Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací.

Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn

Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva).Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Autor publikace se snaží běžným uživatelům ulehčit orientaci ve složitém právním předpisu, který stavební zákon představuje.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Informace k prováděcím vyhláškám

Toto vydání na rozdíl od předchozích neobsahuje prováděcí vyhlášky, jelikož v době tisku ještě nebyly vydány v aktualizovaném znění. Jakmile budou schváleny a uveřejněny ve Sbírce zákonů, budou čtenářům k dispozici prostřednictvím elektronické vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

autor: Ing. Jiří Blažek vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 12. 2017, 344 stran
ISBN: 978-80-7554-107-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Úvod
- str. 12
Preambule - str. 14
Souhrn předpisů - str. 15
Seznam použitých zkratek- str. 18
Novela stavebního zákona - str. 19
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - str. 21
ČÁST PRVNÍ – Úvodní ustanovení - str. 21
§ 1 Předmět úpravy - str. 21
K § 1 - str. 21
§ 2 Základní pojmy - str. 22
K § 2 - str. 25
§ 3 - str. 27
K § 3 - str. 28
ČÁST DRUHÁ – Výkon veřejné správy - str. 28
HLAVA I – Úvodní ustanovení - str. 28
§ 4 - str. 28
K § 4 - str. 30
HLAVA II – Působnost ve věcech územního plánování a stavebního řádu - str. 30
§ 5 Působnost ve věcech územního plánování - str. 30
§ 6 Orgány obce - str. 31
§ 7 Orgány kraje - str. 32
§ 8 Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy - str. 33
K § 6 – § 8 - str. 33
§ 9 Zrušen - str. 34
§ 10 Ministerstvo obrany - str. 34
Ministerstvo - str. 34
§ 11 - str. 34
§ 12 - str. 34
§ 13 Obecné stavební úřady - str. 35
§ 13a Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - str. 36
§ 14 - str. 37
§ 15 Speciální stavební úřady - str. 37
§ 16 Vojenské a jiné stavební úřady - str. 38
§ 17 Vyhrazení pravomoci stavebního úřadu - str. 39
K § 13 – § 17 - str. 39
ČÁST TŘETÍ – Územní plánování - str. 39
HLAVA I – Cíle a úkoly územního plánování - str. 39
§ 18 Cíle územního plánování- str. 39
§ 19 Úkoly územního plánování - str. 40
HLAVA II – Obecná ustanovení a společné postupy v územním plánování - str. 42
§ 20 Zveřejňování písemností - str. 42
§ 20a - str. 42
§ 21 Územně plánovací informace - str. 42
§ 22 Veřejné projednání - str. 43
K § 18 – § 22 - str. 43
§ 23 Zástupce veřejnosti - str. 43
§ 23a Oprávněný investor - str. 44
§ 24 Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost - str. 45
HLAVA III – Nástroje územního plánování - str. 45
Díl 1 – Územně plánovací podklady- str. 45
§ 25 - str. 45
§ 26 Územně analytické podklady - str. 46
§ 27 Pořizování územně analytických podkladů - str. 46
§ 28 Aktualizace územně analytických podkladů - str. 47
§ 29 Projednání územně analytických podkladů - str. 47
§ 30 Územní studie - str. 48
K § 28 – § 30 - str. 48
Díl 2 – Politika územního rozvoje - str. 49
§ 31 - str. 49
§ 32 Obsah politiky územního rozvoje - str. 49
§ 33 Návrh politiky územního rozvoje - str. 50
§ 34 Schválení politiky územního rozvoje - str. 51
§ 35 Aktualizace politiky územního rozvoje - str. 51
K § 31 – § 35 - str. 52
Díl 3 – Územně plánovací dokumentace - str. 53
Oddíl 1 – Zásady územního rozvoje - str. 53
§ 36 - str. 53
Návrh zásad územního rozvoje - str. 54
§ 37 - str. 54
§ 38 - str. 55
Řízení o zásadách územního rozvoje - str. 56
§ 39 - str. 56
§ 40 - str. 57
§ 41 Vydání zásad územního rozvoje - str. 58
§ 42 Aktualizace zásad územního rozvoje - str. 58
K § 37 – § 42 - str. 60
Zkrácený postup pořizování aktualizace zásad územního rozvoje - str. 62
§ 42a - str. 62
§ 42b - str. 63
§ 42c Nabytí účinnosti aktualizace zásad územního rozvoje - str. 64
K § 42a – § 42c - str. 64
K § 42a – § 42b – § 42c - str. 65
K § 37 – § 42c - str. 65
Oddíl 2 – Územní plán - str. 65
§ 43 - str. 65
§ 44 Pořízení územního plánu - str. 66
§ 45 Úhrada nákladů na pořízení územního plánu - str. 67
§ 46 Návrh na pořízení územního plánu - str. 67
§ 47 Zadání územního plánu - str. 68
§ 48 Zrušen - str. 69
§ 49 Zrušen - str. 69
Návrh územního plánu- str. 69
§ 50 - str. 69
§ 51 - str. 70
Řízení o územním plánu - str. 71
§ 52 - str. 71
§ 53 - str. 71
§ 54 Vydání územního plánu - str. 72
§ 55 Vyhodnocování územního plánu a jeho změny - str. 73
K § 43 – § 55 - str. 74
Zkrácený postup pořizování změny územního plánu - str. 76
§ 55a - str. 76
§ 55b - str. 78
§ 55c Nabytí účinnosti změny územního plánu - str. 79
K § 55a – § 55c - str. 79
