Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2019.

Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.

Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.

V publikaci naleznete například:
•sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí,
•důležité termíny,
•daňové odpisy,
•sazby cestovních náhrad,
•vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
•přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory,
•přehled důchodů,
•přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku,
•adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH,
•přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti,
•sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných států.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2019, 448 stran
ISBN: 978-80-7598-216-2

Cena: 299 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 18
1 Daně - str. 23
1.1 Daň z příjmů fyzických osob – obecně - str. 23
1.1.1 Dílčí základy - str. 23
1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů - str. 27
1.1.3 Procentní výdaje u FO - str. 28
1.1.4 Nezdanitelné částky podle § 15 ZDP - str. 30
1.1.5 Zdanění příjmů ze společného jmění manželů - str. 32
1.1.6 Zdanění příjmů fyzických osob - str. 33
1.1.7 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 33
1.1.8 Daňové zvýhodnění na dítě - str. 36
1.2 Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel - str. 39
1.2.1 Stanovení daně paušální částkou - str. 39
1.2.2 Spolupracující osoba – rozdělení základu daně - str. 40
1.2.3 Společné příjmy a výdaje – způsob rozdělení - str. 40
1.3 Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - str. 41
1.3.1 Tabulka zdanění záloh - str. 41
1.3.2 Měsíční daňové zvýhodnění na dítě - str. 42
1.3.3 Prohlášení poplatníka (zaměstnance - str. 43
1.3.4 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 44
1.3.5 Vybrané zaměstnanecké výhody a související daňový režim - str. 44
1.3.6 Plátce daně ze závislé činnosti - str. 48
1.3.7 Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 49
1.4 Daň z příjmů právnických osob - str. 52
1.4.1 Sazba DPPO a její vývoj od roku 2004 - str. 52
1.4.2 Vybrané právnické osoby a související předpisy - str. 54
1.4.3 Vazby ZDP na řádky daňového přiznání - str. 57
1.4.4 Mateřská a dceřiná společnost - str. 60
1.5 Daň z příjmů – společná ustanovení - str. 62
1.5.1 Zvláštní sazba daně - str. 62
1.5.2 Dary - str. 70
1.5.3 Slevy na dani – přehled - str. 72
1.5.4 Slevy na dani u zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 73
1.5.5 Slevy na dani z titulu investičních pobídek - str. 74
1.5.6 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 77
1.5.7 Odpočty na podporu odborného vzdělávání - str. 78
1.5.8 Uplatnění daňové ztráty - str. 79
1.5.9 Zálohové období, zálohy - str. 81
1.5.10 Splatnost pololetních záloh na daň - str. 83
1.5.11 Splatnost čtvrtletních záloh na daň - str. 83
1.5.12 Přehled platných pokynů k ZDP - str. 84
1.6 Daňové odpisy - str. 86
1.6.1 Odpisové skupiny a minimální doba odpisování - str. 86
1.6.2 Speciální způsoby odpisování hmotného majetku - str. 86
1.6.3 Zatřídění majetku do odpisových skupin - str. 88
1.6.4 Rovnoměrný odpis – maximální sazby odpisů - str. 99
1.6.5 Zrychlený odpis – koeficienty a výpočet - str. 100
1.6.6 Odpisy nehmotného majetku – způsob a délka odpisování - str. 102
1.6.7 „Odpis“ oceňovacího rozdílu a goodwillu - str. 103
1.7 Daňové rezervy a opravné položky - str. 104
1.7.1 Přehled daňových rezerv - str. 104
1.7.2 Přehled daňových opravných položek - str. 107
1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 - str. 111
1.8.1 Porovnání osvobození přijatých darů v ZDP/ZDDP - str. 112
1.8.2 Předmět daně - str. 114
1.8.3 Rozdělení poplatníků do skupin - str. 115
1.8.4 Sazby daně dědické - str. 115
1.8.5 Sazby daně darovací - str. 116
1.8.6 Základní osvobození od daně dědické a darovací - str. 118
1.8.7 Termíny podání přiznání a placení daní - str. 118
1.9 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 119
1.9.1 Předmět daně a právní vymezení - str. 119
1.9.2 Poplatník daně - str. 120
1.9.3 Sazba daně (historický vývoj - str. 120
1.9.4 Termíny podání přiznání a placení daně z nabytí nemovitých věcí - str. 122
1.10 Daň z nemovitých věcí - str. 123
1.10.1 Předmět daně z nemovitých věcí - str. 123
1.10.2 Základní sazby daně z pozemků - str. 124
1.10.3 Základní sazby daně u staveb a jednotek - str. 126
1.10.4 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 129
1.10.5 Umístění spisu k dani z nemovitých věcí na územních pracovištích FÚ - str. 130
1.10.6 Pokyny a informace k dani z nemovitých věcí - str. 132
1.11 Daň silniční - str. 133
1.11.1 Sazby daně - str. 133
1.11.2 Snížení daně - str. 134
1.11.3 Zvýšení daně - str. 137
1.11.4 Sleva na dani - str. 138
