Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Kniha je zaměřena prakticky, vyhýbá se citacím zákonů, stejně jako zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Méně zažitá témata jsou naopak zpracována formou návodu, jak přesně postupovat. Ke všem tématům je uvedeno velké množství příkladů, ze kterých je patrné účetní i daňové řešení.
autor: Ivana Pilařová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 6. 2018, 212 stran
ISBN: 978-80-7598-022-9

Cena: 295 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XIII
1 Vklady do společnosti - str. 1
1.1 Definice a rozdělení vkladů - str. 1
1.2 Peněžní vklady do s. r. o. - str. 2
1.3 Kapitalizace pohledávky - str. 3
1.4 Nepeněžní vklady do obchodních společností - str. 6
1.5 Složitější případy vkladů do základního kapitálu - str. 8
1.6 Další operace s vlastním kapitálem - str. 11
1.6.1 Operace s rezervním fondem - str. 11
1.6.2 Výplata prostředků z vkladového ážia - str. 13
1.6.3 Výplata prostředků z příplatku mimo základní kapitál - str. 15
1.7 Vklad tichého společníka - str. 18
2 Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně - str. 21
2.1 Účetní výsledek hospodaření - str. 21
2.2 Transformace výsledku hospodaření na základ daně - str. 23
2.3 Základy posouzení daňově účinných a daňově neúčinných nákladů - str. 25
2.4 Opravy účetních chyb minulých let - str. 26
3 Bezúplatné příjmy - str. 29
3.1 Inkorporace bezúplatných příjmů do základu daně z příjmů - str. 29
3.2 Příjmy z dědictví a odkazu - str. 29
3.3 Příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění - str. 30
3.4 Příjmy z majetkového prospěchu - str. 32
3.5 Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci - str. 37
4 Půjčování peněžních prostředků v s. r. o. - str. 39
4.1 Poskytování úvěrových finančních nástrojů  - str. 40
4.1.1 Pojem „úvěrový finanční nástroj“ - str. 40
4.1.2 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi nespojenými osobami  - str. 40
4.1.3 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi spojenými osobami - str. 41
4.2 Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji  - str. 43
4.2.1 Pojem finančních nákladů a přehled testů - str. 43
4.2.2 Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva - str. 45
4.2.3 Test na časové rozlišení  - str. 45
4.2.4 Test na zaplacení úroků věřiteli - str. 45
4.2.5 Test na úroky vázané na zisk poplatníka - str. 46
4.2.6 Test na obvyklou úrokovou míru - str. 46
4.2.7 Test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti - str. 47
4.2.8 Test na vztah úroků k nezdanitelným výnosům - str. 47
4.2.9 Test nízké kapitalizace - str. 47
4.3 Kombinace úvěrových finančních nástrojů s operacemi ve vlastním kapitálu - str. 51
4.4 Poskytnutí finanční asistence - str. 54
5 Spojené osoby - str. 55
5.1 Spojené osoby na dani z příjmů - str. 55
5.2 Spojené osoby na dani z přidané hodnoty - str. 58
6 Daňové a účetní souvislosti pohledávek - str. 63
6.1 Vznik a rozdělení pohledávek - str. 63
6.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 64
6.3 Odpis pohledávek - str. 69
6.3.1 Základní pravidla odpisu pohledávek - str. 69
6.3.2 Ocenění pohledávek a jejich vlastnosti potřebné k odpisu - str. 71
6.3.3 Důvody odpisu pohledávky - str. 72
7 Polhůtní závazky  - str. 77
7.1 Možnosti nakládání s polhůtními závazky - str. 77
7.2 Nakládání se závazkem před uplynutím lhůty - str. 78
7.3 Následné operace s polhůtními závazky - str. 82
8 Plnění poskytovaná zaměstnancům  - str. 85
8.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci - str. 85
8.2 Vzdělávání a rekvalifikace  - str. 88
8.3 Stravování zaměstnanců - str. 90
8.4 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání, cestovní náhrady - str. 91
8.5 Pojištění zaměstnanců - str. 92
8.6 Přechodné ubytování a příspěvky na bydlení - str. 93
8.7 Kulturní, rekreační a tělovýchovné potřeby - str. 94
8.8 Dary a sociální výpomoci - str. 95
8.9 Odstupné, dovolená, odměny - str. 96
