Kč. Tento výnos totiž věcně a časově souvisí s náklady vynaloženými na zakázku a tyto byly zahrnuty do roku 2005.

2.2.2. Dlouhodobé a krátkodobé závazky a jejich vykázání v rozvaze

Pro vykázání dlouhodobých a krátkodobých závazků jsou v rozvaze uvedeny následující řádky:

Pasiva:

Číslo řádku   
Název položky
B.II. Dlouhodobé závazky
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů
B.II.2. Závazky - ovládající a řídící osoba
B.II.3. Závazky - podstatný vliv
B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy
B.II.6. Vydané dluhopisy
B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.8. Dohadné účty pasivní
B.II.9. Jiné závazky
B.II.10. Odložený daňový závazek
B.III. Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
B.III.2. Závazky - ovládající a řídící osoba
B.III.3. Závazky - podstatný vliv
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.IIII.5. Závazky k zaměstnancům
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.9. Vydané dluhopisy
B.III.10. Dohadné účty pasivní
B.III.11. Jiné pohledávky
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci

Narozdíl od pohledávek, pro které máme v účtové osnově (příloha č. 4 Vyhlášky) k dispozici pouze účtovou třídu 3-Zúčtovací vztahy, je situace u závazků příznivější. Pro zachycení krátkodobých závazků je určena účtová třída 3-Zúčtovací vztahy, dlouhodobým závazkům je určena účtová třída 4-Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

Definice dlouhodobosti majetku a závazků je uvedena v § 19 odst. 7 ZoÚ. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu, je delší než jeden rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jako dlouhodobý bude účtován takový závazek, který při vzniku bude mít lhůtu splatnosti delší než jeden rok.

Při vykazování v účetní závěrce je však hledisko dlouhodobosti posuzováno k rozvahovému dni ve smyslu ustanovení § 17 Vyhlášky, kdy položka uvedená v řádku B.II. Dlouhodobé závazky obsahuje závazky, které v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok.

Na základě výše uvedených požadavků musíme mít na zřeteli, že původně zaúčtovaný dlouhodobý závazek musíme k rozvahovému dni znovu posoudit z hlediska jeho správného vykázání. Z každého dlouhodobého závazku se z hlediska vykázání v rozvaze totiž časem stane závazek krátkodobý. Účtování o dlouhodobých závazcích budeme demonstrovat na typickém příkladu účtování o bankovním úvěru.

Příklad - Účtování o bankovním úvěru
Účetní jednotka získala úvěr od banky ve výši 3 mil. Kč, se splatností 2 roky. Pro zjednodušení budeme abstrahovat od účtování o úrocích z úvěru.

Rok
Obsah účetního případu
Částka Zaúčtování
2005 Úvěr poskytnutý bankou na běžný účet ve výši 3 mil. Kč 3 000 000 221/461
2005 Splátky úvěru bance 1 250 000 461/221
2006 Splátky úvěru bance 1 500 000 461/221
2007 Splátky úvěru bance 250 000 461/221

Výše uvedené účtování kopíruje reálné požadavky na splácení úvěru.

Úvěr je správně zachycen na účtu dlouhodobých závazků 461-Bankovní úvěry. I v tomto případě platí analogické zásady jako pro „klasické“ závazky uváděné v pasivech v oddílu B.II. a B.III.

V roce 2005 bude v rámci účetní závěrky vykázán zůstatek úvěru dílem jako dlouhodobý úvěr v řádku B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé a dílem, ve výši splátek, které mají být uhrazeny do konce roku 2006, jako krátkodobý (1 500 000).

V účetní závěrce za rok 2006 již bude zůstatek úvěru vykazován v položce B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry, neboť jeho splatnost k okamžiku sestavení účetní závěrky (31. 12. 2006) je kratší než jeden rok.

Vykázání závazku z titulu bankovního úvěru 1 750 000 Kč bude v rozvaze sestavené k 31. 12. 2005 vypadat takto:

Číslo řádku 
Název položky
Částka v tis. Kč
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 250
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 1 500

Vykázání závazku z titulu bankovního úvěru ve výši 250 000 Kč bude v rozvaze sestavené k 31. 12. 2006 vypadat takto:

Číslo řádku 
Název položky
Částka v tis. Kč
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci  
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 250

Praktickým problémem pak zůstává, jak se vypořádat se samotným účetním software, aby zůstatek účtu 461 přiřadil ke správnému řádku pasiv rozvahy. V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že tu část zůstatku účtu dlouhodobého úvěru (461), která je pro účely vykázání v rozvaze již úvěrem krátkodobým, přeúčtujeme na speciální analytický účet (461.A), jehož zůstatek bude přiřazen k řádku B.IV.2, přestože v účetnictví je veden jako dlouhodobý úvěr.