1.11.5 Termíny podání přiznání a placení daně a záloh na daň - str. 138
1.12 Ekologické daně - str. 139
1.12.1 Přehled ekologických daní - str. 139
1.12.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 139
1.12.3 Sazby daně ze zemního plynu a některých dalších paliv - str. 140
1.12.4 Sazby daně z pevných paliv - str. 140
1.12.5 Sazby daně z elektřiny - str. 141
1.13 Spotřební daně - str. 141
1.13.1 Přehled spotřebních daní a limity k jejímu zajištění - str. 141
1.13.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 142
1.13.3 Sazby daně z minerálních olejů - str. 144
1.13.4 Zdanění směsí minerálních olejů a zdanění v některých speciálních případech - str. 146
1.13.5 Sazby daně z lihu - str. 150
1.13.6 Sazby daně z piva - str. 150
1.13.7 Sazby daně z vína a meziproduktů - str. 151
1.13.8 Sazby daně z tabákových výrobků - str. 152
1.13.9 Sazby daně ze surového tabáku - str. 154
1.13.10 Sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků  - str. 154
1.13.11 Přestupky na úseku správy spotřebních daní - str. 154
1.14 Daň z přidané hodnoty - str. 158
1.14.1 Vymezení ekonomické činnosti - str. 158
1.14.2 Vymezení obratu pro účely zákona o DPH - str. 159
1.14.3 Předmět daně a související ustanovení ZDPH – rychlá orientace - str. 160
1.14.4 Způsob výpočtu a zaokrouhlení DPH - str. 162
1.14.5 Tuzemské sazby DPH – vývoj - str. 164
1.14.6 Tuzemské sazby DPH – aplikace - str. 165
1.14.7 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě - str. 169
1.14.8 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě - str. 171
1.14.9 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě - str. 172
1.14.10 Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě  - str. 174
1.14.11 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osobu povinnou k dani - str. 175
1.14.12 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 176
1.14.13 Přenos daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci - str. 177
1.14.14 Seznam zboží, u kterého se při dodání v tuzemsku použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 179
1.14.15 Zdaňovací období - str. 181
1.14.16 Termíny podání přiznání a placení DPH - str. 183
1.14.17 Termíny podání dalších daňových tvrzení nebo žádostí o vrácení daně - str. 185
1.14.18 Způsob podání daňových tvrzení plátci DPH - str. 187
1.15 Ostatní daňové a související předpisy - str. 188
1.15.1 Daň z hazardních her - str. 188
1.15.2 Evidence tržeb - str. 189
1.16 Placení daní / daňový řád / poplatky / sankce - str. 190
1.16.1 Lhůty v daňovém řízení - str. 190
1.16.2 Zaokrouhlování daní - str. 194
1.16.3 Přehled opravných a dozorčích prostředků - str. 194
1.16.4 Přehled a výše sankcí v daňovém řízení a podobných řízeních (výběr - str. 195
1.16.5 Přehled a výše sankcí podle zákona o účetnictví - str. 200
1.16.6 Pořadí splatnosti závazků vůči správci daně a z titulu pojistného - str. 203
1.16.7 Struktura daňové správy - str. 203
1.16.8 Přehled finančních úřadů, adres a spojení - str. 205
1.16.9 Finanční úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 219
1.16.10 Celní úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 223
1.16.11 Daňový kalendář 2019 – vybrané povinnosti - str. 228
1.16.12 Správní poplatky v celním a daňovém řízení - str. 232
1.16.13 Soudní poplatky - str. 235
1.16.14 Místní poplatky - str. 236
1.17 Mezinárodní zdanění - str. 236
1.17.1 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku - str. 236
1.17.2 Vznik stálé provozovny (dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 240
1.17.3 Další sazby dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 243
2 Cestovní náhrady - str. 251
2.1 Přehled cestovních náhrad - str. 251
2.2 Sazby stravného v tuzemsku - str. 252
2.3 Základní sazby stravného v cizí měně - str. 254
2.3.1 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2019 - str. 254
2.4 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel - str. 261
2.5 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance - str. 262
2.5.1 Lhůty, výpočet a zaokrouhlování cestovních náhrad - str. 263
2.6 Přehled vzdáleností mezi vybranými městy v ČR - str. 265
2.7 Přehled vzdáleností mezi vybranými evrop. městy - str. 271
3 Účetnictví - str. 275
3.1 Účetní jednotky - str. 275
3.1.1 Kategorie účetních jednotek - str. 276
3.1.2 Kategorie skupin účetních jednotek - str. 277
3.2 Formy vedení účetnictví - str. 278
3.3 Účetní závěrka a její rozsah - str. 280
3.3.1 Rozsah účetní závěrky podnikatelských subjektů - str. 282
3.4 Prováděcí předpisy a standardy - str. 282
3.5 Účetní období - str. 283
3.6 Účtová osnova - str. 285
3.7 Podmínky pro audit - str. 287
3.8 Podmínky pro konsolidaci - str. 289
3.9 Zveřejňování údajů z účetní závěrky - str. 291
4 Mzdy a platy - str. 293
4.1 Minimální mzda - str. 294
4.2 Zaručená mzda - str. 295
4.3 Ztížené pracovní prostředí - str. 296
