Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Ostatní  »  Zprávy

Údaje katastru - jaké a za kolik

Zdroj: Právo a podnikání č. 4/2005, str. 9 až 14, autor: Ing. Bohumil Kuba

 

OBSAH:

Úvod

Při jakémkoliv jednání o nemovitostech, ať se již jedná o koupi, prodej, dědění nemovitostí, žádost o stavební povolení, doložení nemovitého majetku pro finanční úřady, řešení soudních sporů o vlastnickou hranici pozemku, stanovení rozsahu věcných břemen nebo řadu dalších jednání, potřebujeme vždy znát podrobné údaje o konkrétních nemovitostech. Jaké údaje můžeme získat a kolik za ně zaplatíme (nebo kdy je získáme i bezúplatně) - to se čtenáři dozvědí z následujících řádek.

Veškeré potřebné údaje o nemovitostech získáme z katastru nemovitostí ČR, jehož správu vykonávají katastrální úřady (dále jen "katastrální pracoviště"). 

Katastr nemovitostí představuje rozsáhlý, automatizovaně vedený informační systém, který je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké i hospodářské a statistické a pro tvorbu informačních systémů.

Nedávno byly vydány (příp. novelizovány) právní předpisy, které dílčím způsobem upravují i oblast katastru nemovitostí. Jedná se zejména o nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položky č. 22, 119, 120), a o novelizovanou vyhlášku č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR.

Formy poskytování údajů z katastru jsou velmi různorodé, podle toho, k jakému účelu je fyzické nebo právnické osoby potřebují. Zde je jejich přehled.


Nahlížení do katastru nemovitostí nebo poskytování ústních informací

Kterýkoliv občan má právo za přítomnosti zaměstnance katastrálního pracoviště pořizovat si z katastru nemovitostí pro svou potřebu bezplatně opisy, výpisy nebo náčrty a má též právo získat bezplatně potřebné ústní informace. Z tohoto práva nejsou vyňaty ani údaje o právních vztazích k nemovitostem. Veřejnost katastru je možné omezit jen z důvodů, které by byly stanoveny zvláštním zákonem. Při nahlížení do operátu katastru nemovitostí musí každý dbát na to, aby nepoškodil jednotlivé části tohoto operátu a ani jiným způsobem neporušil pořádek na úseku katastru nemovitostí například tím, že by neoprávněně změnil údaje v katastru.


Výpisy (opisy) z katastru nemovitostí

Výpisy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami,1) pokud jsou opatřeny datem, otiskem kulatého razítka katastrálního pracoviště se státním znakem, jménem, příjmením a podpisem zaměstnance tohoto pracoviště, který je vyhotovil, a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku. 

Katastrální pracoviště vyhotovují i výpisy (opisy) z pozemkových knih, z železničních knih a ze zemských desek, které mají v úschově.

Výpisy z katastru nemovitostí se vyhotovují automatizovaným způsobem jako výstupy z databáze katastru. Od 1. února letošního roku poskytují katastrální pracoviště výpisy z katastru nemovitostí z území celé České republiky, když dosud je poskytovaly jen v rámci své územní působnosti. To znamená, že kterékoliv katastrální pracoviště poskytne na žádost a za správní poplatek výpis z katastru nemovitostí ve formě veřejné listiny1) z území celého státu, bez ohledu na to, v kterém katastrálním území daná nemovitost leží (tato novinka se však netýká kopií katastrální mapy a kopií listin ze sbírky listin katastru nemovitostí, které i nadále poskytují pouze místně příslušná katastrální pracoviště jako dosud).

V souvislosti s očekávanou novelou zákona o informačních systémech veřejné správy lze předpokládat, že notáři a držitelé poštovní licence budou na požádání ověřovat výstupy v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem správce nebo označené elektronickou značkou správce a na základě tohoto ověření vydají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. 