V praxi se nejčastěji setkáváme s tím, že účetní jednotka nesprávně vykáže krátkodobý úvěr jako dlouhodobý. Tímto se nezřídka dopouští významného zkreslení své finanční situace.

2.2.3. Dlouhodobý nehmotný majetek

V letech 2001 až 2003 byla kategorie dlouhodobého nehmotného majetku definována toliko v účetních předpisech, od daňové úpravy této kategorie majetku bylo upuštěno a příslušné výstupy z účetnictví byly přejímány i do základu daně. Účetní jednotky absorbovaly tuto skutečnost, zejména ve vazbě na volnost, kterou jim tato dávala ve věci stanovení výše ocenění dlouhodobého nehmotného majetku, kterou si stanovily samy vnitřním účetním předpisem. V roce 2004 však došlo ke změně v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a kategorie „Nehmotného majetku“ v něm byla znovu upravena. Tato úprava je závazná pro nehmotný majetek pořízený počínaje 1. lednem 2004 (resp. počínaje prvním dnem zdaňovacího období započatého v roce 2004) a je uvedena v § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů zde opět stanoví, stejně jako před rokem 2001, limit vstupní ceny vyšší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než jeden rok (doba použitelnosti je definovaná shodně s účetními předpisy).

V účetní praxi se tak můžeme setkat se situací, kdy účetní jednotky ponechaly individuálně stanovenou výši vstupní ceny (např. 100 000 Kč), avšak u nově pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku po 1. 1. 2004 nezohlednily v daňovém přiznání rozdíl z titulu nové daňové úpravy nehmotného majetku.

Příklad I
Účetní jednotka pořídila software v červnu 2005 za 90 000 Kč. Podle vnitřní účetní směrnice je stanoveno, že dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořízený software, jestliže jeho vstupní cena činí více než 100 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Za této situace účetní jednotka zaúčtovala pořízený software do nákladů a dále jej vedla na podrozvahovém účtu v kategorii „drobný nehmotný majetek“. Tento postup je v souladu s vnitřní účetní směrnicí a rovněž s platnou legislativou upravující oblast účetnictví.

Z hlediska daně z příjmů je však pořízený software se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč nehmotným majetkem, který je nutno odpisovat. V daňovém přiznání je tedy nutno tuto skutečnost zohlednit a o částku převyšující roční odpis předmětného software zvýšit základ daně (v tomto případě o 75 000 Kč). Pokud účetní jednotka nezachytila změnu v zákoně o daních z příjmů a výše popsané zohlednění v základu daně neprovedla, snížila neoprávněně daňovou povinnost.

V praxi je však hranice pro vstupní cenu dlouhodobého nehmotného majetku obvykle shodná s daňovou úpravou (více než 60 000 Kč) a problém může způsobit pouze rozdíl mezi uplatněnými účetními a daňovými odpisy. Dlužno poznamenat, že daňový odpis je oproti roku 2000 a let předešlých odlišný, a to rovnoměrný měsíční, se stanovením počtu měsíců, po které je nutno odpisovat. A zde se opět mnohdy chybuje.

Příklad II
Účetní jednotka pořídila v červnu roku 2005 software za 90 000 Kč. Podle vnitřní účetní směrnice je stanoveno, že dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořízený software, jestliže jeho vstupní cena činí více než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Za této situace účetní jednotka zaúčtovala pořízený software na účet 013–Software, jako dlouhodobý nehmotný majetek. Ve vnitřní účetní směrnici je stanoven pro software rovnoměrný odpis na dobu 24 měsíců a účetní jednotka v roce 2005 uplatnila odpis ve výši 22 500 Kč [(90 000 : 24) x 6 = 22 500]. Tento postup je v souladu s vnitřní účetní směrnicí a rovněž s platnou legislativou upravující oblast účetnictví.

