Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků, otázky a odpovědi z praxe

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků, otázky a odpovědi z praxe

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem zákona o vlastnictví bytů. Současně vlastníci jednotek a společenství přicházejí do styku s řadou dalších zákonů - například občanským zákoníkem, katastrálními předpisy, stavebním zákonem apod.
Kromě toho je nutné znát právní úpravu převodů bytů či nebytových prostor z družstev do osobního vlastnictví.
Komplikovanost právní úpravy vlastnictví bytů i proto přináší značné množství otázek, na něž ne vždy lze najít odpověď v zákoně.
Tato publikace obsahuje nejčastěji pokládané dotazy v praxi, vybrané na základě poradenské činnosti autora a jeho participaci na odborných diskuzích a legislativní činnosti.
Čtenáři se v publikaci dozví například odpovědi na otázky z oblasti vzniku společenství vlastníků, rozhodování společenství vlastníků, řešení péče o společné části domu, dále také z oblasti převodů bytů do osobního vlastnictví a také z oblasti rozhodování společenství vlastníků atd.
Publikace je určena všem, kteří vlastní byt nebo jsou členy družstva, tedy nejen členům výborů společenství vlastníků či představenstev družstev. Je určena všem, kteří přistupují ke svému vlastnictví odpovědně a chtějí znát svá práva a povinnosti.

autor: JUDr. Jiří Čáp
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2011, 232 stran

Cena: 225 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. BytZ všeobecně

1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ - str. 14

1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky do vlastnictví - str. 14

1.3 Vlastník jednotek a povinnost převádět jednotky do vlastnictví - str. 15

1.4 Obec a převody bytů do vlastnictví - str. 16

1.5 Dohoda spoluvlastníků budovy působící vznik vlastnictví jednotek - str. 17

1.6 BytZ a nebytové prostor - str. 19

1.7 Předmět vlastnictví bytu (či nebytového prostoru) podle BytZ - str. 20

1.8 Původní vlastník budovy a možnost převodu vlastnictví jen některých jednotek - str. 21

1.9 První převod vlastnictví bytu a práva nájemce, je-li jím fyzická osoba - str. 22

1.10 Zvláštní ochrana člena bytového družstva - nájemce družstevního bytu, jde-li o fyzickou osobu, proti nabytí bytu do vlastnictví jinou osobou - str. 24

1.11 Ochrana nájemce bytu - fyzické osoby v domě ve vlastnictví bytového družstva, jde-li o nájemce, který není členem bytového družstva - str. 25

1.12 Funkcionáři orgánů SVJ a základní znalosti právní úpravy vlastnictví bytů - str. 26

2. Prohlášení vlastníka budovy - str. 29

2.1 Zaokrouhlování výměry podlahové plochy jednotky v prohlášení vlastníka budovy - str. 59

2.2 Pravidla pro výpočet podlahové plochy bytu podle BytZ - str. 30

2.3 Postup v případě nesprávného uvedení výměr podlahových ploch jednotek v prohlášení vlastníka budovy - str. 31

2.4 Výpočet výměry podlahové plochy jednotky podle BytZ a předchozí výměra podlahové plochy pro účely nájmu - str. 33

2.5 Prohlášení vlastníka budovy a vztah k účelu užívání stavby v kolaudačním či obdobném rozhodnutí o povolení užívání stavby - str. 34

2.6 Prohlášení vlastníka budovy a rozpor s účelem užívání stavby podle stavebně právních předpisů - str. 34

2.7 Neuvedení některých výlučně společných částí domu v prohlášení vlastníka budovy - str. 35

2.8 Chyby v prohlášení vlastníka budovy, které je již zapsáno v katastru nemovitostí a jejich oprava - str. 36

3. Jednotka, společné části domu, změny jednotek a společných částí domu - str. 38

3.1 Předmět převodu vlastnického práva k jednotce podle BytZ - str. 39

3.2 Garážové státní a vlastnictví jednotky podle BytZ - str. 40

3.3 Terasa a společné části domu - str. 42

3.4 Poznatky z praxe při určení společných částí domu z hlediska balkonů, teras a lodžií - str. 44

3.5 Vnější okna v jednotce a společné části domu - str. 46

3.6 Vnější okna v jednotce jako společné části domu a jejich opravy či výměna - str. 47

3.7 Sklep či sklepní kóje a jejich určení v prohlášení vlastníka budovy - str. 48

3.8 Pasáž jako společná část domu podle BytZ - str. 49

3.9 Rozšíření jednotky na úkor společných částí domu - str. 50

3.10 Úpravy v jednotce, zasahuje-li se do nosné zdi uvnitř jednotky - str. 51

3.11 "Prodej" půdních prostorů či jejich části - str. 52

3.12 Přístavba domu s jednotkami na pozemku ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky, který chce rozšířit jednotku ve svém vlastnictví - str. 53