Bude tak možné, aby fyzické a právnické osoby získaly výpis z katastru nemovitost nejen na kterémkoliv katastrálním pracovišti, ale i u notáře nebo držitele poštovní licence.
Správní poplatek3)                                                                  Kč
za vydání výpisu nebo opisu z katastru
nemovitostí, z dřívějších pozemkových
evidencí, z pozemkových a železničních
knih nebo zemských desek za každých
i jen započatých 20 měrných jednotek
v rámci jednoho katastrálního území                                       100.-


Kopie z katastrální mapy

Kopie katastrální mapy nebo její části (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) se pořizuje ručně nebo reprograficky, a pokud je uložena v elektronické podobě, výstupem z grafických počítačových souborů. Kopii katastrální mapy lze vyhotovit jako veřejnou listinu.1)
Správní poplatek3)                                                                  Kč
za vydání kopie katastrální mapy, kopie
mapy z dřívějších pozemkových evidencí,
kopie z pozemkových či železničních
knih nebo zemských desek za každou
i jen započatou stránku formátu A4                                          50.-


Identifikace parcel

Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí. Identifikaci parcel lze vyhotovit jako veřejnou listinu.1)
Správní poplatek4)                                                                   Kč
za vydání identifikace parcely nebo skupiny
souvisejících parcel posledního
dochovaného stavu dřívějších
pozemkových evidencí nebo stavu
před obnovou katastrálního operátu
s parcelou nebo skupinou parcel
vedených v katastru nemovitostí
za každých i jen započatých 20 parcel
z těchto písemných operátů v každém
katastrálním území                                                                    100.-


Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastrálního operátu

Katastrální pracoviště tyto listiny ověřuje, neodpovídá však za obsah listiny a neověří opis nebo kopii listiny, jejíž originál (kopie) je nečitelný. Má-li ověřený opis nebo kopie listiny více listů, musí být opatřeny otiskem kulatého úředního razítka se státním znakem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního pracoviště, všechny listy musí být jednotlivé pevně spojeny a opatřeny otiskem kulatého úředního razítka na přelepce ve spoji. Obdobně lze získat ověřené kopie ze sbírky listin pozemkové knihy.
Správní poplatek3)                                                                    Kč
za vydání ověřeného opisu nebo kopie listin
ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky
listin pozemkové knihy za každou
i jen započatou stránku formátu A4                                            50.-


Reprografické kopie z katastrálního operátu

Tyto kopie nemají povahu veřejných listin. Jedná se např. o kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové folii, kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části nebo celého mapového listu katastrální mapy, kopie z grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek, kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje, kopie geodetických údajů o zhušťovacím bodu, kopie geodetických údajů o ostatních bodech podrobného polohového bodového pole (PBPP) apod. Kopie se poskytují z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny prostředky výpočetní techniky.

Úplata za vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu, které nemají povahu veřejných listin (úplata stanovena pro 10 položek) podle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příloha č.1).7)


Tiskové výstupy z katastrálního operátu

Tiskové výstupy, které poskytuje katastrální pracoviště ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, nemají povahu veřejných listin, mají pouze informativní charakter. Jedná se např. o tiskový výstup ze souboru popisných informací, tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu, tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii apod. Výstupy se poskytují z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny prostředky výpočetní techniky.

Úplata za vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu (úplata stanovena pro 3 položky) určena podle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příloha č. 2).7)


Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí vedeným v elektronické podobě na internetu je možno získat pomocí počítačové sítě na webové adrese katastr.cuzk.cz. Dálkový přístup vyžaduje registraci - podání žádosti o zřízení zákaznického účtu Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, odboru služeb uživatelům. Adresa Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, tel. 284 041 111, fax 284 041 202, e-mail CUZK.Praha@cuzk.cz. Získané údaje však mají pouze informativní charakter a nejsou veřejnou listinou.

Úplata za dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, výstupy nemají povahu veřejných listin (úplata stanovena pro 17 položek), podle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příloha č. 3).7)


Údaje katastru nemovitostí na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Na webové adrese Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz) je zařazena aplikace "Nahlížení do katastru a přehled řízení", která umožňuje získávat všem uživatelům internetu bezplatně z katastru nemovitostí vybrané údaje o pozemcích, jednotkách (bytech a nebytových prostorech) a budovách evidovaných v katastru nemovitostí, včetně informace o jejich vlastnictví. 

