Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 63/2013 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2013, částka 38, ze dne 18. 9. 2013

63

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2011 byl v Minsku podepsán Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky.

Program spolupráce vstoupil v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu spolupráce a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Program
vědeckotechnické spolupráce
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státní výbor pro vědu a technologie Běloruské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet a prohlubovat vzájemné přátelské vztahy a spolupráci v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací,

v návaznosti na závěry prvního a druhého zasedání česko-běloruské Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci,

a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, podepsanou v Minsku dne 22. ledna 2009,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě reciprocity a oboustranného zájmu a přínosu napomáhat navazování, rozvoji a prohlubování kontaktů a spolupráce mezi institucemi a organizacemi působícími v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání písemnou cestou vyměňovat informace o konání seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání s mezinárodní účastí pořádaných na území jejich států a zaměřených na problematiku vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat odborníky působící v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací za účelem navazování, rozvoje a prohlubování kontaktů, spolupráce a výměny informací, znalostí a zkušeností.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat uskutečňování společných projektů základního a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblastech společného zájmu.

Článek 5

1. Za účelem hodnocení a koordinace provádění tohoto Programu spolupráce smluvní strany zřizují Česko-běloruský výbor pro vědeckotechnickou a inovační spolupráci (dále jen "Výbor"), který bude vyhodnocovat podmínky vzájemné spolupráce smluvních stran, vypracovávat doporučení pro zvýšení její efektivity a stanovovat její prioritní oblasti na základě oboustranného zájmu a přínosu.

2. Každá ze smluvních stran bude ve Výboru, sestávajícího z české a běloruské části, zastoupena stejným počtem zástupců jako druhá smluvní strana. Každá ze smluvních stran jmenuje ze svých zástupců předsedu a tajemníka své části Výboru, kteří budou v období mezi jeho zasedáními zajišťovat výměnu informací a organizovat práci své části Výboru. Informace o složení své části Výboru bude každá smluvní strana sdělovat druhé smluvní straně písemnou cestou.

3. Zasedání Výboru se budou konat zpravidla jednou ročně, střídavě v České republice a v Běloruské republice, a to v termínech, na kterých se smluvní strany dohodnou písemnou cestou.

4. Závěry ze zasedání Výboru budou přijímány formou záznamů ze zasedání Výboru, vyhotovovaných v anglickém jazyce, podepisovaných předsedy obou částí Výboru.

Článek 6

Smluvní strany budou při koordinaci své vzájemné spolupráce usilovat o součinnost s českým sdružením "Asociace inovačního podnikání České republiky" a s běloruskou organizací "Běloruský inovační fond", které mohou vypracovávat náměty pro jednání Výboru.

Článek 7

Provádění tohoto Programu spolupráce se bude uskutečňovat s přihlédnutím k finančním možnostem smluvních stran a v souladu s právními předpisy platnými na území jejich států.

Článek 8

Ochrana práv duševního vlastnictví se bude řídit právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a mezinárodními smlouvami, kterými jsou smluvní strany vázány.

Článek 9

1. Tento Program spolupráce nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany dohodnou písemnou cestou.

2. Tento Program spolupráce muže být měněn a doplňován pouze vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemně diplomatickou cestou.

3. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešeny jednáním mezi oběma smluvními stranami.

Článek 10

1. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu, sjednává se na dobu pěti (5) let a bude dále automaticky prodlužován vždy na dobu dalších pěti (5) let, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví nejpozději šest (6) měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

2. Činnosti zahájené podle tohoto Programu spolupráce během jeho platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení jeho platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně diplomatickou cestou jinak.

Dáno v Minsku dne 16. listopadu 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, ruském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílnosti ve výkladu Programu spolupráce je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
JUDr. Ing. Jiří Karas v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Běloruské republice
Za Státní výbor pro vědu a technologie
Běloruské republiky
Igor Vojtov v. r.
předseda Státního výboru pro vědu a technologie

E-shop

ÚZ č. 1025 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1025 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 4 smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k zakládacím ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2016

Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2016

Ing. Ladislav Petner, Ing. Václav Benda - Anag, spol. s r. o.

V 10. vydání publikace DPH s komentářem byly zohledněny především změny provedené tzv. řádnou novelou. Byla posunuta účinnost na 1. 1. 2016 (kontrolní hlášení, změny při dodání nemovitých věcí podle § 56 a při nájmu nemovitých věcí podle § 56a a uplatnění reverse-charge při dodání ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.