Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 5. vydání

Trestní právo procesní, 5. vydání

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již páté aktualizované a doplněné vydání plní v prvé řadě funkci aktualizační. Reagujeme na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy, ke kterému došlo od předchozího vydání. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. března 2018 a z judikatury k této úpravě.

Ve snaze přiblížit čtenářům teoretické výklady na praktických příkladech a prohloubit tak pedagogický význam učebnice odkazují autoři nově na aplikace jednotlivých pojmů, institutů a procesních situací, jak byly zpracovány v souboru klauzurních prací (Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání, Leges, 2016). V příloze jsou pak k jednotlivým kapitolám přehledně přiřazeny věcně souvisící klauzurní práce.

Vedoucím autorského kolektivu skládajícího se z akademiků i významných představitelů justiční praxe byl prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 3. 2018, 864 stran
ISBN: 978-80-7502-278-3

Cena: 1 050 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Předmluva - str. 13
Díl I. Obecná část - str. 17
Kapitola I. Úvodní výklady - str. 19
§ 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního - str. 19
§ 2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního - str. 25
§ 3 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení a předběžné otázky - str. 27
§ 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva - str. 32
§ 5 Trestní právo procesní a související obory - str. 34
Kapitola II. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení- str. 36
§ 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy - str. 36
§ 2 Ústavní limity trestního řízení - str. 44
§ 3 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem - str. 52
§ 4 Ochrana základních práv a svobod Evropským soudem pro lidská práva - str. 56
Kapitola III. Trestněprocesní normy, jejich výklad a působnost- str. 61
§ 1 Prameny trestního práva procesního - str. 61
§ 2 Výklad trestněprávních norem a analogie - str. 67
§ 3 Působnost trestního řádu - str. 73
Kapitola IV. Trestní právo evropské, justiční a policejní spolupráce v Evropské unii - str. 81
§ 1 Europeizace trestního práva - str. 81
§ 2 Trestní právo procesní v aktech Rady Evropy - str. 83
§ 3 Justiční a policejní spolupráce v EU - str. 86
§ 4 Předávání osob k trestnímu řízení v rámci EU - str. 106
§ 5 Významné instituty justiční a policejní spolupráce v EU - str. 109
Kapitola V. Základní zásady trestního řízení - str. 121
§ 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení - str. 121
§ 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení - str. 127
Kapitola VI. Subjekty trestního řízení - str. 189
§ 1 Subjekty trestního řízení a strany - str. 189
§ 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 193
Kapitola VII. Soudy - str. 196
§ 1 Úkoly a soustava trestních soudů - str. 196
§ 2 Příslušnost trestních soudů - str. 197
§ 3 Obsazení trestních soudů - str. 213
Kapitola VIII. Státní zastupitelství, policie a pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 219
§ 1 Úkoly státního zastupitelství v trestním řízení - str. 219
§ 2 Policie, policejní orgán a jejich úkoly v trestním řízení  - str. 225
§ 3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 228
Kapitola IX. Obviněný- str. 232
§ 1 Obviněný jako strana trestního řízení  - str. 232
§ 2 Práva obviněného - str. 234
Kapitola X. Obhájce- str. 243
§ 1 Obhájce  - str. 243
§ 2 Práva a povinnosti obhájce - str. 245
§ 3 Nutná obhajoba a obhájce zvolený - str. 251
§ 4 Jiné osoby s obhajovacími právy  - str. 259
Kapitola XI. Poškozený a zúčastněná osoba - str. 261
§ 1 Poškozený - str. 261
§ 2 Zúčastněná osoba - str. 280
§ 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby - str. 281
Kapitola XII. Probační a mediační služba - str. 284
§ 1 Postavení a funkce Probační a mediační služby - str. 284
§ 2 Probační činnost - str. 286
§ 3 Mediační činnost - str. 289
§ 4 Úkoly v řízení ve věcech dětí a mládeže - str. 290
§ 5 Práce s oběťmi trestných činů - str. 291
Kapitola XIII. Obecný výklad o procesních úkonech- str. 292
§ 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů - str. 292
§ 2 Dožádání - str. 294
§ 3 Protokolování - str. 295
§ 4 Podání - str. 298
§ 5 Lhůty - str. 299
§ 6 Doručování  - str. 302
§ 7 Nahlížení do spisů - str. 304
§ 8 Pořádková pokuta - str. 305
Kapitola XIV. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení - str. 308
§ 1 Obecný výklad  - str. 309
§ 2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého - str. 309
§ 3 Opatření jiných osob - str. 345
§ 4 Zajištění a opatření věcí  - str. 347
Kapitola XV. Obecné  výklady o důkazech- str. 363
§ 1 Úvodní výklad - str. 363
§ 2 Základní pojmy a základní zásady dokazování - str. 366
§ 3 Předmět a rozsah dokazování - str. 383
§ 4 Důkazní prostředek - str. 386
§ 5 Rozdělení důkazů - str. 387
§ 6 Průběh dokazování - str. 392
Kapitola XVI. Jednotlivé důkazní prostředky - str. 397
§ 1 Výpověď obviněného a obžalovaného - str. 398
§ 2 Výpověď svědka  - str. 405
§ 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce, prověrka na místě - str. 424
§ 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 432
§ 5 Ohledání osoby a věci - str. 445
§ 6 Důkaz listinný - str. 449
