Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 23, ze dne 17. 4. 2012

43

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2009 byla v Praze podepsána Dohoda o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX dne 1. června 2009.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O ANTARKTICKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU CHILSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Chilské republiky (dále jen „smluvní strany“)

potvrzujíce svou snahu o posilování vzájemné bilaterální spolupráce a přátelských vazeb mezi oběma smluvními stranami,
berouce v úvahu Články II a III Smlouvy o Antarktidě a Článek VI Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, stejně jako doporučení (opatření, rozhodnutí a usnesení) poradních shromáždění ke Smlouvě o Antarktidě zdůrazňující velký význam mezinárodní spolupráce při provádění vědeckých aktivit v oblasti Antarktidy,
uvědomujíce si rostoucí význam Antarktidy pro vědecký výzkum, zejména v oblasti globálního životního prostředí, a vědomy si nutnosti minimálního dopadu těchto vědeckých aktivit na životní prostředí antarktické oblasti a závislé a přidružené ekosystémy,
berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství a vědě a jiných oblastech podepsanou 22. dubna 1994 v Santiago de Chile,

se dohodly takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou vyvíjet maximální úsilí při realizaci společných aktivit s cílem využít možností spolupráce, které skýtá Smlouva o Antarktidě a Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, k optimalizaci odpovídajících lidských a materiálních zdrojů, a budou usilovat o zamezování duplicit v záležitostech zaměřených na zkvalitňování mezioborové výzkumné práce, která se bude rozvíjet mezi příslušnými antarktickými vědeckými komunitami.

2. Smluvní strany budou průběžně hodnotit provádění této Dohody se zřetelem na její přínos a možnosti jejího zkvalitňování.

Článek II

Smluvní strany budou v rámci Smlouvy o Antarktidě spolupracovat zejména v následujících oblastech:

a)   příprava společných vědeckých a technických projektů v souladu s cíli příslušných národních antarktických aktivit,
b)   výměna informací v oblasti společného zájmu, zejména o možném dopadu činností, které vykonávají na svých antarktických stanicích, nebo o vlivu jiných projektů realizovaných v rámci Smlouvy o Antarktidě na prostředí Antarktidy a její závislé a přidružené ekosystémy,
c)   podpora vzdělávání a odborné přípravy lidských zdrojů prostřednictvím výměny expertů, vědeckého, logistického a technického personálu, vzdělávacích kurzů a akademických činností v příslušných institucích obou smluvních stran,
d)   usnadňování dopravy, ubytování, přepravy a dalších logistických aklivit v souvislosti s příslušnými národními aktivitami v oblasti Antarktidy, a to podle svých možností.

Článek III

Orgány pověřenými koordinací spolupráce upravené touto Dohodou jsou:

na české straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
na chilské straně Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím/zastoupené Chilského antarktického institutu.

Článek IV

Pověřené orgány vyvinou maximální úsilí za účelem:

a)   vývoje a koordinace společných projektů v oblasti vědeckého, lékařského a technologického výzkumu na základě této Dohody,
b)   vytvoření systému výměny informací v otázkách vědeckotechnického charakteru a logistické podpory,
c)   sdílení informací potřebných pro plánování a rozvoj činností v rámci Smlouvy o Antarktidě, které budou mít kromě jiného za cíl chránit antarktické životní prostředí a jeho závislé a přidružené ekosystémy, včetně výměny informací na mezinárodních fórech při respektování individuálních zájmů svých smluvních stran,
d)   účasti na příslušných expedicích, projektech a vzdělávacích programech s antarktickou tématikou v souladu s dohodnutými postupy,
e)   spolupráce ve výzkumu v oblasti společného zájmu obou smluvních stran v oborech, jako například fyzika atmosféry, kosmické záření, meteorologie, geologie, geofyzika, paleontologie, mořská a zemská ekologie, glaciologie, biologie a lékařské vědy, s důrazem na odhalování změn globálního významu, které lze pozorovat v Antarktidě, jakož i sledování a monitorování těchto změn,
f)   výměny poznatků a zkušeností v oblasti vývoje lidského osídlení a ekologického dopadu lidské činnosti, včetně vlivů antarktické turistiky.

Článek V

Pokud nebude dohodnuto v konkrétním případě jinak, výdaje vzniklé v souvislosti s realizací výše uvedených aktivit ponese smluvní strana, které vzniknou. Úhrada nákladů, které vzniknou příslušným institucím, jež se zapojí do aktivit vyplývajících ze spolupráce upravené touto Dohodou, se realizuje v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

Článek VI

V duchu Mezinárodního polárního roku (2007-2008) a s ohledem na programy antarktické spolupráce, které podporuje Česká republika a Chilská republika společně s ostatními zeměmi, prozkoumají pověřené orgány možnosti rozšiřování vzájemné spolupráce v rámci nových vícestranných programů. Za tímto účelem budou vyhledávat další mezinárodní zdroje financování s cílem zajistit potřebné lidské zdroje a nezbytné logistické záležitosti.

Článek VII

Pověřené orgány posoudí na začátku každé antarktické sezóny aktuální podmínky za účelem usnadňování a optimalizace aktivit směřujících k cílům uvedeným v článcích II a IV této Dohody.

Článek VIII

Rozpory vzniklé při výkladu a provádění této Dohody, které nemohou být vyřešeny pověřenými orgány, budou řešeny jednáním smluvních stran.

Článek IX

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými nótami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

Článek X

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončením platnosti této Dohody nebudou dotčeny aktivity započaté na jejím základě během její platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.Dáno v Praze dne 14. května 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Jan Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Za vládu Chilské republiky
Mariano Fernández v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou, 3. vydání

JUDr. Helena Kučerová, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu, založený především na praktických zkušenostech autorky a na pečlivě vybrané judikatuře k titulnímu zákonu a předpisům souvisejícím, pojatý zejména z ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník - náhrada škody

Nový občanský zákoník - náhrada škody

JUDr. Petr Novotný, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Eva Zahořová, LL.M., Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Mgr. Michal Králík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se společnou věcí, převodů spoluvlastnického podílu, zrušení spoluvlastnictví a ...

Cena: 1 540 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.