Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku.

Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 1. 10. 2017.

Publikace je oceňovanou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 1312 stran
ISBN: 978-80-7502-230-1

Cena: 1 480 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
TRESTNÍ ZÁKONÍK - str. 15
ČÁST PRVNÍ  OBECNÁ ČÁST (§ 1–139) - str. 17
HLAVA I  PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§ 1–11) - str. 17
Díl 1  Žádný trestný čin bez zákona (§ 1) - str. 17
Díl 2  Časová působnost (§ 2–3) - str. 17
Díl 3  Místní působnost (§ 4–11) - str. 21
HLAVA II  TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12–27) - str. 26
Díl 1  Základy trestní odpovědnosti (§ 12–14) - str. 26
Díl 2  Zavinění (§ 15–19) - str. 34
Díl 3  Příprava a pokus trestného činu (§ 20–21) - str. 45
Díl 4  Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22–27) - str. 50
HLAVA III  OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU (§ 28–32)  - str. 62
HLAVA IV  ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33–35)  - str. 68
Díl 1  Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33) - str. 68
Díl 2  Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34–35) - str. 70
HLAVA V  TRESTNÍ SANKCE (§ 36–104) - str. 74
Díl 1  Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36–38) ... 74
Díl 2  Tresty (§ 39–95) - str. 76
Oddíl 1  Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39–45) - str. 76
Oddíl 2  Upuštění od potrestání (§ 46–48) - str. 93
Oddíl 3  Dohled (§ 49–51) - str. 98
Oddíl 4  Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52–54) - str. 100
Oddíl 5  Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55–80)  - str. 103
Oddíl 6  Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81–87) - str. 135
Oddíl 7  Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88–91)  - str. 144
Oddíl 8  Započítání vazby a trestu (§ 92–93)  - str. 152
Oddíl 9  Zánik výkonu trestu (§ 94–95) - str. 154
Díl 3  Ochranná opatření (§ 96–104) - str. 156
Oddíl 1  Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96–97) - str. 156
Oddíl 2  Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98–104) - str. 158
HLAVA VI  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105–106)  - str. 173
HLAVA VII  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH (§ 107–109) - str. 175
HLAVA VIII  VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110–139) - str. 177
 ČÁST DRUHÁ  ZVLÁŠTNÍ ČÁST (§ 140–418) - str. 206
HLAVA I  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ (§ 140–167) - str. 206
Díl 1  Trestné činy proti životu (§ 140–144) - str. 206
Díl 2  Trestné činy proti zdraví (§ 145–148) - str. 220
Díl 3  Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149–158) - str. 231
Díl 4  Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159–163) - str. 241
Díl 5  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164–167) - str. 244
HLAVA II  TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (§ 168–184)  - str. 250
Díl 1  Trestné činy proti svobodě (§ 168–179)  - str. 250
Díl 2  Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180–184)  - str. 273
HLAVA III  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185–193b)  - str. 280
HLAVA IV  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (§ 194–204)  - str. 296
HLAVA V  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205–232)  - str. 311
HLAVA VI  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233–271)  - str. 366
Díl 1  Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233–239)  - str. 366
Díl 2  Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240–247)  - str. 374
Díl 3  Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248–267)  - str. 384
Díl 4  Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268–271)  - str. 405
HLAVA VII  TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ (§ 272–292)  - str. 409
Díl 1  Trestné činy obecně ohrožující (§ 272–289)  - str. 409
Díl 2  Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (§ 290–292)  - str. 438
HLAVA VIII  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (§ 293–308)  - str. 440
HLAVA IX  TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (§ 309–322)  - str. 455
Díl 1  Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309–315)  - str. 455
Díl 2  Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316–318)  - str. 470
