Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Znění účinné od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2009.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 364/2005 Sb.,
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení),
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 389/2006 Sb., č. 226/2007 Sb. a č. 208/2009 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Rozsah a forma vedení školní matriky

§ 1

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:

a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,
b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,
c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,
d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,
e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
f)počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,
g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,
h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a
i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.

§ 2

Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

§ 3

(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:

a)údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků, studentů a uchazečů o přijetí ke vzdělávání (dále jen "individuální údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Předávané údaje vycházejí z obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení ke dni stanovenému v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce (dále jen "rozhodné datum"). Předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce.

(3) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká.

(4) Při předání údajů podle odstavce 1 uvede právnická osoba své telefonické a faxové spojení a adresu elektronické pošty a dále jméno, popřípadě jména a příjmení fyzické osoby, která údaje připravila k předání.

(5) Údaje podle odstavce 1 se předávají do databáze spravované k tomuto účelu organizací zřizovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), a to ve formátu, který umožní jejich zpracování v této databázi. Do této databáze mají v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů přístup také krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které v případech stanovených touto vyhláškou zajišťují přijímání předávaných údajů do databáze. K individuálním údajům v databázi má přístup pouze ministerstvo a organizace zřizovaná ministerstvem.

§ 3a

Organizace zřízená ministerstvem anonymizuje osobní údaje zpracovávané podle této vyhlášky, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny, nejpozději však po uplynutí 30 let od jejich prvého zpracování.

§ 4

(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Popisy struktur podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, číselníky podle odstavce 1 se zveřejní nejpozději 6 měsíců před prvním termínem předávání individuálních údajů. Vzory formulářů podle odstavce 2 se zveřejní nejpozději 3 měsíce před rozhodným datem, popřípadě nejpozději 6 měsíců před rozhodným datem, jedná-li se o předávání údajů týkajících se období před tímto datem.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 19. září 2005), s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


 Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 389/2006 Sb.8. srpna 2006,
Vyhláška č. 226/2007 Sb.31. srpna 2007,
část 1. ledna 2008,
Vyhláška č. 208/2009 Sb.1. srpna 2009.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

Předávání individuálních údajů

ČÁST PRVNÍ
ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Termíny předávání údajů, rozhodné datum, forma předávání a použité technické prostředky

(1) Individuální údaje ze školních matrik a dokumentace škol a školských zařízení se předávají elektronicky v zabezpečené podobě. Údaje jsou předávány do databáze podle § 3 odst. 5:

a)do 30. dubna k rozhodnému datu 31. března téhož školního roku, kromě údajů o uchazečích o přijetí ke vzdělávání; předávané údaje zahrnují také změny obsahu školní matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od 1. září předcházejícího kalendářního roku, a
b)do 15. října k rozhodnému datu 30. září téhož školního roku.

(2) Připadne-li poslední den pro předání individuálních údajů podle odstavce 1 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro předání individuálních údajů nejbližší příští pracovní den.

(3) Právnická osoba na základě individuálních údajů, které předala, obdrží z databáze uvedené v § 3 odst. 5 elektronickou formou výpis statistických informací z předaných údajů a zjistí-li ve výpisu nedostatky, zajistí jejich opravu. Poté bez zbytečného odkladu potvrdí ředitel školy výpis statistických informací svým podpisem a následně jej zašle na vědomí krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola zřizovaná obcí nebo svazkem obcí.

(4) Individuální údaje se nepředávají o studentech v oborech vzdělání v oblasti bezpečnostně právní činnosti ve vyšších odborných školách zřizovaných Ministerstvem vnitra.

