Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší.

V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek.

Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti. 
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019, 232 stran
ISBN: 978-80-2712-250-9

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
1. Aktuální změny  - str. 8
1.1 Změny v účetních předpisech  - str. 8
1.2 Zákon o daních z příjmů  - str. 8
1.3 Zákon o dani z přidané hodnoty  - str. 8
1.4 Ostatní legislativní normy - str. 10
1.5 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR  - str. 10
1.6 Interpretace NÚR - str. 10
1.7 Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn  - str. 11
2. Další důležité informace  - str. 13
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu  - str. 13
2.2 Účetní závěrka  - str. 14
2.3 Změny pro sestavení účetní závěrky za rok 2018  - str. 20
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek  - str. 23
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 23
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  - str. 27
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  - str. 33
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  - str. 35
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  - str. 36
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek  - str. 36
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 39
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 40
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  - str. 53
4. Účtová třída 1 – zásoby  - str. 55
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál  - str. 55
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti  - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby  - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám  - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky  - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně  - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech  - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry  - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek  - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty  - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy  - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací  - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky  - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům  - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky  - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření  - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy  - str. 164
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel  - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady  - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby  - str. 182
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky  - str. 187
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 18
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti  - str. 191
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady  - str. 193
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti  - str. 194
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 195
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů    - str. 196
9. Účtová třída 6 – výnosy  - str. 198
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy  - str. 201
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy  - str. 202
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty  - str. 203
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát  - str. 204
Přílohy  - str. 209
Směrná účtová osnova  - str. 210
Návrh účtového rozvrhu  - str. 212
Rozvaha v plném rozsahu   - str. 220
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem    - str. 225
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem   - str. 227
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění    - str. 228
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění   - str. 230
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění  - str. 231
Literatura - str. 232

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2020

Podvojné účetnictví 2020

Jana Skálová a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 219 KčKOUPIT

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

ÚZ č. 1348 - Vzorový účtový rozvrh 2020, Rozvaha a výsledovka 2020

Sagit, a. s.

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2020. V publikaci najdete syntetické účty ke ...

Cena: 69 KčKOUPIT

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

ÚZ č. 1347 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na ...

Cena: 93 KčKOUPIT

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad ...

Cena: 325 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.