Kromě toho lze získat i informace o stavu řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti v souvislosti s podaným návrhem na vklad práva nebo jeho změny do katastru nemovitostí nebo v souvislosti s ohlášením změny práva k zápisu záznamem do katastru nemovitostí nebo informace o stavu řízení pro účely potvrzování geometrických plánů. Využívání uvedené aplikace nevyžaduje žádnou registraci ani není nutné uzavírat předem s provozovatelem žádnou smlouvu o jejím užívání.

Bezúplatný přístup na internetu k vybraným údajům katastru - platí za dálkový přístup k vybraným údajům katastru a dále k informacím o průběhu řízení.


Údaje katastru nemovitostí vedené v elektronické podobě

Údaje katastru nemovitostí, které jsou vedeny v elektronické podobě, lze získat fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačními zařízeními. Poskytuje je na písemnou žádost katastrální pracoviště z obvodu své územní působnosti a Český úřad zeměměřický a katastrální z území přesahujícího obvod územní působnosti katastrálního pracoviště. 

Lze získat například počítačové soubory s údaji katastru nemovitostí, údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů, geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového pole, rastrová data katastrální mapy a podobně.

Úplata  za předávání počítačových souborů s údaji katastru na technických nosičích dat (úplata stanovena pro 15 položek) podle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příloha č. 4).7)


Kopie katastrální mapy doplněná orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí

Vyhotovuje se jako kopie katastrální mapy a doplňuje se orientačním zákresem parcel podle posledního dochovaného stavu grafického operátu dřívějších pozemkových evidencí (bývalého pozemkového katastru, přídělového nebo scelovacího operátu). V kopii musí být uvedeno, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl orientační zákres parcel proveden. Tento zákres je přibližný a má pouze informativní charakter.

Úplata za doplněnou kopii katastrální mapy (úplata stanovena pro 1 položku: 100.- Kč za formát A4, státním orgánům a státním fondům se poskytuje bezúplatně) dle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příloha č. 5).7)


Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí

Vyhotovuje se jako orientační srovnání posledního dochovaného stavu parcel (nebo jejich částí) dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel v katastru nemovitostí. Stanovení výměr částí parcel není povinné (provádí se pouze na vyžádání) a přibližně určené výměry v něm uvedené nemohou být použity k zápisu do katastru nemovitostí. Srovnávací sestavení parcel nemá povahu veřejné listiny, nenahrazuje geometrický plán, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže být proto podkladem pro vyhotovení právních listin o nemovitostech.

Srovnávací sestavení lze vyhotovit pouze na stav katastru nemovitostí evidovaný ve zjednodušené evidenci. Nevyhotovuje se v katastrálních územích, ve kterých již bylo zcela odstraněno evidování parcel zjednodušeným způsobem.2)

Úplata za srovnávací sestavení parcel (úplata stanovena pro 1 položku: 300.- Kč za 20 parcel, státním orgánům a státním fondům se poskytuje bezúplatně) podle platného znění vyhlášky č. 162/2001Sb. (příl. č. 6).7)


Správní poplatky za některé úkony katastrálního úřadu

Správní poplatek3)                                                                   Kč
za přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování
parcel geometrického plánu s údaji katastru
nemovitostí za každých i jen za počatých
20 parcel uvedených v novém stavu
geometrického plánu v každém katastrálním
území                                                                                        100 .-

za přijetí žádosti o potvrzení souladu
očíslování parcel geometrického plánu
vyznačující pouze věcné břemeno s údaji
katastru nemovitostí                                                                  100.-

za vydání první a další kopie listiny pořízené
při vydání originálu listin (výpisu nebo
opisu, kopie mapy a identifikace parcely),
za každou i jen započatou stránku formátu A4                           30.-


Správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí

Správní poplatek                                                                                                                 Kč
a)  za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru5)
b)  za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí
na základě listin, které souvisejí s výstavbou
veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených
za účelem realizace veřejně prospěšné stavby
pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou,
odvádění odpadních vod a jejich čištění,
pro veřejnou dopravu, veřejné školství,
veřejnou správu a obdobné veřejné účely)6)                                                                      500.-

za každý návrh nejvýše v úhrnu                                                                                         5000.-

Pro vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí byla zohledněna skutečnost, kdy jedním návrhem na vklad je předkládáno více právních listin, týkajících se výstavby jedné veřejně prospěšné stavby.


