Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Znění účinné od 24. 7. 2009 do 30. 6. 2010.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁDZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 8]HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY [§ 1]§ 1HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ [§ 2 - § 8]§ 2§ 3 § 4§ 5 § 6§ 7§ 8ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ [§ 9 - § 129]HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ [§ 9]§ 9 HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY [§ 10 - § 26]Díl 1 - Příslušnost správních orgánů [§ 10 - § 13]§ 10 Věcná příslušnost § 11 Místní příslušnost§ 12 Postoupení pro nepříslušnost Dožádání § 13Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci [§ 14]§ 14Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů [§ 15 - § 18]§ 15 Vedení řízení§ 16 Jednací jazyk§ 17 Spis§ 18 ProtokolDíl 4 - Doručování [§ 19 - § 26]§ 19 Společné ustanovení o doručování§ 20 Doručování fyzickým osobám§ 21 Doručování právnickým osobám§ 22 Doručování do ciziny § 23 Uložení§ 24 Překážky při doručování§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou§ 26 Úřední deskaHLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ [§ 27 - § 38]Díl 1 - Účastníci řízení [§ 27 - § 35]§ 27§ 28§ 29 Procesní způsobilost§ 30 Úkony právnické osoby§ 31 Zástupce § 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví§ 33 Zastoupení na základě plné moci§ 34§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupceDíl 2 - Úkony účastníků [§ 36 - § 38]§ 36§ 37 Podání§ 38 Nahlížení do spisuHLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU [§ 39 - § 41]§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu§ 40 Počítání času§ 41 Navrácení v předešlý stavHLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ [§ 42 - § 43]§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení§ 43 Odložení věciHLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI [§ 44 - § 79]Díl 1 - Zahájení řízení [§ 44 - § 48]§ 44 Zahájení řízení o žádosti§ 45 Žádost§ 46 Zahájení řízení z moci úřední§ 47§ 48 Překážky řízeníDíl 2 - Ústní jednání [§ 49]§ 49Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí [§ 50 - § 57]§ 50§ 51 Dokazování § 52 § 53 Důkaz listinou§ 54 Důkaz ohledáním§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí§ 56 Důkaz znaleckým posudkem § 57 Předběžná otázka Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení [§ 58 - § 63]§ 58 Úvodní ustanovení § 59 Předvolání § 60 Předvedení§ 61 Předběžné opatření§ 62 Pořádková pokuta§ 63 Vykázání z místa konání úkonuDíl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení [§ 64 - § 66]§ 64 Přerušení řízení § 65§ 66 Zastavení řízení Díl 6 - Rozhodnutí [§ 67 - § 76]§ 67 Obsah a forma rozhodnutí§ 68 Náležitosti rozhodnutí § 69§ 70 § 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí§ 72 Oznamování rozhodnutí§ 73 Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí § 74§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti§ 76 UsneseníDíl 7 - Nicotnost rozhodnutí [§ 77 - § 78]§ 77§ 78Díl 8 - Náklady řízení [§ 79]§ 79HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ [§ 80]§ 80HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ [§ 81 - § 93]§ 81 Odvolání § 82§ 83 Odvolací lhůta § 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí§ 85 Účinky odvolání § 86 Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal § 87 § 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu§ 89 Postup odvolacího správního orgánu § 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu§ 91§ 92§ 93 Použití obecných ustanovení HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ [§ 94 - § 99]§ 94§ 95§ 96§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení§ 98 Zkrácené přezkumné řízení § 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízeníHLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ [§ 100 - § 102]§ 100 Obnova řízení§ 101 Nové rozhodnutí § 102 Společné ustanoveníHLAVA XI - EXEKUCE [§ 103 - § 129]Díl 1 - Úvodní ustanovení [§ 103 - § 105]§ 103§ 104 § 105Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění [§ 106]§ 106Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění [§ 107 - § 129]Oddíl 1 - Obecná ustanovení [§ 107 - § 118]§ 107 Příslušnost§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost§ 109 Exekuční výzva§ 110 Nařízení exekuce§ 111 Exekuční příkaz§ 112 Způsoby provedení exekuce § 113 Odložení a přerušení exekuce§ 114§ 115 Zastavení exekuce § 116 Exekuční náklady§ 117 Námitky§ 118 Společná ustanoveníOddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu [§ 119]§ 119Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením [§ 120 - § 128]§ 120 § 121 Vyklizení § 122§ 123§ 124§ 125 Odebrání movité věci § 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností§ 127 Předvedení § 128 Přizvané osoby Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut [§ 129]§ 129ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ [§ 130 - § 153]HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH [§ 130 - § 135]§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby§ 131 Změny příslušnosti § 132 § 133 Spory o věcnou příslušnost § 134 Řízení před kolegiálním orgánem § 135 Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY [§ 136]§ 136HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ [§ 137 - § 139]§ 137 Vysvětlení§ 138 Zajištění důkazu§ 139 Předběžná informaceHLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH [§ 140 - § 146]§ 140 Společné řízení§ 141 Sporné řízení§ 142 Řízení o určení právního vztahu§ 143 Řízení na místě§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků§ 145 Řízení s předstihem žádosti§ 146 Řízení o výběru žádostiHLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ [§ 147]§ 147 Záruka za splnění povinnostiHLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH [§ 148 - § 151]§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem§ 150 Příkaz§ 151 Vydání dokladuHLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ [§ 152 - § 153]§ 152 Rozklad§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictvíČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ [§ 154 - § 158]§ 154§ 155§ 156§ 157§ 158ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY [§ 159 - § 170]§ 159§ 160 Druhy veřejnoprávních smluv § 161§ 162§ 163 Uzavírání veřejnoprávní smlouvy § 164§ 165 Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy § 166 Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy § 167§ 168 Souhlas třetích osob § 169 Závazky z veřejnoprávních smluv§ 170 Obecné ustanovení ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY [§ 171 - § 174]§ 171 § 172§ 173§ 174ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 175 - § 183]HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 175 - § 178]§ 175 Stížnosti§ 176 § 177§ 178HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 179 - § 183]§ 179§ 180§ 181 § 182§ 183 ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST [§ 184]§ 184 Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1262 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v souvislosti s novelou stavebního zákona k menším změnám správního řádu a soudního řádu správního. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o některých přestupcích a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, vyhlášku upravující zkoušky ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Praktikum z obecného správního práva, 1. část, 2. přepracované vydání

Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková -

Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, ...

Cena: 170 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.