4.4 Počet pracovních dnů (hodin) - str. 297
5 Pojištění – pracovní úrazy a nemoci z povolání - str. 298
5.1 Splatnost pojistného - str. 301
5.2 Sazby pojistného - str. 301
6 Zdravotní pojištění - str. 306
6.1 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 306
6.2 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 307
6.3 Vyměřovací základ OSVČ - str. 309
6.4 Vyměřovací základ pojistného u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát - str. 310
6.5 Vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných příjmů - str. 311
6.6 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 311
6.7 Vybrané povinnosti ve vztahu k zdravotnímu pojištění - str. 313
6.8 Číselník zdravotních pojišťoven - str. 314
7 Pojistné na sociální zabezpečení - str. 315
7.1 Zaměstnanci a jejich vyměřovací základ - str. 315
7.1.1 Smluvní zaměstnanec - str. 318
7.1.2 Zahraniční zaměstnanec - str. 319
7.1.3 Minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 319
7.1.4 Vyměřovací základ zaměstnavatele - str. 319
7.2 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na sociální zabezpečení - str. 320
7.2.1 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - str. 321
7.2.2 Vyměřovací základ OSVČ pro nemocenské pojištění - str. 322
7.2.3 Vyměřovací základ při dobrovolné účasti - str. 326
7.3 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 326
7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu k sociálnímu zabezpečení - str. 330
8 Nemocenské pojištění - str. 332
8.1 Přehled dávek - str. 332
8.2 Výše dávek nemocenského pojištění - str. 334
8.2.1 Ošetřovné - str. 337
8.2.2 Peněžitá pomoc v mateřství - str. 338
8.2.3 Otcovská poporodní péče (péče otce o dítě po jeho narození - str. 339
8.2.4 Dlouhodobé ošetřovné - str. 340
8.3 Náhrada mzdy / platu v pracovní neschopnosti / karanténě - str. 341
9 Důchody - str. 343
9.1 Přehled druhů důchodů - str. 343
9.2 Starobní důchod - str. 345
9.2.1 Starobní důchody – rozdělení - str. 345
9.2.2 Důchodový věk - str. 345
9.2.3 Výše starobního důchodu (předčasného starobního důchodu - str. 348
9.3 Invalidní důchod - str. 352
10 Důchodové spoření - str. 354
10.1 Způsob ukončení důchodového spoření - str. 354
11 Životní a existenční minimum - str. 356
12 Státní sociální podpora - str. 358
12.1 Přehled dávek státní sociální podpory - str. 358
12.1.1 Přídavek na dítě - str. 360
12.1.2 Příspěvek na bydlení - str. 362
12.1.3 Porodné - str. 364
12.1.4 Rodičovský příspěvek - str. 365
13 Dávky pěstounské péče  - str. 366
13.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte  - str. 366
13.2 Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 367
13.3 Odměna pěstouna - str. 367
13.3.1 Odměna osoby v evidenci - str. 367
13.3.2 Odměna osoby pečující - str. 368
13.4 Příspěvek při převzetí dítěte – jen osobě pečující - str. 368
13.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – jen osobě pečující - str. 369
14 Finance - str. 370
14.1 Základní sazby ČNB – vývoj od roku 2001 - str. 370
14.2 Číselník kódů platebního styku v ČR (ČKPS) - str. 372
14.3 Jednotné kurzy pro zdaňovací období 2007 až 2018  - str. 376
14.4 Stanovení kurzů pro daňové účely - str. 379
15 Živnostenský zákon - str. 386
15.1 Definice živnosti - str. 386
15.2 Co není živností - str. 386
15.3 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 389
15.4 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 389
15.5 Překážky provozování živnosti - str. 390
15.6 Lhůty podle ŽZ - str. 391
15.7 Řemeslné živnosti - str. 392
15.8 Vázané živnosti - str. 395
15.9 Koncesované živnosti - str. 396
15.10 Volná živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ - str. 398
16 Smluvní vztahy podle občanského zákoníku - str. 402
16.1 Převedení věci do vlastnictví jiného - str. 402
16.2 Přenechání věci k užití jinému - str. 403
16.3 Závazky ze schovacích smluv  - str. 404
16.4 Závazky ze smluv příkazního typu - str. 404
16.5 Zájezd  - str. 405
16.6 Závazky ze smluv o přepravě  - str. 406
16.7 Dílo  - str. 406
16.8 Péče o zdraví  - str. 406
16.9 Kontrolní činnost  - str. 407
16.10 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu - str. 407
16.11 Závazky ze zaopatřovacích smluv - str. 408
16.12 Společnost  - str. 408
16.13 Tichá společnost  - str. 409
16.14 Závazky z odvážných smluv  - str. 409
16.15 Nepojmenovaná smlouva  - str. 410
17 Evropa - str. 411
17.1 Evropská unie - str. 411
17.1.1 Smlouvy - str. 411
17.1.2 Cíle a základní svobody - str. 411
17.1.3 Orgány EU - str. 412
17.1.4 Legislativní proces EU - str. 413
17.2 Daňová politika v Evropské unii - str. 414
17.2.1 Nepřímé daně - str. 414
17.2.2 Přímé daně - str. 421
17.3 Publikace a databáze - str. 428
17.3.1 Komise EU - str. 429
17.3.2 OECD - str. 429
17.3.3 CFE - str. 429
17.3.4 ETAF - str. 430
Rejstřík - str. 435

