Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na tiskopisy za zdaňovací období 2010 a 2011

 

  • Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

S účinností od 1. 1. 2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, se daň vybíraná srážkou včetně daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (dosud spravovaná podle § 69 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) stává daní vyměřovanou. Tato skutečnost je již zohledněna v souladu s § 264 odst. 1 daňového řádu (přechodná ustanovení) v obou tiskopisech vyúčtování za zdaňovací období 2010.

 

Tiskopis vyúčtování včetně pokynů a příloh

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti" (25 5459 MFin 5459 vzor č. 16), pokyny k jeho vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č. 15) se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2010, příp. za část zdaňovacího období 2010/2011. Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce daně podle § 38j zákona o daních z příjmů (dále "ZDP") "Příloha č. 1 Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2010" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 10) a pro plátce daně, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 ZDP "Příloha č. 2 Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č. 7). Dále je povinnou přílohou pro plátce daně provádějící opravy podle § 38i ZDP "Příloha č. 3 k Vyúčtování (25 5490 MFin 5490 vzor č. 11), případně "Příloha č. 4 k Vyúčtování" (25 5531 MFin 5531 vzor č. 6).

 

Upozornění k pokynům 25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č. 15

V případě, že nebude schválena novela ZDP, bude v uvedeném tiskopise změněn termín pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti ze 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku (§ 38j podle novely ZDP) na 4 měsíce po uplynutí kalendářního roku (§ 137 odst. 2 daňového řádu).

Z ustanovení § 38j ZDP vyplývá povinnost podávat vyúčtování pouze elektronicky u plátců daně, u nichž je vybírána nebo srážena daň nebo záloha na daň z příjmů poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 ZDP (tj. daňových nerezidentů), a to poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2010, tzn. v roce 2011 - termín pro podání tohoto vyúčtování je do 20. března 2011). Povinnost ze ZDP podávat výše uvedené vyúčtování včetně příloh elektronicky nemá pouze plátce daně, který je fyzickou osobou, pokud počet těchto poplatníků v průběhu vykazovaného zdaňovacího období nepřesáhl 10 osob (pozn.: novelou ZDP je navržen termín do 20. března 2011 pro všechny plátce daně, kteří podají uvedené vyúčtování elektronicky, aniž by jim to ZDP ukládal).

Poznámka: výše uvedená povinnost se nevztahuje na podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

 

Tiskopis - 25 5241 MFin 5241 vzor č. 5,

na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2011 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (§ 35d odst. 5 ZDP).
 

Tiskopis - 25 5246 vzor č. 5,

na kterém mohou plátci daně v průběhu roku 2011 žádat FÚ o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 9 ZDP).
 

Tiskopis - 25 5460/1 MFin 5460/1 vzor č. 15

Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2010.
 

Tiskopis - 25 5460 MFin 5460 vzor č. 18

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění.

 

Upozornění k tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2010" ( Příloha č. 1 vyúčtování, tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č. 10)

Tak jako i v předcházejících letech se do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 ZDP zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Připomínáme, že na Přílohu č. 1 se uvádí počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 ZDP (tzn. i v případě zdanění srážkou podle zvláštní sazby daně).

Čísla obcí (ZÚJ) pro vyplnění tiskopisu "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2010"

Údaje o obcích České republiky uvedené v odkazu jsou přílohou vyhlášky č. 245/2010 Sb., která mimo jiné obsahuje sloupce Název obce a Kód základní územní jednotky (ZÚJ).

Kódy států pro vyplnění Přílohy č. 2 - "Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů" (25 5530 MFin 5530 vzor č. 7) a "Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010" naleznete Kódy států.
 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 - vzor č. 21 v případě schválení novely ZDP

V novele ZDP je navrženo rozšíření § 15 odst. 5 o penzijní pojištění podle smlouvy o penzijním pojištění uzavřené mezi poplatníkem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let; částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období. V případě schválení tohoto ustanovení bude vydán nový vzor tiskopisu - vzor č. 21, který se v ostatních bodech (kromě rozšíření v § 15 odst. 5) nemění. Doporučujeme použít zejména u zaměstnanců s nástupem do zaměstnání v roce 2011 a u zaměstnanců, kteří budou podepisovat nové "Prohlášení". Pro ostatní zaměstnance pro zdaňovací období 2011 lze používat i předcházející (podepsané) vzory 20 - 16, s tím, že budou opraveny podle aktuálního znění ZDP. 

  • Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Uveřejněný tiskopis "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označený 25 5466 MFin 5466 vzor č. 13, pokyny k jeho vyplnění "Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob" označené 25 5466/1 MFin 5466/1 vzor č. 9 se použije pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2010, resp. za část zdaňovacího období 2010/2011. Pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d odst. 8 ZDP, je povinnou přílohou vyúčtování "Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob" označená 25 5466/A MFin 5466/A vzor č. 9.

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Novinky

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách Další kniha z ediční řady Právo prakticky se svým obsahem zaměřila na oblast veřejné podpory. Ve své první části se zabývá veřejnou podporou v obecné rovině – základními zásadami, samotnou identifikací veřejné podpory, vybranými formami ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. KomentářKomentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho vydání vedly. Nabízí navíc i srovnání s ...

Cena: 396 KčKOUPIT

ÚZ č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018

ÚZ č. 1207 - Stavební zákon, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury k 1. 1. 2018Nová publikace obsahuje text stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury po velkých změnách, které nabudou účinnosti od 1. 1. 2018. V závěru roku 2017 bude v edici ÚZ vydán ...

Cena: 67 KčKOUPIT

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

ÚZ č. 1206 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmotyPublikace obsahuje aktuální znění zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích po jeho velké novele k 1. 6. 2017 (např. registrace vozidel, technické požadavky a technická způsobilost, práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.