Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.

Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti k dětem, a to i k dětem umístěným v ústavní výchově. U dalších typů vyživovací povinností jsou vymezeny okruh oprávněných a povinných osob a rozsah vyživovací povinnosti.

Autoři upozorňují na úskalí právní úpravy a praktické problémy, které jsou řešeny obecnými soudy i soudem Ústavním.

Zdařilé je pojednání o řešení problémů vzniklých ve vztazích s mezinárodním prvkem.

Autoři se věnují i legislativě Evropské unie, zejména nařízení o výživném. Dále pojednávají o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností. Zde se čtenář může seznámit zejména s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie či Evropského soudu pro lidská práva.

autor: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 284 stran
ISBN: 978-80-7502-196-0

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Kolektiv autorů - str. 10
Autoři jednotlivých částí monografie - str. 14
Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 19
2. Obecně k vyživovací povinnosti - str. 23
2.1 Pojem a obsah výživného - str. 24
2.2 Vznik, trvání a zánik výživného - str. 29
2.2.1 Vznik výživného - str. 29
2.2.2 Pozitivní podmínky vzniku výživného - str. 30
2.2.3 Negativní podmínka vzniku výživného - str. 33
2.2.4 Trvání výživného - str. 35
2.2.5 Elasticita - str. 36
2.2.6 Zánik výživného - str. 36
2.3 Rozsah výživného a určení výše jeho dávek - str. 37
2.3.1 Objektivizace výživného - str. 42
2.4 Placení, započtení a promlčení výživného - str. 46
2.4.1 Placení výživného - str. 46
2.4.2 Promlčení práva na výživné - str. 47
2.4.3 Započtení na výživné - str. 48
2.5 Změna výše výživného a jeho vracení - str. 49
3. Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 51
3.1 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem - str. 53
3.2 Spoření výživného a jeho tezaurace - str. 55
3.2.1 Tvorba úspor - str. 56
3.2.2 Tezaurace výživného - str. 57
4. Výživné rodičů k dítěti v ústavní výchově (správněprávní aspekty) - str. 60
4.1 Příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a rozhodování o něm ve správním řízení - str. 60
4.2 Zahájení správního řízení a jeho průběh - str. 61
4.3 Správní rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a obrana proti němu - str. 64
4.4 Rozhodování soudu o výživném. Možnost, či povinnost zohlednit výši příspěvku na úhradu péče? - str. 67
5. Výživné ostatních příbuzných k dětem - str. 72
6. Nároky neprovdané matky a těhotné ženy - str. 77
6.1 Práva neprovdané matky - str. 78
6.1.1 Právo na výživu vůči otci dítěte - str. 78
6.1.2 Právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 80
6.1.3 Právo uplatnit nároky vůči otci dítěte zpětně - str. 81
6.2 Procesní aspekty uplatňování nároků neprovdané matky - str. 81
6.3 Práva těhotné ženy - str. 82
6.3.1 Právo na výživu pro těhotnou ženu - str. 82
6.3.2 Právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 84
6.3.3 Výživné pro dítě, které se má narodit - str. 85
6.4 Procesní aspekty uplatňování práv těhotné ženy - str. 86
7. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 88
7.1 Předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 89
Právní existence manželství - str. 89
Zásadně stejná kulturní a životní úroveň manželů - str. 89
Dobré mravy - str. 91
7.2 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely k povinnosti hradit náklady společné domácnosti - str. 91
7.3 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ke společnému jmění - str. 92
7.4 Konkurence vyživovacích povinností - str. 94
7.5 Určení výživného soudem - str. 94
8. Výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.1 Předpoklady pro vznik nároku na výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.2 Rozsah a způsob poskytování výživného - str. 98
8.3 Přiměřený rozsah výživného - str. 100
8.4 Sankční výživné - str. 100
8.5 Zánik vyživovací povinnosti rozvedeného manžela - str. 102
9. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery - str. 103
9.1 Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 104
10. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství - str. 111
11. Právo některých osob na zaopatření - str. 114
11.1 Obecně o právu na zaopatření - str. 114
11.2 Oprávněné osoby a druhy zaopatření - str. 115
11.3 Povaha zaopatření - str. 117
11.4 Jednotlivé druhy zaopatření - str. 117
11.4.1 Právo nepominutelného dědice na zaopatření - str. 117
11.4.2 Právo pozůstalého manžela, těhotné vdovy a neprovdané matky zůstavitelova dítěte na zaopatření - str. 119
11.4.3 Právo pozůstalého manžela na movité věci - str. 121
11.4.4 Právo rodičů zůstavitele na zaopatření - str. 122
11.4.5 Právo jiných osob na bezplatné zaopatření - str. 122
11.5 Společný výklad - str. 123
11.5.1 Podmínky vzniku práva na zaopatření - str. 123
11.5.2 Poskytování zaopatření - str. 125
11.5.3 Doba uplatnění práva na zaopatření - str. 126
11.5.4 Včasnost poskytnutí zaopatření a osoba poskytující zaopatření - str. 126
