Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem

Znění účinné od 1. 1. 2010 do 18. 8. 2013.Přehled účinností

ZÁKON
č. 57/2006 Sb.,
o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2008 Sb., č. 93/2009 Sb. a č. 278/2009 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") a končí funkční období předsedy a členů prezidia Komise. Dosavadní působnost Komise vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Komise na Českou národní banku.

2. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná Komisí podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí Komise přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

3. Řízení vedená Komisí a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle těchto zákonů ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí Komise podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nebo zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zněních účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byl-li proti tomuto rozhodnutí podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

5. Zaměstnanci Komise se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z Komise na Českou národní banku. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těch zaměstnanců, jejichž pracovní poměr ke Komisi skončil přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vypořádává Ministerstvo financí.

6. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky, s výjimkou nemovitostí, se kterým byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná hospodařit Komise a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Ostatní majetek, se kterým byla příslušná hospodařit Komise, a ostatní závazky vypořádá Ministerstvo financí. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a Ministerstvem financí.

7. Peněžní prostředky ve výši zůstatku rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb Komise a případné pohledávky a závazky související s plněním z fondu kulturních a sociálních potřeb Komise přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.

8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto Komise nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník Komise nebo ve kterých Komise vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti Komise podle dosavadní právní úpravy.

9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené Komisí.

10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle § 26 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není tímto zákonem dotčena.

11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

12. Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu předkládanou Komisí za rok 2005 podle § 4 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí a předloží vládě a Poslanecké sněmovně Česká národní banka do 30. září 2006, ledaže by byla předložena Komisí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Řízení o uložení pokuty zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů.

2. Profesní a zájmové organizace sdružující účastníky finančního trhu navrhnou do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona kandidáty na členy výboru pro finanční trh (dále jen "výbor") podle § 45a odst. 2 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z navržených osob zvolí předsedu výboru, místopředsedu výboru a dalšího člena výboru. Způsob a formu navrhování kandidátů stanoví rozpočtový výbor bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto zákona a uveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předseda výboru svolá ve spolupráci s Českou národní bankou první jednání výboru tak, aby se uskutečnilo do 1 měsíce po jeho zvolení.

3. První zprávu podle § 45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění tohoto zákona, předloží Česká národní banka za rok 2006 do 30. června 2007.

ČÁST ČTVRTÁ

(zrušena)

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XII

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní působnost ministerstva vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů, týkající se penzijních fondů, přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zaměstnanci ministerstva zařazení k výkonu práce v organizačním útvaru Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají zaměstnanci České národní banky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů těchto zaměstnanců přecházejí z ministerstva na Českou národní banku. Ustanovení první a druhé věty se nevztahuje na zaměstnance ministerstva, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávají státní dozor v oblasti státní podpory penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Právo hospodaření s majetkem ve vlastnictví České republiky s výjimkou nemovitostí, se kterým bylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příslušné hospodařit ministerstvo a který je potřebný k výkonu dohledu Českou národní bankou podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Tento majetek se stává dnem nabytí účinnosti tohoto zákona majetkem České národní banky a závazky související s tímto majetkem se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona závazky České národní banky. Informační systém "Státní dozor nad penzijními fondy", provozovaný ministerstvem podle zvláštního právního předpisu, se majetkem České národní banky ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nestává. Podrobnosti stanoví dohoda mezi Českou národní bankou a ministerstvem.

4. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem nebo Komisí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva nebo Komise před účinností tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

5. Seznam penzijních fondů vedený ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.

6. Řízení vedená ministerstvem nebo Komisí a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v řízení podle věty první nebo druhé uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva nebo Komise, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

8. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění, a řízení, ve kterých ministerstvo financí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených po účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy. To neplatí, jde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené ministerstvem nebo Komisí v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním penzijního připojištění, nejde-li o věci v působnosti ministerstva podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Povinnost osob zachovávat mlčenlivost podle dosavadní právní úpravy není tímto zákonem dotčena.

11. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Do doby vydání příslušného prováděcího právního předpisu České národní banky podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti prováděcí právní předpisy vydané ministerstvem na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen "dosavadní znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech"), s tím, že tam, kde tyto prováděcí právní předpisy hovoří o Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, rozumí se tím Česká národní banka. Česká národní banka je oprávněna vydat vyhlášku, která zruší vyhlášku vydanou ministerstvem podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

2. Do doby vydání opatření České národní banky stanovujícího kapitálovou přiměřenost družstevní záložny Česká národní banka odejme povolení působit jako spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen "družstevní záložna"), jestliže zjistí, že kapitálová přiměřenost družstevní záložny je menší než jedna třetina poměru stanoveného vyhláškou ministerstva.

3. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká Úřad pro dohled nad družstevními záložnami (dále jen "Úřad"). Dosavadní působnost Úřadu vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z Úřadu na Českou národní banku. Závazky, práva a povinnosti Úřadu z majetkoprávních a jiných právních vztahů přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z Úřadu na Českou národní banku, nestanoví-li tento zákon jinak. Rozpočtové prostředky Úřadu určené k plnění závazků a povinností uvedených v tomto ustanovení přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.

4. Nucené správy a likvidace družstevních záložen zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Pravomoc Úřadu v procesu nucené správy a likvidace přechází dnem účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku.

5. Osoby, které byly povinny zachovávat mlčenlivost podle dosavadních předpisů, mají tuto povinnost i po nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen "Fond") pohledávky Úřadu a závazky Úřadu vůči státu vzniklé v souvislosti s návratnými finančními výpomocemi poskytnutými Úřadu podle dosavadních právních předpisů.

7. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto Úřadu účastníkem řízení, v nichž vystupuje jako účastník Úřad, s výjimkou řízení souvisejících s pohledávkami Úřadu podle bodu 6, kdy se účastníkem těchto řízení stává Fond. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát.

8. Řízení zahájená v souvislosti s výkonem dohledu nad družstevními záložnami přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadních právních předpisů, nestanoví-li tento zákon jinak.

9. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná Úřadem se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí Úřadu, proti němuž bylo podáno odvolání, rozhodne o tomto odvolání ministerstvo podle dosavadních právních předpisů. Pokud ministerstvo takové rozhodnutí Úřadu zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadních právních předpisů. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

11. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají plné moci udělené Úřadem.

12. Byl-li stanoven den zahájení výplat náhrad přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje při dokončení vyplácení náhrad Fond podle dosavadních právních předpisů. Nastala-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo odst. 4 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo byla-li družstevní záložna přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušena s likvidací, postupuje se při stanovení dne zahájení výplat náhrad, vzniku nároku na náhradu za pojištěný vklad a při výplatě náhrady podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Práva Úřadu podle § 17 odst. 2 a § 19 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech vykonává Česká národní banka. Fond oznámí České národní bance nesplnění povinnosti podle § 17a odst. 1 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Při nesplnění povinností podle § 17a odst. 1 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech může Česká národní banka uložit povinným osobám podle dosavadních právních předpisů pokutu až do výše 100 000 Kč, a to i opakovaně.

13. Povinnost družstevních záložen hradit příspěvky Fondu za rok 2006 nevzniká. Družstevní záložny hradí příspěvky Fondu pojištění vkladů za celý rok 2006. Při výpočtu výše příspěvku do Fondu pojištění vkladů za rok 2006 se ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona užijí i pro období roku 2006 předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na družstevní záložny, u kterých nastala skutečnost podle § 17 odst. 1 nebo odst. 4 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, nebo které byly zrušeny s likvidací přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Družstevní záložny, na které se nevztahuje ustanovení bodu 13, hradí do svého zániku příspěvky Fondu podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech ve výši 0,15 % průměrného objemu pojištěných vkladů podle dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Na družstevní záložny podle tohoto bodu se nevztahuje § 14 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na Fond dosavadní znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Předsedu a ostatní členy představenstva Fondu jmenuje a odvolává ministr financí. Ustanovení § 15 odst. 3 dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech se nepoužije. Statut Fondu vydává představenstvo po předchozím souhlasu ministerstva. Roční rozpočet Fondu a jeho řádnou účetní závěrku schvaluje ministerstvo. Fond je povinen zajistit ověření své řádné účetní závěrky auditorem nebo auditorskou společností.