ČÁST DRUHÁ
PŘEDÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH ÚDAJŮ PRÁVNICKÝMI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI ČINNOST ŠKOLY

Čl. 2

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace vyšší odborné školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém studentu vyšší odborné školy a obsahuje:

a)resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)identifikační údaje studenta:
1.rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.státní občanství,
3.obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)údaje o předchozím vzdělávání studenta:
1.předchozí působiště nově přijatého studenta, například střední škola, vyšší odborná škola, zahraniční škola,
2.resortní identifikátor školy, v níž student získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
3.nejvyšší stupeň vzdělání, kterého student dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve vyšší odborné škole,
d)údaje o zahájení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e)údaje o ukončení vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole:
1.datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve vyšší odborné škole,
2.údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3.série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu ve vyšší odborné škole,
f)údaje o průběhu vyššího odborného vzdělávání:
1.kód příslušného oboru vzdělání včetně posledního dvojčíslí nebo trojčíslí přiřazeného danému akreditovanému vzdělávacímu programu, forma vzdělávání, délka vzdělávání,
2.ročník, ve kterém se student vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin,
3.identifikace studijní skupiny,
4.vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které student studuje,
5.kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6.zdroje financování vzdělávání studenta,
g)údaje o absolutoriu:
1.údaj, zda student úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, datum konání absolutoria,
2.kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,
3.kód cizího jazyka, ze kterého student koná absolutorium,
h)kontrolní položky:
1.kontrolní rozlišení studenta či absolventa školy,
2.datum a kód typu změny údajů,
3.začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) O studentu se speciálními vzdělávacími potřebami, studentu zařazeném do studijní skupiny pro studenty se zdravotním postižením, studentu vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném studentu se základní soubor údajů předává také v anonymizované podobě doplněný o:

a)kód studenta stanovený právnickou osobou pouze pro účely předávání individuálních údajů v anonymizované podobě, který zajistí nezaměnitelnost předávaných údajů s údaji o jiných studentech, neumožňuje však identifikaci studenta,
b)údaj, zda je student zdravotně postižený, zařazený do studijní skupiny pro studenty se zdravotním postižením, údaj o případném vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a údaj o případném mimořádném nadání studenta,
c)druh zdravotního postižení nebo zdravotního, popřípadě sociálního znevýhodnění studenta, jedná-li se o studenta se speciálními vzdělávacími potřebami,
d)údaje o potřebě navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu vyplývající ze zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění studenta.

(3) O uchazeči o přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole se předává soubor údajů, který obsahuje:

a)resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)identifikační údaje uchazeče:
1.rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.státní občanství,
3.obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)údaje o předchozím vzdělávání uchazeče:
1.předchozí působiště uchazeče,
2.resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor vzdělání, rok vykonání maturitní zkoušky,
d)údaje o vzdělávání, ke kterému se uchazeč hlásí, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání,
e)údaje o výsledku přijímacího řízení a případné údaje o vzdělávání, ke kterému byl uchazeč přijat, zahrnující obor vzdělání, délku a formu vzdělávání a o zápisu uchazeče ke vzdělávání v příslušné vyšší odborné škole.

Čl. 3

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace konzervatoře

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku konzervatoře a obsahuje:

a)resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)identifikační údaje žáka:
1.rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.státní občanství,
3.obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1.předchozí působiště nově přijatého žáka, například základní škola, střední škola, zahraniční škola,
2.druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,
3.nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání v konzervatoři,
d)údaje o zahájení vzdělávání v příslušné konzervatoři zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e)údaje o ukončení vzdělávání v příslušné konzervatoři:
1.datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání v konzervatoři,
2.údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3.série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o absolutoriu a diplomu o absolutoriu v konzervatoři a vysvědčení o maturitní zkoušce,
f)údaje o průběhu vzdělávání v konzervatoři:
1.kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,
2.ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,
3.údaj o vzdělávání ve druhém hlavním oboru,
4.vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,
5.kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6.zdroje financování vzdělávání žáka,
g)údaje o absolutoriu, popřípadě maturitní zkoušce:
1.údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal absolutorium, popřípadě maturitní zkoušku, datum konání absolutoria, popřípadě maturitní zkoušky,
2.kód konání opravné zkoušky, opravné obhajoby nebo náhradní zkoušky,
3.kód cizího jazyka, ze kterého žák koná absolutorium, popřípadě komisionální zkoušku či maturitní zkoušku,
h)kontrolní položky:
1.kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,
2.datum a kód typu změny údajů,
3.začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