3.13 Rozhodování o změně účelu užívání jednotky - str. 55

3.14 Smysl novely stavebního zákona, provedené novelou zákona o vlastnictví bytů v r. 2009 - str. 56

3.15 Dohoda podle § 15 odst. 1 BytZ - str. 57

4. Pozemky v režimu BytZ - str. 59

4.1 Pozemky spojené s vlastnictvím bytů podle BytZ - str. 60

4.2 Pozemek sousedící s pozemkem, na kterém je dům postaven, a prohlášení vlastníka budovy - str. 61

4.3 Budova na cizím pozemku a možnost vzniku a převodu vlastnictví jednotek - str. 62

4.4 Spoluvlastnické podíly vlastníků jednotek k pozemku a možnost převodu do vlastnictví SVJ - str. 63

4.5 Možnost koupě "přilehlého" či "souvisejícího" pozemku do vlastnictví SVJ - str. 64

4.6 Zateplení domu a sousední pozemek ve vlastnictví jiného vlastníka - str. 57

4.7 Úhrada nákladů parkové úpravy dvora přiléhajícího k domu - str. 68

4.8 Pozemek ve vlastnictví obce, na kterém je postaven dům s jednotkami nebo garáž jako jednotka podle BytZ - str. 69

5. Obecné vymezení správy domu a služeb v BytZ - str. 71

5.1 Činnosti považované za správu domu a pozemku a další činnosti s tím spojené podle BytZ - str. 72

5.2 Služby poskytované s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek prostřednictvím SVJ - str. 74

5.3 Výše příspěvků na správu domu a pozemku v případě různých typů jednotek - str. 76

5.4 Stanovení poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku a působnost shromáždění vlastníků jednotek - str. 77

5.5 Rozhodování o správě domu a pozemku v domě, kde nevzniklo SVJ - str. 78

5.6 Smlouva se správcem a působnost orgánů SVJ; prokurista a SVJ - str. 79

6. SVJ - všeobecně - str. 82

6.1 Společenství vlastníků jednotek, osoba pověřená správou domu, správce - str. 83

6.2 Existence dvou forem společenství vlastníků jednotek - str. 85

6.3 SVJ a zápis do rejstříku společenství - str. 88

6.4 Právní jednání za výbor jménem SVJ navenek a jeho zapisování v rejstříku společenství - str. 90

6.5 Zápisy změn v rejstříku společenství v případě, kdy na další funkční období jsou zvoleni dosavadní členové výboru - str. 91

6.6 Změny stanov SVJ, volby orgánů SVJ a otázka notářského zápisu - str. 93

6.7 Změna stanov SVJ a zápis v rejstříku společenství - str. 94

6.8 Právní jednání jménem SVJ, nemůže.li předseda vykonávat svou funkci - str. 95

6.9 Pověřený vlastník v SVJ jako statutární orgán - str. 96

6.10 Situace, kdy v SVJ není zvolen statutární orgán - str. 97

6.11 Koupě bytu do vlastnictví a členství v SVJ - str. 98

6.12 SVJ a bytové družstvo v témže domě - str. 99

6.13 Platnost stanov v případě novely BytZ - str. 101

6.14 Povinné (obligatorní) a dobrovolně zřizované  orgány SVJ - str. 102

6.15 Určení působnosti kontrolní komise, je-li podle stanov SVJ zřizována - str. 103

6.16 SVJ a účetnictví - obecně - str. 104

7. Shromáždění vlastníků jednotek - str. 106

7.1 Svolávání a usnášení shromáždění v domě, kde nevzniklo SVJ a v domě, kde působí SVJ - str. 108

7.2 Usnášení shromáždění v případě tzv. odloženého vzniku SVJ jako právnické osoby podle § 9 odst. 4 BytZ - str. 111

7.3 Osoba pověřená správou domu uvedená v prohlášení vlastníka budovy a změna této osoby v domě, kde nevzniklo SVJ - str. 114