16. Pokud Úřad vydal rozhodnutí podle § 27a až § 27c dosavadního znění zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a toto rozhodnutí nabude právní moci, je pokuta příjmem Fondu.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. XX

Přechodná ustanovení

1. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou, jestliže se podle tohoto zákona věcná příslušnost k takovým rozhodnutím přenáší z ministerstva na Českou národní banku. Práva a povinnosti vzniklé na základě takovýchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

2. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve věcech, kde se věcná příslušnost podle tohoto zákona přenáší z ministerstva na Českou národní banku, dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno ve věci, kde se věcná příslušnost podle tohoto zákona přenáší z ministerstva na Českou národní banku, rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

4. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva účastníkem řízení ve věcech, kde se věcná příslušnost podle tohoto zákona přenáší z ministerstva na Českou národní banku. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy.

5. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

1. Vyhlášky vydané ministerstvem na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že tam, kde tyto vyhlášky hovoří o ministerstvu, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

2. Seznamy vedené ministerstvem podle dosavadní právní úpravy vede ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka.

3. Rozhodnutí ve správním řízení vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za rozhodnutí vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na základě těchto rozhodnutí nejsou dotčeny. Pokud byla takovým rozhodnutím uložena pokuta, která ještě nebyla zaplacena, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bylo-li rozhodnutí ministerstva přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno a věc vrácena k novému projednání, je k němu příslušná Česká národní banka, která postupuje podle dosavadní právní úpravy.

4. Osvědčení o registraci vydaná ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nejsou dotčena.

5. Řízení vedená ministerstvem a zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy. Pokud je v takovém řízení uložena pokuta, při jejím vybírání a vymáhání se postupuje podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí ministerstva, proti němuž byl podán rozklad, rozhodne o něm bankovní rada České národní banky podle dosavadní právní úpravy. Pokud bankovní rada takové rozhodnutí zruší a věc vrátí k novému projednání, je k tomuto novému projednání příslušná Česká národní banka, která rozhodne podle dosavadní právní úpravy. O obnově řízení a v přezkumném řízení ohledně těchto rozhodnutí rozhoduje ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Česká národní banka podle dosavadní právní úpravy.

7. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se Česká národní banka stává namísto ministerstva nebo státu účastníkem řízení, ve kterých vystupuje jako účastník ministerstvo v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti, a řízení, ve kterých ministerstvo v souvislosti s výkonem státního dozoru nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti vystupuje za stát. Finanční závazky, které na základě takových řízení vzniknou České národní bance, uhradí stát. To platí i pro závazky, které České národní bance vzniknou v důsledku řízení zahájených ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a vztahujících se k činnosti ministerstva podle dosavadní právní úpravy.

8. Lhůty, které počaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy, nejsou tímto zákonem dotčeny.

9. Do doby, než bankovní rada České národní banky jmenuje předsedu a členy komise pro výkon odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře podle § 18 odst. 4 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dosavadní předseda a členové zkušební komise považují za jmenované podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. XXIX

Přechodná ustanovení

1. Vyhlášky vydané Komisí na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Komisi, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

2. Osvědčení o registraci vydaná Komisí před účinností tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za osvědčení vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nejsou dotčena.

3. Člen správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry jmenovaný na návrh prezidia Komise podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za jmenovaného na návrh bankovní rady České národní banky podle § 128 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Česká národní banka může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o kolektivním investování

Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení

Vyhlášky vydané Komisí na základě zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Komisi, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNĺ

Změna zákona o finančních konglomerátech

Čl. LI

Přechodná ustanovení

1. Vyhláška vydaná ministerstvem na základě § 34 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vyhlášku vydanou Českou národní bankou na základě § 34 zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že tam, kde tato vyhláška hovoří o dozoru, rozumí se tím dohled.

2. Řízení vedená ministerstvem nebo Komisí podle § 9 odst. 2 a 7 zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Česká národní banka.

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. LIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 254/2008 Sb.1. září 2008,
Zákon č. 93/2009 Sb.14. dubna 2009,
Zákon č. 278/2009 Sb.1. ledna 2010.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.