Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných úmluv je popsáno, jak jsou jejich závazky promítnuty do českého právního řádu, zejména norem pracovního práva. V ucelené podobě je takové srovnání zpracováno poprvé, dříve publikované monografie se zabývaly jen jednotlivými oblastmi.
autor: Pavel Janeček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 8. 2017, 312 stran

Cena: 435 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  XIII
Úvod - str.  XV
Kapitola 1: Představení mezinárodních organizací, jejichž normotvorba zasahuje významně do oblasti pracovního práva
1.1  Mezinárodní organizace práce - str. 1
1.1.1 Členská základna - str. 2
1.1.2 Orgány MOP - str. 2
1.1.3 Normotvorba - str. 3
1.1.4  Monitorovací mechanismus úmluv MOP - str. 5
1.2 Rada Evropy - str. 6
1.2.1 Orgány Rady Evropy - str. 7
1.3 Evropská sociální charta - str. 7
1.3.1  Monitorovací mechanismus Charty - str. 8
1.4 Relevantní úmluvy OSN - str. 9
1.4.1  Monitorovací mechanismus - str. 10
Kapitola 2: Právo organizovat se a kolektivně vyjednávat
2.1 Právo organizovat se - str. 11
2.1.1 Úmluva MOP č. 87 - str. 11
2.1.2  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních  a kulturních právech - str. 13
2.1.3  Úmluvy Rady Evropy - str. 14
2.1.4  Úmluva MOP č. 135 - str. 14
2.1.5  Vnitrostátní úprava - str. 15
2.1.5.1 Zástupci zaměstnanců - str. 15
2.1.5.2 Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP - str. 16
2.1.5.3  Evidence odborové organizace a organizace  zaměstnavatelů - str. 17 2.1.5.4  Oprávnění zástupců zaměstnanců - str. 19 2.1.5.5  Vznik oprávnění odborové organizace a ochrana členů odborové organizace - str. 24 2.2 Kolektivní vyjednávání - str. 25
2.2.1  Úmluva MOP č. 98 - str. 26
2.2.2  Úmluva MOP č. 154 - str. 26
2.2.3  Evropská sociální charta - str. 28
2.2.4  Vnitrostátní úprava - str. 29
2.2.4.1  Kolektivní smlouvy - str. 29
2.2.4.2  Proces kolektivního vyjednávání - str. 31
2.2.4.3  Zahájení kolektivního vyjednávání - str. 31
2.2.4.4  Postup v situaci, kdy se strany nedohodnou - str. 31
2.2.4.5  Kolektivní smlouvy vyššího stupně - str. 33
2.2.4.6  Zákon o registru smluv - str. 34
2.2.4.7  Tripartitní vyjednávání na centrální úrovni - str. 36
2.2.5  Úmluva MOP č. 144 - str. 37
2.3  Právo na stávku podle mezinárodních úmluv - str. 39
Kapitola 3: Diskriminace
3.1 Úvod - str. 43
3.2  Charta OSN - str. 43
3.3  Všeobecná deklarace lidských práv OSN - str. 44 3.4  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 44 3.5  Specifické úmluvy zaměřené na oblast pracovního práva - str.  45
3.5.1 Úmluvy MOP - str. 45
3.5.1.1 Úmluva MOP č. 111 - str. 45
3.5.2  Evropská sociální charta - str. 46
3.5.3  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních  právech - str. 48
3.6  Úmluvy OSN - str. 49
3.6.1  Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace - str. 49 3.6.2  Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen - str. 50 3.6.3 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - str. 52 3.6.4  Vnitrostátní úprava nediskriminace v oblasti zaměstnání - str. 55 3.7  Otázka uvedení diskriminace z důvodu členství v odborech - str. 57 3.8  Rozdílné zacházení, které není chápáno jako diskriminace - str. 58 3.9  Diskriminace na základě věku podle zákona o státní službě? - str. 61 3.10  Sankce za diskriminační chování - str. 63
3.11  Role Veřejného ochránce práv - str. 64
Kapitola 4: Nucená práce
4.1  Úvod - str. 65
4.2  Relevantní úmluvy OSN a Rady Evropy - str. 65
4.3  Úmluva MOP č. 29 - str. 66
4.3.1  Protokol z roku 2014 k úmluvě MOP č. 29 - str. 67
4.4  Úmluva MOP č. 105 - str. 69
4.5  Vnitrostátní úprava - str. 69
4.5.1  Práce odsouzených - str. 70
4.5.2  Práce vězňů - str. 71
4.5.3  Výkon trestu obecně prospěšných prací - str. 75
Kapitola 5: Dětská práce, práce mladistvých
5.1  Dětská práce - str. 77
5.1.2  Úmluva MOP č. 138 - str. 78
5.1.3  Úmluva MOP č. 182 - str. 80
5.1.4  Úmluva MOP č. 123 - str. 81
5.1.5  Úmluva o právech dítěte - str. 82