7.4 Možnost zastoupení člena SVJ na schůzi shromáždění - str. 116

7.5 Nemožnost hlasování shromáždění jediného SVJ po jednotlivých vchodech domu formou dílčích schůzí - str. 117

7.6 Hlasování shromáždění a činnost výborů více SVJ v domě rozděleném na sekce o jednotlivých vchodech - str. 119

7.7 "Náhradní" shromáždění vlastníků jednotek - str. 121

7.8 Povinnost svolat shromáždění alespoň jednou ročně, postup a důsledky v případě, že výbor neplní povinnost svolat shromáždění - str. 122

7.9 Povinnost svolat shromáždění a projednat záležitosti uvedené ve stanovách SVJ v termínu určeném stanovami - str. 125

7.10 Přijímání rozhodnutí vlastníků jednotek mimo schůzi shromáždění - str. 126

7.11 Zjišťování usnášeníschopnosti před schvalováním usnesení shromáždění - str. 128

7.12 Nemožnost dodatečného souhlasu vlastníka jednotky s usnesením shromáždění - str. 129

7.13 podmínky projednání jiných záležitostí, než které byly uvedeny v pozvánce, na shromáždění vlastníků jednotek - str. 130

7.14 Hlasování podílových spoluvlastníků jednotky na shromáždění - str. 131

7.15 Požadavky BytZ pro přijetí usnesení shromáždění vlastníků jednotek a stanovy SVJ - str. 133

7.16 Případ, kdy stanovy určují požadavek na počet hlasů pro přijetí usnesení shromáždění podle již zrušeného ustanovení BytZ - str. 134

7.17 Pořizování zápisu ze schůze shromáždění - str. 135

7.18 Jednací řád shromáždění vlastníků jednotek - str. 137

7.19 Soudní ochrana vlastníka jednotky proti usnesení shromáždění vlastníků - str. 138

7.20 Rozsah soudní ochrany vlastníků jednotek vůči usnesení shromáždění - str. 140

7.21 Ještě k rozsahu soudní ochrany vlastníků jednotek vůči usnesení shromáždění - str. 142

7.22 Soudní ochrana vlastníka jednotky proti usnesení shromáždění v domě, kde nevzniklo SVJ - str. 143

8. Správa domu a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek - str. 145

8.1 Principy dělby působnosti mezi shromážděním vlastníků jednotek a výborem (či pověřeným vlastníkem) - str. 147

8.2 Rozhodování o výši (úhrnu) příspěvků na správu domu - str. 149

8.3 Způsob hlasování na shromáždění ve věcech podle § 11 odst. 5 BytZ - str. 151

8.4 Požadavek souhlasu kvalifikované většiny hlasů vlastníků jednotek s přijetím úvěru - str. 153

8.5 Obsah usnesení shromáždění o schválení rekonstrukce či modernizace společných částí domu - str. 154

8.6 Shromáždění a schválení dohody o jiném poměru výše příspěvků na správu domu - str. 156

8.7 Rozhodování o pronájmu společných částí domu v SVJ - str. 157

8.8 Schválení zařízení k zajištění chráněného vstupu do domu - str. 158

8.9 Neshody mezi vlastníky jednotek ve věci větrání ve sklepě a pravomoc shromáždění - str. 159

8.10 Neshody mezi vlastníky jednotek ve věci užívání společných částí domu a působnost shromáždění - str. 161

8.11 Výměna sklípků náležejících k jednotkám a působnost shromáždění - str. 163

8.12 Sídlo právnické osoby v bytě ve vlastnictví a působnost shromáždění - str. 164

8.13 Působnost shromáždění a developer, jako vlastník určitého počtu jednotek a smluvní partner SVJ vykonávající pro SVJ některé činnosti při správě domu - str. 165

