Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 251/1992 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací,

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízeními vlády č. 288/1993 Sb., č. 76/1994 Sb., č. 141/1995 Sb., č. 70/1996 Sb., č. 325/1996 Sb., č. 163/1997 Sb., 352/1997 Sb., č. 247/1998 Sb., č. 125/2000 Sb., č. 453/2000 Sb., č. 66/2002 Sb. a č. 583/2002 Sb.

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen „zákon”):

§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,
b) podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,
c) příplatky za vedení,
d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,
e) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a) v organizačních složkách státu, s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis,1)
b) v organizačních složkách územních samosprávných celků, pokud jsou zřízeny jako zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče a kulturní zařízení,
c) v organizačních složkách územních samosprávných celků zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro které plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu2) státní správu ve školství,
d) v příspěvkových organizacích, pokud tak stanoví zákon, s výjimkou zaměstnanců příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.

§ 2

zrušen

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „katalog”)

(2) Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen „vnitřní předpis”) stanovit

a) požadavek3) zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání zvláštní předpis,4)
b) požadavky3) pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, zvláštní předpis,4)
c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují
  1. požadavky3) stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),
  2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,4) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis4) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání

a) do první až třetí platové třídy,
b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu dvou let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Na dobu delší než dva roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo
b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu, nebo
c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen „střední odborné vzdělání”), nebo
d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru, stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem,
e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (dále jen „úplné střední vzdělání”),
f) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání, nebo
g) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
h) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem.4a)

§ 5

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen „doba započitatelné praxe”). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosažené po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem podle § 4 odst. 3 písm. d) nebo po dosažení odborné způsobilosti stanovené ve zvláštním právním předpisu4a) podle § 4 odst. 3 písm. h), nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy, nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy, nebo vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy, nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,
b) praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] v rozsahu čtyř pětin,
c) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin,
d) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,
e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,4b) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu4c) nebo v prezenčním studiu,4d) a
f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).

(2) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),
b) osmé platové třídy, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu čtyř roků, nebo dobu šesti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,
c) deváté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu jednoho roku, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu tří roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu sedmi roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,
d) desáté a vyšší platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu dvou roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu tří roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu sedmi roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání.

(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.

§ 6

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu pedagogickým pracovníkem,4e) zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem,4f) který vykonává pedagogickou činnost, zaměstnanci, který je učitelem vyšší odborné školy, a zaměstnanci, který je akademickým pracovníkem v pracovním poměru k Policejní akademii České republiky,4g) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem4f) a vykonává zdravotnické povolání, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 17 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do deváté až dvanácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu nebo vedoucímu organizační složky územního samosprávného celku (dále jen „statutární orgán”) a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,4h) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)

(2) Zaměstnanci, který vykonává výchovnou, pomocnou výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost nebo sociální práce s výchovně problémovými dětmi a mládeží a jejich zákonnými zástupci ve speciální škole a ve speciální mateřské škole,6) ve speciální nebo specializované třídě mateřské, základní nebo střední školy,6) ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,7) se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(3) Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši

a) 200 Kč až 800 Kč měsíčně nebo
b) 500 Kč až 1800 Kč měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve školách, školských zařízeních a třídách uvedených v odstavci 2 nebo ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky. Při výkonu práce třídního učitele ve více třídách přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance výhodnější.

(4) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(5) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(6) Zaměstnanci, který vykonává výchovnou nebo vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče nebo oddělení Ústavu sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené,7a) se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(7) Zdravotnickým zaměstnancům, jejichž výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení a ústavech sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené a o tělesně nebo mentálně postižené děti ve zdravotnických zařízeních, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(8) Členům výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby7b) se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 2000 Kč měsíčně.

(9) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci hygienické služby,8) který soustavně provádí a zajišťuje hygienický dozor mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(11) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 6000 Kč měsíčně.

(12) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popř. noční směně, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně. Výši příplatku určí v rámci stanoveného rozpětí zaměstnavatel.