Díl 3  Trestné činy proti obraně státu (§ 319–322)  - str. 473
HLAVA X  TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH (§ 323–368)  - str. 475
Díl 1  Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323–328)  - str. 475
Díl 2  Trestné činy úředních osob (§ 329–330)  - str. 481
Díl 3  Úplatkářství (§ 331–334)  - str. 486
Díl 4  Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335–351)  - str. 492
Díl 5  Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352–356)  - str. 524
Díl 6  Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357–360)  - str. 529
Díl 7  Organizovaná zločinecká skupina (§ 361–363)  - str. 535
Díl 8  Některé další formy trestné součinnosti (§ 364–368)  - str. 537
HLAVA XI  TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI (§ 369–374)  - str. 543
HLAVA XII  TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§ 375–399)  - str. 547
Díl 1  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375–383)  - str. 547
Díl 2  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384–387)  - str. 553
Díl 3  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388–391)  - str. 555
Díl 4  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392–397)  - str. 557
Díl 5  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (§ 398–399)  - str. 561
HLAVA XIII  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY (§ 400–418)  - str. 562
Díl 1  Trestné činy proti lidskosti (§ 400–405)  - str. 562
Díl 2  Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 406–417)  - str. 568
Díl 3  Společné ustanovení (§ 418)  - str. 576
ČÁST TŘETÍ  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419–421)  - str. 577
TRESTNÍ ŘÁD  - str. 583
ČÁST PRVNÍ  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 1–156)  - str. 585
HLAVA PRVNÍ  OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1–12)  - str. 585
HLAVA DRUHÁ  SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ (§ 13–51b)  - str. 624
Oddíl 1  Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13–26)  - str. 624
Oddíl 2  Pomocné osoby (§ 27–29)  - str. 637
Oddíl 3  Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30–31a)  - str. 641
Oddíl 4  Obviněný (§ 32–34)  - str. 646
Oddíl 5  Obhájce (§ 35–41)  - str. 651
Oddíl 6  Zúčastněná osoba (§ 42)  - str. 664
Oddíl 7  Poškozený (§ 43–49)  - str. 665
Oddíl 8  Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50–51a).  - str. 681
Oddíl 9  Přístup k utajovaným informacím (§ 51b)  - str. 685
HLAVA TŘETÍ  OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 52–66)  - str. 686
Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52)  - str. 686
Oddíl 1  Dožádání (§ 53–54)  - str. 687
Oddíl 2  Protokol (§ 55–58)  - str. 688
Oddíl 3  Podání (§ 59 - str. 694
Oddíl 4  Lhůty (§ 60–61)  - str. 695
Oddíl 5  Doručování (§ 62–64a)  - str. 697
Oddíl 6  Nahlížení do spisů (§ 65)  - str. 702
Oddíl 7  Pořádková pokuta (§ 66)  - str. 704
HLAVA ČTVRTÁ  ZAJIŠTĚNÍ OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT (§ 67–88a)  - str. 706
Oddíl 1  Vazba (§ 67–74a)  - str. 706
Oddíl 2  Zadržení (§ 75–77)  - str. 734
Oddíl 3  Zákaz vycestování do zahraničí  - str. 739
Oddíl 4  Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti (§ 78–81b)  - str. 740
Oddíl 5  Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82–85c)  - str. 752
Oddíl 6  Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86–87c) 763
Oddíl 7  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88–88a)  - str. 765
Oddíl 8  Předběžná opatření (§ 88b–88o)  - str. 774
HLAVA PÁTÁ  DOKAZOVÁNÍ (§ 89–118)  - str. 783
Obecná ustanovení (§ 89)  - str. 783
Oddíl 1  Výpověď obviněného (§ 90–96)  - str. 790
Oddíl 2  Svědci (§ 97–104)  - str. 795
Oddíl 3  Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a–104e)  - str. 806
Oddíl 4  Znalci (§ 105–111)  - str. 811
Oddíl 5  Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení (§ 111a)  - str. 822
Oddíl 6  Věcné a listinné důkazy (§ 112)  - str. 823
Oddíl 7  Ohledání (§ 113–118)  - str. 824
HLAVA ŠESTÁ  ROZHODNUTÍ (§ 119–140)  - str. 830
Způsob rozhodování (§ 119)  - str. 830
Oddíl 1  Rozsudek (§ 120–133)  - str. 830
Oddíl 2  Usnesení (§ 134–138)  - str. 841
Oddíl 3  Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139–140)  - str. 845
HLAVA SEDMÁ  STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 141–150)  - str. 849
HLAVA OSMÁ  NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 151–156)  - str. 862