Zvláštní správní poplatky u zeměměřických činností

Správní poplatek                                                                                                                    Kč
za vydání rozhodnutí o uznání odborné
kvalifikace příslušníků členských
států Evropské unie                                                                                                             2000.-

za udělení úředního oprávnění pro ověřování
výsledků zeměměřických činností                                                                                          500.-

Zavedení těchto nových poplatků vyplývá z novely zeměměřického zákona, který v souvislosti s vytvářením kompatibility s právem Evropské unie stanovil, že úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností může získat i fyzická osoba, která je občanem členského státu Evropské unie, která je držitelem oprávnění obdobného našemu úřednímu oprávnění, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a úspěšně složila srovnávací zkoušku odborné způsobilosti nebo vykonala v České republice tříletou odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádá úřední oprávnění. Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace příslušníků členských států Evropské unie je předpokladem udělení úředního oprávnění a řídí se zákonem č. 18/2004 Sb. Za udělení úředního oprávnění zaplatí správní poplatek 500.- Kč i občan České republiky (viz platné znění zákona č. 200/1994 Sb.), který úspěšně složí zkoušku pro udělení úředního oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických činností, který je plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního oboru a vykonal v České republice odbornou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádá udělení úředního oprávnění (toto oprávnění uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální).


Údaje katastru nemovitostí poskytované na žádost bezúplatně

Některé právní předpisy stanovují, že bezúplatný přístup k údajům katastru nemovitostí mohou získat i vybrané subjekty v případech, pokud zvláštní zákon stanoví povinnost katastrálních pracovišť předávat jim tyto údaje. Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být vždy uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný zvláštní zákon. Stanovují to například:
- zákon o katastru nemovitostí České republiky (územně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti),
- zákon o správě daní a poplatků,
- zákon o lesích,
- zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
- občanský soudní řád,
- zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
- zákon o státní statistické službě,
- zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
- zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Pokud se právnické osobě nebo státnímu orgánu poskytují k určitému účelu údaje katastru nemovitostí bezúplatně dálkovým přístupem, děje se to vždy na základě žádosti doplněné příslušným prohlášením. Podrobnosti stanovuje platné znění vyhlášky č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru České republiky.


Poplatník správního poplatku

Poplatníkem je osoba, která žádá o příslušný úkon, podléhající správnímu poplatku.


Vybírání správního poplatku

Poplatek vybírá katastrální pracoviště, které správní úkon provádí: za vydání výsledku úkonu nebo za přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu nebo za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu.
Výše poplatku za vydání "Výpisu pro vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory" se stanoví podle počtu měrných jednotek, do kterých se počítají pouze parcely a budovy (byty a nebytové prostory jsou v tomto případě pouze součástí popisu budovy).

Výše poplatku za přijetí žádosti o potvrzení očíslování parcel geometrického plánu se stanoví podle součtu parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území ve sloupci "Označení pozemku parc. číslem". Pokud se v jednom geometrickém plánu např. bude dělit pozemek a současně graficky vyjadřovat rozsah věcného břemene, stanoví se výše poplatku 100,- Kč. V případě předložení geometrického plánu pro grafické vyjádření rozsahu více věcných břemen stanoví se výše poplatku za přijetí jedné žádosti 100,- Kč.

Za přijetí návrhu na vklad práva předkládaného více katastrálním pracovištím vybírá poplatek každé katastrální pracoviště. Při přijetí návrhu, jehož přílohou je listina, která obsahuje nemovitosti evidované i v obvodu dalšího katastrálního pracoviště téhož katastrálního úřadu, vybírá poplatek katastrální pracoviště, kterému byl návrh doručen.

Za přijetí návrhu, jehož předmětem je směna nemovitostí evidovaných v obvodu dvou a více katastrálních pracovišť (bez ohledu na to, zda jsou v územní působnosti jednoho nebo více katastrálních úřadů), vybere poplatek pouze jedno katastrální pracoviště, kterému byl návrh doručen dříve. Obdobně se postupuje u návrhu, jehož předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo vypořádání společného jmění manželů nemovitostí evidovaných v obvodu působnosti dvou a více katastrálních pracovišť nebo jehož předmětem je vznik, změna či zánik věcného břemene týkajícího se nemovitostí evidovaných v obvodu působnosti dvou a více katastrálních pracovišť.

