Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Vazba, Mladistvý

Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2340 až 2343


k § 47 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže


Při posuzování splnění podmínky pro prodloužení vazby uvedené v ustanovení § 47 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, že nebylo možno pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit, nelze přihlížet k průtahům zaviněným organizačními potížemi na straně orgánů činných podle tohoto zákona nebo jejich nesoustředěným a liknavým přístupem k vyřizování trestní věci.

(Usnesení Krajského soudu v Brně - soudu po mládež ze dne 19. 5. 2005, sp. zn. 4 Ntmo 3/2005


Věc:

Krajský soud v Brně - soud pro mládež v trestní věci ml. L. K. zamítl návrh soudce Městského soudu v Brně - soudu pro mládež na prodloužení vazby.


Z odůvodnění:

Na mladistvého L. K. byla dne 27. 4. 2005 podána u Městského soudu v Brně - soudu pro mládež obžaloba pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. dílem dokonaného a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1, § 247 odst. 1, 2 tr. zák., pro provinění neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Těchto provinění se mladistvý dopustil podle obžaloby způsobem a v rozsahu, který je popsán v bodě I) a-c) a v bodě II) a), b) výroku obžaloby Městského státního zastupitelství v Brně, sp. zn. 5 Zt 22/2005.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 10. 4. 2005, sp. zn. 70 Nt 3581/2005, byl mladistvý podle § 68 tr. ř. z důvodů § 67 písm. a), c) tr. ř. vzat do vazby. K zadržení mladistvého a omezení jeho osobní svobody došlo dne 8. 4. 2005 v 9. 28 hod.

Jak již bylo výše uvedeno, obžaloba na mladistvého byla podána dne 27. 4. 2005. Usnesením Městského soudu v Brně - soudu pro mládež ze dne 9. 5. 2005, sp. zn. 8 Tm 60/2005, bylo rozhodnuto podle § 71 odst. 5 tr. ř., že se mladistvý L. K. ponechává ve vazbě z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. ř.

Dne 19. 5. 2005 byl Krajskému soudu v Brně - soudu pro mládež doručen návrh na prodloužení lhůty vazby podle § 47 odst. 1, 3 zák. č. 218/2003 Sb.

Soudce Krajského soudu v Brně - soudu pro mládež zjistil, že v řízení, které předcházelo podání návrhu na prodloužení lhůty vazby, bylo postupováno v souladu s ustanovením § 71 odst. 5 tr. ř., neboť soudce pro mládež rozhodl do třiceti dnů od podání obžaloby, že se mladistvý ponechává ve vazbě. Rovněž byla dodržena lhůta stanovená v § 47 odst. 3 zák. č. 218/2003 Sb., neboť návrh na prodloužení lhůty vazby byl podán u Krajského soudu v Brně - soudu pro mládež dne 19. 5. 2005 a lhůta dvou měsíců, na kterou je omezena doba trvání vazby u mladistvého, končí 8. 6. 2005. Bylo také zjištěno, že mladistvý L. K. není žalován pro zvlášť závažný trestný čin, takže lhůta k trvání vazby u něho nesmí překročit dva měsíce (§ 47 odst. 1 zák. 218/2003 Sb.).

Po přezkoumání důvodů vazby dospěl soudce krajského soudu - soudu pro mládež k závěru, že u mladistvého jsou dány důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. ř.

Mladistvý, který je hlášen na adrese dětského domova Z., se zde po delší dobu nezdržuje a v minulosti, když byl umístěn ve výchovných zařízeních, se dopouštěl útěků a byl i v celostátním pátrání. V bydlišti své matky, jak sám uvedl, nemůže bydlet. Toto jsou skutečnosti, které, zhodnoceny ve vzájemné souvislosti, plně odůvodňují obavu, že by se mladistvý mohl vyhýbat trestnímu stíhání, což je důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř.

