Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Znění účinné od 20. 10. 2008 do 30. 6. 2009.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 500/2004 Sb., SPRÁVNÍ ŘÁDZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 8]HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY [§ 1]§ 1HLAVA II - ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ [§ 2 - § 8]§ 2§ 3 § 4§ 5 § 6§ 7§ 8ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ [§ 9 - § 129]HLAVA I - SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ [§ 9]§ 9 HLAVA II - SPRÁVNÍ ORGÁNY [§ 10 - § 26]Díl 1 - Příslušnost správních orgánů [§ 10 - § 13]§ 10 Věcná příslušnost § 11 Místní příslušnost§ 12 Postoupení pro nepříslušnost Dožádání § 13Díl 2 - Vyloučení z projednávání a rozhodování věci [§ 14]§ 14Díl 3 - Vedení řízení a úkony správních orgánů [§ 15 - § 18]§ 15 Vedení řízení§ 16 Jednací jazyk§ 17 Spis§ 18 ProtokolDíl 4 - Doručování [§ 19 - § 26]§ 19 Společné ustanovení o doručování§ 20 Doručování fyzickým osobám§ 21 Doručování právnickým osobám§ 22 Doručování do ciziny § 23 Uložení§ 24 Překážky při doručování§ 25 Doručování veřejnou vyhláškou§ 26 Úřední deskaHLAVA III - ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ [§ 27 - § 38]Díl 1 - Účastníci řízení [§ 27 - § 35]§ 27§ 28§ 29 Procesní způsobilost§ 30 Úkony právnické osoby§ 31 Zástupce § 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví§ 33 Zastoupení na základě plné moci§ 34§ 35 Společný zmocněnec a společný zástupceDíl 2 - Úkony účastníků [§ 36 - § 38]§ 36§ 37 Podání§ 38 Nahlížení do spisuHLAVA IV - LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU [§ 39 - § 41]§ 39 Určení lhůty k provedení úkonu§ 40 Počítání času§ 41 Navrácení v předešlý stavHLAVA V - POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ [§ 42 - § 43]§ 42 Přijímání podnětů k zahájení řízení§ 43 Odložení věciHLAVA VI - PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI [§ 44 - § 79]Díl 1 - Zahájení řízení [§ 44 - § 48]§ 44 Zahájení řízení o žádosti§ 45 Žádost§ 46 Zahájení řízení z moci úřední§ 47§ 48 Překážky řízeníDíl 2 - Ústní jednání [§ 49]§ 49Díl 3 - Podklady pro vydání rozhodnutí [§ 50 - § 57]§ 50§ 51 Dokazování § 52 § 53 Důkaz listinou§ 54 Důkaz ohledáním§ 55 Důkaz svědeckou výpovědí§ 56 Důkaz znaleckým posudkem § 57 Předběžná otázka Díl 4 - Zajištění účelu a průběhu řízení [§ 58 - § 63]§ 58 Úvodní ustanovení § 59 Předvolání § 60 Předvedení§ 61 Předběžné opatření§ 62 Pořádková pokuta§ 63 Vykázání z místa konání úkonuDíl 5 - Přerušení řízení a zastavení řízení [§ 64 - § 66]§ 64 Přerušení řízení § 65§ 66 Zastavení řízení Díl 6 - Rozhodnutí [§ 67 - § 76]§ 67 Obsah a forma rozhodnutí§ 68 Náležitosti rozhodnutí § 69§ 70 § 71 Lhůty pro vydání rozhodnutí§ 72 Oznamování rozhodnutí§ 73 Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí § 74§ 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti§ 76 UsneseníDíl 7 - Nicotnost rozhodnutí [§ 77 - § 78]§ 77§ 78Díl 8 - Náklady řízení [§ 79]§ 79HLAVA VII - OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ [§ 80]§ 80HLAVA VIII - ODVOLACÍ ŘÍZENÍ [§ 81 - § 93]§ 81 Odvolání § 82§ 83 Odvolací lhůta § 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí§ 85 Účinky odvolání § 86 Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal § 87 § 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu§ 89 Postup odvolacího správního orgánu § 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu§ 91§ 92§ 93 Použití obecných ustanovení HLAVA IX - PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ [§ 94 - § 99]§ 94§ 95§ 96§ 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení§ 98 Zkrácené přezkumné řízení § 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízeníHLAVA X - OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ [§ 100 - § 102]§ 100 Obnova řízení§ 101 Nové rozhodnutí § 102 Společné ustanoveníHLAVA XI - EXEKUCE [§ 103 - § 129]Díl 1 - Úvodní ustanovení [§ 103 - § 105]§ 103§ 104 § 105Díl 2 - Exekuce na peněžitá plnění [§ 106]§ 106Díl 3 - Exekuce na nepeněžitá plnění [§ 107 - § 129]Oddíl 1 - Obecná ustanovení [§ 107 - § 118]§ 107 Příslušnost§ 108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost§ 109 Exekuční výzva§ 110 Nařízení exekuce§ 