Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Kniha je zaměřena prakticky, vyhýbá se citacím zákonů, stejně jako zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Méně zažitá témata jsou naopak zpracována formou návodu, jak přesně postupovat. Ke všem tématům je uvedeno velké množství příkladů, ze kterých je patrné účetní i daňové řešení.
autor: Ivana Pilařová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 6. 2018, 212 stran
ISBN: 978-80-7598-022-9

Cena: 295 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XIII
1 Vklady do společnosti - str. 1
1.1 Definice a rozdělení vkladů - str. 1
1.2 Peněžní vklady do s. r. o. - str. 2
1.3 Kapitalizace pohledávky - str. 3
1.4 Nepeněžní vklady do obchodních společností - str. 6
1.5 Složitější případy vkladů do základního kapitálu - str. 8
1.6 Další operace s vlastním kapitálem - str. 11
1.6.1 Operace s rezervním fondem - str. 11
1.6.2 Výplata prostředků z vkladového ážia - str. 13
1.6.3 Výplata prostředků z příplatku mimo základní kapitál - str. 15
1.7 Vklad tichého společníka - str. 18
2 Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně - str. 21
2.1 Účetní výsledek hospodaření - str. 21
2.2 Transformace výsledku hospodaření na základ daně - str. 23
2.3 Základy posouzení daňově účinných a daňově neúčinných nákladů - str. 25
2.4 Opravy účetních chyb minulých let - str. 26
3 Bezúplatné příjmy - str. 29
3.1 Inkorporace bezúplatných příjmů do základu daně z příjmů - str. 29
3.2 Příjmy z dědictví a odkazu - str. 29
3.3 Příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění - str. 30
3.4 Příjmy z majetkového prospěchu - str. 32
3.5 Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci - str. 37
4 Půjčování peněžních prostředků v s. r. o. - str. 39
4.1 Poskytování úvěrových finančních nástrojů  - str. 40
4.1.1 Pojem „úvěrový finanční nástroj“ - str. 40
4.1.2 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi nespojenými osobami  - str. 40
4.1.3 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi spojenými osobami - str. 41
4.2 Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji  - str. 43
4.2.1 Pojem finančních nákladů a přehled testů - str. 43
4.2.2 Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva - str. 45
4.2.3 Test na časové rozlišení  - str. 45
4.2.4 Test na zaplacení úroků věřiteli - str. 45
4.2.5 Test na úroky vázané na zisk poplatníka - str. 46
4.2.6 Test na obvyklou úrokovou míru - str. 46
4.2.7 Test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti - str. 47
4.2.8 Test na vztah úroků k nezdanitelným výnosům - str. 47
4.2.9 Test nízké kapitalizace - str. 47
4.3 Kombinace úvěrových finančních nástrojů s operacemi ve vlastním kapitálu - str. 51
4.4 Poskytnutí finanční asistence - str. 54
5 Spojené osoby - str. 55
5.1 Spojené osoby na dani z příjmů - str. 55
5.2 Spojené osoby na dani z přidané hodnoty - str. 58
6 Daňové a účetní souvislosti pohledávek - str. 63
6.1 Vznik a rozdělení pohledávek - str. 63
6.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 64
6.3 Odpis pohledávek - str. 69
6.3.1 Základní pravidla odpisu pohledávek - str. 69
6.3.2 Ocenění pohledávek a jejich vlastnosti potřebné k odpisu - str. 71
6.3.3 Důvody odpisu pohledávky - str. 72
7 Polhůtní závazky  - str. 77
7.1 Možnosti nakládání s polhůtními závazky - str. 77
7.2 Nakládání se závazkem před uplynutím lhůty - str. 78
7.3 Následné operace s polhůtními závazky - str. 82
8 Plnění poskytovaná zaměstnancům  - str. 85
8.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci - str. 85
8.2 Vzdělávání a rekvalifikace  - str. 88
8.3 Stravování zaměstnanců - str. 90
8.4 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání, cestovní náhrady - str. 91
8.5 Pojištění zaměstnanců - str. 92
8.6 Přechodné ubytování a příspěvky na bydlení - str. 93
8.7 Kulturní, rekreační a tělovýchovné potřeby - str. 94
8.8 Dary a sociální výpomoci - str. 95
8.9 Odstupné, dovolená, odměny - str. 96
8.10 Poskytování automobilů, prodej vlastních výrobků a zboží, poskytování služeb se slevou  - str. 96
8.11 Využití předškolního zařízení - str. 97
8.12 Benefity rodinných příslušníků - str. 98
9 Daňové a účetní souvislosti technického zhodnocení - str. 99
9.1 Technické zhodnocení pro účely účetnictví  - str. 99
9.2 Technické zhodnocení pro účely daně z příjmů - str. 101
9.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem či jiným uživatelem - str. 105
9.3.1 Kdo je a není osobou uplatňující daňové odpisy - str. 105
9.3.2 Daňové následky technického zhodnocení cizího majetku z hlediska nájemce či podnájemce či jiného uživatele - str. 107
9.3.3 Hledisko pronajímatele v případě (pod)nájemní smlouvy - str. 110
