Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výživné

Výživné

Monografie komplexně pojednává o problematice vyživovací povinnosti z hlediska hmotněprávního i procesního.

Čtenář se nejprve seznámí obecně s problematikou vyživovací povinnosti v české právní úpravě: co vyživovací povinností rozumíme, kdy vzniká a kdy zaniká, jaký je její rozsah, kdy se promlčuje právo na výživné a jeho jednotlivé splátky.

Největší prostor je věnován vyživovací povinnosti k dětem, a to i k dětem umístěným v ústavní výchově. U dalších typů vyživovací povinností jsou vymezeny okruh oprávněných a povinných osob a rozsah vyživovací povinnosti.

Autoři upozorňují na úskalí právní úpravy a praktické problémy, které jsou řešeny obecnými soudy i soudem Ústavním.

Zdařilé je pojednání o řešení problémů vzniklých ve vztazích s mezinárodním prvkem.

Autoři se věnují i legislativě Evropské unie, zejména nařízení o výživném. Dále pojednávají o uznání a výkonu rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností. Zde se čtenář může seznámit zejména s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie či Evropského soudu pro lidská práva.

autor: Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 7. 2. 2019, 284 stran
ISBN: 978-80-7502-196-0

Cena: 420 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Kolektiv autorů - str. 10
Autoři jednotlivých částí monografie - str. 14
Seznam použitých zkratek - str. 15
1. Úvod - str. 19
2. Obecně k vyživovací povinnosti - str. 23
2.1 Pojem a obsah výživného - str. 24
2.2 Vznik, trvání a zánik výživného - str. 29
2.2.1 Vznik výživného - str. 29
2.2.2 Pozitivní podmínky vzniku výživného - str. 30
2.2.3 Negativní podmínka vzniku výživného - str. 33
2.2.4 Trvání výživného - str. 35
2.2.5 Elasticita - str. 36
2.2.6 Zánik výživného - str. 36
2.3 Rozsah výživného a určení výše jeho dávek - str. 37
2.3.1 Objektivizace výživného - str. 42
2.4 Placení, započtení a promlčení výživného - str. 46
2.4.1 Placení výživného - str. 46
2.4.2 Promlčení práva na výživné - str. 47
2.4.3 Započtení na výživné - str. 48
2.5 Změna výše výživného a jeho vracení - str. 49
3. Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 51
3.1 Rozsah vyživovací povinnosti rodičů k dětem - str. 53
3.2 Spoření výživného a jeho tezaurace - str. 55
3.2.1 Tvorba úspor - str. 56
3.2.2 Tezaurace výživného - str. 57
4. Výživné rodičů k dítěti v ústavní výchově (správněprávní aspekty) - str. 60
4.1 Příspěvek na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a rozhodování o něm ve správním řízení - str. 60
4.2 Zahájení správního řízení a jeho průběh - str. 61
4.3 Správní rozhodnutí o výši příspěvku na úhradu péče poskytované nezletilému dítěti v ústavní výchově a obrana proti němu - str. 64
4.4 Rozhodování soudu o výživném. Možnost, či povinnost zohlednit výši příspěvku na úhradu péče? - str. 67
5. Výživné ostatních příbuzných k dětem - str. 72
6. Nároky neprovdané matky a těhotné ženy - str. 77
6.1 Práva neprovdané matky - str. 78
6.1.1 Právo na výživu vůči otci dítěte - str. 78
6.1.2 Právo na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 80
6.1.3 Právo uplatnit nároky vůči otci dítěte zpětně - str. 81
6.2 Procesní aspekty uplatňování nároků neprovdané matky - str. 81
6.3 Práva těhotné ženy - str. 82
6.3.1 Právo na výživu pro těhotnou ženu - str. 82
6.3.2 Právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem - str. 84
6.3.3 Výživné pro dítě, které se má narodit - str. 85
6.4 Procesní aspekty uplatňování práv těhotné ženy - str. 86
7. Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 88
