Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Uplatňování DPH při poskytování finančních příspěvků z fondů EU

Aktualizační dodatek č. 8 k publikaci "Zákon o DPH - praktický průvodce 2005"

 

Vážení čtenáři,
následující stanovisko Ministerstva financí zařazujeme v publikaci do části "Stanoviska Ministerstva financí k uplatňování zákona o DPH" na straně 215.

 

"Uplatňování DPH při poskytování finančních příspěvků z fondů EU

 

I. Charakter prostředků z fondů EU ve smyslu zákona o DPH

Z hlediska zákona o DPH není obvykle přidělování příspěvků (dotací) z veřejných prostředků ať už ze státního rozpočtu, rozpočtů obcí, svazku obcí a tedy i Evropských strukturálních fondů, úplatou za ekonomickou činnost, jedná se o přesun finančních prostředků, který není předmětem daně.

Finanční prostředky poskytované z Evropských strukturálních fondů jsou poskytovány formou financování (poskytnutí peněžních prostředků) konkrétních projektů prostřednictvím příslušných resortů. Poskytnuté finanční prostředky jsou použity k částečnému uhrazení výdajů vynaložených při realizaci příslušného projektu (tzv. způsobilé výdaje) s tím, že část výdajů na projekt je hrazena ze státního rozpočtu, příp. z jiných zdrojů (vlastní zdroje příjemce prostředků, úplata za poskytovaná plnění v rámci projektu apod.).

Pokud by poskytnuté finanční prostředky neměly prokazatelně charakter dotace (veřejné podpory), bylo by je pravděpodobně možno posoudit jako úplatu za poskytnuté plnění (dodání zboží, převod nemovitosti, poskytnutí služeb), které je předmětem DPH. Poskytnuté prostředky by rovněž podle § 36 odst. 3 písm. c) vstupovaly do základu daně poskytovaného plnění v případech, kdy by byly poskytovány formou dotace k ceně.

 

II. Možné použití přidělených finančních prostředků ze strukturálních fondů příjemcem

 

1. Příjemce přidělené finanční prostředky použije pro vlastní činnost

Příjemce použije přidělené finanční prostředky k nakoupení zboží nebo služby sloužící k výkonu veřejné správy nebo k uskutečňování vlastní ekonomické činnosti, která je předmětem daně. Z hlediska dodavatele zboží nebo poskytovatele služby tomuto příjemci se jedná o ekonomickou činnost za úplatu, která je předmětem DPH.

Příklad 1
Obecní čistička vody postavená s podporou fondů EU

Obec má přidělené finanční prostředky na postavení čističky, kterou si nechá postavit stavební firmou. Z pohledu obce se v tomto případě jedná o nakoupení plnění spočívajícím v dodání stavebních prací, které obec uhradí z přidělených finančních prostředků. Pro dodavatele stavebních prací se jedná o uskutečnění ekonomické činnosti za úplatu, která je předmětem DPH. Pokud je dodavatel plátcem, toto své plnění zatíží DPH, a obec, pokud bude plátcem a bude poskytovat služby čištění odpadních vod odběratelům za úplatu (příp. použije přijaté vstupy pro jinou ekonomickou činnost, která je zdaněna, např. čističku pronajme a nájem zdaní), bude mít plný nárok na odpočet DPH u všech přijatých plnění spojených s pořízením a provozem této čističky, protože plnění obce podléhá DPH v příslušné sazbě.

V případě, že si obec uplatňuje nárok na odpočet daně při postavení čističky, nemůže žádat zahrnutí DPH mezi výdaje způsobilé k proplacení z přidělených finančních prostředků (prostředků z EU i státního rozpočtu).

Pokud by obec nebyla plátcem DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet daně, a dostává se tak do pozice, kdy je DPH nesena výlučně a definitivně obcí jako konečným příjemcem, tzn. že v tomto případě je DPH způsobilým výdajem ve smyslu metodické příručky, kterou se stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkajícího se způsobilosti výdajů vznikajících u činností, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů.

Příklad 2
Výstavba obecního parku a komunikace

Obec má přidělené finanční prostředky na postavení obecního parku a komunikace, které si nechá postavit stavební firmou. Z pohledu obce se opět jedná o nákup dodávky spočívající ve stavebních pracích, které obec uhradí z přidělených finančních prostředků. Pro dodavatele stavebních prací se jedná o uskutečnění ekonomické činnosti za úplatu, která je předmětem DPH.

Vzhledem k tomu, že obec použije pořízená plnění pro účely, jimiž je umožnit bezúplatné užívání parku a přilehlé komunikace občanům, nemá nárok na odpočet daně, ani na žádné vrácení zaplacené daně (§ 81 ZDPH), a proto i v tomto případě má DPH charakter způsobilého výdaje k proplacení z fondů EU ve smyslu metodické příručky, protože obec jako příjemce prostředků nese výlučně a konečně DPH aplikovanou na nakoupené stavební práce.