§ 56 Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu - str. 79
§ 57 Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu - str. 80
§ 58 Zastavěné území - str. 80
Vymezení zastavěného území - str. 80
§ 59 - str. 80
§ 60 - str. 81
K § 57 – § 60 - str. 81
Oddíl 3 – Regulační plán - str. 82
§ 61 - str. 82
§ 62 Pořízení regulačního plánu - str. 82
§ 63 Úhrada nákladů na pořízení regulačního plánu - str. 82
Pořízení regulačního plánu z podnětu - str. 83
§ 64 - str. 83
§ 65 - str. 84
§ 66 Pořízení regulačního plánu na žádost- str. 84
§ 67 Řízení o regulačním plánu - str. 85
§ 68 Posouzení regulačního plánu pořizovatelem - str. 86
§ 69 Vydání regulačního plánu - str. 86
§ 70 Souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu - str. 87
§ 71 Doba platnosti, změna a zrušení regulačního plánu - str. 87
K § 61 – § 71 - str. 89
Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu - str. 90
§ 72 - str. 90
§ 73 - str. 91
§ 74 - str. 91
§ 75 Nabytí účinnosti změny regulačního plánu - str. 92
K § 72 – § 75 - str. 92
Díl 4 – Územní rozhodnutí - str. 92
§ 76 - str. 92
K § 76 - str. 92
§ 77 - str. 93
§ 78 - str. 93
§ 78a Veřejnoprávní smlouva- str. 94
K § 78a - str. 95
§ 79 Rozhodnutí o umístění stavby - str. 95
K § 79 - str. 97
§ 80 Rozhodnutí o změně využití území - str. 98
K § 80 - str. 99
§ 81 Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - str. 99
§ 82 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků - str. 100
§ 83 Rozhodnutí o ochranném pásmu - str. 100
Díl 5 – Územní řízení - str. 100
§ 84 Příslušnost k územnímu rozhodnutí - str. 100
K § 78 – § 84 - str. 101
§ 85 Účastníci územního řízení - str. 105
§ 86 Žádost o vydání územního rozhodnutí - str. 105
§ 87 Zahájení územního řízení - str. 107
K § 87 - str. 108
§ 88 Přerušení územního řízení - str. 108
§ 89 Závazná stanoviska, námitky a připomínky - str. 109
K § 88 – § 89 - str. 110
§ 90 Posuzování záměru žadatele - str. 112
K § 90 - str. 112
§ 91 zrušen - str. 113
§ 92 Územní rozhodnutí - str. 113
§ 93 Doba platnosti územního rozhodnutí - str. 114
§ 94 Změna a zrušení územního rozhodnutí - str. 114
Územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 116
§ 94a - str. 116
§ 94b - str. 117
§ 94c - str. 117
§ 94d - str. 117
§ 94e - str. 118
§ 94f - str. 118
§ 94g - str. 119
§ 94h - str. 119
§ 94i - str. 119
K § 94a – § 94i - str. 119
Společné územní a stavební řízení - str. 120
§ 94j v120
§ 94k - str. 120
§ 94l v121
§ 94m - str. 122
§ 94n - str. 123
§ 94o - str. 123
§ 94p - str. 124
K § 94j – § 94p - str. 125
Společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí - str. 125
§ 94q - str. 125
§ 94r - str. 126
§ 94s - str. 126
§ 94t - str. 127
§ 94u - str. 128
§ 94v - str. 129
§ 94w - str. 129
§ 94x - str. 130
§ 94y - str. 130
§ 94z - str. 131
K § 94a – § 94z - str. 132
K § 94g – § 94z - str. 132
K § 94a – § 94z - str. 133
K 94a – § 94i - str. 133
§ 95 Zjednodušené územní řízení - str. 135
K § 95 - str. 136
§ 96 Územní souhlas - str. 136
K § 78 – § 96 - str. 139
K § 96 - str. 143
§ 96a Společný územní souhlas a souhlas - str. provedením ohlášeného stavebního záměru - str. 143
§ 96b Závazné stanovisko orgánu územního plánování - str. 144
K § 96a – § 96b - str. 145
K § 96 – § 96b - str. 146
K § 78 – § 96 - str. 147
Díl 6 – Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území - str. 149
§ 97 - str. 149
§ 98 - str. 149
§ 99 - str. 150
§ 100 - str. 150
K § 97 – § 100 - str. 150
Díl 7– Úprava vztahů v území - str. 151
§ 101 Předkupní právo - str. 151
§ 102 Náhrady za změnu v území- str. 153
K § 101 – § 102 - str. 155
ČÁST ČTVRTÁ – Stavební řád - str. 157
HLAVA I – Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce - str. 157
Díl 1 – Povolení a ohlášení - str. 157
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - str. 157
K § 103 - str. 159
Stavební řízení - str. 160
§ 104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení - str. 160
Ohlášení - str. 161
§ 105 - str. 161
§ 106 - str. 164
§ 107 - str. 165
K § 104 – § 107 - str. 166
Stavební řízení - str. 168
§ 108 - str. 168
§ 109 - str. 168
§ 110 - str. 168
§ 111 - str. 170
§ 112 - str. 171
§ 113 - str. 171
§ 114 Námitky účastníků řízení - str. 172
§ 115 Stavební povolení - str. 172
K § 108 – § 115 - str. 173
§ 116 Veřejnoprávní smlouva- str. 174
K § 116 - str. 175
§ 117 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - str. 176
K § 117 - str. 178
§ 118 Změna stavby před jejím dokončením - str. 178
K § 118 - str. 180
Díl 2 – Kolaudace - str. 180
§ 119 - str. 180
K § 119 - str. 181
§ 120 Zrušen - str. 182
§ 121 - str. 182
§ 122 Kolaudační souhlas - str. 183
