Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 66/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 35, ze dne 13. 7. 2012

66

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2006 bylo v Kršku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 1. října 2007.

Ke dni vstupu tohoto Memoranda v platnost pozbylo platnosti Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko podepsané v Praze dne 18. října 2002, vyhlášené pod č. 93/2003 Sb. m. s.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
MEZI
MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM HOSPODÁŘSTVÍ REPUBLIKY SLOVINSKO

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Republiky Slovinsko (dále jen „Smluvní strany“),

Vedeny přáním rozvíjet a rozšiřovat spolupráci a posilovat vztahy mezi uvedenými dvěma ministerstvy a přispívat tak k rozvoji hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko,

Vedeny přáním podporovat rozvoj hospodářské spolupráce v rámci středoevropského regionu a přispívat tak k hospodářskému rozvoji Evropské unie, tímto prohlašují:

Článek 1.

Smluvní strany, na základě zákonů a předpisů platných ve svých zemích a na základě závazků pro ně vyplývajících z mezinárodních dohod a z členství v Evropské unii, budou podporovat rozvoj dvoustranných hospodářských vztahů, průmyslové spolupráce a umísťování investic, při plném respektování zásady vzájemného prospěchu. Zvláštní pozornost bude věnována problémům a otázkám, před nimiž stojí malé a střední podniky, a vytváření podmínek pro další prohlubování jednotného vnitřního trhu Evropské unie.

Článek 2.

Smluvní strany, v rámci své působnosti:

a)   se budou radit o zásadních otázkách zájmů obou stran v souvislosti s implementací společné hospodářské politiky Evropské unie, respektive s vytvářením postojů a stanovisek k návrhům nových či změnám stávajících dokumentů vypracovaných k diskusi před příslušnými orgány Evropské unie, respektive před dalšími mezinárodními organizacemi;
b)   se budou vzájemně informovat o hospodářském vývoji ve svých zemích a o výsledcích obchodování se zbožím a službami;
c)   se budou zapojovat do konzultací týkajících se zásadních otázek a dokumentů spojených s fungováním jednotného vnitřního trhu Evropské unie, konkrétně s problematikou volného pohybu zboží, služeb a svobody usazování za účelem provozování podnikatelské činnosti v rámci jednotného vnitřního trhu Evropské unie;
d)   budou podporovat konzultace podnikatelských subjektů obou Smluvních stran ohledně možností spolupráce a v průběhu implementace podnikatelských projektů na trzích třetích stran;
e)   budou podporovat regionální spolupráci;
f)   budou organizovat a realizovat výměnné programy, semináře a kontakty mezi odborníky partnerských ministerstev;
g)   budou podporovat účast slovinských a českých subjektů na výstavách a veletrzích pořádaných v obou zemích, organizovat sympozia a další vzdělávací a propagační akce;
h)   se budou vzájemně informovat o:
•  jakýchkoli změnách připravovaných v politice ministerstva, konkrétně v politice průmyslové, výroby elektrické energie, pro-exportní politice a v politice podpory malých a středních podniků,
•  realizovaných ekonomických analýzách, vypracovaných analytických materiálech ministerstva a materiálech určujících hospodářskou strategii obou zemí, které patří do sféry vlivu Smluvních stran,
•  způsobu realizace zásad trvale udržitelného rozvoje v hospodářské oblasti,
•  jakýchkoli problematických otázkách týkajících se vnitřního trhu a ochrany spotřebitele,
•  činnosti institucí na podporu rozvoje obchodu, průmyslu a investic,
•  činnosti agentur na podporu rozvoje malých a středních podniků,
•  zkušenostech s čerpáním strukturálních fondů,
•  restrukturalizačních programech a státní podpoře zaměřené na záchranu a restrukturalizaci podniků, které mají problémy,
•  činnosti institucí zajišťujících hodnocení v harmonizované i neharmonizované oblasti, v oblasti technických norem a metrologii,
•  systémech investičních pobídek,
•  zkušenostech získaných z přípravy a plnění povinností plynoucích z předsednictví v Radě Evropské unie,
i)   budou podporovat spolupráci orgánů a institucí České republiky a Republiky Slovinsko, které v uvedených oblastech působí.

Článek 3.

Smluvní strany budou vykonávat činnosti uvedené v článku 2. tohoto memoranda, které budou po vzájemné dohodě případně rozšířeny o další oblasti, a to ve formě běžného obchodního styku, výměny příslušných materiálů a v rámci pravidelných zasedání Ministerského poradního výboru zřízeného podle článku 4. tohoto memoranda.

Článek 4.

1.  Bude zřízen Ministerský poradní výbor (dále jen „Výbor“), který bude sestávat ze zástupců obou Smluvních stran. Zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky bude náměstek ministra tohoto ministerstva, zástupcem Ministerstva hospodářství Republiky Slovinsko bude státní tajemník tohoto ministerstva. V odůvodněných případech a po vzájemné dohodě mohou zástupce obou ministerstev na zasedáních Výboru zastupovat jimi pověření zástupci. Na základě programu jednání jmenují vedoucí delegací do Výboru další ad hoc zástupce svého ministerstva. Na zasedání mohou být přizváni i zástupci dalších organizací a institucí, které se podílejí na projednávaném tématu.
2.  Výbor se bude scházet pravidelně jednou ročně, a to střídavě v České republice a v Republice Slovinsko. Kterákoli ze smluvních stran může požádat o svolání mimořádného zasedání. Výbor se na svých zasedáních bude zabývat činnostmi uvedenými v článku 2. tohoto memoranda.
3.  Výbor může ad hoc založit specializované pracovní skupiny, aby projednaly vybrané otázky, které jsou předmětem společného zájmu.

Článek 5.

1.  Toto memorandum vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni obdržení posledního ze sdělení, jímž se Smluvní strany navzájem informují o splnění vnitřních právních postupů nezbytných pro vstup tohoto memoranda v platnost, přičemž Memorandum bude platit po dobu jednoho (1) roku s automatickým prodlužováním o stejné období.
2.  Ke dni vstupu tohoto memoranda v platnost pozbývá platnosti Ujednání o spolupráci uzavřené mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko, které bylo podepsáno v Praze dne 18. října 2002.
3.  Kterákoli ze Smluvních stran může platnost tohoto memoranda ukončit tím, že písemně o svém záměru informuje druhou Smluvní stranu, a to tři (3) měsíce před vypršením jakéhokoli jednoletého období.

Vyhotoveno ve dvojím provedení v Kršku dne 19. května 2006 v anglickém jazyce.

za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Ing. Martin Tlapa, MBA, v. r.
náměstek ministra průmyslu a obchodu
za Ministerstvo hospodářství Republiky Slovinsko
Andrej Vizjak v. r.
ministr hospodářství

E-shop

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

ÚZ č. 1217 - Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla

Sagit, a. s.

Od minulého vydání, které obsahovalo zásadní novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích k 1. 7. 2017, byl opět změněn mj. insolvenční zákon (přednostní uspokojení pohledávky související se ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

JUDr. Petr Kazda, Mgr. Karolína Kazdová - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.