111 Exekuční příkaz§ 112 Způsoby provedení exekuce § 113 Odložení a přerušení exekuce§ 114§ 115 Zastavení exekuce § 116 Exekuční náklady§ 117 Námitky§ 118 Společná ustanoveníOddíl 2 - Exekuce provedením náhradního výkonu [§ 119]§ 119Oddíl 3 - Exekuce přímým vynucením [§ 120 - § 128]§ 120 § 121 Vyklizení § 122§ 123§ 124§ 125 Odebrání movité věci § 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností§ 127 Předvedení § 128 Přizvané osoby Oddíl 4 - Exekuce ukládáním donucovacích pokut [§ 129]§ 129ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ [§ 130 - § 153]HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH ORGÁNECH [§ 130 - § 135]§ 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace nebo jiné právnické osoby§ 131 Změny příslušnosti § 132 § 133 Spory o věcnou příslušnost § 134 Řízení před kolegiálním orgánem § 135 Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů správního orgánu HLAVA II - DOTČENÉ ORGÁNY [§ 136]§ 136HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ [§ 137 - § 139]§ 137 Vysvětlení§ 138 Zajištění důkazu§ 139 Předběžná informaceHLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH [§ 140 - § 146]§ 140 Společné řízení§ 141 Sporné řízení§ 142 Řízení o určení právního vztahu§ 143 Řízení na místě§ 144 Řízení s velkým počtem účastníků§ 145 Řízení s předstihem žádosti§ 146 Řízení o výběru žádostiHLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ [§ 147]§ 147 Záruka za splnění povinnostiHLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍCH [§ 148 - § 151]§ 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci§ 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem§ 150 Příkaz§ 151 Vydání dokladuHLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ [§ 152 - § 153]§ 152 Rozklad§ 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictvíČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ [§ 154 - § 158]§ 154§ 155§ 156§ 157§ 158ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY [§ 159 - § 170]§ 159§ 160 Druhy veřejnoprávních smluv § 161§ 162§ 163 Uzavírání veřejnoprávní smlouvy § 164§ 165 Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy § 166 Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď a zrušení veřejnoprávní smlouvy § 167§ 168 Souhlas třetích osob § 169 Závazky z veřejnoprávních smluv§ 170 Obecné ustanovení ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY [§ 171 - § 174]§ 171 § 172§ 173§ 174ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 175 - § 183]HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 175 - § 178]§ 175 Stížnosti§ 176 § 177§ 178HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 179 - § 183]§ 179§ 180§ 181 § 182§ 183 ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST [§ 184]§ 184 Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Správní právo trestní

Správní právo trestní

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek at al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. vydání k 1.7.2017

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2017. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 183/2017 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1202 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

V oblasti přestupků došlo od 1. července 2017 k zásadním změnám – dosavadní zákon o přestupcích byl zrušen a nahrazen zcela novou právní úpravou obsaženou v zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dále v novém zákonu o některých přestupcích. V této souvislosti se také ...

Cena: 75 KčKOUPIT

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

PhDr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Filip Rigel, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

V první části publikace jsou rozebrány jednotlivé činnosti správního orgánu. Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech. Zvláštní důraz je kladen na vyčlenění specifických momentů průběhu správního řízení v jednotlivých druzích škol a školských zařízení. Druhá část publikace ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Správní řád. Komentář, 5. vydání

Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo - C. H. Beck

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.