(13) Zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 211. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

§ 10

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu
a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,
b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,
c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,
d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace.9)

§ 10a

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento pracovní poměr v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.9a)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,
b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,
c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,
d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele9b) v rozsahu poloviny své směny a větším,
e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu9c) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,9d) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b)e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat je splatný v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu platu po vzniku nároku na další plat. Před splněním podmínek nároku na další plat stanovených v odstavcích 1, 2 a 4 může zaměstnavatel poskytnout nejvýše dvě zálohy na další plat, pokud se se zaměstnancem dohodne na jejich vrácení v případě, že mu nárok na další plat nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši dalšího platu.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Zaměstnanci zařazenému do první až třetí platové třídy (§ 4) může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(2) Zaměstnance vykonávajícího umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce a trenéra, může zaměstnavatel zařadit i do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad nebo požadavek (§ 3).

(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci vykonávajícímu umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce a trenéra, určit v závislosti na rozsahu jeho pracovních povinností platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(4) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit okruh zaměstnanců vykonávajících umělecko-technické práce, kterým určí platový tarif obdobně podle odstavce 3.

(5) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,10) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

§ 12

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 13

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2) stanoví platový tarif a výši příplatků a odměn podle tohoto nařízení orgán, který ho do funkce jmenoval, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.11)

§ 14

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. c) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.12)

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) a c) v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace13) příslušné studium řádně ukončil.

