Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 54/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 28, ze dne 22. 5. 2012

54

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. dubna 2012 byl v Praze podepsán Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 8 odst. 3 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program vědeckotechnické spolupráce
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Úřadem pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřad pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie Indické republiky (dále jen „smluvní strany“),

vyjadřujíce přání a společný zájem o prohlubování vědeckotechnické spolupráce mezi státy smluvních stran,

přesvědčeny, že podpora uskutečňování společných projektů napomůže upevňování přátelských vztahů mezi státy smluvních stran,

zamýšlejíce upevňovat kontakty navázané v rámci spolupráce dle Dohody o vědeckotechnické spolupráci a průmyslové kooperaci mezi Československem a Indií, podepsané v Praze dne 30. května 1973,

se dohodly takto:

Článek 1
Formy spolupráce

1. Smluvní strany si budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce vyměňovat:

a)   publikace vědeckého zaměření;
b)   informace týkající se pořádání vědeckých workshopů, seminářů, sympózií, konferencí, kongresů a dalších setkání konaných na území států smluvních stran;
c)   informace týkající se národních politik a strategií podpory výzkumu, vývoje a inovací platných ve státech smluvních stran.

2. Smluvní strany budou za účelem rozvíjení vzájemné spolupráce podporovat:

a)   navazování kontaktů a rozvoj spolupráce mezi institucemi působícími v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran;
b)   uskutečňování společných projektů základního výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblastech společného zájmu;
c)   další formy spolupráce, na kterých se dohodnou písemnou formou.

Článek 2
Oblasti spolupráce

Smluvní strany budou podporovat uskutečňování společných projektů v následujících oblastech společného zájmu:

a)   informační a komunikační technologie;
b)   přírodní vědy, včetně biotechnologií;
c)   technické a materiální vědy;
d)   zdravotní a lékařské vědy (včetně farmaceutických věd) a zdravotní nezávadnost potravin;
e)   výzkum změny klimatu, životního prostředí a energetiky;
f)   v dalších oblastech, na kterých se dohodnou písemnou formou.

Článek 3
Společné projekty

1. Každého společného projektu se bude účastnit z České republiky a Indické republiky nejméně jeden (1) výzkumný tým.

2. Smyslem společného projektu je dosáhnout jeho stanovených cílů v rámci dohodnutého časového harmonogramu.

3. Délka trvání společného projektu jsou dva (2) až tři (3) roky, bez možnosti prodloužení.

Článek 4
Česko-indický výbor pro vědeckotechnickou spolupráci

1. Za účelem hodnocení a koordinace naplňování cílů tohoto Programu spolupráce smluvní strany zřizují Česko-indický výbor pro vědeckotechnickou spolupráci (dále jen „Výbor“), který bude:

a)   vyhodnocovat podmínky vědeckotechnické spolupráce smluvních stran, vypracovávat doporučení pro zvýšení její efektivity a stanovovat její prioritní oblasti;
b)   vyhlašovat výzvy k podávání návrhů společných projektů ve státech smluvních stran a určovat jejich podmínky;
c)   na základě výsledků hodnocení návrhů společných projektů stanovovat společné projekty, které obdrží ve státech smluvních stran podporu z veřejných prostředků.

2. Každá ze smluvních stran bude ve Výboru, sestávajícího z české a indické části, zastoupena stejným počtem zástupců jako druhá smluvní strana.

3. Každá ze smluvních stran jmenuje ze svých zástupců předsedu a tajemníka své části Výboru, kteří budou v období mezi jeho zasedáními zajišťovat výměnu informací a organizovat práci své části Výboru.

4. Informace o složení své části Výboru bude každá smluvní strana sdělovat druhé smluvní straně písemnou formou.

5. Členy Výboru mohou být rovněž zástupci institucí působících v oblastech vědy, techniky, výzkumu, vývoje a inovací ve státech smluvních stran.

6. Zasedání Výboru se budou konat zpravidla jedenkrát za dva (2) roky, střídavě v České republice a Indické republice, a to v termínech, na kterých se smluvní strany dohodnou písemnou formou.

7. V případě potřeby mohou smluvní strany zorganizovat zasedání Výboru i v období mezi plánovanými zasedáními, a to v termínech, na kterých se dohodnou písemnou formou.

8. Závěry ze zasedání Výboru budou přijímány formou záznamů ze zasedání Výboru, vyhotovovaných v českém a anglickém jazyce a podepisovaných předsedy obou částí Výboru.