Z hlediska daně z příjmů je pořízený software se vstupní cenou vyšší než 60 000 Kč nehmotným majetkem, který je nutno odpisovat. Potud je zjevný soulad mezi účetním a daňovým přístupem. V §32a odst. 4 ZDP je však pro software stanovena doba odpisování v délce 36 měsíců.

S ohledem na rozdílnou výši odpisů účetních a daňových, je nutno o vzniklý rozdíl upravit základ daně, v tomto konkrétním případě základ daně zvýšit o 7 500 Kč [(90 000 : 36) x 6 = 15 000].

Pokud účetní jednotka nezachytila změnu v zákoně o daních z příjmů a výše popsané zohlednění v základu daně neprovedla, snížila neoprávněně daňovou povinnost.

Přestože popsaná změna v zákoně o daních z příjmů je platná již od roku 2004, v praxi se stále výše popsané chyby vyskytují. Vzhledem k tomu, že jde v rámci zákona o daních z příjmů o ustanovení „nové“, je nutno sledovat i změny, které v něm od 1. 1. 2004 nastaly, a tyto umět do praxe promítnout. Například u software došlo v roce 2005 ke zkrácení doby odpisování z původních 48 měsíců (rok 2004) na 36 měsíců. Zcela specifický je pak pro rok 2006 daňový přístup k technickému zhodnocení nehmotného majetku.


3. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2006 (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2006.

 

Rozvaha 2006
(sestavená v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek [S B.I.1. až B.I.8.]    
B.I.1. Zřizovací výdaje 011 (-)071, (-)091AÚ
     2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 (-)072, (-)091AÚ
     3. Software 013 (-)073, (-)091AÚ
     4. Ocenitelná práva 014 (-)074, (-)091AÚ
     5. Goodwill (+/-)015 (+/-)075, (-)091AÚ
     6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 019 (-)079, (-)091AÚ
     7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 (-)093
     8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 (-)095AÚ
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek [S B.II.1. až B.II.9.]    
B.II.1. Pozemky 031 (-)092AÚ
      2. Stavby 021 (-)081, (-)092AÚ
      3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 (-)082, (-)092AÚ
      4. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 (-)085, (-)092AÚ
      5. Základní stádo a tažná zvířata 026 (-)086, (-)092AÚ
      6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 029, 032 (-)089, (-)092AÚ
      7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 (-)094
      8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 (-)095AÚ
      9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)097 (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek [S B.III.1. až B.III.7.]    
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 (-)096AÚ
       2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 062 (-)096AÚ
       3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 063, 065 (-)096AÚ
       4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 066 (-)096AÚ
       5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 067, 069 (-)096AÚ
       6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 (-)096AÚ
       7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 (-)095AÚ
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby [S C.I.1. až C.I.6.]    
C.I.1. Materiál 112, 119 (-)191
      2. Nedokončená výroba a polotovary 121, 122 (-)192, (-)193
      3. Výrobky 123 (-)194
      4. Zvířata 124 (-)195
      5. Zboží 132, 139 (-)196
      6. Poskytnuté zálohy na zásoby 151, 152, 153 (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky [S C.II.1. až C.II.8.]    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ (-)391AÚ
       5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391AÚ
       6. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       7. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
       8. Odložená daňová pohledávka 481AÚ  
C.III. Krátkodobé pohledávky [S C.III.1. až C.III.9.]    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ, 313AÚ, 315AÚ (-)391AÚ
       2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 351AÚ (-)391AÚ
       3. Pohledávky - podstatný vliv 352AÚ (-)391AÚ
       4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ (-)391AÚ
       5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 336 (-)391AÚ
       6. Stát - daňové pohledávky 341, 342, 343, 345 (-)391AÚ
       7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314AÚ (-)391
       8. Dohadné účty aktivní 388AÚ  
       9. Jiné pohledávky 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek [S C.IV.1. až C.IV.4.]    
C.IV.1. Peníze 211, 213, (+/-)261  
        2. Účty v bankách 221, (+/-)261  
        3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 251, 253, 256, 257 (-)291AÚ
        4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení [S D.I.1. až D.I.3.]    
D.I.1. Náklady příštích období 381  
      2. Komplexní náklady příštích období 382  
      3. Příjmy příštích období 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [S A.I. až A.V.]  
A.I. Základní kapitál [S A.I.1. až A.I.3.]  
A.I.1. Základní kapitál 411 nebo 491
     2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) (-)252
     3. Změny základního kapitálu (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy [S A.II.1. až A.II.4.]  
A.II.1. Emisní ážio 412
      2. Ostatní kapitálové fondy 413
      3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)414
      4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.]  
A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 421, 422
       2. Statutární a ostatní fondy 423, 427
 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.]  
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 428
        2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy [S B.I.1. až B.I.4.]  
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 451
     2. Rezerva na důchody a podobné závazky 459AÚ
     3. Rezerva na daň z příjmů 453
     4. Ostatní rezervy 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky [S B.II.1. až B.II.10.]  
B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 478AÚ, 479AÚ
      2. Závazky - ovládající a řídící osoba 471AÚ
      3. Závazky - podstatný vliv 472AÚ
      4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ
      5. Dlouhodobé přijaté zálohy 475AÚ
      6. Vydané dluhopisy 473AÚ, (-)255
      7. Dlouhodobé směnky k úhradě 478AÚ
      8. Dohadné účty pasivní 389AÚ
      9. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
    10. Odložený daňový závazek 481AÚ
B.III. Krátkodobé závazky [S B.III.1. až B.III.11.]  
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ
       2. Závazky - ovládající a řídící osoba 361, 471AÚ
       3. Závazky - podstatný vliv 362, 472AÚ
       4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ
       5. Závazky k zaměstnancům 331, 333, 479AÚ
       6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336, 479AÚ
       7. Stát - daňové závazky a dotace 341, 342, 343, 345, 346, 347
       8. Krátkodobé přijaté zálohy 324, 475AÚ
       9. Vydané dluhopisy 241, 473AÚ, (-)255
     10. Dohadné účty pasivní 389AÚ
     11. Jiné závazky 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci [S B.IV.1. až B.IV.3.]  
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 461AÚ
        2. Krátkodobé bankovní úvěry 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ
        3. Krátkodobé finanční výpomoci 249
C.I. Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.]  
C.I.1. Výdaje příštích období 383
     2. Výnosy příštích období 384

