Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 94/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 50, ze dne 5. 12. 2012

94

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. března 2010 byl v Rabatu podepsán Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu1).

S Dodatkovým protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

Dodatkový protokol vstupuje v platnost na základě svého článku VI dne 18. prosince 2012.

České znění Dodatkového protokolu a francouzské znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Dodatkový protokol
mezi
Českou republikou a Marockým královstvím
o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu

Zástupci České republiky a Marockého království,

Vzhledem k úmyslu České republiky a Marockého království změnit Dohodu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu (dále jen „Dohoda“), dodržet závazky obou smluvních stran vyplývající z členství České republiky v Evropské unii a z nynějšího nebo budoucího členství Marockého království v regionální hospodářské unii;

Uznávajíce, že Česká republika je podle článku 307 Smlouvy o založení Evropského společenství povinna odstranit nesoulad mezi komunitárním právem a mezinárodními smlouvami, které podepsala, včetně smluv, které existují v rámci této dohody;

Rozhodujíce se následně o nezbytnosti změny Dohody s cílem odstranit stávající neslučitelnosti,

se dohodli na následujícím:

Článek I

Odstavec 3 článku 3 bude vypuštěn a nahrazen novými odstavci 3 a 4, které jsou následující:

„3. Ustanovení článku 3 Dohody, která se týkají nediskriminačního zacházení a doložky nejvyšších výhod, nebudou uplatňována na výsady a výhody poskytované jednou smluvní stranou na základě jejího členství nebo stávajícího či budoucího přistoupení k celní, hospodářské nebo měnové unii, ke společnému trhu nebo k zóně volného obchodu, (i) investorům z takovéto unie, společného trhu nebo zóny volného obchodu (ii) investorům z třetí země na základě smlouvy nebo dohody mezi touto třetí zemí a celní, hospodářskou nebo měnovou unií, společným trhem nebo zónou volného obchodu, kterých je nebo bude tato smluvní strana členem.

Ustanovení tohoto odstavce se vztahují na zacházení, které Česká republika poskytuje na základě povinností vyplývajících z jejího členství v Evropské unii.

4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na výhody, které některá smluvní strana udělila nebo udělí investorům třetí země na základě dohody o zamezení dvojímu zdanění nebo jiné vzájemné dohody týkající se daňového režimu.“.

Článek II

Článek 6 Dohody bude upraven tak, že za odstavec 1 v nezměněném znění budou vloženy dva nové odstavce následujícího znění:

„2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku a s ohledem na závazky týkající se převodu kapitálu, které vyplývají z členství nebo příslušnosti k regionálnímu hospodářskému uskupení, si každá smluvní strana vyhrazuje právo omezit volný převod čistých likvidních aktiv týkajících se investic. Ochranná opatření, která jsou definována v tomto odstavci, zahrnují:

- opatření přijatá Evropskou unií, která je Česká republika povinna dodržovat na základě svých závazků vyplývajících z členství v Evropské unii;

- opatření přijatá některou smluvní stranou v následujících situacích:

(a)   v případě vážných potíží s platební bilancí a finančních problémů vůči zahraničí, nebo v případě hrozby takovýchto problémů; nebo
(b)   pokud za výjimečných okolností pohyb kapitálu představuje nebo by mohl představovat vážné potíže při provádění makroekonomické politiky.

3. Opatření přijatá některou smluvní stranou podle odstavce 2 tohoto článku

(a)   budou nestranná, nebudou svévolná a budou prováděna v dobré víře,
(b)   nepřesáhnou dobu nezbytně nutnou k nápravě okolností, které vedly k přijetí těchto opatření,
(c)   budou neprodleně oznámena druhé smluvní straně.“.

Odstavce 2 a 3 článku 6 budou přečíslovány na odstavce 4 a 5 a jejich obsah zůstane beze změny.

Článek III

Za článek 9 „Řešení sporů mezi smluvními stranami“ se vkládá nový článek 10 „Základní bezpečnostní zájmy“. Tento článek bude formulován následovně:

„1. Žádné ustanovení této dohody nemůže být vykládáno tak, aby bránilo smluvní straně přijímat opatření, která považuje za nezbytná z důvodu ochrany svých základních bezpečnostních zájmů, včetně ochrany veřejné morálky, udržení veřejného pořádku a ochrany veřejného zdraví a životního prostředí.

2. Základní bezpečnostní zájmy smluvní strany mohou zahrnovat základní bezpečnostní zájmy, které je smluvní strana povinna chránit za základě závazků vyplývajících z jejího členství v celní, hospodářské nebo měnové unii, ve společném trhu nebo v zóně volného obchodu.“.

Článek IV

Články následující za článkem 9 Dohody budou přečíslovány s ohledem na vložení nového článku 10.

Článek V

Tento dodatkový protokol je nedílnou součástí Dohody a jeho vstup v platnost podléhá zákonnému postupu, který vyžaduje příslušný právní řád smluvních stran pro jeho vstup v platnost.

Článek VI

Tento dodatkový protokol vstoupí v platnost devadesátý (90) den po dni přijetí poslední ze dvou písemných nót oznamujících splnění podmínek požadovaných vnitrostátním právním řádem jednotlivých smluvních stran pro vstup Dodatkového protokolu v platnost. Tento dodatkový protokol zůstane v platnosti stejně dlouho jako Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Dáno v Rabatu dne 19. března 2010 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující francouzský text.

Za Českou republiku
Eduard Janota
Ministr financí
Za Marocké království
Salaheddine Mezouar
Ministr hospodářství a financí

1)   Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 11. června 2001 v Rabatu byla vyhlášena pod č.  15/2003 Sb. m. s.

E-shop

Práva k průmyslovému vlastnictví

Práva k průmyslovému vlastnictví

JUDr. Roman Horáček, Ph.D., Ing. Karel Čada, Ph.D., Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv. Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

Účetní předpisy pro vybrané účetní jednotky. Praktický komentář

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář účetních předpisů pro vybrané účetní jednotky je určen pro všechny, kteří jsou tvůrci nebo uživateli účetních záznamů organizačních složek státu, státních fondů podle rozpočtových pravidel, ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., Mgr. Ondřej Novák, Mgr. Michal Vrajík - Anag, spol. s r. o.

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela aktuální stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.