Další nabídka k tématu

Daňové zákony - duben 2019

Daňové zákony - duben 2019

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje texty daňových zákonů, do kterých jsou zapracovány nejen změny provedené vládním daňovým balíčkem, ale také všechny dřívější změny, které jsou k 1. 4. 2019 účinné – všechny tyto změny jsou zvýrazněny tučně. Kromě toho jsou na úvod zařazeny praktické komentáře ke ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

ÚZ č. 1312 - Daně z příjmů, evidence tržeb - duben 2019

Sagit, a. s.

Obsahem je především zákon o daních z příjmů novelizovaný k 1. 4. 2019, dále zákon o rezervách a zákon o EET. V publikaci je ale také řada dalších nařízení vlády, vyhlášek a pokynů Ministerstva financí, které jsou nezbytné pro správné a úplné zvládnutí daní z příjmů fyzických i ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daňová evidence, 12.vydání

Daňová evidence, 12.vydání

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto v knize věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 375 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Hmotný a nehmotný majetek v praxi, 18. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Komplexní zpracování ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha, - GRADA Publishing, a. s.

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 793 KčKOUPIT

Operativní leasing firemních vozidel

Operativní leasing firemních vozidel

Jiří Kot - Wolters Kluwer, a. s.

Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...

Cena: 200 KčKOUPIT

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Účetní manuál pro podnikatelské subjekty, 2. vydání

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe, týkajících se s. r. o. od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 200 nejčastějších a ...

Cena: 365 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.