Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018.

Blíže k obsahu publikace

Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Editovatelné vzory jako příloha na CD

Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní jednotky.

autor: Hana Kovalíková vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2018, 456 stran
ISBN: 978-80-7554-141-3

Cena: 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 6
Seznam vnitřních směrnic - str. 26
Směrnice č. 1
Systém zpracování účetnictví, účetní metody - str. 30
Směrnice č. 2
Oběh účetních dokladů - str. 53
Směrnice č. 3
Podpisové záznamy osob, které jednají jménem firmy - str. 62
Směrnice č. 4
Podpisové záznamy osob oprávněných k disponování s bankovními účty - str. 65
Směrnice č. 5
Podpisové záznamy osob odpovědných za účetní případy - str. 68
Směrnice č. 6
Podpisové záznamy osob odpovědných za náležitosti účetních a daňových dokladů - str. 72
Směrnice č. 7
Podpisové záznamy osob odpovědných za vydání vnitřních směrnic - str. 79
Směrnice č. 8
Podpisové záznamy osob odpovědných za zaúčtování účetních případů - str. 84
Směrnice č. 9
Účtový rozvrh - str. 88
Směrnice č. 10
Zásoby – oceňování, evidence, účtování - str. 102
Směrnice č. 11
Zásoby vytvořené vlastní činností, nedokončená výroba - str. 114
Směrnice č. 12
Hmotný a nehmotný majetek – oceňování, zařazení, evidence, vyřazení, účtování; odpisový plán - str. 120
Směrnice č. 13
Úpravy majetku, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace - str. 136
Směrnice č. 14
Oceňování majetku a závazků - str. 145
Směrnice č. 15
Stanovení zásad pro časové rozlišení nákladů a výnosů - str. 148
Směrnice č. 16
Stanovení zásad pro použití dohadných položek - str. 155
Směrnice č. 17
Stanovení zásad pro tvorbu a používání opravných položek - str. 159
Směrnice č. 18
Stanovení zásad pro tvorbu a používání rezerv - str. 167
Směrnice č. 19
Pokladna, pokladní operace - str. 176
Směrnice č. 20
Pracovní cesty, cestovní výdaje – tuzemská pracovní cesta - str. 191
Směrnice č. 21
Pracovní cesty, cestovní výdaje – zahraniční pracovní cesta - str. 204
Směrnice č. 22
Používání cizích měn a stanovení kurzů, kurzové rozdíly - str. 223
Směrnice č. 23
Opravné daňové doklady ke slevám a bonusům - str. 228
Směrnice č. 24
Používání silničních motorových vozidel zaměstnavatele - str. 236
Směrnice č. 25
Poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek a oděvů, mycích, čisticích, dezinfekčních prostředků a úklidových prostředků a pomůcek - str. 241
Směrnice č. 26
Inventarizace majetku a závazků - str. 251
Směrnice č. 27
Harmonogram a postup při zpracování roční účetní uzávěrky a účetní závěrky za období - str. 264
Směrnice č. 28
Úschova účetních záznamů, archivace dokladů, skartace - str. 292
Směrnice č. 29
Výzkum a vývoj - str. 307
Směrnice č. 30
Platební karty - str. 326
Směrnice č. 31
Podrozvahová evidence - str. 330
Směrnice č. 32
Poskytování příspěvku na rekreaci včetně zájezdů - str. 334
Směrnice č. 33
Zásady pro vyúčtování výdajů zaměstnanců (reprezentantů) pro potřeby zaměstnavatele - str. 337
Směrnice č. 34
Stravování zaměstnanců, příspěvek na stravování - str. 341
Směrnice č. 35
Postup při zpracování a podání žádosti o závazné posouzení - str. 347
Směrnice č. 36
Způsob zabezpečení podpisových záznamů na účetních dokladech prostřednictvím souhrnného seznamu - str. 361
Směrnice č. 37
Tvorba fondů ze zisku - str. 367
Směrnice č. 38
Postup při poskytování darů (bezúplatné plnění) - str. 372
Směrnice č. 39
Používání firemních pevných linek a mobilních telefonů zaměstnanci pro soukromé účely - str. 377
Směrnice č. 40
Likvidace proexpirovaných léků- str. 379
Směrnice č. 41
Poskytování nápojů zaměstnancům na pracovišti - str. 382
Směrnice č. 42
Postup při plnění daňových povinností, daňový kalendář 2018 - str. 388
Příklady účtování nejčastějších účetních operací (k vybraným směrnicím) - str. 402
Příklady používaných formulářů - str. 408
O autorce - str. 455

Další nabídka k tématu

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.