Čl. 4

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace střední školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku střední školy a obsahuje:

a)resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)identifikační údaje žáka:
1.rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.státní občanství,
3.obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)údaje o předchozím vzdělávání žáka:
1.předchozí působiště nově přijatého žáka, například základní škola, střední škola, zahraniční škola,
2.druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,
3.nejvyšší stupeň vzdělání, kterého žák dosáhl před přijetím ke vzdělávání ve střední škole,
d)údaje o zahájení vzdělávání v příslušné střední škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání,
e)údaje o ukončení vzdělávání v příslušné střední škole:
1.datum a kód ukončení vzdělávání v příslušném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve střední škole,
2.údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
3.série a číslo tiskopisu u vydaného vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu, popřípadě vysvědčení o maturitní zkoušce,
f)údaje o průběhu vzdělávání ve střední škole:
1.kód příslušného oboru vzdělání, forma vzdělávání, délka vzdělávání, druh vzdělávání,
2.ročník, ve kterém se žák vzdělává, celková doba přerušení vzdělávání, včetně prázdnin, počet splněných let povinné školní docházky,
3.identifikace třídy,
4.vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, které žák studuje,
5.kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, přerušení vzdělávání,
6.zdroje financování vzdělávání žáka,
g)údaje o konání maturitní nebo závěrečné zkoušky:
1.kód druhu vykonané zkoušky,
2.údaj, zda žák úspěšně vykonal nebo nevykonal zkoušku, datum konání zkoušky,
3.kód konání zkoušky, a to zkouška v řádném termínu, zkouška v náhradním termínu, zkouška opravná a zkouška opakovaná,
4.kód cizího jazyka, ze kterého žák koná zkoušku,
h)kontrolní položky:
1.kontrolní rozlišení žáka či absolventa školy,
2.datum a kód typu změny údajů,
3.začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy pro žáky se zdravotním postižením, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

Čl. 5

Předávání individuálních údajů ze školní matriky a dokumentace základní školy

(1) Základní soubor údajů se předává o každém žáku základní školy, s výjimkou uvedenou v odstavci 3, a obsahuje:

a)resortní identifikátor školy a rozhodné datum,
b)identifikační údaje žáka:
1.rodné číslo, rok a měsíc narození, pohlaví,
2.státní občanství,
3.obec, v níž má trvalý pobyt na území České republiky, anebo stát, v němž má trvalý pobyt, nejedná-li se o Českou republiku,
c)způsob předchozího vzdělávání žáka,
d)údaje o zahájení vzdělávání v příslušné základní škole zahrnující datum a kód zahájení vzdělávání,
e)údaje o ukončení vzdělávání v příslušné základní škole:
1.datum a kód ukončení vzdělávání v příslušné základní škole,
2.údaj o způsobu ukončení vzdělávání,
f)údaje o průběhu vzdělávání v základní škole:
1.kód oboru vzdělání, délka vzdělávání,
2.ročník, ve kterém se žák vzdělává, počet splněných let povinné školní docházky,
3.identifikace třídy, skupiny,
4.vyučovací jazyk, kódy cizích jazyků, kterým se žák učí,
5.výuka předmětů v cizím jazyce, počet předmětů, počet hodin,
6.kód průběhu vzdělávání, opakování ročníku, způsobu plnění povinné školní docházky,
7.financování vzdělávání žáka z veřejných rozpočtů,
g)kontrolní položky:
1.kontrolní rozlišení, zda žák v uplynulém školním roce úspěšně ukončil poslední ročník základního vzdělávání, ukončil vzdělávání jiným způsobem, nebo je nadále žákem školy,
2.datum a kód typu změny údajů,
3.začátek platnosti věty, konec platnosti věty.

(2) Při předávání údajů o žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, žáku zařazeném do třídy pro žáky se zdravotním postižením, žáku vzdělávajícím se podle individuálního vzdělávacího plánu a o mimořádně nadaném žáku se postupuje obdobně podle čl. 2 odst. 2.

(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se nepředávají o žácích, kteří se v dané základní škole vzdělávají z důvodu svého pobytu ve zdravotnickém zařízení, při němž je škola zřízena.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

1)§ 28 odst. 2 písm. e) školského zákona.
2)§ 30 odst. 2 školského zákona.
3)§ 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.
4)§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 227 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.