9. Pokud nebude z jakýchkoliv důvodů možné zorganizovat zasedání Výboru ve stanoveném termínu, může být jeho jednání vedeno formou výměny korespondence mezi předsedy obou částí Výboru.

Článek 5
Hodnocení návrhů společných projektů

1. Výbor vyhlásí ve státech smluvních stran výzvu k podávání návrhů společných projektů vždy nejpozději šest (6) měsíců před termínem zasedání Výboru, a to v souladu s podmínkami dohodnutými Výborem.

2. Délka trvání výzvy k podávání návrhů společných projektů bude vždy nejméně dva (2) měsíce od data jejího zveřejnění, přičemž termín jejího zveřejnění bude dohodnut Výborem.

3. Návrh společného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho navrhovaných řešitelů v České republice a indickou částí týmu jeho navrhovaných řešitelů v Indické republice, a to v souladu s podmínkami výzvy k podávání návrhů společných projektů. V opačném případě nebude návrh společného projektu posuzován.

4. Návrh společného projektu bude hodnocen samostatně v každém ze států smluvních stran, a to v souladu s právními předpisy platnými na území států smluvních stran.

5. Společný projekt může získat podporu z veřejných prostředků, pouze pokud mu bude tato podpora poskytnuta současně v každém ze států smluvních stran.

6. Výběr společných projektů, které obdrží ve státech smluvních stran podporu z veřejných prostředků, provede na základě výsledků hodnocení návrhů společných projektů Výbor.

Článek 6
Finanční ustanovení

1. Naplňování cílů Programu spolupráce bude probíhat s přihlédnutím k finančním možnostem smluvních stran a v souladu s právními předpisy platnými na území jejich států.

2. Vysílající smluvní strana zajistí osobám vysílaným podle tohoto Programu spolupráce uhrazení veškerých nákladů na mezinárodní cestovné do státu přijímající smluvní strany a zpět, včetně cestovních a pobytových nákladů (náklady na hotelové ubytování, stravné atd.) ve státě přijímající smluvní strany.

3. Vysílající smluvní strana zajistí osobám vysílaným podle tohoto Programu spolupráce uhrazení nákladů na sjednání zdravotního pojištění po dobu jejich pobytu na území státu přijímající smluvní strany, včetně zajištění úhrady nákladů spojených s repatriací nemocného, přičemž zdravotní péče bude vyslaným osobám poskytována v souladu s právními předpisy platnými na území státu přijímající smluvní strany.

Článek 7
Ochrana práv duševního vlastnictví

Ochrana práv duševního vlastnictví se bude řídit právními předpisy platnými ve státech smluvních stran a mezinárodními smlouvami, kterými jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Tento Program spolupráce může být měněn a doplňován pouze vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemnou formou.

2. Spory, které mohou vzniknout při provádění tohoto Programu spolupráce, budou řešeny jednáním mezi oběma smluvními stranami.

3. Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu, sjednává se na dobu čtyř (4) let a bude dále automaticky prodlužován vždy na dobu dalších dvou (2) let, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví nejpozději šest (6) měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

4. Činnosti zahájené podle tohoto Programu spolupráce během jeho platnosti budou dokončeny bez ohledu na ukončení jeho platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně diplomatickou cestou jinak.

Dáno v Praze dne 20. dubna 2012 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstva vědy a technologie
Za Úřad pro vědu a technologie Ministerstva vědy a technologie
Indické republiky
Arabinda Mitra v. r.
ředitel sekce mezinárodní dvoustranné spolupráce Úřadu pro vědu a technologie

E-shop

Pracovní právo pro praxi

Pracovní právo pro praxi

Kocourek, Dobřichovský - C. H. Beck

Publikace Pracovní právo pro praxi je zaměřena na přístup k řešení vybraných a nejčastěji se vyskytujících právních otázek (základní zásady, vztah ZPr a ObčZ, práva a povinnosti zaměstnanců, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody) spojených s aplikací zákoníku práce a ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Zvláštní soudní řízení

Zvláštní soudní řízení

JUDr. Miloslava Wipplingerová, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, JUDr. Kristýna Spurná - Wolters Kluwer, a. s.

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Problematika zvláštních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, 2. vydání

Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení. Příručka se zabývá problematikou bydlení v ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.