Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 17/2013 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2013, částka 10, ze dne 20. 2. 2013

17

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. listopadu 2012 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem podpisu a bude platit do 31. srpna 2013.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNÍ
MEZI
MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY
O PODPOŘE ČINNOSTI ČESKO-FRANCOUZSKÝCH DVOJJAZYČNÝCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí Francouzské republiky (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu význam česko-francouzských dvojjazyčných tříd s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce na gymnáziích v České republice,

přejíce si usnadnit jejich činnost a zlepšit jejich kvalitu a posílit jejich atraktivnost,

vyjadřujíce spokojenost se znalostí francouzského jazyka nejméně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kterou dosahují absolventi uvedených tříd,

se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou i nadále podporovat vzdělávání ve dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů ve francouzském jazyce (dále také "dvojjazyčné třídy"), uskutečňované v České republice těmito právnickými osobami vykonávajícími činnost gymnázia:

a) Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3,
b) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55,
c) Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13,
d) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, náměstí Františka Křižíka 860.

ČLÁNEK 2

Vzdělávání ve dvojjazyčných třídách gymnázií uvedených v článku 1 je šestileté se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty, vyučované ve francouzském jazyce, a probíhá takto:

1. V prvních dvou ročnících je vyučovacím jazykem jazyk český. Zároveň probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu 10 vyučovacích hodin týdně.
2. V průběhu třetího až šestého ročníku šestiletého vzdělávání se vedle výuky francouzského jazyka a literatury vyučuje ve francouzštině matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. (Celkový týdenní počet vyučovacích hodin povinných předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce, který je shodný pro všechny dvojjazyčné třídy, je uveden v Příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto Ujednání.)
3. Vzdělávací obsah předmětů vyučovaných ve francouzském jazyce respektuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia a zároveň přihlíží k francouzským učebním dokumentům. Při výuce jsou používány originální francouzské učebnice.

ČLÁNEK 3

Na podporu výuky francouzského jazyka a předmětů vyučovaných v tomto jazyce se francouzská smluvní strana zavazuje:

a) poskytovat dvojjazyčným třídám učební a didaktické materiály pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů ve francouzském jazyce, s výjimkou učebnic francouzského jazyka pro 1. a 2. ročník,
b) spoluorganizovat a spolufinancovat jazyková a pedagogická školení pro české a frankofonní učitele, uskutečňovaná formou seminářů v České republice a ve Slovenské republice nebo formou stáží ve Francouzské republice (jazykové stáže a doprovodné stáže na francouzských školách); počet těchto stáží je určován Francouzským institutem a jsou přidělovány každoročně na návrh české školy,
c) ve spolupráci s gymnázii uvedenými v článku 1 se podílet na výběru frankofonních učitelů-lektorů, kteří budou vyučovat v dvojjazyčných třídách,
d) jmenovat pro každé gymnázium s dvojjazyčnou třídou, uvedené v článku 1, nejméně jednoho učitele, který bude vyslán Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky (dále jen učitel "CRSP"); počet 5 učitelů CRSP, kteří v současnosti v těchto třídách vyučují, bude zachován do června 2013,
e) poskytnout ve školním roce 2012/2013 peněžní prostředky v celkové výši 151 200,- Kč (sto padesát jedna tisíc dvě stě korun českých), gymnáziím uvedeným v článku 1, určené pro frankofonní učitele-lektory, kteří jsou v pracovním poměru v těchto gymnáziích, za služby spojené s koordinací dvojjazyčného vyučování. Uvedená částka, která přestavuje výplatu 2 400,- Kč hrubého měsíčně (dva tisíce čtyři sta korun českých) po dobu 9 měsíců pro každého frankofonního učitele-lektora, bude poukázána ve dvou splátkách.

ČLÁNEK 4

Francouzská smluvní strana ve shodě s českou smluvní stranou si přeje podporovat od září 2013 jednoho frankofonního učitele CRSP a dva francouzské učitele-lektory pro každou dvojjazyčnou třídu.

ČLÁNEK 5

1. Česká smluvní strana ve snaze vytvořit odpovídající materiální a personální podmínky pro úspěšný rozvoj činnosti dvojjazyčných tříd se zavazuje v rámci svých možností a ve spolupráci s gymnázii uvedenými v článku 1 a jejich zřizovateli:

a) usilovat o to, aby byly frankofonními učiteli-lektory a učiteli CRSP sjednány s příslušným českým zaměstnavatelem, uvedeným v článku 1, pracovní smlouvy na dobu minimálně jednoho roku; trvání pracovního poměru může být prodlouženo za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky,
b) nabídnout frankofonním učitelům uvedeným v písmenu a) ubytování ve městech, ve kterých se nacházejí sídla gymnázií uvedených v článku 1.

