Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší.

V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 2. 2018, 232 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva  - str. 7
1. Změny v od roku 2018  - str. 9
1.1 Změny v účetních předpisech  - str. 9
1.2 Daňový balíček  - str. 11
2. Další důležité informace  - str. 15
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu  - str. 15
2.2 Účetní závěrka  - str. 16
2.3 Kategorizace účetních jednotek na audit účetních závěrek  - str. 22
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek  - str. 23
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  - str. 23
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  - str. 28
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  - str. 34
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  - str. 36
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  - str. 37
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek  - str. 37
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  - str. 40
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  - str. 41
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  - str. 54
4. Účtová třída 1 – zásoby  - str. 56
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál  - str. 56
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti  - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží  - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby  - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám  - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky  - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech  - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry  - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek  - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty  - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku  - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy  - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)  - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací  - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům  - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky  - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky  - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření  - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy  - str. 1674
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím  - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka  - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel  - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady  - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 182 
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186 
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 187 
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 188 
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti - str. 191 
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 193 
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 194 
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 195 
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str.  196  
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 198 
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198 
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 201 
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 202 
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 203 
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204 
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát - str. 204   .
Přílohy - str. 209 
Směrná účtová osnova - str. 210 
Návrh účtového rozvrhu - str.  212  
Rozvaha v plném rozsahu - str.  220  
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  225 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  227  
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str.  228  
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str.  230  
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění - str. 231 
Literatura - str.  232  

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.