5.1.6  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních  a kulturních právech - str. 83 5.1.7  Evropská sociální charta - str. 83
5.1.8  Vnitrostátní zajištění - str. 84
5.1.8.1  Věková hranice - str. 84
5.1.8.2 Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo  reklamní činnosti dítěte - str. 86
5.2  Mladiství zaměstnanci - str. 90
5.2.1  Noční práce mladistvých – úmluva MOP č. 90 - str. 90 5.2.2  Úmluvy o lékařských prohlídkách mladistvých - str. 92
5.2.3  Vnitrostátní úprava práce mladistvých - str. 93
5.2.3.1  Pracovní doba, přestávky, BOZP - str. 94
5.2.3.2  Noční práce mladistvých - str. 95
5.2.3.3  Převedení na jinou práci - str. 95
5.2.3.4  Lékařské prohlídky - str. 96
5.2.3.5  Lékařské vyšetření - str. 96
5.2.3.6  Zákazy některých prací - str. 96
5.2.4  Přestupky a sankce - str. 99
5.2.5  Produktivní činnost studenta nebo žáka podle školského zákona - str. 100
Kapitola 6: Inspekce práce
6.1  Úmluvy MOP o inspekci práce č. 81 a 129 - str. 101
6.2 Vnitrostátní zajištění úmluv o inspekci  práce - str. 105
6.2.1  Hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání - str. 111
Kapitola 7: Veřejné služby zaměstnanosti
7.1  Relevantní mezinárodní úmluvy - str. 114
7.1.1  Úmluva MOP č. 88 - str. 114
7.1.2  Úmluva MOP č. 150 - str. 117
7.2  Veřejné služby zaměstnanosti v České republice – historický vývoj - str. 120
7.2.1  Devadesátá léta - str. 120
7.2.2  Návrh na zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost  a sociální správu - str. 121 7.2.3  Vznik Úřadu práce České republiky - str. 121
7.2.4  Současný stav - str. 123
7.2.4.1 Úřad práce - str. 123
7.2.4.2  Krajské pobočky - str. 126
7.3  Zprostředkování zaměstnání - str. 127
7.4  Uchazeč o zaměstnání - str. 130
Kapitola 8: Agentury práce
8.1  Úmluva MOP č. 181 - str. 135
8.2  Zákon o zaměstnanosti - str. 139
8.3  Zákoník práce - str. 145
8.4  Sdílené zprostředkování zaměstnání - str. 147
Kapitola 9: Politika zaměstnanosti
9.1  Úmluva MOP č. 122 - str. 149
9.2  Politika zaměstnanosti ČR - str. 150
9.3  Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) - str. 151
9.3.1  Rekvalifikace - str. 151
9.3.2  Příspěvky APZ - str. 153
9.3.3  Veřejně prospěšné práce - str. 155
9.3.4  Společensky účelná pracovní místa - str. 155
9.3.5  Překlenovací příspěvek - str. 156
9.3.6  Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti - str. 156
9.3.7  Další příspěvky v rámci APZ - str. 158
Kapitola 10: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
10.1  Úvod - str. 159
10.2  Evropská sociální charta - str. 159
10.3  Úmluva MOP č. 159 - str. 160
10.4  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - str. 161
10.5  Vnitrostátní úprava a politika - str. 162
10.5.1  Definice osoby se zdravotním postižením  v českém pracovním právu - str. 162 10.5.2  Některá práva a povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením 162 10.5.3  Pracovní rehabilitace podle zákona o zaměstnanosti - str. 163
10.5.4  Podpora zaměstnávání OZP – nástroje aktivní politiky  zaměstnanosti - str. 164 10.5.5  Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením - str. 167
Kapitola 11: Pracovní statistiky
11.1 Úmluva MOP č. 160 - str. 170
Kapitola 12: Pracovní doba, doba odpočinku a noční práce
12.1 Úvod - str. 173
12.2  Délka pracovní doby - str. 174
12.3  Doba odpočinku - str. 176
12.3.1  Odpočinek mezi dvěma směnami - str. 176
12.3.2  Doba odpočinku v týdnu, dny pracovního klidu - str. 177
12.3.3  Dny pracovního klidu - str. 178
12.4  Noční práce - str. 179
Kapitola 13: Dovolená
13.1 Úvod - str. 183
13.2 Minimální doba dovolené, dodatková dovolená - str. 183
13.3  Vznik nároku na dovolenou - str. 185
13.4  Čerpání dovolené - str. 188
13.5  Odložení čerpání dovolené - str. 189
13.6  Náhrada mzdy nebo platu během dovolené - str. 191
13.7 Krácení dovolené - str. 191
Kapitola 14: Rozvoj lidských zdrojů
14.1 Úmluva MOP č. 142 - str. 193 14.2  Vnitrostátní zajištění kariérního poradenství a poradenství pro volbu povolání - str. 194
Kapitola 15: Placené studijní volno
15.1 Úmluva MOP č. 140 - str. 196
