Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Znění účinné od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 235/2004 Sb., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 110]HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 4]§ 1 Předmět úpravy § 2 Předmět daně§ 3 Územní působnost§ 4 Vymezení základních pojmůHLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ [§ 5 - § 87]Díl 1 - Daňové subjekty [§ 5 - § 6]§ 5 Osoby povinné k dani§ 5a Skupina§ 5b§ 5c§ 6 Osoby osvobozené od uplatňování daněDíl 2 - Místo plnění [§ 7 - § 12]§ 7 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti§ 7a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu§ 8 Místo plnění při zasílání zboží§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby§ 10d Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani§ 10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani§ 10j Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku§ 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu§ 12 Místo plnění při dovozu zbožíDíl 3 - Zdanitelná plnění [§ 13 - § 20]§ 13 Dodání zboží a převod nemovitosti§ 14 Poskytnutí služby§ 15§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu§ 18 Zasílání zboží§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství§ 20 Dovoz zbožíDíl 4 - Uskutečnění plnění a daňová povinnost [§ 21 - § 25]§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu§ 23 Dovoz zboží§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 5 - Daňové doklady [§ 26 - § 35]§ 26 Vystavování daňových dokladů§ 27 Uchovávání daňových dokladů§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby§ 29 Doklad o použití§ 30 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží§ 31 Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě§ 32 Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou§ 33 Daňový doklad při poskytnutí služby§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu§ 35 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad [§ 36 - § 46a]§ 36 Základ daně§ 36a Základ daně ve zvláštních případech§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně§ 42 Oprava základu daně a oprava výše daně§ 43 Oprava výše daně v jiných případech§ 44 Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení§ 45 Opravný daňový doklad§ 46 Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení§ 46a Díl 7 - Sazby daně a oprava sazby daně [§ 47 - § 49]§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění§ 47a Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně§ 48 Sazby daně u bytové výstavby§ 48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení§ 49 Oprava sazby daně a výše daně u plněníDíl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně [§ 51 - § 62]§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně§ 52 Poštovní služby§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání § 54 Finanční činnosti§ 55 Pojišťovací činnosti § 56 Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení§ 57 § 58 Zdravotnické služby a zboží§ 59 Sociální pomoc§ 60 Provozování loterií a jiných podobných her § 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně § 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daněDíl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně [§ 63 - § 71g]§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu§ 66 Osvobození při vývozu zboží§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země§ 68 Osvobození ve zvláštních případech§ 69 Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží§ 70 Osvobození přepravy osob § 71 Osvobození od daně při dovozu zboží§ 71a Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím§ 71b§ 71c§ 71d§ 71e§ 71f§ 71g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daněDíl 10 - Odpočet daně [§ 72 - § 79]§ 72 Nárok na odpočet daně§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně§ 74 Oprava odpočtu daně§ 75 Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši§ 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši§ 77 Vyrovnání odpočtu daně§ 78 Úprava odpočtu daně§ 78a§ 78b§ 78c§ 79 Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registraceDíl 11 - Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně [§ 80 - § 87]§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech§ 82a Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě§ 82b§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států§ 87 Prodej zboží za ceny bez daněHLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY [§ 88 - § 92e]§ 88 Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi§ 91 Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu § 92 Zvláštní režim pro investiční zlato§ 92a Režim přenesení daňové povinnosti§ 92b Dodání zlata§ 92c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu§ 92d Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů§ 92eHLAVA IV - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU [§ 93 - § 110]§ 93 Správa daně celními orgány při dovozu a vývozu zboží§ 93a Místní příslušnost§ 94 Plátci§ 95 Registrace plátce§ 95a Skupinová registrace§ 96 Osoby identifikované k dani§ 97 Registrace osob identifikovaných k dani§ 98 Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti§ 99 Zdaňovací období§ 100 Evidence pro daňové účely§ 101 Daňové přiznání a splatnost daně§ 102 Souhrnné hlášení§ 103 Dodatečné daňové přiznání§ 104 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období§ 105 Vracení nadměrného odpočtu§ 106 Zrušení registrace§ 106a§ 107 Zrušení registrace osoby identifikované k dani§ 108 Osoby povinné přiznat a zaplatit daň§ 109 Ručení za nezaplacenou daň§ 109a Zvláštní způsob zajištění daně§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 111 - § 113]§ 111 Přechodná ustanovení§ 112 Zrušovací ustanovení § 113 Účinnost Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příloha 4Příl.5

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2019

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 12. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu let 2017 až 2019. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: •obecné principy daně z přidané ...

Cena: 238 KčKOUPIT

DPH 2019 - výklad s příklady

DPH 2019 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 4. 2019. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 255 změn účinných od dubna 2019. Nechybí ...

Cena: 389 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Václav Benda, Milan Tomíček - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 678 KčKOUPIT

DPH 2019 - zákon s přehledy

DPH 2019 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V šestnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 160 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné pro rok 2019 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Přehledy obsahují ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2019

Abeceda DPH 2019

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Kniha je praktickým průvodcem pro podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty, nebo pro začínající podnikatele. Změny v zákonu o DPH pro rok 2019 Aktualizované vydání publikce Abeceda DPH zohledňuje všechny změny v zákonu 235/2004 Sb., o ...

Cena: 639 KčKOUPIT

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

ÚZ č. 1313 - Daň z přidané hodnoty - duben 2019

Sagit, a. s.

Zákon o dani z přidané hodnoty je k 1. 4. 2019 velmi rozsáhle novelizován vládním daňovým balíčkem, a to ve všech svých částech (více než 250 změn a doplnění). V publikaci najdete také další tuzemské i evropské právní předpisy, které problematiku DPH upravují, a bez kterých není ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.