8.14 Úklid chodníku ve vlastnictví města a působnost shromáždění - str. 167

8.15 Domovní řád v domě s vlastnictvím jednotek - str. 168

8.16 Výkon správy domu a nabytí přilehlého pozemku do vlastnictví SVJ usnesením shromáždění - str. 169

8.17 Rozhodování o nabytí movité věci do vlastnictví SVJ - str. 170

8.18 Hlasování shromáždění o změně způsobu rozúčtování cen některých služeb - str. 171

8.19 Schválená výměna oken usnesením shromáždění, jde-li o společné části domu, a nesouhlas vlastníka jednotky s tímto usnesením - str. 172

8.20 Náprava chybného usnesení shromáždění o poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku - str. 174

8.21 Základní přehled o požadovaném počtu hlasů pro schválení usnesení shromáždění - str. 175

9. Volné orgány SVJ - str. 179

9.1 Celkové vymezení působnosti výboru ve stanovách SVJ - str. 181

9.2 Působnost výboru SVJ jako výkonného orgánu - str. 182

9.3 Působnost výboru SVJ jako statutárního orgánu - str. 184

9.4 Členství ve výboru SVJ a vlastnictví jednotky - str. 185

9.5 Předpoklady pro zvolení do funkce a překážky pro výkon funkce člena výboru - str. 192

9.6 Kontrolní orgán v SVJ - str. 188

9.7 Rozdíl mezi členstvím ve výboru a funkcí ve výboru - str. 190

9.8 Situace, kdy se v SVJ nepodařilo zvolit výbor po skončení funkčního období dosavadního výboru - str. 192

9.9 Postup při odstoupení (rezignaci) nebo při odvolání z funkce člena voleného orgánu - str. 195

9.10 Předávání zápisů ze schůzí výborů, ze schůzí shromáždění a další spisové agendy při změně výboru nebo pověřeného  vlastníka SVJ - str. 196

9.11 Počet členů výboru SVJ, usnášeníschopnost a hlasování, funkční období - str. 198

9.12 Ustavování pracovních či odborných komisí v SVJ - str. 200

10. Práva a povinnosti vlastníků jednotek souhrnně - str. 202

10.1 Práva a povinnosti vlastníka jednotky v domě bez SVJ a vlastníka jednotky jako člena VJ - str. 202

10.2 Rozdíl mezi odpovědností vlastníka jednotky za závazky v domě, kde nevzniklo SVJ a ručením vlastníka jednotky v domě, kde vzniklo SVJ - str. 204

10.3 Právo vlastníka jednotky převést vlastnické právo k jednotce na jinou osobu - str. 206

10.4 Převod vlastnictví jednotky do podílového spoluvlastnictví - str. 207

10.5 Právo vlastníka jednotky poskytnout jednotku do nájmu či podnájmu - str. 208

10.6 Poukazování plateb vlastníka jednotky na účet SVJ nájemcem jednotky a nikoliv vlastníkem jednotky - str. 208

10.7 Právo vlastníka jednotky umístit sídlo právnické osoby v jednotce - str. 210

10.8 Právo vlastníka jednotky provést nutnou opravu společné části domu, nekoná-li SVJ, a právo na zaplacení vynaložených nákladů - str. 211

11. Bytová družstva a převody jednotek do vlastnictví - rámcově - str. 214

11.1 Charakteristika základních zákonných pravidel pro povinné převody bytů z vlastnictví dřívějších SBD a z vlastnictví dřívějších LBD - str. 215

11.2 Nové bytové družstvo a povinnost převodů bytů do vlastnictví členů uvedená ve smlouvě o koupi domu od obce (města) - str. 218

11.3 Obecné podmínky pro vznik práva člena "nového" bytového družstva na převodu bytu do vlastnictví - str. 218

11.4 Vznik SVJ při převodu jednotek z vlastnictví "nového" bytového družstva - str. 219

11.5 Bytové družstvo jako pověřený vlastník SVJ, které současně zajišťuje pro SVJ na základě smlouvy některé činnosti správy domu - str. 220

11.6 Rozhodování na shromáždění vlastníků jednotek a SBD jako správce domu v domě s odloženým vznikem SVJ - str. 222

Přílohy - str. 224

 

Další nabídka k tématu

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi

Pavla Sýkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka se podrobně zabývá bytovým spoluvlastnictvím, které bylo rekodifikací soukromého práva vtěleno do nového občanského zákoníku. Autorka podrobně vysvětluje koncepční změny, ke kterým došlo, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Většinu problematických ...

Cena: 370 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.