Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní moci v nových podmínkách.

První část knihy představuje nahlédnutí do moderního vývoje myšlení o soudní moci v teorii práva, právní sociologii, právní psychologii i politologii. V jejich vzájemném potkávání totiž můžeme najít situace, kdy soudy sice vynesou rozhodnutí v rámci zákonem stanovené pravomoci a působnosti a představující jeden z možných interpretačních závěrů, přesto je dané rozhodnutí z hlediska dalších společenských věd vnímáno jako problematické.

Reakci na tento problém představují nové konstitucionalistické teorie, jejichž rozbor je předmětem druhé části knihy: nový konstitucionalismus a nový commonwealthský model konstitucionalismu, ale též právní konstitucionalismus, politický konstitucionalismus a plurální konstitucionalismus.

Třetí část knihy nahlíží na otázku vnějších limitů soudcovské interpretace a argumentace prizmatem politických aktérů (např. vládnoucí většiny, opozice, zájmových skupin). Problematizuje případnou snahu soudců o prosazování představ o žádoucí podobě politik a uvádí argumenty pro tzv. minimalismus při formulaci soudních rozhodnutí.

autor: Jana Ondřejková vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 23. 2. 2018, 176 stran
ISBN: 978-80-7502-258-5

Cena: 260 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace


OBSAH
Jak mocná je soudní moc? - str. 7
Právní a kontextuální limity soudní moci v demokracii str. 11
1. POJETÍ SOUDNÍ MOCI A JEJICH VÝZNAM PRO VNĚJŠÍ LIMITY SOUDCOVSKÉ INTEPRETACE A ARGUMENTACE - str. 15
1.1. Moc jako diskurzivní pojem a aktuálnost jejího zkoumání ve vztahu k soudům - str. 16
1.1.1. Soudní moc jako moc - str. 18
1.2. Mocenský potenciál soudů jako předmět doktrinárních výzkumů - str.  20
1.3. Proměny v očekáváních spojených se soudní mocí - str. 26
1.4. Posun od zaměření na roli soudů v konstitucionalismu na roli v ústavních demokraciích - str. 32
1.5. Vliv změny vnímání soudní moci na nové způsoby jejího zkoumání - str. 37
1.5.1. Soudní moc jako funkce a kapacita (schopnost) k jejímu vykonávání - str. 39
1.5.2. Soudní moc jako podílení se na tvorbě politik - str. 42
1.5.3. Soudní moc jako ochrana práv, anebo prosazování individuálních a skupinových zájmů? - str. 46
1.5.4. Soudní moc jako prosazení konkrétních řešení v konkrétní době prostřednictvím justifikace - str. 51
1.6. Přínosy komplexního pojetí soudní moci pro zamýšlení se nad vnějšími limity soudcovské interpretace a argumentace - str. 56
2. SOUDNÍ MOC A STÁT - str. 59
2.1. Tři nejznámější tradice omezení státní moci, dva modely vzájemného postavení soudní moci alegislativy, jeden konstitucionalismus? - str. 60
2.1.1. Soudní moc a materiální jádro ústavy, nezměnitelné části ústavy či identita ústavy - str. 62
2.1.2. Soudy a vláda práva, Rechtsstaat nebo l’État de droit jako tři nejznámější moderní tradice omezení státní moci - str.  64
2.1.3. „Nový“ konstitucionalismus a „nový“ commonwealthský model konstitucionalismu jako dva přístupy k postavení soudní moci a poznámka ke skandinávským příspěvkům - str.  78
2.1.4. Soudy a plurální konstitucionalismus - str. 98
2.2. Argumenty, jejichž použití staví soudy do autonomní pozice vůči státu - str. 102
2.2.1. Lidská práva, přirozená práva a nadpozitivní právo - str. 103
2.2.2. Zákaz odepření spravedlnosti (denegatio iustitiae) - str. 105
2.2.3. Ochrana demokracie a korigování jejích nedostatků - str. 107
2.3. Soudy jako autonomní orgány nezávislé na státu? - str. 109
3. SOUDNÍ MOC A DALŠÍ AKTÉŘI OVLIVŇUJÍCÍ PRÁVNÍ DISKURZ - str. 112
3.1. Soudcovský aktivismus, pasivismus a prosazování představ o žádoucí podobě politik - str. 113
3.2. Soudy a hlavní interagující aktéři - str. 116
3.2.1. Soudy a hlava státu - str. 118
3.2.2. Soudy a parlament - str. 122
3.2.3. Soudy a vládnoucí většina - str. 128
3.2.4. Soudy a parlamentní menšiny - str. 131
3.2.5. Soudy a opozice - str. 132
3.2.6. Soudy a jednotliví členové parlamentu - str. 134
3.2.7. Soudy a vláda, státní správa, územní samospráva - str. 135
3.2.8. Soudy a politické strany - str. 138
3.2.9. Soudy a (vnitrostátní) soudnictví - str. 139
3.2.10. Soudy a zájmové skupiny, resp. jednotlivci prosazující skupinové zájmy – strategická litigace - str. 141
3.2.11. Soudy a advokáti - str. 144
3.2.12. Soudy a právní nauka (doktrína) - str. 145
3.3. Aktéři ovlivňující právní diskurz a vnější limity soudní moci - str. 146
Hledání vnějších limitů soudcovské interpretace a argumentace jako důsledek nového vnímání soudní moci - str. 148
External limits of judicial interpretation and argumentation (summary) - str. 150
Seznam literatury - str. 152
Rejstřík - str. 174

Další nabídka k tématu

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Zákon o soudech a soudcích - Komentář

Jiří Grygar - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), uznávaného autora JUDr. Jiřího Grygara, Ph.D., je, jak sám autor uvádí, komentářem soudcovským. Podává výklad základního právního ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1281 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Od minulého vydání došlo zejména ke změnám ve ...

Cena: 139 KčKOUPIT

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

První československý zákon - pokus o opožděný komentář

Ladislav Vojáček - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, byl navzdory číslu, pod kterým se objevil ve Sbírce zákonů a nařízení, prvním československým zákonem. Národní výbor československý jím 28. ...

Cena: 745 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníků

James E. Moliterno, Paul D. Paton; české vydání : Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal - Wolters Kluwer, a. s.

Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních ...

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1221 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce a některé související předpisy (pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.