Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2018

Účetní případy pro praxi 2018

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní pracovníci každodenně (při své nelehké práci) řeší.

V knize najdete vzorový účtový rozvrh, na základě kterého jsou konkrétní příklady řešeny. Text reaguje na legislativní změny, které vešly v platnost v posledním období a nabízí možné návrhy řešení těchto novinek. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny pomocí „téček“, ostatní příklady jsou řešeny pomocí přehledných tabulek. Publikace poslouží nejen účetním praktikům, ale i studentům a ostatní odborné veřejnosti.
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 23. 2. 2018, 232 stran

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva  - str. 7
1. Změny v od roku 2018  - str. 9
1.1 Změny v účetních předpisech  - str. 9
1.2 Daňový balíček  - str. 11
2. Další důležité informace  - str. 15
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu  - str. 15
2.2 Účetní závěrka  - str. 16
2.3 Kategorizace účetních jednotek na audit účetních závěrek  - str. 22
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek  - str. 23
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek  - str. 23
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  - str. 28
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  - str. 34
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  - str. 36
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek  - str. 37
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek  - str. 37
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  - str. 40
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  - str. 41
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku  - str. 54
4. Účtová třída 1 – zásoby  - str. 56
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál  - str. 56
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti  - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží  - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby  - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám  - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky  - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech  - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry  - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek  - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty  - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku  - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy  - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)  - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé)  - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi  - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací  - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům  - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky  - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv  - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky  - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy  - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření  - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření  - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy  - str. 1674
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím  - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky  - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka  - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel  - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady  - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy  - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 182 
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186 
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 187 
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 188 
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti - str. 191 
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 193 
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 194 
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 195 
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str.  196  
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 198 
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198 
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 201 
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 202 
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 203 
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204 
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát - str. 204   .
Přílohy - str. 209 
Směrná účtová osnova - str. 210 
Návrh účtového rozvrhu - str.  212  
Rozvaha v plném rozsahu - str.  220  
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  225 
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  227  
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str.  228  
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str.  230  
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění - str. 231 
Literatura - str.  232  

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...

Cena: 123 KčKOUPIT

Daňové zákony 2018

Daňové zákony 2018

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2018. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Nově byl zařazen zákon o dani z hazardních her. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2017. Nově byl zařazen také zákon o evidenci tržeb. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé ?rem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2019 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další odborníky. Řeší značné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková - Wolters Kluwer, a. s.

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů. Vysvětluje ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.