Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Uplatňování DPH při přeúčtování energií a služeb

Účetní a daně č. 3/2005

OBSAH:

Úvod

     Přeúčtování služeb a některých dalších zdanitelných plnění, jako je elektřina, teplo, chlad, plyn či voda, je oblastí uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH), v níž vznikají často pochybnosti, jak správně postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
     Ve znění zákona o DPH, které platilo od 1.5.2004 do konce roku 2004, nebyl postup při přefakturaci služeb a energií výslovně stanoven a podle výkladového stanoviska Ministerstva financí bylo možno postupovat za splnění stanovených podmínek dvěma způsoby, a to standardním způsobem uplatnit nárok na odpočet daně a při přeúčtování na další osobu uplatnit daň na výstupu, jako kdyby se jednalo o vlastní plnění poskytnuté plátcem daně, nebo se v případě, že na základě sjednaných smluvních podmínek plátce požaduje pouze úhradu výdajů zaplacených za jinou osobu, nejednalo o zdanitelné plnění. Uvedený postup se stal základem pro řešení v novele zákona, a to doplněním § 13 a § 14 zákona o DPH.
     V následujícím článku jsou vysvětleny základní principy uplatňování DPH při přefakturaci služeb, elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody, a to jak v případě, že ji provádí osoba povinná k dani, která není plátcem, tak i v případě, že je prováděna plátcem daně. Praktická aplikace daně na výstupu i odpočtu daně je vysvětlena s využitím příkladů.

Přeúčtování služeb osobou povinnou k dani, která není plátcem

     Při přeúčtování služeb, elektřiny energie, tepla, plynu nebo vody osobou povinnou k dani, která není plátcem, se v žádném případě daň neuplatňuje, tj. této osobě, která není plátcem, nevzniká nárok na odpočet daně ani povinnost uplatnit daň na výstupu. Otázkou je, za jakých podmínek vchází přefakturovaná částka osobě povinné k dani do limitu obratu pro povinnou registraci plátce DPH. Obratem se podle § 6 odst. 2 zákona o DPH rozumějí příjmy či výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je obchodním majetkem, a s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně vyjma stanovených případů, kdy se i příjmy či výnosy z osvobozených plnění do obratu započítávají.
     V případě daňových subjektů, které vedou účetnictví, jsou rozhodující pro určení obratu jejich výnosy za uskutečněná plnění s uvedenými výjimkami a v případě daňových subjektů, které nevedou účetnictví, jsou rozhodující pro určení obratu jejich příjmy za uskutečněná plnění s uvedenými výjimkami.
     Z výše uvedeného vymezení vyplývá, že v případě posuzování přeúčtované částky z hlediska obratu pro účely DPH je určující, jak je o této částce účtováno. Jestliže přeúčtované částky vcházejí do výnosů či příjmu osoby povinné k dani, která není plátcem, vcházejí tyto částky také do limitu obratu pro povinnou registraci plátce DPH. Jestliže je o přeúčtovaných částkách účtováno na zúčtovacích vztazích nebo obdobným způsobem, z něhož vyplývá, že se nejedná o výnos či příjem za uskutečněné plnění, do obratu osoby povinné k dani pro účely stanovení obratu pro povinnou registraci plátce nevcházejí.

Přeúčtování elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody plátcem daně

     Plátce daně může při přeúčtování elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody postupovat dvěma způsoby, které vyplývají z doplnění § 13 zákona o DPH o dvě nová písmena. V § 13 odst. 4 písm. h) je stanoven postup při přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, při kterém se uplatňuje daň na výstupu. Podle tohoto písmene se za zdanitelné plnění považuje přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně. Při tomto přeúčtování a dále při přeúčtování služeb souvisejících s nájmem podle nového § 21 odst. 2, který platí od 1.1.2005, již nevzniká povinnost přiznávat daň z přijatých plateb před uskutečněním zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň vzniká až ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ke dni zjištění výše přeúčtované částky, jak vyplývá z § 21 odst. 7 písm. j) zákona o DPH. Jestliže se při přefakturaci postupuje tímto způsobem, vzniká plátci, na nějž je přeúčtování prováděno, na základě daňového dokladu vystaveného plátcem, který provádí přeúčtování, nárok na odpočet daně za splnění obecných zákonných podmínek.
     Dodáním zboží, a tedy ani předmětem daně není podle doplněného § 13 odst. 10 písm. d) zákona o DPH - přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně - přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce teplo, chlad, elektřinu, plyn a vodu pořídil, a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zákona o účetnictví. V tomto případě plátce, který provádí přeúčtování energií či vody, nemůže vystavit daňový doklad a osoba, na kterou je přeúčtování tímto způsobem prováděno, si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, i kdyby byla plátcem daně.

