Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 30/2014 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2014, částka 10, ze dne 24. 4. 2014

30

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2013 byla v Manile podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 1. dubna 2014. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Filipínskou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, podepsaná v New Yorku dne 8. října 1974, vyhlášena pod č. 105/1975 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Filipínské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“)

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství, vědy a sportu,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i k posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, obecné reciprocity a vzájemného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými, vědeckými a sportovními institucemi působícími v obou státech. Zvláště budou usnadňovat vzájemnou spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

ČLÁNEK 2

1. Za účelem provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat časově omezené protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu, které se budou týkat konkrétních akcí a budou upravovat formy a podmínky takové spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

I. Spolupráce v oblasti školství a vědy

ČLÁNEK 3

Za účelem usnadnění spolupráce v oblasti školství, výzkumu, vývoje a inovací budou smluvní strany podporovat spolupráci a výměny, včetně recipročních výměn, mezi školami a jinými institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou podporovat reciproční poskytování stipendií pro studijní a výzkumné pobyty studentů a akademických pracovníků, odborníků z oblasti informačních a komunikačních technologií a dalších vědeckých pracovníků. Smluvní strany očekávají, že osoby, kterým byla podle této dohody udělena stipendia k pobytům ve státě druhé smluvní strany, budou během takových pobytů dodržovat pravidla a předpisy platné ve státě hostitelské smluvní strany.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany budou za využití moderních informačních a komunikačních technologií podporovat a usnadňovat výměnu informací o vzdělávacím systému a jeho částech, odborných materiálů a statistických údajů, pedagogické a naučné literatury, periodik, časopisů, včetně prací z nich odvozených.

ČLÁNEK 6

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací o svých systémech vysokoškolského vzdělávání a o vysokoškolských institucích, které jsou součástí těchto systémů. Proběhne vzájemná výměna informací za účelem zkoumání možností uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vysokoškolském vzdělání.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou podporovat studium, výuku, výzkum a šíření jazyka, kultury a historie státu smluvní strany. Za tímto účelem mohou být institucemi působícími ve státě smluvní strany udělována stipendia a výzkumné granty pro studenty, akademické pracovníky, výzkumné pracovníky a odborníky.

ČLÁNEK 8

Smluvní strany budou podporovat reciproční účast na pedagogických kongresech, konferencích, sympoziích a seminářích ve svých státech.

II. Spolupráce v oblasti kultury

ČLÁNEK 9

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany zejména podporovat:

a)   šíření literatury pocházející z území státu druhé smluvní strany či tvořící součást jeho kultury, a to jak v originále, tak i v překladech;
b)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění;
c)   pořádání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí kulturními institucemi;
d)   účast umělců či expertů ze státu jedné smluvní strany na mezinárodních filmových festivalech a filmových akcích pořádaných ve státě druhé smluvní strany;
e)   přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie;
f)   výměnu informací a zkušeností z oblasti literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, archivnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví, hudby a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů;
g)   výměnu informací, spolupráci a pomoc při zamezování protiprávního vývozu, dovozu a obchodu s předměty kulturní a historické hodnoty, a
h)   přímou spolupráci mezi příslušnými institucemi z oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

III. Spolupráce v oblasti sportu

ČLÁNEK 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány státní a veřejné správy a občanskými sdruženími v oblasti tělovýchovy a sportu, jakož i výměnu dokumentace, informací, expertů a účast sportovců ze států smluvních stran na mezinárodních sportovních akcích konaných ve státě druhé smluvní strany. Sjednávání takových aktivit a jejich úhrada je v kompetenci organizátorů, tj. sportovních organizací.

IV. Obecná ustanovení

ČLÁNEK 11

Smluvní strany budou při výměně informací a při spolupráci mezi příslušnými institucemi působícími ve státech smluvních stran podporovat a respektovat práva na duševní vlastnictví. Záležitosti týkající se práva duševního vlastnictví, které by mohly vyplynout z jakéhokoliv projektu či činnosti podle této dohody, budou stranami identifikovány a dohodnuty před prováděním uvedeného projektu či činnosti.

ČLÁNEK 12

Spolupáce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech obou smluvních stran.

ČLÁNEK 13

Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami ohledně výkladu či provádění této dohody bude řešen konzultacemi či jednáním smluvních stran.

ČLÁNEK 14

Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

ČLÁNEK 15

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran, které si smluvní strany potvrdí výměnou diplomatických nót. Vstoupí v platnost v den doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

ČLÁNEK 16

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět. Platnost této dohody skončí dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ukončení platnosti této dohody neovlivní dokončení projektů zahájených podle této dohody.

ČLÁNEK 17

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Filipínskou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, podepsaná v New Yorku dne 8. října 1974.

Dáno v Manile dne 25. července 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
RNDr. Josef Rychtar v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Filipínské republice
Za vládu Filipínské republiky
Albert F. del Rosario v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Lucie Josková, Jan Šafránek, Pěva Čouková, Pavel Pravda, Markéta Pravdová - GRADA Publishing, a. s.

Od začátku roku 2014 jsou společnosti s ručením omezeným upraveny zcela nově. V účinnost totiž vstoupily dva zásadní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nová úprava přináší do regulace společnosti s ručením omezeným řadu zásadních změn a zejména ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.