Mladistvý se měl dopustit trestné činnosti po té, co již byl odsouzen pro majetkovou trestnou činnost ve věci Městského soudu v Brně sp. zn. 8 Tm 45/2004 a v době, kdy věděl, že je proti němu vedeno souběžné trestní stíhání ve věci Městského soudu v Brně sp. zn. 8 Tm 91/2004. Tyto skutečnosti spolu se zjištěním, že mladistvý se měl trestné činnosti dopustit více útoky, rovněž odůvodňují obavu, že by mohl pokračovat v páchání trestné činnosti, což je důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř. I přes výše uvedený závěr po přezkoumání spisového materiálu bylo zjištěno, že nejsou splněny podmínky pro prodloužení vazby u mladistvého L. K., uvedené v § 47 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle tohoto ustanovení může být vazba mladistvého prodloužena pouze při splnění dvou podmínek:
1.  že nebylo možno pro obtížnost věci nebo z jiných závažných důvodů trestní stíhání v této lhůtě skončit a
2.  propuštěním mladistvého na svobodu hrozí, že bude zmařeno nebo podstatně ztíženo dosažení účelu trestního stíhání.

Obě tyto podmínky musí být splněny současně (arg. spojka "a"). Jestliže není splněna jedna z výše uvedených podmínek, nelze prodloužit vazbu mladistvého.

Podmínka uvedená v bodě 1. musí být vykládána s přihlédnutím ke složitosti a rozsahu potřebného dokazování v konkrétní věci a musí být prokázána objektivně. Rozhodně nelze přihlížet k průtahům zaviněným organizačními potížemi na straně orgánů činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebo jejich nesoustředěným a liknavým přístupem k vyřizování trestní věci.

Soudce Městského soudu v Brně - soudu pro mládež odůvodnil návrh na prodloužení lhůty vazby "... ohledem na vytíženost soudu ..." Takovou okolnost nelze v žádném případě považovat za vážný důvod, znemožňující skončení trestního stíhání mladistvého ve lhůtách uvedených v ustanovení § 47 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. Je na vedení Městského soudu v Brně, aby práci zorganizovalo tak, aby všechny trestní věci a zejména vazební věci mladistvých byly vyřizovány přednostně a co nejrychleji. Rozhodně nelze připustit, aby "vytíženost soudu" negativně ovlivňovala dobu trvání vazby u mladistvých.

Dále bylo zjištěno, že hlavní líčení ve věci, ve které byla obžaloba podána dne 27. 4. 2005, bylo nařízeno až na 10. 6. 2005, takže mezi podáním obžaloby a dnem konání hlavního líčení je prodleva jednoho měsíce a čtrnácti dnů. Je zřejmé, že tato doba pokryla víc než polovinu zákonné doby, po kterou může být mladistvý ve vazbě. Tato doba je nepřípustně a nepřiměřeně dlouhá a svědčí jednoznačně o liknavém přístupu soudce Městského soudu v Brně - soudu pro mládež při nařizování hlavního líčení. Termín hlavního líčení v této věci, která není náročná na přípravu, měl být stanoven maximálně do čtrnácti dnů od podání obžaloby.

Z výše uvedeného vyplývá, že na straně Městského soudu v Brně - soudu pro mládež v této trestní věci nebyly žádné vážné důvody, odůvodňující prodloužení vazby. Naopak byl shledán liknavý přístup k včasnému nařízení hlavního líčení.

Trestná činnost, pro kterou je mladistvý stíhán, není obtížná ani co do rozsahu a povahy, neboť mladistvý je žalován pro provinění krádeže dle § 247 odst. 1, 2 tr. zák. a pro provinění krádeže podle § 247 odst. 1 písm. e) tr. zák. Tato dvě provinění měl mladistvý spáchat pouze pěti útoky. Pro malou četnost útoků a pro přístup mladistvého, který trestnou činnost vesměs doznává, nelze jeho trestní věc označit za obtížnou, která by nemohla být skončena ve lhůtě dvou měsíců od vzetí mladistvého do vazby.

Z důvodů výše uvedených dospěl soudce Krajského soudu v Brně - soudu pro mládež k závěru, že u mladistvého L. K. nebyly dány podmínky pro prodloužení lhůty vazby podle § 47 odst. 1 zák. 218/2003 Sb., protože nešlo o obtížnou věc a nebyly dány jiné závažné důvody, znemožňující věc skončit ve lhůtě dvou měsíců. Proto byl návrh soudce Městského soudu v Brně - soudu pro mládež zamítnut.


Zdroj: Rozhodnutí českých soudů ve věcech trestních, č. 10/2005, str. 2340 až 2343

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.