 

2. Příjemce přidělené finanční prostředky použije k poskytnutí veřejné podpory

Příjemce přidělené finanční prostředky použije k provádění cílených programů (schválených projektů), které zajišťuje prostřednictvím jiné osoby (realizátor projektu), a konečným uživatelem realizovaného projektu je osoba, které je poskytováno příslušné plnění realizátorem projektu. Příjemce přidělených finančních prostředků tedy poskytuje finanční veřejnou podporu realizátorovi projektu.

Realizátor projektu na základě žádosti o finanční podporu a rozhodnutí výběrové komise o schválení finanční podpory z veřejných prostředků uzavře dohodu s příjemcem finančních prostředků ze strukturálních fondů o poskytnutí příspěvku, v rámci příslušného cíleného programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského strukturálního fondu na realizaci grantového projektu.

V tomto případě, kdy finanční příspěvek poskytnutý příjemcem představuje pro realizátora projektu veřejnou podporu a celková výše poskytnutého příspěvku je určena v souladu s pravidly veřejné podpory, nepovažuje se příjem tohoto příspěvku realizátorem projektu za úplatu za ekonomickou činnost, ale jedná se o přesun finančních prostředků od příjemce k realizátorovi projektu, který není předmětem DPH.

Příklad 3
Poskytnutí prostředků na programy k řešení zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje prostředky přidělené ze strukturálních fondů na cílené programy k řešení zaměstnanosti Operační program Rozvoj lidských zdrojů (§ 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) úřadu práce (příjemce), který při plnění cílených programů (např. školení ke zvýšení počítačové gramotnosti) může spolupracovat s jinými subjekty nebo je může na základě smluvního vztahu zajišťovat prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob (realizátor projektu). Součástí dohody o zajišťování cíleného programu je i ujednání o příspěvku realizátorovi projektu .

Příspěvek, který je přidělen úřadem práce realizátorovi projektu jako veřejná podpora, se nepovažuje za úplatu za ekonomickou činnost (tj. není úplatou za školení, které realizátor projektu poskytl konečným uživatelům programu), a proto není předmětem DPH.

Vzhledem k tomu, že poskytnuté prostředky nepředstavují úplatu za poskytnutou službu, přijatý příspěvek se nezahrnuje se do obratu pro registraci realizátorovi projektu (nejedná se o příjem ani výnos za uskutečněná plnění).

Služba poskytovaná konečnému uživateli realizovaného projektu je pro realizátora projektu poskytnutím služby, ale pokud ji poskytuje bez úplaty, není předmětem daně, a proto realizátor projektu nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění.

Pokud nemá realizátor projektu nárok na odpočet daně, je i v tomto případě realizátor projektu v postavení osoby, která výlučně a konečně nese DPH jako svůj náklad, tzn. že v tomto případě je DPH způsobilým výdajem ve smyslu metodické příručky, kterou se stanoví podrobná pravidla k provedení nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkajícího se způsobilosti výdajů vznikajících u činností, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů.

 

III. Shrnutí

Možnost nároku na odpočet daně není žádným způsobem vázána na příjem finančních prostředků, a odvíjí se výhradně od toho, jakým způsobem jsou použity vstupy, které příjemce pro daný projekt nakoupí. Plátce má nárok na odpočet daně, pokud přijatá zdanitelná plnění použije k uskutečňování plnění, u nichž podle § 72 odst. 2 zákona o DPH má nárok na odpočet daně, a to bez ohledu na zdroj finančních prostředků, které byly použity na pořízení zdanitelných plnění. Příjemce prostředků z fondů EU je tak ve stejném postavení jako osoba, která by stejný projekt realizovala bez takové finanční podpory.

Pokud si tak plátce u přijatých vstupů nemůže uplatnit nárok na odpočet daně, protože tyto vstupy nejsou použity k uskutečňování ekonomické činnosti, u které je nárok na odpočet daně ve smyslu § 72 odst. 2 zákona o DPH, např. z toho důvodu, že jsou použity k činnostem osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně, k výkonu veřejné správy či k bezúplatným plněním, potom příslušné vstupy nakupované při realizaci projektů hrazených z veřejných prostředků zůstávají DPH zatíženy, a podle aktuálních pravidel pro stanovení způsobilých výdajů může být takto uhrazená DPH financována z příslušného fondu, protože příjemce prostředků je osobou, která náklady na DPH nese výlučně a konečně."

Novinky

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydáníAutoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář EKZ190

Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář EKZ190Komentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Globální problémy profesní etiky právníků

Globální problémy profesní etiky právníkůProfesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. ...

Cena: 395 KčKOUPIT

Nekalé obchodní praktiky

Nekalé obchodní praktikyMonografie přináší komplexní analýzu právní úpravy ochrany spotřebitele v oblasti nekalých obchodních praktik, tj. jak právní úpravy obsažené v českých zákonech, zejména v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tak především ve ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.