7.1 Předpoklady pro vznik vyživovací povinnosti mezi manžely - str. 89
Právní existence manželství - str. 89
Zásadně stejná kulturní a životní úroveň manželů - str. 89
Dobré mravy - str. 91
7.2 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely k povinnosti hradit náklady společné domácnosti - str. 91
7.3 Vztah vyživovací povinnosti mezi manžely ke společnému jmění - str. 92
7.4 Konkurence vyživovacích povinností - str. 94
7.5 Určení výživného soudem - str. 94
8. Výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.1 Předpoklady pro vznik nároku na výživné mezi rozvedenými manžely - str. 96
8.2 Rozsah a způsob poskytování výživného - str. 98
8.3 Přiměřený rozsah výživného - str. 100
8.4 Sankční výživné - str. 100
8.5 Zánik vyživovací povinnosti rozvedeného manžela - str. 102
9. Vyživovací povinnost mezi registrovanými partnery - str. 103
9.1 Vyživovací povinnost mezi partnery - str. 104
10. Vyživovací povinnost po zrušení registrovaného partnerství - str. 111
11. Právo některých osob na zaopatření - str. 114
11.1 Obecně o právu na zaopatření - str. 114
11.2 Oprávněné osoby a druhy zaopatření - str. 115
11.3 Povaha zaopatření - str. 117
11.4 Jednotlivé druhy zaopatření - str. 117
11.4.1 Právo nepominutelného dědice na zaopatření - str. 117
11.4.2 Právo pozůstalého manžela, těhotné vdovy a neprovdané matky zůstavitelova dítěte na zaopatření - str. 119
11.4.3 Právo pozůstalého manžela na movité věci - str. 121
11.4.4 Právo rodičů zůstavitele na zaopatření - str. 122
11.4.5 Právo jiných osob na bezplatné zaopatření - str. 122
11.5 Společný výklad - str. 123
11.5.1 Podmínky vzniku práva na zaopatření - str. 123
11.5.2 Poskytování zaopatření - str. 125
11.5.3 Doba uplatnění práva na zaopatření - str. 126
11.5.4 Včasnost poskytnutí zaopatření a osoba poskytující zaopatření - str. 126
11.5.5 Praktická využitelnost práva některých osob na zaopatření - str. 127
12. Procesní úprava řízení o výživném - str. 129
12.1 Řízení o výživě nezletilého dítěte - str. 129
12.2 Řízení o vyživovací povinnosti ke zletilému dítěti podle § 477 ZŘS - str. 138
12.3 Řízení o ostatních druzích vyživovacích povinností - str. 139
12.4 Výkon rozhodnutí a exekuce rozhodnutí o výživném - str. 142
12.4.1 Exekuce podle exekučního řádu obecně – osoba soudního exekutora - str. 143
12.4.2 Předpoklady pro nařízení exekuce a její průběh (obecně) v143
12.4.3 Specifika exekuce na výživné - str. 145
12.4.4 Způsoby provedení exekuce na výživné - str. 145
12.4.5 Zastavení exekuce na výživné - str. 148
12.4.6 Specifika exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 150
12.4.7 Způsoby provedení exekuce na výživné pro nezletilé dítě - str. 151
13. Výživné ve vztahu k insolvenčnímu řízení - str. 154
13.1 Obecný výklad - str. 154
13.2 Účinky insolvenčního řízení - str. 156
13.3 Výživné jako pohledávka postavená na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou - str. 157
13.4 Zamlčení existence zákonných vyživovacích povinností - str. 159
13.5 Uplatnění pohledávek - str. 160
14. Trestněprávní aspekty zanedbání povinné výživy - str. 164
14.1 Zákonné vymezení a podmínky trestní odpovědnosti - str. 164
14.2 Sankcionování zanedbání povinné výživy - str. 170
14.3 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti - str. 172
14.4 Zanedbání povinné výživy v praxi - str. 173
15. Výživné s mezinárodním prvkem - str. 176
15.1 Výživné v mezinárodním právu soukromém a mezinárodních smlouvách - str. 177
15.2 Výživné mezi manžely a bývalými manžely s mezinárodním prvkem - str. 178
15.2.1 Procesní otázky - str. 187