11.5.5 Praktická využitelnost práva některých osob na zaopatření - str. 127
12. Procesní úprava řízení o výživném - str. 129
12.1 Řízení o výživě nezletilého dítěte - str. 129
12.2 Řízení o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti podle § 477 ZŘS - str. 138
12.3 Řízení o ostatních druzích vyživovacích povinností - str. 139
12.4 Výkon rozhodnutí a exekuce rozhodnutí o výživném - str. 142
12.4.1 Exekuce podle exekučního řádu obecně – osoba soudního exekutora - str. 143
12.4.2 Předpoklady pro nařízení exekuce a její průběh (obecně) v143
12.4.3 Specifika exekuce na výživné - str. 145
12.4.4 Způsoby provedení exekuce na výživné - str. 145
12.4.5 Zastavení exekuce na výživné - str. 148
12.4.6 Specifika exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 150
12.4.7 Způsoby provedení exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 151
13. Výživné ve vztahu k insolvenčnímu řízení - str. 154
13.1 Obecný výklad - str. 154
13.2 Účinky insolvenčního řízení - str. 156
13.3 Výživné jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 157
13.4 Zamlčení existence zákonných vyživovacích povinností - str. 159
13.5 Uplatnění pohledávek - str. 160
14. Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy - str. 164
14.1 Zákonné vymezení a podmínky trestní odpovědnosti - str. 164
14.2 Sankcionování zanedbání povinné výživy - str. 170
14.3 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti - str. 172
14.4 Zanedbání povinné výživy v praxi - str. 173
15. Výživné s mezinárodním prvkem - str. 176
15.1 Výživné v mezinárodním právu soukromém a mezinárodních smlouvách - str. 177
15.2 Výživné mezi manžely a bývalými manžely s mezinárodním prvkem - str. 178
15.2.1 Procesní otázky - str. 187
15.3 Výživné mezi rodiči a dětmi s mezinárodním prvkem - str. 188
15.3.1 Rozhodné právo - str. 188
15.3.2 Procesní aspekty - str. 191
16. Výživné v rámci úpravy EU - str. 198
16.1 Nařízení Rady č. 4/2009 o výživném - str. 198
16.2 Časová působnost nařízení o výživném - str. 200
16.3 Místní působnost nařízení o výživném - str. 200
16.4 Vztah nařízení o výživném k jiným právním úpravám - str. 202
16.5 Struktura nařízení o výživném - str. 203
16.6 Mezinárodní příslušnost dle nařízení o výživném - str. 204
16.7 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 207
16.7.1 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností - str. 207
16.7.2 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných ve členském státě vázaném Protokolem - str. 208
16.7.3 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných mimo signatářské státy Protokolu - str. 210
16.8 Spolupráce ústředních orgánů při vymáhání výživného - str. 212
16.9 Výživné v judikatuře SDEU - str. 213
16.10 Judikatura Soudního dvora Evropské unie k Bruselské úmluvě a nařízení Brusel I - str. 214
16.11 Judikatura týkající se výživného v nařízení Brusel II bis - str. 219
16.12 Judikatura Soudního dvora k nařízení o výživném - str. 222
16.13 Judikatura k výživnému v jiných oblastech práva Evropské unie - str. 224
16.14 Plánovaná rozhodnutí k nařízení o výživném - str. 231
17. Hmotněprávní úprava výživného na Slovensku - str. 233
17.1 Výživné - str. 233
17.2 Všeobecná východiska výživného - str. 233
17.3 Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 238
17.4 Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 240
17.5 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 241
17.6 Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 242
17.7 Příspěvek na výživu rozvedeného manžela - str. 242
17.8 Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce - str. 243
18. Procesní úprava řízení ve věcech výživného na Slovensku - str. 245
18.1 Procesní aspekty řízení o určení výživného - str. 245
18.1.1 Neodkladné opatření ve věcech určení výživného - str. 245
18.1.2 Průběh řízení o určení výživného - str. 248
18.1.3 Pravomoc a příslušnost - str. 248
18.1.4 Účastníci řízení - str. 250
18.1.5 Návrh na zahájení řízení - str. 251
18.1.6 Průběh řízení u soudu prvního stupně - str. 252
18.1.7 Zvláštnosti odvolacího řízení v řízení o určení výživného - str. 256
18.1.8 Řízení o určení výživného a mimořádné opravné prostředky - str. 258
18.2 Zvláštnosti exekučního řízení ve věcech výživného - str. 259
19. Závěr - str. 266
20. Summary - str. 268
21. Literatura - str. 271
21.1 Monografi e a komentáře - str. 271
21.2 Časopisy a sborníky - str. 274
21.3 Judikatura - str. 277
21.4 Ostatní - str. 282

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Lukáš Vymazal - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. - C. H. Beck

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Lucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem. Monografie ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Analýza realitního trhu

Analýza realitního trhu

Petr Ort - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu. Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...

Cena: 1 595 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.