Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší.

V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 2. 2018, 232 stran

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva  - str. 7
1. Změny v od roku 2018  - str. 9
1.1 Změny v účetních předpisech  - str. 9
1.2 Daňový balíček  - str. 11
2. Další důležité informace  - str. 15
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu  - str. 15
2.2 Účetní závěrka  - str. 16
2.3 Kategorizace účetních jednotek na audit účetních závěrek  - str. 22
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek  - str. 23
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  - str. 23
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  - str. 28
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  - str. 34
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  - str. 36
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  - str. 37
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek  - str. 37
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  - str. 40
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  - str. 41
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  - str. 54
4. Účtová třída 1 – zásoby  - str. 56
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál  - str. 56
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti  - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží  - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby  - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám  - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky  - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech  - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry  - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek  - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty  - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku  - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy  - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)  - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací  - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům  - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky  - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky  - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření  - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy  - str. 1674
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím  - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka  - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel  - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady  - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 182 
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186 
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 187 
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 188 
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti - str. 191 
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 193 
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 194 
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 195 
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str.  196  
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 198 
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198 
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 201 
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 202 
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 203 
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204 
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát - str. 204   .
Přílohy - str. 209 
Směrná účtová osnova - str. 210 
Návrh účtového rozvrhu - str.  212  
Rozvaha v plném rozsahu - str.  220  
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  225 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  227  
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str.  228  
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str.  230  
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění - str. 231 
Literatura - str.  232  

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Cizinci a daně, 5. vydání

Cizinci a daně, 5. vydání

Magdaléna Vyškovská - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Mgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

Veronika Dvořáková, Marcel Pitteling, Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...

Cena: 479 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.