Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední řadě také o svůj zdravý rozum. Leč rozhodnutí soudů dopadají jen na vybrané záležitosti, které se staly předmětem sporu, vyjádření ministerstev a jiných podobných úřadů je poskrovnu, nejsou závazná a často ani dostupná, komentáře k právním předpisům nebo jiné naučné knihy se mnohdy vyhýbají skutečné praxi a ne všichni si troufají spolehnout se na svůj úsudek (tím spíše, když za porušení povinnosti hrozí vysoká pokuta).
Tento sborník chce být další možnou alternativou. Jak vyplývá již z jeho samotného názvu, zahrnuje stanoviska, v nichž se nechodí „kolem horké kaše“. A chodit ani nemůže, protože je tvořili lidé, kterým je pracovní právo velmi blízké a kteří se potýkají se stejnými problémy jako Vy. V těch stanoviscích najdete jak soudní judikaturu, tak některá vyjádření ústředních správních úřadů, především ale upřímnou snahu dobrat se odpovědí na konkrétní otázky. Nejlépe skrze zdravý rozum.
autor: JUDr. Petr Bukovjan vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2015, 216 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Zákoník práce

Základní zásady pracovněprávních vztahů - str. 15

Závislá práce - str. 16

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku - str. 18

Odchylná úprava práv a povinností - str. 19

Smluvní strany pracovněprávního vztahu - str. 21

Rovné zacházení a zákaz diskriminace - str. 22

Některá ustanovení o právním jednání - str. 24

Působnost odborové organizace - str. 24

Kolektivní smlouva - str. 25

Základní náležitosti pracovní smlouvy - str. 26

Pravidelné pracoviště - str. 27

Zkušební doba - str. 30

Pracovní poměr na dobu určitou - str. 32

Převedení na jinou práci - str. 41

Dočasné přidělení (zapůjčení) zaměstnance - str. 43

Návrat do zaměstnání - str. 46

Výpověď z pracovního poměru - str. 47

Zákaz výpovědi - str. 53

Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 54

Ochrana před skončením pracovního poměru - str. 56

Hromadné propouštění - str. 56

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době - str. 57

Odstupné - str. 58

Neplatné rozvázání pracovního poměru - str. 63

Odvolání z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) - str. 64

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 66

Obecná ustanovení o pracovní době - str. 68

Pružné rozvržení pracovní doby - str. 73

Konto pracovní doby - str. 76

Dny pracovního klidu - str. 78

Přestávky v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo - str. 79

Nepřetržitý odpočinek - str. 83

Práce přesčas - str. 84

Noční práce - str. 88

Pracovní pohotovost - str. 89

Evidence pracovní doby - str. 91

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - str. 92

Odměňování mzdou - str. 98

Odměňování platem - str. 100

Příplatky ke mzdě (platu) a náhradní volno - str. 102

Odměňování při kontu pracovní doby - str. 105

Platový výměr - str. 106

Odměna za pracovní pohotovost - str. 107

Splatnost a výplata mzdy (platu) - str. 108

Srážky ze mzdy a jiných příjmů - str. 109

Cestovní náhrady - str. 112

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance - str. 114

Překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu - str. 120

Další ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance - str. 122

překážky v práci na straně zaměstnavatele - str. 125

Právo na dovolenou a její výměra - str. 129

Společná ustanovení o dovolené - str. 133

Čerpání dovolené - str. 136

Krácení dovolené - str. 145

Pracovní podmínky zaměstnanců - str. 147

Odborný rozvoj zaměstnanců - str. 148

Stravování zaměstnanců - str. 150

Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců - str. 151

Odpovědnost zaměstnance za schodek - str. 153

Odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených věcí - str. 155

Způsob náhrady škody zaměstnancem - str. 156

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - str. 157

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech  z povolání - str. 158

Zastupování zaměstnanců - str. 162

Základní povinnosti zaměstnanců - str. 165

Vnitřní předpis - str. 166

Agenturní zaměstnávání - str. 168

Konkurenční doložka - str. 171

Potvrzení o zaměstnání - str. 173

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele - str. 174

Zvláštní povaha práce vykonávané zaměstnancem - str. 175

Doručování písemností - str. 178

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů - str. 179

Průměrný výdělek - str. 186

Zákon o zaměstnanosti

Nelegální práce - str. 192

Odstupné a podpora v nezaměstnanosti - str. 193

Zprostředkování zaměstnání agenturami práce - str. 194

Zákon o specifických zdravotních službách

Lékařský posudek - str. 196

Zákon o kolektivním vyjednávání

Kolektivní spor - str. 200

Občanský zákoník

Zastoupení - str. 202

Právní ujednání - str. 203

Dědické právo - str. 204

Smlouva - str. 204

Zánik závazků - str. 205

Zákon o obchodních korporacích

Družstvo - str. 206

Souběh právních vztahů - str. 207

Exekuční řád

Exekuční činnost - str. 208

Zákon o daních z příjmů

Cestovní náhrady - str. 210

Sociální podmínky - str. 210

Jiné právní předpisy

Zaměstnanci v dopravě - str. 212

Vyhrazená technická zařízení - str. 214

Státní zastupitelství - str. 214

 

Další nabídka k tématu

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Pavel Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Související témata

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.