§ 15 a 16

zrušeny

§ 17

(1) Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 368/1991 Sb., o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury.
2. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 225/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost.
3. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 119/1991 Sb., o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací.
4. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-16.11.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 21. dubna 1983 č. j. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. částka 1/1988 Sb.).
5. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.10.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1984 č. j. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).
6. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-10.9.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 1/1988 Sb.).
7. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-26.5.1986 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče (reg. částka 27/1986 Sb.).
8. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-13.9.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).
9. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).
10. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. VI/3-1466-14.6.1971 o výjimečném poskytování paušálních odměn za práci přesčas některým pracovníkům Úřadu důchodového zabezpečení v Praze (reg. částka 22/1971 Sb.).
11. Směrnice předsedy Československé akademie věd č. 68 483-17/78 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Úřadu Presidia Československé akademie věd (reg. částka 31/1978 Sb.).
12. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. listopadu 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).
13. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9. 11. 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).
14. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).
15. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4889/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).
16. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).
17. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).
18. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9.728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. 3. 1988 č. j. 5.626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 9. 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. částka 24/1989 Sb.).
19. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5695/-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).
20. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 č. j. 4163/87-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).
21. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5 626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků (reg. částka 7/1988 Sb.).
22. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 4 163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. 1. 1983 č. j. 3 707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).
23. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9 450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).
24. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 6 194/84-V/3 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).
25. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 10 580/83-V/3 o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).
26. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).
27. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 308-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků podniků a účelových zařízení kulturních fondů (reg. částka 10/1982 Sb.).
28. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 307-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků jiných socialistických organizací v oboru působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 10/1982 Sb.).
29. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 963/80-Va/3 o odměňování zdravotnických pracovníků v charitativních domovech České katolické Charity (reg. částka 1/1982 Sb.).
30. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 820/78-Va/3 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků Ústřední státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).
31. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9889/77-Va/3 pro poskytování ohodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 2/1977 Sb.).
32. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 8536/69-V/2, kterým se upravuje odměňování lékařů doprovázejících umělecké soubory při zahraničních zájezdech (reg. částka 30/1969 Sb.).
33. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1837/OELH/86, kterým se ruší směrnice pro poskytování osobního ohodnocení pracovníků lesního hospodářství ze dne 15. 6. 1982 č. j. 38 346/1982/OELH/82, ve znění výnosu ze dne 30. 11. 1982 č. j. 38 580/2326/OELH/82 (reg. částka 24/1986 Sb.).
34. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č.38 096/OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).
35. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 25 933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 12/1982 Sb.).
36. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1980, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva stavebnictví č. 2 ze dne 27. června 1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích stavební a průmyslové výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a v podnicích stavební výroby řízených národními výbory (reg. částka 14/1981 Sb.).
37. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 53 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům (reg. částka 10/1983 Sb.).
38. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 9 o odměňování některých vedlejších činností a poskytování některých odměn v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.).
39. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14 100/90-42, č. 189/1990 Sb., o odměňování technicko-hospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
40. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 26 087/88-42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství (reg. částka 49/1988 Sb.).
41. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21 850/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 36/1989 Sb.).
42. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 9 870/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 6/1989 Sb.).
43. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 16 720/88-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. j. 6 095/74-42, kterým se vydává platový řád pro učitele Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze, ve znění pozdějších předpisů.
44. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21000/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 17/1987 Sb.).
45. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 900/87-42, kterým se mění výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 17/1987 Sb.).
46. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 506/87-42, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. listopadu 1974 č. j. 31 042/74-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogickopsychologických poraden (reg. částka 10/1987 Sb.).
47. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technicko-hospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).
48. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).
49. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).
50. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 202/84-42 pro poskytování osobního ohodnocení technicko- -hospodářským pracovníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 29/1984 Sb.).
51. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 27/1984 Sb.).
52. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 27/1984 Sb.).
53. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 335/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních statků škol řízených národními výbory (reg.částka 26/1983 Sb.).
54. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 334/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních polesí škol řízených národními výbory (reg. částka 26/1983 Sb.).
55. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 333/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům národního podniku Komenium (reg. částka 26/1983 Sb.).
56. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 785/82-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze (reg. částka 25/1982 Sb.).
57. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 25 352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 32/1982 Sb.).
58. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 22 965/82-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory.
59. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 18 560/81-42 o odměňování mistrů odborné výchovy a odborných instruktorů ve výchovných ústavech pro mládež a v diagnostických ústavech pro mládež (reg.částka 23/1981 Sb.).
60. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 34 395/80-42 o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).
61. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 7970/81-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. 3. 1979 č. 10 800/79-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).
62. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 556/80-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol (reg. částka 24/1980 Sb.).
63. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.29 300/78-42 o odměňování pracovníků Ústavu školských informací při ministerstvu školství České socialistické republiky (reg. částka 15/1979 Sb.).
64. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 6 955/78-42 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků ve stavební činnosti školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 16/1978 Sb.).
65. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č.29 950/77-42 o odměňování vedoucích pionýrských skupin z povolání (reg. částka 29/1977 Sb.).
66. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 8750/75-42 o nástupních platech absolventů vysokých škol, středních odborných, odborných škol a gymnasií (reg.částka 11/1975 Sb.).
67. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 31 402/1974-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogicko-psychologických poraden (reg. částka 10/1975 Sb.).
68. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 21 337/73-132, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technicko-hospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství, ve znění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 23 248/78-42 a výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 9 311/78-42.
69. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 246/72-132 o odměňování učitelů a vychovatelů za činnost vedoucích pionýrské skupiny (reg. částka 16/1972 Sb.).
70. Výnos ministerstva školství č. j. 9000/68-VI/3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství (reg. částka 34/1968 Sb.).
71. Výnos ministerstva školství a kultury č. 32354/66-E/I/11, kterým se vydává platový řád pro učitele bohosloveckých fakult (reg. částka 32/1966 Sb.).
72. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.).
73. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-1094/344/88, kterým se ruší výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. března 1987 č. j. MH/13-2335/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních pro komunální služby (reg. částka 17/1988 Sb.).
74. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).
75. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-13415/2861/1983 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).
76. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3234/83, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. července 1982 č.j. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 č. j. MH/4-486/4600/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).
77. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4600/83, kterým se mění výnos ze dne 12. července 1982 č.j. MH/4-762/7584/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg.částka 23/1983 Sb.).
78. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb.),výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).
79. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-772/8120/79, o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno (reg. částka 20/1979 Sb.).
80. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.VS/2-5648/79, kterým se mění výnos č.j. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 15/1979 Sb.).
81. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č.HC-571/14-1974 o odměňování pracovníků archivů národních výborů (reg. částka 11/1975 Sb.).
82. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. VS/2-631/72 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 14/1972 Sb.).
83. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 351/1991 Sb., kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků.
84. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č.EP-600-28.6.1991, č.307/1991 Sb., o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou.
85. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č.EP-600-23.3.1990, č.226/1990 Sb., o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů.
86. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. EP-600-19.4.1990, č.218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.
87. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-20.7.1989, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 27. června 1984 č. j. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.
88. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-18.1.1989 o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové (reg. částka 7/1989 Sb.).
89. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č.EP-600-4.5.1988 o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích (reg. částka 30/1988 Sb.).
90. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-28.4.1988, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 č. j. EP-600-26.5.1982 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 18/1988 Sb.).
91. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-20.1.1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 č. j. EP-600-22.7.1982, ve znění výnosu ze dne 13. září 1985 č. j. EP-600-15.3.1985 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 12/1988 Sb.).
92. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-3.12.1987, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. června 1984 č.j. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).
93. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.2.1973 o poskytování odměn lékařům za výkony pro Českou státní pojišťovnu (reg. částka 1/1988 Sb.).
94. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-1.9.1987, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1987 Sb.).
95. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.5.1985, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1985 Sb.).
96. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-22.4.1985 o stanovení odměny za sběr krve a zpracování leukocytárního koncentrátu (reg. částka 25/1985 Sb.).
97. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-11.7.1985, jimiž se vydává resortní seznam prací pro přiznávání příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (reg. částka 25/1985 Sb.).
98. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).
99. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.
100. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-21.5.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).
101. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.EP-600-21.5.1984, jimiž se upravuje postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům organizacemi (reg. částka 20/1984 Sb.).
102. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.6.1983, kterým se mění výnos o stanovení odměn za sběr hypofýz (reg. částka 25/1983 Sb.).
103. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-12.4.1983 o odměňování pracovníků ústředního sekretariátu České lékařské společnosti (reg. částka 25/1983 Sb.).
104. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.EP-600-7.8.1982 pro uplatňování mzdových forem ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 25/1983 Sb.).
105. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-10.7.1981 Věst. MZ ČSR č. 9/1981 o stanovení odměn za sběr hypofýz.
106. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-17.2.1981, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.
107. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.9.1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. KP/3-600-26.10.1971 o platovém řádu pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 5/1979 Sb.).
108. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-3.3.1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. října 1971 č. j. KP/3-600-26.9.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze v platném znění.
109. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-601.4-20.12.1977 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků rozpočtových zdravotnických organizací (reg. částka 7/1978 Sb.).
110. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-10.3.1977, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. dubna 1975 č. j. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).
111. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.E/PM-600-13.9.1976, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 11/1977 Sb.).
112. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 20/1975 Sb.).
113. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-22.8.1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v hospodářských organizacích (reg. částka 15/1974 Sb.).
114. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.KP/3-600-26.10.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 16/1972 Sb.).
115. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 2610/82-224 o odměňování odborných veterinárních pracovníků.
116. Výnos ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č.18/27 777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory (reg. částka 1/1989 Sb.).
117. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 20-1349/78-232 o odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a učňů na špičkových zemědělských pracích (reg. částka 34/1978 Sb.).
118. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-614-20.7.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 25/1987 Sb.).
119. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č.E/PM-602-22.10.1976 o poskytování náborových příspěvků pracovníkům Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).
120. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. OP/1-062-8.3.1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích resortu zdravotnictví (reg. částka 7/1972 Sb.).