K § 119 – § 122a - str. 185
§ 122a Kolaudační řízení - str. 186
§ 123 Předčasné užívání stavby - str. 186
K § 123 - str. 187
§ 124 Zkušební provoz - str. 187
K § 124 - str. 187
§ 125 Dokumentace skutečného provedení stavby - str. 188
K § 125 - str. 188
Změna v užívání stavby - str. 188
§ 126 - str. 188
§ 127 - str. 189
K § 126 – § 127 - str. 190
Díl 3 – Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení - str. 191
§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - str. 191
§ 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení - str. 192
K § 128 – § 129 - str. 195
§ 130 - str. 195
§ 131 - str. 195
§ 131a - str. 195
HLAVA II – Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu - str. 196
§ 132 Společné zásady - str. 196
Kontrolní prohlídka stavby - str. 196
§ 133 - str. 196
§ 134 - str. 197
K § 132 – § 134 - str. 198
Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce - str. 199
§ 135 - str. 199
§ 136 - str. 199
§ 137 Nezbytné úpravy - str. 200
K § 135 – § 137 - str. 201
§ 138 Stavební příspěvek - str. 201
§ 139 Údržba stavby - str. 202
K § 139 - str. 202
§ 140 Vyklizení stavby - str. 203
K § 140 - str. 203
§ 141 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě - str. 204
K § 141 - str. 204
§ 142 Účastníci řízení - str. 204
K § 132 – § 142 - str. 205
HLAVA III – Autorizovaný inspektor - str. 205
§ 143 - str. 205
§ 144 - str. 206
§ 145 - str. 207
§ 146 - str. 207
§ 147 - str. 207
§ 148 - str. 208
§ 149 - str. 208
§ 150 - str. 208
§ 151 - str. 209
K § 143 – § 151 - str. 209
HLAVA IV – Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb - str. 209
§ 152 Stavebník - str. 209
K § 152 - str. 210
§ 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor- str. 211
§ 154 Vlastník stavby a zařízení- str. 212
§ 155 - str. 212
K § 153 – § 155 - str. 213
§ 156 Požadavky na stavby - str. 213
§ 157 Stavební deník - str. 213
K § 152 – § 157 - str. 214
ČÁST PÁTÁ – Společná ustanovení - str. 214
HLAVA I – Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury - str. 214
§ 158 Vybrané činnosti ve výstavbě - str. 214
§ 159 Projektová činnost ve výstavbě - str. 215
§ 160 Provádění staveb - str. 215
§ 161 Vlastníci technické infrastruktury - str. 216
K § 158 – § 161 - str. 216
HLAVA II – Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich - str. 217
§ 162 - str. 217
§ 163 - str. 218
§ 164 - str. 218
§ 165 - str. 219
§ 166 - str. 219
§ 167 - str. 220
§ 168 - str. 220
K § 162 – § 168 - str. 220
HLAVA III – Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a úprava některých dalších práv a povinností - str. 221
§ 169 Obecné požadavky na výstavbu - str. 221
K § 169 - str. 221
§ 170 Účely vyvlastnění - str. 222
K § 170- str. 222
§ 171 Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu - str. 223
§ 172 Vstupy na pozemky a do staveb - str. 224
§ 173 Pořádková pokuta - str. 225
K § 171 – § 173 - str. 225
§ 174 Expertní součinnost - str. 225
HLAVA IV – Ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů - str. 226
§ 175 - str. 226
§ 176 - str. 226
K § 175 a § 176 - str. 227
§ 177 Mimořádné postupy - str. 228
K § 171 – § 177 - str. 229
HLAVA V – Přestupky - str. 230
§ 178 - str. 230
§ 179 - str. 233
§ 180 - str. 234
§ 181 - str. 234
§ 182 Společná ustanovení - str. 235
§ 183 - str. 235
K § 178 – § 183- str. 235
HLAVA VI – Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy - str. 235
§ 184 - str. 235
HLAVA VII – Souhlas vlastníka a navazující řízení - str. 237
§ 184a - str. 237
§ 184b - str. 237
K § 184a a § 184b - str. 237
ČÁST ŠESTÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 238
Přechodná ustanovení - str. 238
§ 185 v238
§ 186 - str. 239
§ 187 - str. 239
§ 188 - str. 240
§ 188a - str. 240
§ 189 - str. 241
§ 189a - str. 241
§ 190 - str. 241
§ 191 - str. 242
§ 192 Vztah ke správnímu řádu - str. 242
Zmocňovací ustanovení - str. 242
§ 193 - str. 242
K § 193 - str. 243
§ 194 - str. 243
§ 195 - str. 244
Závěrečná ustanovení - str. 244
§ 196 - str. 244
§ 197 Zrušovací ustanovení - str. 244
ČÁST SEDMÁ – Účinnost - str. 245
§ 198 - str. 245
Poznámky k zákonu č. 183/2006 Sb. - str. 246
Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. - str. 249
Účinnosti - str. 250
Přechodná a závěrečná ustanovení - str. 251
Související předpisy - str. 257
ČÁST A – Správní řád- str. 258
ČÁST B – Katastr nemovitostí - str. 271
ČÁST C – Pozemní komunikace - str. 287
ČÁST D – Inženýrské sítě - str. 308
ČÁST E – Bytová výstavba - str. 311
ČÁST F – Nemovitosti - str. 323
ČÁST G – Stavba - str. 332
ČÁST H – Dotčené orgány ve stavebních řízeních - str. 338