15.2  Vnitrostátní úprava 197 15.2.1 Školení pořádané odborovou organizací - str. 198 15.2.2 Získaní předpokladů pro výkon sjednané práce - str. 198
15.2.3 Prohlubování kvalifikace - str. 198
15.2.4  Zvýšení kvalifikace - str. 199
15.2.5  Rekvalifikace zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti - str. 199 15.2.6  Placené studijní volno v rámci státní služby - str. 200
Kapitola 16: Odměňování
16.1 Úvod 203
16.2  Právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty - str. 203
16.2.1 Evropská sociální charta - str. 204
16.2.2 Úmluvy MOP - str. 204
16.3 Vnitrostátní zakotvení práva na stejnou odměnu za stejnou práci - str. 205
16.4 Minimální mzda - str. 208
16.4.1 Evropská sociální charta - str. 208
16.4.2 Úmluvy MOP - str. 209
16.4.3  Vnitrostátní úprava minimální mzdy - str. 211
16.4.4 Přestupky v oblasti minimální mzdy, sankce - str. 213
16.5 Ostatní aspekty odměňování - str. 214
16.5.1 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních  a kulturních právech, ESCH - str. 214 16.5.2 Úmluva MOP č. 95 - str. 214
16.5.3 Forma výplaty mezd - str. 215
16.5.4 Termín a místo výplaty mezd - str. 216
16.5.5 Informování o mzdových podmínkách - str. 217
16.5.6 Svoboda nakládání se mzdou - str. 217
16.5.7 Srážky z příjmu - str. 218 16.5.8  Ochrana mzdových nároků pracovníků v případě insolvence zaměstnavatele - str. 220 16.6 Příplatky ke mzdě či platu - str. 221
16.7 Odstupné - str. 226
16.8  Přestupky a sankce v oblasti odměňování - str. 227
Kapitola 17: Výpověď
17.1  Úvod - str. 228
17.2  Neratifikovaná úmluva MOP č. 158 - str. 228
17.3  Právo na práci - str. 229
17.4 Dílčí zákazy výpovědi - str. 230
17.5  Vnitrostátní zakotvení zákazu výpovědi v těhotenství a mateřství - str. 230
17.6 Výpovědní doba - str. 232
Kapitola 18: Další aspekty ochrany těhotenství a mateřství v oblasti pracovního práva 18.1  Úmluva MOP č. 183 - str. 233
18.2  Zákaz některých prací, pracovní podmínky - str. 233
18.3 Mateřská dovolená - str. 235
18.4 Přestávky na kojení - str. 237
Kapitola 19: Pracovní lékařství
19.1  Úmluva MOP č. 161 - str. 238
Kapitola 20: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
20.1  BOZP obecně - str. 244
20.2  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - str. 245
20.3 Evropská sociální charta - str. 245 20.4  Úmluva MOP č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí - str. 245 20.5  Úmluva MOP č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost  a ochranu zdraví při práci - str. 249 20.6  Vnitrostátní zakotvení požadavků uvedených úmluv - str. 252
20.6.1  Podpůrný rámec  - str. 252
20.6.2 Pracovní právo - str. 252
20.6.3 Povinnosti zaměstnavatele - str. 253
20.6.4 Prevence a omezení vlivu rizik - str. 253
20.6.5 Zákaz některých prací - str. 254
20.6.7 Další povinnosti zaměstnavatele v rámci BOZP - str. 255
20.6.8 Proškolení - str. 255
20.6.9 Pracovní úrazy - str. 256
20.6.10 Práva a povinnosti zaměstnanců - str. 257
20.6.11 Účast zaměstnanců na řešení BOZP - str. 259
20.6.12 Zákon č. 309/2006 Sb. - str. 260
20.7 Ostatní úmluvy k BOZP - str. 266
20.7.1 Úmluvy upravující konkrétní rizikové činitele - str. 266 20.7.1.1 Úmluva č. 13 o používání běloby v natěračství - str. 266
20.7.1.2 Úmluva MOP č. 136 o ochraně proti ohrožení otravou benzenem - str. 267
20.7.1.3 Úmluva MOP č. 115 o ochraně pracovníků  před ionizujícím zářením - str. 268
20.7.1.4 Úmluva MOP č. 139 - str. 269
20.7.1.5 Úmluva č. 120 o hygieně v obchodě a kancelářích - str. 270
20.7.1.6 Úmluva č. 148 - str. 271
20.7.1.7 Vnitrostátní zakotvení závazků úmluv MOP č. 120  a 148 - str. 273 20.7.1.8 Úmluva MOP č. 27 o označování váhy na velkých břemenech dopravovaných na lodích - str. 273 20.8 Úmluvy upravující BOZP v konkrétním sektoru - str. 273
20.8.1 Úmluva MOP č. 167 o bezpečnosti a ochraně zdraví  ve stavebnictví - str. 273 20.8.2 Úmluva MOP č. 176 o bezpečnosti a zdraví při práci v dolech - str. 275
Závěr - str. 280
Seznam použitých zdrojů - str. 282
Přehled ratifikovaných úmluv Mezinárodní organizace práce  a dalších mezinárodních organizací - str. 284
Rejstřík - str. 292