(2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje toto nařízení, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:

1. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.
2. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

3. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-9348-3123 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).
4. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. F 314-4674-3145-040 682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).
5. Výnos předsedy Československé akademie věd č. 7/1985, kterým se upravuje odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na všech pracovištích ČSAV a ve vědeckých společnostech při ČSAV (reg. částka 19/1985 Sb.).
6. Směrnice Československé akademie věd č. 61 197-EO/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.).
7. Výnos Československé akademie věd, kterým se vydávají „Podmínky pro uzavírání dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr v ČSAV a zásady pro odměňování prací podle těchto dohod” (reg. částka 4/1972 Sb.).
8. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 57 o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 9/1986 Sb.).
9. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 55 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 14/1984 Sb.).
10. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 54, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).
11. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 52 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 32/1983 Sb.).
12. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 41 o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 14/1977 Sb.).
13. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 33/1976 Sb.).
14. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č.5031/1981-22 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.).
15. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 39 o uplatňování mzdových forem v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).
16. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38 o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).
17. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 8 o uplatňování mzdových forem v Československé televizi (reg. částka 21/1983 Sb.).
18. Výnos Československé televize č. 56 o poskytování osobního ohodnocení dělníkům v Československé televizi (reg. částka 19/1983 Sb.).
19. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 32 o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 6/1983 Sb.).
20. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 57, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. 12. 1977 o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvar centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).
21. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 43, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 ze dne 1. 11. 1977 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v působnosti Československé televize (reg. částka 3/1981 Sb.).
22. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v oboru působnosti Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).
23. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 9 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků orchestru a baletu Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).

24. Výnos Československé televize č. 13, kterým se mění a doplňuje výnos č. 14 Československé televize ze dne 30. října 1968 o úpravě platových poměrů uměleckých, ostatních programových a výtvarně realizačních pracovníků Československé televize (reg. částka 12/1979 Sb.).
25. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č.38, kterým se mění úprava ze dne 16. 11. 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků hudební oblasti Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).
26. Výnos náměstka ústředního ředitele Československého rozhlasu pro techniku, ekonomiku a správu č.35 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).
27. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 5, kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod (reg. částka 20/1980 Sb.).
28. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).
29. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).
30. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři. 31. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.

§ 18

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 12. června 1992) s výjimkou přílohy č. 3, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl dnem   přechodná
ustanovení
Nařízení vlády č. 288/1993 Sb. 1. prosince 1993,        
Nařízení vlády č. 76/1994 Sb. 29. dubna 1994,  
Nařízení vlády č. 141/1995 Sb. 1. srpna 1995,  
Nařízení vlády č. 70/1996 Sb. 1. dubna 1996,    
Nařízení vlády č. 325/1996 Sb. 1. ledna 1997,    
Nařízení vlády č. 163/1997 Sb. 15. července 1997,    
Nařízení vlády č. 352/1997 Sb. 1. ledna 1998,  
Nařízení vlády č. 247/1998 Sb. 1. ledna 1999,  
Nařízení vlády č. 125/2000 Sb. 1. května 2000
(s výjimkou ustanovení
čl. I a čl. II, která nabývají
účinnosti dnem 1. července 2000),
 
Nařízení vlády č. 453/2000 Sb. 1. ledna 2001,  
Nařízení vlády č. 66/2002 Sb. 1. března 2002,  
Nařízení vlády č. 583/2002 Sb. 1. ledna 2003.  

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

příloha není zpracována v elektronické podobě

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů
(v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné
praxe
Platová třída
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 1
do 1 roku
4240
4660
5130
5640
6210
6830
7510
8340
9250
10270
11610
13120 
2
do  2 let 
4410
4850
5330
5870
6450
7100
7810
8670
9620
10680
12070
13630 
3
do  4 let 
4580
5040
5540
6100
6710
7380
8110
9010
10000
11100
12540
14170 
4
do  6 let 
4760
5240
5760
6340
6970
7670
8430
9360
10390
11540
13040
14730 
 5
do  9 let 
4950
5440
5990
6590
7250
7970
8770
9730
10800
11990
13550
15310 
6
do 12 let 
5140
5660
6220
6850
7530
8280
9110
10110
11230
12460
14080
15910 
7
do 15 let 
5350
5880
6470
7120
7830
8610
9470
10510
11670
12950
14640
16540 
8
do 19 let 
5560
6110
6720
7400
8140
8950
9840
10930
12130
13460
15210
17190 
9
do 23 let 
5780
6350
6990
7690
8460
9300
10230
11360
12610
13990
15810
17870 
10
do 27 let 
6000
6600
7260
7990
8790
9670
10640
11810
13100
14550
16440
18570 
11
do 32 let 
6240
6860
7550
8310
9140
10050
11050
12270
13620
15120
17080
19310 
12
nad 32 let 
6490
7130
7850
8630
9500
10450
11490
12750
14160
15710
17760
20070