ČÁST DRUHÁ  PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 157–179h)  - str. 872
Obecné ustanovení (§ 157)  - str. 872
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce  (§ 157a)  - str. 873
HLAVA DEVÁTÁ  POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ  (§ 158–158f)  - str. 874
HLAVA DESÁTÁ  ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 160–171)  - str. 892
Oddíl 1  Zahájení trestního stíhání (§ 160)  - str. 892
Oddíl 2  Vyšetřování (§ 161–167)  - str. 897
Oddíl 3  Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů (§ 168–170)  - str. 909
Oddíl 4  Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171–173a)  - str. 910
Oddíl 5  Dozor státního zástupce (§ 174–175)  - str. 917
Oddíl 6  Dohoda o vině a trestu (§v 175a–175b)  - str. 920
Oddíl 7  Obžaloba (§ 176–179)  - str. 924
Oddíl 8  Zkrácené přípravné řízení (§ 179a–179h)  - str. 929
ČÁST TŘETÍ  ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (§ 180–365)  - str. 937
HLAVA JEDENÁCTÁ  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 180–184)  - str. 937
HLAVA DVANÁCTÁ  PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY (§ 185–195)  - str. 941
HLAVA TŘINÁCTÁ  HLAVNÍ LÍČENÍ (§ 196–231)  - str. 955
Oddíl 1  Příprava hlavního líčení (§ 196–198a)  - str. 955
Oddíl 2  Veřejnost hlavního líčení (§ 199–201)  - str. 958
Oddíl 3  Zahájení hlavního líčení (§ 202–206)  - str. 960
Oddíl 4  Dokazování (§ 207–215)  - str. 966
Oddíl 5  Závěr hlavního líčení (§ 216–218)  - str. 977
Oddíl 6  Odročení hlavního líčení (§ 219)  - str. 978
Oddíl 7  Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220–230)  - str. 979
Oddíl 8  Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§ 231)  - str. 999
HLAVA ČTRNÁCTÁ  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 232–239a)  - str. 1000
HLAVA PATNÁCTÁ  NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 240–244)  - str. 1004
HLAVA ŠESTNÁCTÁ  ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM (§ 245–265)  - str. 1005
HLAVA SEDMNÁCTÁ  DOVOLÁNÍ (§ 265a–265s)  - str. 1054
HLAVA OSMNÁCTÁ  STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 266–276)  - str. 1095 HLAVA DEVATENÁCTÁ  OBNOVA ŘÍZENÍ (§ 277–289)  - str. 1109
HLAVA DVACÁTÁ  ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ (§ 290–314n)  - str. 1126
Obecné ustanovení (§ 290)  - str. 1126
Oddíl 1  Řízení ve věcech mladistvých (§ 291–301)  - str. 1127
Oddíl 2  Řízení proti uprchlému (§ 302–306a)  - str. 1127
Oddíl 3  Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307–308)  - str. 1133
Oddíl 4  Narovnání (§ 309–314)  - str. 1139
Oddíl 5  Řízení před samosoudcem (§ 314a–314g)  - str. 1142
Oddíl 6  Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h–314k)  - str. 1154
Oddíl 7  Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu apříkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l–314n)  - str. 1156
Oddíl 8  Řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o–314s)  - str. 1157
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ  VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ (§ 315–362)  - str. 1162
Příslušnost ve vykonávacím řízení (§ 315)  - str. 1162
Oddíl 1  (§ 316–319)  - str. 1163
Oddíl 2  Výkon trestu odnětí svobody (§ 320–334)  - str. 1163
Oddíl 3  Výkon trestu domácího vězení (§ 334a–334g)  - str. 1181
Oddíl 4  Výkon trestu obecně prospěšných prací (§ 335–340b)  - str. 1185
Oddíl 5  Výkon některých dalších trestů (§ 341–350j)  - str. 1190
Oddíl 6  Promlčení výkonu trestu (§ 350k)  - str. 1207
Oddíl 7  Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence (§ 351–358)  - str. 1208
Oddíl 8  Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359–362)  - str. 1215
HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 363–365)  - str. 1218
ČÁST ČTVRTÁ  NĚKTERÉ ÚKONY SOUVISÍCÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM  (§ 366–460zp)  - str. 1221 HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ  UDĚLENÍ MILOSTI A POUŽITÍ AMNESTIE  (§ 366–370a)  - str. 1221
ČÁST PÁTÁ  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 461–471)  - str. 1227
ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE  - str. 1231
ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB  A ŘÍZENÍ PROTI NIM  - str. 1273 ADVOKÁTNÍ TARIF  - str. 1289
VĚCNÝ REJSTŘÍK  - str. 1299

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. ...

Cena: 1 050 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.