Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší.

V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek.

Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. 
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019, 232 stran
ISBN: 978-80-2712-250-9

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
1. Aktuální změny  - str. 8
1.1 Změny v účetních předpisech  - str. 8
1.2 Zákon o daních z příjmů  - str. 8
1.3 Zákon o dani z přidané hodnoty  - str. 8
1.4 Ostatní legislativní normy - str. 10
1.5 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  - str. 10
1.6 Interpretace NÚR - str. 10
1.7 Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn  - str. 11
2. Další důležité informace  - str. 13
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu  - str. 13
2.2 Účetní závěrka  - str. 14
2.3 Změny pro sestavení účetní závěrky za rok 2018  - str. 20
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek  - str. 23
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 23
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  - str. 27
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  - str. 33
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  - str. 35
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  - str. 36
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek  - str. 36
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 39
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 40
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  - str. 53
4. Účtová třída 1 – zásoby  - str. 55
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál  - str. 55
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti  - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby  - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám  - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky  - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně  - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech  - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry  - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek  - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty  - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy  - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací  - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky  - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům  - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky  - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření  - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy  - str. 164
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel  - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady  - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby  - str. 182
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky  - str. 187
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 18
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti  - str. 191
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady  - str. 193
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti  - str. 194
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 195
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů    - str. 196
9. Účtová třída 6 – výnosy  - str. 198
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy  - str. 201
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy  - str. 202
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty  - str. 203
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát  - str. 204
Přílohy  - str. 209
Směrná účtová osnova  - str. 210
Návrh účtového rozvrhu  - str. 212
Rozvaha v plném rozsahu   - str. 220
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem    - str. 225
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem   - str. 227
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění    - str. 228
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění   - str. 230
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění  - str. 231
Literatura - str. 232

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.