15.3 Výživné mezi rodiči a dětmi s mezinárodním prvkem - str. 188
15.3.1 Rozhodné právo - str. 188
15.3.2 Procesní aspekty - str. 191
16. Výživné v rámci úpravy EU - str. 198
16.1 Nařízení Rady č. 4/2009 o výživném - str. 198
16.2 Časová působnost nařízení o výživném - str. 200
16.3 Místní působnost nařízení o výživném - str. 200
16.4 Vztah nařízení o výživném k jiným právním úpravám - str. 202
16.5 Struktura nařízení o výživném - str. 203
16.6 Mezinárodní příslušnost dle nařízení o výživném - str. 204
16.7 Uznání a výkon rozhodnutí - str. 207
16.7.1 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných členskými státy EU ve věcech vyživovacích povinností - str. 207
16.7.2 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných ve členském státě vázaném Protokolem - str. 208
16.7.3 Uznání a výkon rozhodnutí vydaných mimo signatářské státy Protokolu - str. 210
16.8 Spolupráce ústředních orgánů při vymáhání výživného - str. 212
16.9 Výživné v judikatuře SDEU - str. 213
16.10 Judikatura Soudního dvora Evropské unie k Bruselské úmluvě a nařízení Brusel I - str. 214
16.11 Judikatura týkající se výživného v nařízení Brusel II bis - str. 219
16.12 Judikatura Soudního dvora k nařízení o výživném - str. 222
16.13 Judikatura k výživnému v jiných oblastech práva Evropské unie - str. 224
16.14 Plánovaná rozhodnutí k nařízení o výživném - str. 231
17. Hmotněprávní úprava výživného na Slovensku - str. 233
17.1 Výživné - str. 233
17.2 Všeobecná východiska výživného - str. 233
17.3 Vyživovací povinnost rodičů k dětem - str. 238
17.4 Vyživovací povinnost dětí k rodičům - str. 240
17.5 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými - str. 241
17.6 Vyživovací povinnost mezi manžely - str. 242
17.7 Příspěvek na výživu rozvedeného manžela - str. 242
17.8 Příspěvek na úhradu některých nákladů neprovdané matce - str. 243
18. Procesní úprava řízení ve věcech výživného na Slovensku - str. 245
18.1 Procesní aspekty řízení o určení výživného - str. 245
18.1.1 Neodkladné opatření ve věcech určení výživného - str. 245
18.1.2 Průběh řízení o určení výživného - str. 248
18.1.3 Pravomoc a příslušnost - str. 248
18.1.4 Účastníci řízení - str. 250
18.1.5 Návrh na zahájení řízení - str. 251
18.1.6 Průběh řízení u soudu prvního stupně - str. 252
18.1.7 Zvláštnosti odvolacího řízení v řízení o určení výživného - str. 256
18.1.8 Řízení o určení výživného a mimořádné opravné prostředky - str. 258
18.2 Zvláštnosti exekučního řízení ve věcech výživného - str. 259
19. Závěr - str. 266
20. Summary - str. 268
21. Literatura - str. 271
21.1 Monografi e a komentáře - str. 271
21.2 Časopisy a sborníky - str. 274
21.3 Judikatura - str. 277
21.4 Ostatní - str. 282

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Základy sportovního práva

Základy sportovního práva

Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck

Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Komerční bezpečnost, 2. vydání

Jiří Kameník, František Brabec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Cena: 620 KčKOUPIT

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika a delikty

Sdílená ekonomika a delikty

Jan Pichrt, Radim Boháč, David Elischer, Martin Kopecký, Jakub Morávek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Matěj Řičánek - C. H. Beck

Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -

Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment - Wolters Kluwer, a. s.

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...

Cena: 745 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.