Je možné, aby jedno podání katastrálnímu pracovišti obsahovalo i více návrhů zahájení řízení o povolení vkladu práva. Katastrální pracoviště nemůže odmítnout přijmout takové podání. Při posuzování, zda se jedná o jedno podání obsahující jeden návrh na zahájení řízení o povolení vkladu, nebo o podání obsahující více takových návrhů, je rozhodující, zda zahájené řízení o povolení vkladu bude mít stejný okruh účastníků a stejný předmět řízení (jestliže bude katastrálnímu pracovišti doručeno podání, jehož přílohou budou například dvě různé kupní smlouvy, jejichž účastníci nebudou totožní, jedná se o podání obsahující dva návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu). Proto se doporučuje těm, kteří předkládají současně více návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu, aby sepsali návrh na zahájení řízení samostatně a předkládali k takto samostatně sepsanému návrhu pouze ty přílohy, které skutečně patří k tomuto návrhu. Usnadní tak vyřízení celého vkladu práva.


Placení a splatnost správního poplatku

Poplatky lze platit kolkovými známkami, jestliže nepřevyšují částku 5000,- Kč. 

V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu, který zřizuje příslušné katastrální pracoviště u České národní banky se souhlasem Ministerstva financí, převodem z účtu poplatníka nebo poštovní poukázkou typu A. Poplatník platí poplatky v české měně.

Katastrální pracoviště je povinno přijmout každou platbu na úhradu poplatku, i když není provedena poplatníkem, a zachází s ní stejným způsobem, jako by ji zaplatil poplatník. Vrácení platby tomu, kdo ji za poplatníka zaplatil, není přípustné.

Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně. Totéž platí i v případě, pokud je více poplatníků a osvobození od poplatku se nevztahuje na všechny poplatníky.

Nezaplatí-li poplatník poplatek nebo pokud k písemné žádosti nebyl připojen doklad o úhradě poplatku nebo kolková známka, vyzve katastrální pracoviště písemně poplatníka k zaplacení poplatku. Písemná výzva musí obsahovat lhůtu stanovenou pro zaplacení poplatku, tj. lhůtu 15 dnů ode dne doručení výzvy a sdělení o možném způsobu a formě úhrady poplatku. Výzva k úhradě poplatku dále obsahuje poučení, že nezaplatí-li poplatník poplatek ve stanovené lhůtě, katastrální pracoviště zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede.

Katastrální pracoviště vydá výsledek provedeného úkonu až po zaplacení poplatku.

Úhrada poplatku poplatníkem na základě výzvy se dokladuje zpravidla následujícím způsobem a formou:

  • nalepením kolkové známky v požadované hodnotě na zadní straně výzvy, která je vrácena katastrálnímu pracovišti,
  • dokladem prokazujícím úhradu převodem hodnoty poplatku z účtu poplatníka na zvláštní účet státního rozpočtu,
  • poštovní poukázkou typu A.

Kolkové známky se znehodnocují otiskem kulatého razítka katastrálního pracoviště se státním znakem neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku razítka byla na kolkové známce a část na listině, na které je kolková známka nalepena. Při nalepení kolkových známek na výsledek úkonu se nesmějí tyto kolkové známky vzájemně překrývat

Doručování vyřízených žádostí, které jsou předmětem správních poplatků podle sazebníku pro osoby, které se zdržují v zahraničí, se provádí prostřednictvím českých zastupitelských úřadů. Tyto úřady zajišťují i vybírání správních poplatků. 

V případě, že poplatník uhradí správní poplatky přímo na zvláštní účet, je možné doručit výsledek tohoto úkonu poplatníkovi.