Přeúčtování služeb plátcem daně

     Plátce při přeúčtování služeb může postupovat také dvěma způsoby obdobně jako při přeúčtování energií a vody. Podle nového § 14 odst. 3 písm. g) zákona o DPH se za poskytnutí služby za úplatu považuje přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování služeb, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně. Při uplatnění daně na výstupu při přeúčtování služeb, s výjimkou služeb souvisejících s nájmem, vzniká povinnost přiznat daň na výstupu podle § 21 odst. 1 zákona o DPH dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí platby, a to tím dnem, který nastane dříve. Den uskutečnění zdanitelného plnění není přitom vázán na skutečné poskytnutí služby, ale podle § 21 odst. 7 písm. j) zákona o DPH také na den zjištění přeúčtovávané částky.

Příklad - Přeúčtování reklamních služeb s uplatněním daně na výstupu
Plátce nakoupil reklamní službu s místem plnění v tuzemsku od jiného plátce za cenu 100 000 Kč v úrovni bez daně. Při sazbě 19 % bude daň činit 19 000 Kč a cena včetně daně bude 119 000 Kč. Reklamní služba byla poskytnuta dne 25. března 2005 reklamní agenturou, která  je plátcem daně. Tato firma vystavila v zákonné lhůtě 15 dnů plátci daňový doklad, na němž uvedla základ daně a příslušnou částku daně. Tento daňový doklad obdržel plátce dne 10. dubna 2005. Na základě tohoto dokladu si uplatnil nárok na odpočet daně ve výši 19 000 Kč, a to v daňovém přiznání za měsíc březen 2005, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Při přeúčtování reklamní služby na jinou osobu si plátce přirazil jako svou ziskovou marži 10 000 Kč, základem daně při přeúčtování tedy bude částka 110 000 Kč. Při sazbě daně 19 % bude daň činit 20 900 Kč a cena včetně daně bude 130 900 Kč. Při přeúčtování, které provádí plátce, se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje až den 10. dubna 2005, kdy z přijatého daňového dokladu zjistil výši přeúčtované částky. Daň na výstupu tedy při této přefakturaci zahrne plátce do daňového přiznání za měsíc duben 2005.

    Poskytnutím služby, a tedy předmětem daně není podle doplněného § 14 odst. 5 písm. e) zákona o DPH:
- přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně,
- přeúčtování služeb, které plátce pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce tyto služby pořídil, a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zákon o účetnictví.
     V tomto případě plátce, který provádí přeúčtování služeb, nemůže vystavit daňový doklad a osoba, na kterou je přeúčtování tímto způsobem prováděno, si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, i kdyby byla plátcem daně.

Příklad - Přefakturace služeb bez uplatnění daně na výstupu
Plátce, který provádí přeúčtování přepravy zboží osobě, která není plátcem pořídí tuto službu od jiného plátce za cenu 10 000 Kč v úrovni bez daně, daň bude při sazbě 19 % činit 1 900 Kč a cena včetně daně bude 11 900 Kč. Plátce, který provádí přeúčtování služby, si neuplatní nárok na odpočet daně, kterou uvedl poskytovatel přepravní služby na daňovém dokladu, ve výši 1 900 Kč. Při přeúčtování na jinou osobu nemusí uplatnit daň na výstupu, pokud požaduje pouze úhradu částky, kterou za přepravu zaplatil, tj. přeúčtování provede za 11 900 Kč. Je-li prováděno přeúčtování tímto způsobem, nemůže plátce, který je provádí, vystavit daňový doklad a osoba, na kterou je prováděno přeúčtování, tedy nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, i kdyby byla plátcem daně.

 

Ing. Václav Benda

Účetní a daně č. 3/2005, str. 17 až 19

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1265 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířatRozsáhlý soubor 20 nejdůležitějších zákonů. Kapitola o zemědělství zahrnuje následující oblasti: krmiva, rostlinolékařská péče, hnojiva, veterinární zákon, vinohradnictví, ochrana chmele, plemenitba, ekologické zemědělství, oběh osiva a sadby a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.