Další nabídka k tématu

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

Exekuce srážkami ze mzdy 2018

JUDr. Jan Breburda - Anag, spol. s r. o.

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu. Srozumitelné a pro každého pochopitelné vysvětlení problematiky exekucí Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2018

Abeceda mzdové účetní 2018

JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, - Anag, spol. s r. o.

Zcela jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních, o jejíž oblibě svědčí již 28. vydání. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad zpracovaný špičkovým týmem autorů je v ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

Zákoník práce s komentářem k 1. 2. 2018, 11. vydání

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmannová, Mgr. Pavel Knebl, Mgr. Dana Roučková - Anag, spol. s r. o.

Přestože v rámci předchozího volebního období nebylo v Poslanecké sněmovně Parlamentu dokončeno projednávání vládního návrhu zásadní (koncepční) novely zákoníku práce, jejíž marné očekávání způsobilo přerušení souvislé řady každoročních aktualizací této publikace, došlo v průběhu ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad s ohledem na stav textu zákoníku práce platný k 1. 10. 2017, přičemž však zohledňuje fakt, že mnohé změny zákoníku práce, které se staly platnou součástí právního ...

Cena: 1 295 KčKOUPIT

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

ÚZ č. 1242 - Zákoník práce 2018, rejstřík

Sagit, a. s.

Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

ÚZ č. 1233 - Odměňování státních zaměstnanců, 2018

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců (působících v režimu zákona o státní službě) včetně významně novelizovaného katalogu správních činností od 1. 1. 2018. Aktuální znění nařízení o platových poměrech zaměstnanců, nařízení o služebním hodnocení, nařízení o ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

ÚZ č. 1232 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2018

Sagit, a. s.

V roce 2010 byla v edici ÚZ vydána publikace Katalog prací ve veřejných službách a správě, která obsahovala pouze vybraná ustanovení zákoníku práce a příslušné nařízení vlády o katalogu. Nové vydání publikace ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

3 minuty týdně

Zprávy o nových publikacích a předpisech z oblasti daní, obchodního, pracovního práva, sociálního zabezpečení a řady dalších (témata edice ÚZ).

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.