Další nabídka k tématu

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Stavební zákon. Komentář, 3. vydání

Machačková a kolektiv - C. H. Beck

Velká novela stavebního zákona byla důvodem sepsání dalšího 3. vydání komentáře, který komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech vysvětluje právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, s důrazem na změny, které novela přinesla, ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1266 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Kromě úplného znění stavebního zákona po rozsáhlé novelizaci k 1. 1. 2018 obsahuje publikace také kompletní soubor všech vyhlášek a to včetně vyhlášky č. 503/2006 Sb; tato vyhláška měla být původně změněna již k lednu 2018, ale změny byly nakonec publikovány až v dubnu 2018. Najdete ...

Cena: 239 KčKOUPIT

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Stavební zákon - praktický komentář podle stavu k 1. 1. 2017

Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nový komentář stavebního zákona obsahuje jeho aktuální znění účinné od 1. ledna 2017. Komentář zprostředkovává dlouholeté odborné zkušenosti renomovaného autorského kolektivu s aplikací zákona i poznatky soudní praxe. Soustředí se především na nejasnosti a sporné otázky, které při ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Stavební smluvní právo

Stavební smluvní právo

JUDr. Lukáš Klee, LL.M., Ph.D., MBA - Wolters Kluwer, a. s.

Rozsáhlá monografie Stavební smluvní právo dává čtenáři možnost seznámit se se všemi rozličnými aspekty této disciplíny. V 18 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích, vliv práva veřejných zakázek, věnuje se obvyklým ...

Cena: 920 KčKOUPIT

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Praktikum z obecného správního práva, 2. část

Olga Pouperová, Lucia Madleňáková, Kateřina Frumarová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum je určeno k procvičování znalostí témat obecného správního práva, která nebyla obsažena v části první. Každá kapitola obsahuje různé druhy cvičení a příkladů od lehčí po obtížnější úroveň, v závěru pak kontrolní otázky. Účelem praktika není jen usnadnit průběžnou přípravu ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2019 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.