Vysvětlivky k rozvaze

K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty opravných položek.

Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů

Položka Obsah položky Účet Korekce
C.II. Dlouhodobé pohledávky    
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky    
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 311AÚ (-)391AÚ

V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.


4. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2006 (zpět na obsah)

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Rozvaha 2006
(sestavená ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky (způsob výpočtu)

Přiřazený účet

Přiřazený účet

Brutto

Korekce

  AKTIVA CELKEM [A. + B. + C. + D.]    
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353  
B. Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. +B.III.]    
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 011, 012, 013, 014, (+/-)015, 019, 041, 051 (-)071, (-)072, (-)073, (-)074, (+/-)075, (-)079, (-)091AÚ, (-)093, (-)095AÚ,
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 021, 022, 025, 026, 029, 031, 032, 042, 052, (+/-)097 (-)081, (-)082, (-)085, (-)086, (-)089, (-)092AÚ, (-)094, (-)095AÚ, (+/-)098
B.III. Dlouhodobý finanční majetek 043, 053, 061, 062, 063, 065, 066, 067, 069 (-)095AÚ, (-)096
C. Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.]    
C.I. Zásoby 112, 119, 121, 122, 123, 124, 132, 139, 151, 152, 153 (-)191, (-)192, (-)193, (-)194, (-)195, (-)196, (-)197, (-)198, (-)199
C.II. Dlouhodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 481 (-)391AÚ
C.III. Krátkodobé pohledávky 311AÚ, 313AÚ, 314AÚ, 315AÚ, 335AÚ, 336, 341, 342, 343, 345, 351AÚ, 352AÚ, 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, 388AÚ, 398 (-)391AÚ
C.IV. Krátkodobý finanční majetek 211, 213, 221, 251, 253, 256, 257, 259, (+/-)261 (-)291AÚ
D.I. Časové rozlišení 381, 382, 385  

 