8.10 Poskytování automobilů, prodej vlastních výrobků a zboží, poskytování služeb se slevou  - str. 96
8.11 Využití předškolního zařízení - str. 97
8.12 Benefity rodinných příslušníků - str. 98
9 Daňové a účetní souvislosti technického zhodnocení - str. 99
9.1 Technické zhodnocení pro účely účetnictví  - str. 99
9.2 Technické zhodnocení pro účely daně z příjmů - str. 101
9.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem či jiným uživatelem - str. 105
9.3.1 Kdo je a není osobou uplatňující daňové odpisy - str. 105
9.3.2 Daňové následky technického zhodnocení cizího majetku z hlediska nájemce či podnájemce či jiného uživatele - str. 107
9.3.3 Hledisko pronajímatele v případě (pod)nájemní smlouvy - str. 110
9.3.4 Cese nájemní smlouvy na straně nájemců - str. 113
9.3.5 Souhrnný příklad na odpisy technického zhodnocení a ukončení smlouvy - str. 114
9.4 Technické zhodnocení pro účely DPH - str. 116
10 Problémy v oblasti daňových odpisů - str. 119
10.1 Vybrané případy odpisů hmotného a nehmotného majetku - str. 119
10.2 Nejčastější chyby v daňových odpisech - str. 127
10.3 Novinky v daňových odpisech roku 2018 - str. 129
10.3.1 Pokračování v odpisech dosavadního vlastníka - str. 129
10.3.2 Odpisování majetku obmyšleným - str.  131
10.3.3 Ocenění nové stavby po likvidaci stavby původní - str. 131
10.3.4 Daň z nabytí nemovité věci jako součást ocenění majetku - str. 132
10.3.5 Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku  - str. 133
10.3.6 Odpisování nehmotného majetku - str. 135
10.3.7 Změny ve finančním leasingu - str. 138
11 Majetkové účasti s. r. o. na jiných společnostech - str. 139
11.1 Nabytí a ocenění majetkových účastí  - str. 139
11.2 Náklady spojené s držbou majetkových účastí - str. 141
12 Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku - str. 147
12.1 Právní podstata rozdělení zisku - str. 147
12.1.1 Možnosti naložení s účetním výsledkem hospodaření - str. 147
12.1.2 Valná hromada a rozhodnutí o podílech na zisku - str. 148
12.1.3 Právní omezení pro výplaty podílu na zisku z hlediska ZOK a ZÚ - str. 149
12.2 Záloha na podíly z rozdělení zisku - str. 150
12.2.1 Právní podstata záloh na podíly na zisku - str. 150
12.2.2 Účetní hledisko  - str. 152
12.2.3 Hledisko daně z příjmů  - str. 153
12.3 Daňové a účetní souvislosti výplaty podílů na zisku - str. 158
12.3.1 Daňové následky podílů na zisku vyplacených společníkům - str. 158
12.3.2 Daňové následky podílů na zisku vyplacených „nespolečníkům“  - str. 159
12.3.3 Sražení a odvedení daně - str. 160
13 Daňová a účetní ztráta v s. r. o.  - str. 163
13.1 Daňová ztráta a její použití - str. 163
13.2 Účetní ztráta a její úhrada - str. 167
14 Ukončení účasti společníků v s. r. o.  - str. 171
14.1 Ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu - str. 171
14.1.1 Právní pohled na ukončení účasti společníka - str. 171
14.1.2 Zdanění a zaúčtování vypořádacího podílu - str. 174
14.2 Prodej podílu - str.  179
14.2.1 Právní pohled na prodej podílu - str. 179
14.2.2 Zaúčtování prodeje podílu - str. 181
14.2.3 Daňové dopady prodeje podílu - str. 182
14.2.3.1 Daňové dopady u fyzické osoby s podílem mimo obchodní majetek - str. 182
14.2.3.2 Daňové dopady u dědiců prodávajících zděděný podíl  - str. 187
14.2.3.3 Daňové dopady u fyzických osob – podnikatelů - str. 188
14.2.3.4 Daňové dopady u společníků – právnických osob - str. 189
14.3 Nabývací cena podílu - str. 191
Rejstřík - str. 195

Další nabídka k tématu

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Slovník pojmů IFRS, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 315 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2019 vybíráme: •nová interpretace Národní účetní rady zabývající ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty 2019

kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2019

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 2. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2019 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.