9.3.4 Cese nájemní smlouvy na straně nájemců - str. 113
9.3.5 Souhrnný příklad na odpisy technického zhodnocení a ukončení smlouvy - str. 114
9.4 Technické zhodnocení pro účely DPH - str. 116
10 Problémy v oblasti daňových odpisů - str. 119
10.1 Vybrané případy odpisů hmotného a nehmotného majetku - str. 119
10.2 Nejčastější chyby v daňových odpisech - str. 127
10.3 Novinky v daňových odpisech roku 2018 - str. 129
10.3.1 Pokračování v odpisech dosavadního vlastníka - str. 129
10.3.2 Odpisování majetku obmyšleným - str.  131
10.3.3 Ocenění nové stavby po likvidaci stavby původní - str. 131
10.3.4 Daň z nabytí nemovité věci jako součást ocenění majetku - str. 132
10.3.5 Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku  - str. 133
10.3.6 Odpisování nehmotného majetku - str. 135
10.3.7 Změny ve finančním leasingu - str. 138
11 Majetkové účasti s. r. o. na jiných společnostech - str. 139
11.1 Nabytí a ocenění majetkových účastí  - str. 139
11.2 Náklady spojené s držbou majetkových účastí - str. 141
12 Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku - str. 147
12.1 Právní podstata rozdělení zisku - str. 147
12.1.1 Možnosti naložení s účetním výsledkem hospodaření - str. 147
12.1.2 Valná hromada a rozhodnutí o podílech na zisku - str. 148
12.1.3 Právní omezení pro výplaty podílu na zisku z hlediska ZOK a ZÚ - str. 149
12.2 Záloha na podíly z rozdělení zisku - str. 150
12.2.1 Právní podstata záloh na podíly na zisku - str. 150
12.2.2 Účetní hledisko  - str. 152
12.2.3 Hledisko daně z příjmů  - str. 153
12.3 Daňové a účetní souvislosti výplaty podílů na zisku - str. 158
12.3.1 Daňové následky podílů na zisku vyplacených společníkům - str. 158
12.3.2 Daňové následky podílů na zisku vyplacených „nespolečníkům“  - str. 159
12.3.3 Sražení a odvedení daně - str. 160
13 Daňová a účetní ztráta v s. r. o.  - str. 163
13.1 Daňová ztráta a její použití - str. 163
13.2 Účetní ztráta a její úhrada - str. 167
14 Ukončení účasti společníků v s. r. o.  - str. 171
14.1 Ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu - str. 171
14.1.1 Právní pohled na ukončení účasti společníka - str. 171
14.1.2 Zdanění a zaúčtování vypořádacího podílu - str. 174
14.2 Prodej podílu - str.  179
14.2.1 Právní pohled na prodej podílu - str. 179
14.2.2 Zaúčtování prodeje podílu - str. 181
14.2.3 Daňové dopady prodeje podílu - str. 182
14.2.3.1 Daňové dopady u fyzické osoby s podílem mimo obchodní majetek - str. 182
14.2.3.2 Daňové dopady u dědiců prodávajících zděděný podíl  - str. 187
14.2.3.3 Daňové dopady u fyzických osob – podnikatelů - str. 188
14.2.3.4 Daňové dopady u společníků – právnických osob - str. 189
14.3 Nabývací cena podílu - str. 191
Rejstřík - str. 195

Další nabídka k tématu

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

František Louša - GRADA Publishing, a. s.

V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP

Josej Jílek - GRADA Publishing, a. s.

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2018

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Výklad v této publikaci reaguje na aktuální legislativu platnou pro rok 2018. Blíže k obsahu publikace Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2018

Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Ze změn pro rok 2018 vybíráme: •změna ve vykazování účtů časového rozlišení v ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018

Wolters Kluwer - Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2018. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2018

Meritum - Mzdy 2018

Kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

15. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2018. Novinky pro rok 2018, které vám díky publikaci neuniknou: •stanovení všeobecného vyměřovacího základu a jeho ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 16. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože pro rok 2018 nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna (pouze ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2018

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 190 názornými přehledy činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Podává také 15 užitečných příloh pro účetní praxi. Uveden je praktický návod na účetní inventuru, který ocení především začínající účetní. Základní závěrkové operace, ...

Cena: 279 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

3 minuty týdně

Za pouhé tři minuty se dozvíte
o nových publikacích
a předpisech z oblasti daní, pracovního práva a řady dalších témat edice ÚZ.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.