Vrácení správního poplatku

Katastrální pracoviště, které vybralo poplatek, je povinno jej na žádost osoby, která poplatek zaplatila, vrátit:

a) v plné výši,

  • nebyl-li proveden požadovaný úkon podle sazebníku a nejde-li o poplatek, který katastrální pracoviště přijalo a jehož předmětem je žádost o potvrzení souladu očíslování geometrického plánu nebo návrh na zahájení řízení o povolení vkladu, nebo
  • byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku (např. v případě, že byl zaplacen poplatek za podání žádosti o provedení záznamu do katastru), nebo
  • byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle zákona poplatníkem,

b) ve výši, o kterou poplatník zaplatil více, než činí sazba v sazebníku.

Poplatek nelze vrátit za přijatou žádost o potvrzení geometrického plánu, které nebylo možno vyhovět z důvodu neúplnosti podkladů a hrubých chyb.

Poplatek nelze vrátit za přijatý návrh na zahájení řízení o povolení vkladu, pokud bylo katastrálním pracovištěm o něm platně rozhodnuto (vklad byl povolen nebo byl vklad zamítnut nebo bylo řízení zastaveno).

Zaplatí-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí katastrálního pracoviště o zastavení řízení, vrátí katastrální pracoviště na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku 100,- Kč.


Závěr

V loňském roce jsme slyšeli z našich médií zvěsti o zásadním zvýšení správních poplatků na úseku katastru nemovitostí. Například za vklad práva měl být poplatek 1200,- Kč. Nestalo se tak. Poplatky katastru zůstaly prakticky stejné, byly pouze přesněji definovány některé výstupy tak, aby se odstranily dosavadní nejasnosti. Dva z poplatků se přesunuly do vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí bez zvýšení úhrady. Zavedly se jen dva nové správní poplatky související s uznáním odborné kvalifikace osob, které jsou příslušníky členských států Evropské unie. Opět se tak prokázalo, že "zaručené" zprávy našich médií je nutno brát s rezervou.

 

Poznámky:

1)  Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány. Je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů k nemovitostem, o změnách údajů o parcele a pro vyhotovení jiných listin, týkajících se nemovitostí. Prokazuje stav údajů katastru nemovitostí v okamžiku jejího vyhotovení.

2)  Zjednodušená evidence parcel představuje evidenci zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví osob, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou znatelné), protože tyto pozemky byly sloučeny do velkých půdních celků - honů. Tato evidence je vedena v rámci katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem s využitím dokumentace dřívějších pozemkových evidencí (bývalého pozemkového katastru, pozemkové knihy, přídělového a scelovacího řízení, popř. evidence nemovitostí). Údaje zjednodušené evidence parcel jsou součástí katastrálního operátu. Její postupné převedení mezi parcely s úplnými údaji katastru nemovitostí je spojeno s procesem digitalizace souboru geodetických informací (katastrálních map) s předpokládaným ukončením prací v roce 2010.

3)  Od správních poplatků jsou osvobozeny:
-  orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zákona o státní památkové péči. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny je osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek Českém republiky podle zákona o státní památkové péči je od poplatků osvobozena odborná organizace státní památkové péče,
-  registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace podle zákona o sdružování občanů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky,
-  úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zákona o vlastnictví bytů.

4)  Od správního poplatku jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s privatizací nemovitého zemědělského majetku státu, jehož správcem je Pozemkový fond České republiky.

5)  Od správních poplatků jsou osvobozeny:
-  orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče dle zákona o památkové péči. Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny je od poplatků osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek ČR podle zákona o státní památkové péči, je od poplatků osvobozena odborná organizace státní památkové péče,
-  registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, občanská sdružení a odborové organizace podle zákona o sdružování občanů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví ČR.

6)  Od správních poplatků je osvobozeno:
-  přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle § 24 odst. 1 až 4 zákona o vlastnictví bytů bezplatný, a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory,
-  přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví,
-  přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

7)  Informace o jednotlivých výstupech z katastru nemovitostí a výši úplaty lze získat v přílohách 1 až 6 platného znění vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR.

 

Ing. Bohumil Kuba

Zdroj: Právo a podnikání č. 4/2005, str. 9 až 14

Novinky

Zákon o ochranných známkách. Komentář

Zákon o ochranných známkách. KomentářV komentáři zákona o ochranných známkách autoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah skutečně těch nejnovějších předpisů, stejně jako ...

Cena: 1 430 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018 Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuVeřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.