Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 30/2014 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2014, částka 10, ze dne 24. 4. 2014

30

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. července 2013 byla v Manile podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 1. dubna 2014. Dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla ve vztazích mezi Českou republikou a Filipínskou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, podepsaná v New Yorku dne 8. října 1974, vyhlášena pod č. 105/1975 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU FILIPÍNSKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY, ŠKOLSTVÍ, VĚDY A SPORTU

Vláda České republiky a vláda Filipínské republiky (dále uváděné jako „smluvní strany“)

vedeny přáním rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství, vědy a sportu,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění, a tím i k posílení všestranných vztahů mezi oběma státy,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou na zásadách rovnoprávnosti, obecné reciprocity a vzájemného prospěchu rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu a za tímto účelem podporovat přímé vztahy mezi kulturními, školskými, vědeckými a sportovními institucemi působícími v obou státech. Zvláště budou usnadňovat vzájemnou spolupráci v rámci mnohostranných programů, projektů a iniciativ.

ČLÁNEK 2

1. Za účelem provádění této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat časově omezené protokoly o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a sportu, které se budou týkat konkrétních akcí a budou upravovat formy a podmínky takové spolupráce.

2. Příslušné orgány smluvních stran se mohou o jednotlivých společných akcích a formě jejich zajištění dohodnout diplomatickou cestou.

I. Spolupráce v oblasti školství a vědy

ČLÁNEK 3

Za účelem usnadnění spolupráce v oblasti školství, výzkumu, vývoje a inovací budou smluvní strany podporovat spolupráci a výměny, včetně recipročních výměn, mezi školami a jinými institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany budou podporovat reciproční poskytování stipendií pro studijní a výzkumné pobyty studentů a akademických pracovníků, odborníků z oblasti informačních a komunikačních technologií a dalších vědeckých pracovníků. Smluvní strany očekávají, že osoby, kterým byla podle této dohody udělena stipendia k pobytům ve státě druhé smluvní strany, budou během takových pobytů dodržovat pravidla a předpisy platné ve státě hostitelské smluvní strany.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany budou za využití moderních informačních a komunikačních technologií podporovat a usnadňovat výměnu informací o vzdělávacím systému a jeho částech, odborných materiálů a statistických údajů, pedagogické a naučné literatury, periodik, časopisů, včetně prací z nich odvozených.

ČLÁNEK 6

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací o svých systémech vysokoškolského vzdělávání a o vysokoškolských institucích, které jsou součástí těchto systémů. Proběhne vzájemná výměna informací za účelem zkoumání možností uzavření dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vysokoškolském vzdělání.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou podporovat studium, výuku, výzkum a šíření jazyka, kultury a historie státu smluvní strany. Za tímto účelem mohou být institucemi působícími ve státě smluvní strany udělována stipendia a výzkumné granty pro studenty, akademické pracovníky, výzkumné pracovníky a odborníky.

ČLÁNEK 8

Smluvní strany budou podporovat reciproční účast na pedagogických kongresech, konferencích, sympoziích a seminářích ve svých státech.

II. Spolupráce v oblasti kultury

ČLÁNEK 9

V oblasti rozvíjení kulturní spolupráce budou smluvní strany zejména podporovat:

a)   šíření literatury pocházející z území státu druhé smluvní strany či tvořící součást jeho kultury, a to jak v originále, tak i v překladech;
b)   výměnu knih, dokumentace a dalších publikací z oblasti kultury a umění;
c)   pořádání výstav, koncertů a dalších uměleckých akcí kulturními institucemi;
d)   účast umělců či expertů ze státu jedné smluvní strany na mezinárodních filmových festivalech a filmových akcích pořádaných ve státě druhé smluvní strany;
e)   přímou spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie;
f)   výměnu informací a zkušeností z oblasti literatury, filmu, muzejnictví, výtvarného umění, archivnictví, uchovávání architektonického a kulturního dědictví, hudby a přímé vztahy mezi odborníky z daných oborů;
g)   výměnu informací, spolupráci a pomoc při zamezování protiprávního vývozu, dovozu a obchodu s předměty kulturní a historické hodnoty, a
h)   přímou spolupráci mezi příslušnými institucemi z oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

III. Spolupráce v oblasti sportu

ČLÁNEK 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány státní a veřejné správy a občanskými sdruženími v oblasti tělovýchovy a sportu, jakož i výměnu dokumentace, informací, expertů a účast sportovců ze států smluvních stran na mezinárodních sportovních akcích konaných ve státě druhé smluvní strany. Sjednávání takových aktivit a jejich úhrada je v kompetenci organizátorů, tj. sportovních organizací.

IV. Obecná ustanovení

ČLÁNEK 11

Smluvní strany budou při výměně informací a při spolupráci mezi příslušnými institucemi působícími ve státech smluvních stran podporovat a respektovat práva na duševní vlastnictví. Záležitosti týkající se práva duševního vlastnictví, které by mohly vyplynout z jakéhokoliv projektu či činnosti podle této dohody, budou stranami identifikovány a dohodnuty před prováděním uvedeného projektu či činnosti.

ČLÁNEK 12

Spolupáce podle této dohody se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy platnými ve státech obou smluvních stran.

ČLÁNEK 13

Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami ohledně výkladu či provádění této dohody bude řešen konzultacemi či jednáním smluvních stran.

ČLÁNEK 14

Práva a závazky převzaté smluvními stranami v rámci jiných platných mezinárodních smluv zůstávají touto dohodou nedotčeny.

ČLÁNEK 15

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran, které si smluvní strany potvrdí výměnou diplomatických nót. Vstoupí v platnost v den doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

ČLÁNEK 16

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může tuto dohodu písemně vypovědět. Platnost této dohody skončí dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, ukončení platnosti této dohody neovlivní dokončení projektů zahájených podle této dohody.

ČLÁNEK 17

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá ve vztazích mezi Českou republikou a Filipínskou republikou platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou, podepsaná v New Yorku dne 8. října 1974.

Dáno v Manile dne 25. července 2013 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
RNDr. Josef Rychtar v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Filipínské republice
Za vládu Filipínské republiky
Albert F. del Rosario v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2016 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy), 4. vydání

JUDr. Václav Bartík, JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Již 4., aktualizované vydání publikace si klade za cíl upozornit na některá úskalí, která mohou při zpracování osobních údajů nastat v situacích, s nimiž se všichni denně setkáváme. Toto vydání reaguje, stejně ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2017

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 17. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2017 a sestavováním účetní závěrky za rok 2016 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2017 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.