§ 7 Operativně pátrací prostředky - str. 451
Kapitola XVII. Rozhodnutí - str. 454
§ 1 Rozhodnutí podle trestního řádu – pojem, formy, struktura rozhodnutí - str. 454
§ 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí - str. 462
§ 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 466
Kapitola XVIII. Náklady trestního řízení - str. 472
§ 1 Pojem nákladů trestního řízení - str. 472
§ 2 Náklady trestního řízení, které nese stát - str. 473
§ 3 Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení - str. 474
§ 4 Náhrada nákladů poškozenému - str. 475
§ 5 Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 477
Díl II. Průběh trestního řízení - str. 481
Kapitola XIX. Stádia trestního řízení - str. 483
Kapitola XX. Přípravné řízení - str. 488
§ 1 Přípravné řízení obecně  - str. 488
§ 2 Formy přípravného řízení - str. 495
§ 3 Orgány přípravného řízení - str. 496
§ 4 Postavení státního zástupce - str. 499
§ 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení - str. 505
§ 6 Průběh přípravného řízení  - str. 507
Kapitola XXI. Přezkoumání a předběžné projednání obžaloby- str. 555
§ 1 Přezkoumání obžaloby - str. 555
§ 2 Podstata předběžného projednání obžaloby a důvody pro jeho nařízení - str. 558
§ 3 Způsob předběžného projednání obžaloby - str. 560
§ 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 562
Kapitola XXII. Hlavní líčení - str. 568
§ 1 Účel a význam hlavního líčení - str. 568
§ 2 Příprava hlavního líčení - str. 571
§ 3 Průběh hlavního líčení - str. 578
Kapitola XXIII. Veřejné a neveřejné zasedání - str. 603
§ 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu - str. 603
§ 2 Veřejné zasedání - str. 604
§ 3 Neveřejné zasedání - str. 606
Kapitola XXIV. Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 609
§ 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení - str. 609
§ 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení a základní rysy  - str. 611
Kapitola XXV. Odvolání - str. 17
§ 1 Základní rysy právní úpravy odvolání v českém trestním řízení - str. 617
§ 2 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 621
§ 3 Předmět odvolání - str. 624
§ 4 Důvody odvolání - str. 627
§ 5 Podání, obsah, vzdání se a zpětvzetí odvolání. Řízení u soudu prvního stupně  - str. 629
§ 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí - str. 636
§ 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 660
Kapitola XXVI. Stížnost  - str. 3
§ 1 Základní charakteristika, přípustnost a důvody stížnosti - str. 663
§ 2 Oprávněné osoby, lhůta a účinky podání stížnosti - str. 665
§ 3 Řízení o stížnosti - str. 670
§ 4 Rozhodnutí o stížnosti - str. 674
Kapitola XXVII. Opravné prostředky mimořádné  - str. 677
Kapitola XXVIII. Dovolání - str. 677
§ 1 Obecné výklady - str. 679
§ 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního stupně  - str. 687
§ 3 Řízení před dovolacím soudem a jeho rozhodnutí - str. 692
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 701
Kapitola XXIX. Stížnost pro porušení zákona - str. 703
§ 1 Obecné výklady - str. 703
§ 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona - str. 708
§ 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 711
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 715
Kapitola XXX. Obnova řízení  - str. 717
§ 1 Obecné výklady - str. 717
§ 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy - str. 726
§ 3 Řízení po povolení obnovy - str. 730
Kapitola XXXI. Zvláštní způsoby řízení - str. 734
§ 1 Úvod - str. 734
§ 2 Podmíněné zastavení trestního stíhání  - str. 737
§ 3 Narovnání - str. 739
§ 4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 741
§ 5 Řízení před samosoudcem - str. 746
§ 6 Řízení ve věcech mladistvých - str. 748
§ 7 Řízení proti uprchlému - str. 757
§ 8 Řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu - str. 759
§ 9 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu  záznamu telekomunikačního provozu  příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu - str. 761
Kapitola XXXII. Vykonávací řízení - str. 763
§ 1 Obecné výklady - str. 763
§ 2 Výkon trestů a ochranných opatření  - str. 766
§ 3 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 778
§ 4 Zahlazení odsouzení - str. 780
§ 5 Udělení milosti a použití amnestie - str. 782
§ 6 Náhrada škody způsobené trestním stíháním  v jeho průběhu vydanými  - str. 784
Kapitola XXXIII. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 791
§ 1 Úvodem - str. 791
§ 2 Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce - str. 797
§ 3 Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály - str. 814
Seznam literatury - str. 821
Věcný rejstřík - str. 835
Příloha: Odkazy kapitol učebnice na kauzy řešené v Praktiku z trestního ráva – Klauzurní práce s řešením, Praha: Leges, 2016 - str. 845
Inhaltsverzeichnis - str. 852
Contents - str. 858

Další nabídka k tématu

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1289 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Terorismus -základní otázky trestního práva a kriminologie

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž autoři z České republiky a Slovenské republiky rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Terorismus je jedním z příkladů nadnárodního zločinu v našem tisíciletí, jedním z ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Václav Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.