Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 45, ze dne 25. 10. 2012

87

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 2012 byl ve Varšavě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROGRAM SPOLUPRÁCE
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně národního vzdělávání Polské republiky, dále jen „smluvní strany“, se v souladu s článkem 15 odst. 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané v Praze dne 30. září 2003, ve snaze rozvíjet vzájemně prospěšnou spolupráci v oblasti vzdělávání dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat různorodé formy spolupráce v rámci programů Evropské unie a Rady Evropy, vypracovaných pro jednotlivé oblasti vzdělávání, a budou podporovat realizaci projektů navrhovaných jednotlivými státy Visegrádské skupiny a státy Středoevropské iniciativy.

Článek 2

Smluvní strany si budou vyměňovat informace týkající se organizace a řízení v oblasti vzdělávání, realizovaných reforem a plánů pro další rozvoj.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce mezi mateřskými školami, základními a středními školami a dalšími vzdělávacími zařízeními všech typů, působícími ve státech smluvních stran, a to především mezi výše zmíněnými školami a vzdělávacími zařízeními v příhraničních oblastech.

Článek 4

1. Smluvní strany zajistí v souladu se svými vnitrostátními předpisy možnost výuky rodného jazyka a možnost vzdělávání v rodném jazyce v mateřských, základních a středních školách pro příslušníky české menšiny v Polské republice a příslušníky polské menšiny v České republice.

2. Smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními předpisy a v mezích svých rozpočtových možností podporovat činnost mateřských, základních a středních škol, které poskytují výuku rodného jazyka a vzdělávání v rodném jazyce příslušníkům české národnostní menšiny v Polské republice a polské národnostní menšiny v České republice.

Článek 5

Polská smluvní strana bude každoročně přijímat na své náklady učitele polského jazyka a učitele vyučující v polském jazyce v mateřských školách, základních školách a středních školách v České republice s polským jazykem vyučovacím na letní kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Počet učitelů bude stanoven na základě zájmu mateřských, základních a středních škol.

Článek 6

1. Smluvní strany si budou po vzájemné dohodě vyměňovat tříčlenné až čtyřčlenné delegace pracovníků ministerstev a jiných odborníků, za účelem hodnocení průběhu spolupráce a jejích výsledků, vzájemné výměny zkušeností a řešení problémů vyplývajících z realizace tohoto programu spolupráce.

2. Návštěvy delegací budou probíhat střídavě v České republice a v Polské republice.

3. Osobám přijatým na základě odstavce 1

1)  vysílající smluvní strana poskytne stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu, uhradí jejich ubytování a cestovní náklady;
2)  přijímající smluvní strana uhradí výdaje za cesty po území svého státu, pokud budou souviset s dohodnutým programem návštěvy.

Článek 7

1. Česká smluvní strana bude usilovat o realizaci dotačního programu, zaměřeného na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu, který umožňuje financování aktivit různých subjektů, včetně škol, v oblasti vzdělávání v polském jazyce.

2. Česká smluvní strana bude podporovat činnost české státní příspěvkové organizace „Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín“ (dále jen „Pedagogické centrum“), která vyvíjí aktivity k zajištění potřeb škol v České republice s polským jazykem vyučovacím a aktivity zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol, a usilovat o to, aby Pedagogické centrum:

1)  poskytovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol s polským jazykem vyučovacím, škol s integrovanými polskými třídami a školských zařízení polského národnostního školství a dalších pedagogických pracovníků v regionu Těšínského Slezska;
2)  poskytovalo informace a metodickou pomoc školám a dalším školským zařízením;
3)  poskytovalo informace mimo jiné v oblasti metodiky, pedagogických inovací, informačních technologií, řízení a ekonomiky školství;
4)  organizovalo soutěže, olympiády a přehlídky;
5)  zajišťovalo potřeby škol s polským jazykem vyučovacím, včetně korektur a recenzí učebnic, překladů učebnic a metodických pomůcek, vydávání metodických učebních pomůcek, žákovských knížek pro základní školy s polským jazykem vyučovacím a vysvědčení pro všechny druhy škol s polským jazykem vyučovacím.

3. Pedagogické centrum se podílí na česko-polské příhraniční spolupráci a přeshraničním vzdělávání českých a polských učitelů, na aktivitách a projektech realizovaných v rámci Programu celoživotního učení a strukturálních fondů Evropské unie, a také na projektech vyhlášených úřady a územními samosprávnými celky v České republice a v Polské republice.

Článek 8

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o seminářích, konferencích a jiných aktivitách týkajících se problematiky vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchovy, které budou pořádány na území států smluvních stran.

2. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o aktivitách týkajících se přeshraniční spolupráce.

3. Smluvní strany budou podporovat spolupráci Pedagogického centra a Střediska pro rozvoj polského vzdělávání v zahraničí (ORPEG) ve Varšavě v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v institucích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v příhraničních oblastech.

Článek 9

1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení vzájemné spolupráce, pokud jde o politiku v oblasti dětí a mládeže.

2. Smluvní strany vyjadřují podporu rozvoji přímé spolupráce mezi českými a polskými organizacemi, které sdružují mládež a vyvíjejí činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží. Uzavírání dohod týkajících se konkrétních aktivit spolupráce a hrazení jejich nákladů spadají do kompetence těchto organizací.

3. Smluvní strany podporují spolupráci v oblasti výměn mládeže v rámci programů Evropské unie.

Článek 10

Veškeré aktivity a výměny osob i materiálů v rámci tohoto programu spolupráce budou uskutečňovány v mezích rozpočtových možností smluvních stran.

Článek 11

Tento program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších aktivit, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Článek 12

1. Tento program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tento program spolupráce se sjednává na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další roční období, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

3. Ukončení platnosti tohoto programu spolupráce nebude mít vliv na realizaci aktivit, uskutečňovaných na jeho základě, které byly zahájeny v době jeho platnosti.

Dáno ve Varšavě dne 20. září 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, polském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu tohoto programu spolupráce je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
ministr
Ministryně národního vzdělávání Polské republiky
Krystyna Szumilas v. r.

E-shop

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář

Furek, Rothanzl, Jirovec - C. H. Beck

Komentář k zákonu o svobodném přístupu k informacím (a jeho prováděcím předpisům), navazuje na předchozí dvě úspěšná vydání v již zaniklém nakladatelství Linde Praha a. s. Od posledního z nich sice uplynuly pouhé čtyři roky, a ač se může zdát, že za tak krátkou dobu nemohlo dojít k ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, komentář

Kubíček, Polák - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář je nepostradatelným praktickým nástrojem, který ocení všichni státní zástupci, advokáti, soudci i policisté, a to zejména ti, kteří působí v trestní justici. Na 1102 stranách nabízí kromě výkladu ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

Zákon o ochraně přírody a krajiny, komentář

doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Právní úprava ochrany přírody a krajiny, včetně ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je jednou z nejtradičnějších a nejstarších v oblasti současného českého systému práva životního prostředí. Jádrem právní úpravy je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.