2. Česká smluvní strana informuje o svém záměru poskytovat právnickým osobám vykonávajícím činnost gymnázia uvedeným v článku 1, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, měsíční paušální příspěvek ve výši 4.000,- Kč (čtyři tisíce korun českých) na každého z níže uvedených frankofonních učitelů-lektorů, určený na pokrytí části životních nákladů, zejména ubytování:

a) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává "Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13",
b) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává "Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, náměstí Františka Křižíka 860",
c) jednoho (1) učitele-lektora působícího na gymnáziu, jehož činnost vykonává "Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3",
d) dvou (2) učitelů-lektorů působících na gymnáziu, jehož činnost vykonává "Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55".

Finanční příspěvek bude poskytován pro období školního vyučování (září až červen); pro období hlavních školních prázdnin bude poskytnut pouze v případě, že frankofonní učitel-lektor bude ve výkonu pedagogické činnosti pokračovat v následujícím školním roce.

3. Česká smluvní strana se zavazuje zabezpečit úhradu cestovních výdajů učitelů uvedených v odstavci 1 písm. a) vzniklých v rámci jejich dalšího vzdělávání a pracovních cest.

ČLÁNEK 6

1. Výběr frankofonních učitelů-lektorů provádí komise složená za českou stranu ze dvou (2) zástupců příslušného gymnázia a za francouzskou stranu ze zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice.

2. První kolo výběru probíhá na základě posouzení životopisu a motivačního dopisu uchazeče.

3. Konečný výběr se provádí na základě osobního pohovoru s uchazečem a je zaměřen na odborné kompetence, motivaci a schopnosti adaptace.

ČLÁNEK 7

1. Maturitní zkouška v dvojjazyčných třídách se koná v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušnými rozhodnutími nebo opatřeními Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterými se povoluje odlišný způsob ukončování vzdělávání maturitní zkouškou v dvojjazyčných třídách gymnázií (dále jen "maturitní zkouška").

2. Žáci dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, dostávají na základě Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministra školství Francouzské republiky, podepsaného v Praze dne 30. března 2009, osvědčení o znalosti francouzského jazyka nejméně na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, podepsané velvyslancem Francouzské republiky v České republice. Uvedené osvědčení je dokladem o ukončeném dvojjazyčném vzdělávacím programu ve francouzském jazyce. Tento doklad může absolventy osvobodit od jazykového testu potřebného k přijetí na francouzskou univerzitu.

3. Žákům dvojjazyčných tříd, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, je vystaveno "vysvědčení o maturitní zkoušce", jež obsahuje seznam všech zkušebních předmětů, ze kterých žák skládal zkoušku ve francouzském a českém jazyce, a hodnocení, které z daných zkoušek obdržel.

4. Zástupce Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice může být přítomen jednání zkušební maturitní komise jako pozorovatel.

ČLÁNEK 8

Smluvní strany budou podněcovat v rámci svých možností individuální nebo skupinové výměny žáků a učitelů dvojjazyčných tříd gymnázií, uvedených v článku 1, s jejich partnery ve Francouzské republice.

ČLÁNEK 9

Česká smluvní strana a Velvyslanectví Francouzské republiky v České republice se budou vzájemně informovat o projektech, které by mohly mít přímé či nepřímé dopady na provádění tohoto Ujednání.

ČLÁNEK 10

1. Toto Ujednání může být kdykoli měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

2. Případné spory týkající se výkladu tohoto Ujednání budou řešit smluvní strany přímým jednáním.

ČLÁNEK 11

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. srpna 2013. Nové Ujednání na školní rok 2013/2014 může být sjednáno po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět, přičemž platnost Ujednání v takovém případě skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany budou dbát o to, aby případná výpověď Ujednání neohrozila řádné dokončení výuky předmětů ve francouzském jazyce v probíhajícím školním roce.

Dáno v Praze dne 23. listopadu 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
Mgr. Jiří Nantl, LL.M., v. r.
1. náměstek ministra školství, mládeže tělovýchovy
Za Ministerstvo zahraničních věcí
Francouzské republiky
Pierre Lévy v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Francouzské republiky v České republice

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady 2018

Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení… 2018 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy, 3. aktualizované vydání

Hana Skalická - Wolters Kluwer, a. s.

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy, protože se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při své každodenní činnosti, kde se vyskytuje jakýkoli zahraniční prvek. Pokud ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Horní zákon, zákon o hornické činnosti - komentář

Ondřej Vícha - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k hornímu zákonu a k zákonu o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě je dílem dr. Ondřeje Víchy, který se jako jeden z mála v České republice věnuje specifické oblasti horního práva. Komentář ve svém úvodu seznamuje čtenáře s historií horního práva, ale také ...

Cena: 2 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.