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

A. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců
s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v části B

Stupeň řízení
Působnost zaměstnavatele
celostátní
regionální
místní
statutární orgán
6000 - 10 000
4500 - 7000
3000 - 5000
zástupce statutárního orgánu
4000 - 7500
3000 - 5500
2000 - 4000
vedoucí zaměstnanec, který řídí
více útvarů zaměstnavatele s
výjimkou zástupce statutárního
orgánu
2000 - 5000
1500 - 4000
1000 - 3500
vedoucí zaměstnanec, který řídí
práci podřízených zaměstnanců
500 - 3000

 

Vedoucím zaměstnancům určí zaměstnavatel nebo orgán k tomu příslušný příplatek za vedení v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný stupeň řízení a rozsah působnosti zaměstnavatele; působnost zaměstnavatele se řídí rozpětím, v rámci kterého určil příslušný orgán příplatek za vedení statutárnímu orgánu zaměstnavatele (§ 5 odst. 5 zákona). Zástupcem statutárního orgánu se pro účely poskytování příplatku za vedení rozumí ten vedoucí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.

B. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení14)

Funkce
Zaměstnavatel
zařízení školního
stravování
škola15) a školské
zařízení16)
územní samosprávný
celek17)
ředitel zařízení školního stravování,
školy a školského zařízení s právní
subjektivitou
3000 - 5000
3000 - 7000
-
zástupce ředitele zařízení školního
stravování, školy a školského
zařízení s právní subjektivitou,
který zastupuje ředitele
v plném rozsahu jeho činnosti
1000 - 3500
2000 - 5500
-
ředitel zařízení školního stravování,
školy a školského zařízení bez
právní subjektivity, zástupce
ředitele školy a školského zařízení
s právní subjektivitou a vedoucí
zaměstnanec, který řídí více útvarů
zaměstnavatele
500 - 3000
1000 - 4000
500 - 4000
zástupce ředitele zařízení školního
stravování, školy a školského
zařízení bez právní subjektivity a
vedoucí zaměstnanec, který řídí
práci podřízených zaměstnanců
500 - 3000
1) Například nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#1) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) Například nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#1) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#2) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#3) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_251-92.htm#4) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#3) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_251-92.htm#4) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#3) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_251-92.htm#4) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.
Text odkazu o_251-92.htm#4) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4a) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4a) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4a) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4a) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4b) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4b) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4c) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4c) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4d) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Text odkazu o_251-92.htm#4d) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4e) § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1990 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4e) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4f) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Text odkazu o_251-92.htm#4f) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4g) § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#4g) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4f) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.
Text odkazu o_251-92.htm#4f) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4h) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#4h) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.
Text odkazu o_251-92.htm#5) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. § 5 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 291/1991 Sb., o základní škole. § 4 odst. 7 písm. a) a b) vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách. § 1 odst. 7 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách.
Text odkazu o_251-92.htm#6) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. § 5 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 291/1991 Sb., o základní škole. § 4 odst. 7 písm. a) a b) vyhlášky č. 35/1992 Sb., o mateřských školách. § 1 odst. 7 vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách.
Text odkazu o_251-92.htm#6) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Zákon ČNR č. 76/1987 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 395/1991 Sb.).
Text odkazu o_251-92.htm#7) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7a) § 61 až 71 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 28/1993 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#7a) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7b) § 6 vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Text odkazu o_251-92.htm#7b) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) § 76 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění č. 86/1992 Sb.).
Text odkazu o_251-92.htm#8) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) § 20 vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.
Text odkazu o_251-92.htm#9) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9a) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#9a) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9b) § 129 a 130 zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#9b) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9c) § 83 zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#9c) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9d) § 85 zákoníku práce.
Text odkazu o_251-92.htm#9d) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Text odkazu o_251-92.htm#10) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#2) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) Např. zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.
Text odkazu o_251-92.htm#11) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Text odkazu o_251-92.htm#12) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#13) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) § 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#§ 1914) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
15) § 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#§ 1915) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) § 3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#§ 1916) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17) § 14 odst. 2 a § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
Text odkazu o_251-92.htm#§ 1917) (idc: 312246) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.