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

  PASIVA CELKEM [A. + B. + C.]  
A. Vlastní kapitál [A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V.]  
A.I. Základní kapitál 411 nebo 491, (-)252, (+/-)419
A.II. Kapitálové fondy 412, 413, (+/-)414, (+/-)418
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 421, 422, 423, 427
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 428, (-)429
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty]  
B. Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.]  
B.I. Rezervy 451, 453, 459AÚ
B.II. Dlouhodobé závazky (-)255AÚ, 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ, 481
B.III. Krátkodobé závazky 241, (-)255AÚ, 321, 322, 324, 325, 331, 333, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 361, 362,364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 389AÚ, 398AÚ, 471AÚ, 472AÚ, 473AÚ, 474AÚ, 475AÚ, 478AÚ, 479AÚ
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 221AÚ, 231, 232AÚ, 249, 461AÚ
C.I. Časové rozlišení 383, 384


5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2006 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorového účtového rozvrhu 2006.

 

Výkaz zisku a ztráty 2006 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazený účet

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony [S II.1. až II.3.]  
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 601, 602
   2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 611, 612, 613, 614
   3. Aktivace 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.]  
B.1. Spotřeba materiálu a energie 501, 502, 503
   2. Služby 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady [S C.1. až C.4.]  
C.1. Mzdové náklady 521, 522
   2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 523
   3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 524, 525, 526
   4. Sociální náklady 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.]  
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 641
    2. Tržby z prodeje materiálu 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.]  
F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 541
   2. Prodaný materiál 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [S VII.1. až VII.3.]  
VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.]  
Q.1. - splatná (+/-)591, (+/-)595
   2. - odložená (+/-)592
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.]  
S.1. - splatná (+/-)593
   2. - odložená (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorovém účtovém rozvrhu.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní závěrky.

Příklad:
účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:

Řádek

Obsah položky

Účet

VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 665AÚ
     2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 665AÚ
     3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 665AÚ

V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.


6. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU PRO ROK 2006 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ (zpět na obsah)

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (pro účetní jednotky bez povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem, s výjimkou akciových společností) zahrnuje pouze položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi.
Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (viz § 13a ZoÚ) a ostatní účetní jednotky podle § 18 odst. 3 ZoÚ.

 

Výkaz zisku a ztráty 2006 - druhové členění
(sestavený ve zjednodušeném rozsahu)

Označení
řádku
výkazu

Obsah položky [způsob výpočtu]

Přiřazené účty

I. Tržby za prodej zboží 604
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 504
+ Obchodní marže [I. - A.]  
II. Výkony 601, 602, 611, 612, 613, 614, 621, 622, 623, 624
B. Výkonová spotřeba 501, 502, 503, 511, 512, 513, 518
+ Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.]  
C. Osobní náklady 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528
D. Daně a poplatky 531, 532, 538
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 551, 557
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 641, 642
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 541, 542
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559
IV. Ostatní provozní výnosy 644, 646, 648
H. Ostatní provozní náklady 543, 544, 545, 546, 548, 549
V. Převod provozních výnosů (-)697
I. Převod provozních nákladů (-)597
* Provozní výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“]  
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 661
J. Prodané cenné papíry a podíly 561
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 666
K. Náklady z finančního majetku 566
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 664, 667AÚ
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 564, 567AÚ
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)574, (+/-)579
X. Výnosové úroky 662
N. Nákladové úroky 562
XI. Ostatní finanční výnosy 663, 667AÚ, 668
O. Ostatní finanční náklady 563, 567AÚ, 568, 569
XII. Převod finančních výnosů (-)698
P. Převod finančních nákladů (-)598
* Finanční výsledek hospodaření [Zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“]  
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (+/-)591, (+/-)592, (+/-)595
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn.[* Provozní výsledek hospodaření +  * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.]  
XIII. Mimořádné výnosy 681, 688
R. Mimořádné náklady 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (+/-)593, (+/-)594
* Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů   z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)]  
T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období.
596
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.]  
**** Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)]  

 

Novinky

Kyberkriminalita

KyberkriminalitaV předkládané monografii autor syntetizoval výsledky svého více než desetiletého sledování nových forem výskytu kriminality spojené s výpočetní technikou, internetem a novými službami informační společnosti. S novinkami v oblasti informační a ...

Cena: 250 KčKOUPIT

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1222 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzyPublikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad kapitálovým trhem, podnikání na kapitálovém trhu, investiční společnosti a investiční fondy, komoditní burzy, seznam dalších relevantních předpisů. Najdete zde ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce prácePublikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečeníPublikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.