Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 23, ze dne 17. 4. 2012

43

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. května 2009 byla v Praze podepsána Dohoda o antarktické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IX dne 1. června 2009.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
O ANTARKTICKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU CHILSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Chilské republiky (dále jen „smluvní strany“)

potvrzujíce svou snahu o posilování vzájemné bilaterální spolupráce a přátelských vazeb mezi oběma smluvními stranami,
berouce v úvahu Články II a III Smlouvy o Antarktidě a Článek VI Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, stejně jako doporučení (opatření, rozhodnutí a usnesení) poradních shromáždění ke Smlouvě o Antarktidě zdůrazňující velký význam mezinárodní spolupráce při provádění vědeckých aktivit v oblasti Antarktidy,
uvědomujíce si rostoucí význam Antarktidy pro vědecký výzkum, zejména v oblasti globálního životního prostředí, a vědomy si nutnosti minimálního dopadu těchto vědeckých aktivit na životní prostředí antarktické oblasti a závislé a přidružené ekosystémy,
berouce v úvahu Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství a vědě a jiných oblastech podepsanou 22. dubna 1994 v Santiago de Chile,

se dohodly takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou vyvíjet maximální úsilí při realizaci společných aktivit s cílem využít možností spolupráce, které skýtá Smlouva o Antarktidě a Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, k optimalizaci odpovídajících lidských a materiálních zdrojů, a budou usilovat o zamezování duplicit v záležitostech zaměřených na zkvalitňování mezioborové výzkumné práce, která se bude rozvíjet mezi příslušnými antarktickými vědeckými komunitami.

2. Smluvní strany budou průběžně hodnotit provádění této Dohody se zřetelem na její přínos a možnosti jejího zkvalitňování.

Článek II

Smluvní strany budou v rámci Smlouvy o Antarktidě spolupracovat zejména v následujících oblastech:

a)   příprava společných vědeckých a technických projektů v souladu s cíli příslušných národních antarktických aktivit,
b)   výměna informací v oblasti společného zájmu, zejména o možném dopadu činností, které vykonávají na svých antarktických stanicích, nebo o vlivu jiných projektů realizovaných v rámci Smlouvy o Antarktidě na prostředí Antarktidy a její závislé a přidružené ekosystémy,
c)   podpora vzdělávání a odborné přípravy lidských zdrojů prostřednictvím výměny expertů, vědeckého, logistického a technického personálu, vzdělávacích kurzů a akademických činností v příslušných institucích obou smluvních stran,
d)   usnadňování dopravy, ubytování, přepravy a dalších logistických aklivit v souvislosti s příslušnými národními aktivitami v oblasti Antarktidy, a to podle svých možností.

Článek III

Orgány pověřenými koordinací spolupráce upravené touto Dohodou jsou:

na české straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
na chilské straně Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím/zastoupené Chilského antarktického institutu.

Článek IV

Pověřené orgány vyvinou maximální úsilí za účelem:

a)   vývoje a koordinace společných projektů v oblasti vědeckého, lékařského a technologického výzkumu na základě této Dohody,
b)   vytvoření systému výměny informací v otázkách vědeckotechnického charakteru a logistické podpory,
c)   sdílení informací potřebných pro plánování a rozvoj činností v rámci Smlouvy o Antarktidě, které budou mít kromě jiného za cíl chránit antarktické životní prostředí a jeho závislé a přidružené ekosystémy, včetně výměny informací na mezinárodních fórech při respektování individuálních zájmů svých smluvních stran,
d)   účasti na příslušných expedicích, projektech a vzdělávacích programech s antarktickou tématikou v souladu s dohodnutými postupy,
e)   spolupráce ve výzkumu v oblasti společného zájmu obou smluvních stran v oborech, jako například fyzika atmosféry, kosmické záření, meteorologie, geologie, geofyzika, paleontologie, mořská a zemská ekologie, glaciologie, biologie a lékařské vědy, s důrazem na odhalování změn globálního významu, které lze pozorovat v Antarktidě, jakož i sledování a monitorování těchto změn,
f)   výměny poznatků a zkušeností v oblasti vývoje lidského osídlení a ekologického dopadu lidské činnosti, včetně vlivů antarktické turistiky.

Článek V

Pokud nebude dohodnuto v konkrétním případě jinak, výdaje vzniklé v souvislosti s realizací výše uvedených aktivit ponese smluvní strana, které vzniknou. Úhrada nákladů, které vzniknou příslušným institucím, jež se zapojí do aktivit vyplývajících ze spolupráce upravené touto Dohodou, se realizuje v souladu s právními předpisy států smluvních stran.

Článek VI

V duchu Mezinárodního polárního roku (2007-2008) a s ohledem na programy antarktické spolupráce, které podporuje Česká republika a Chilská republika společně s ostatními zeměmi, prozkoumají pověřené orgány možnosti rozšiřování vzájemné spolupráce v rámci nových vícestranných programů. Za tímto účelem budou vyhledávat další mezinárodní zdroje financování s cílem zajistit potřebné lidské zdroje a nezbytné logistické záležitosti.

Článek VII

Pověřené orgány posoudí na začátku každé antarktické sezóny aktuální podmínky za účelem usnadňování a optimalizace aktivit směřujících k cílům uvedeným v článcích II a IV této Dohody.

Článek VIII

Rozpory vzniklé při výkladu a provádění této Dohody, které nemohou být vyřešeny pověřenými orgány, budou řešeny jednáním smluvních stran.

Článek IX

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran, o němž se smluvní strany informují diplomatickými nótami. V platnost vstoupí dnem doručení pozdější z takových nót druhé smluvní straně.

Článek X

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji však může písemně vypovědět diplomatickou cestou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Ukončením platnosti této Dohody nebudou dotčeny aktivity započaté na jejím základě během její platnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.Dáno v Praze dne 14. května 2009 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, španělském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za vládu České republiky
PhDr. Jan Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Za vládu Chilské republiky
Mariano Fernández v. r.
ministr zahraničních věcí

E-shop

ÚZ č. 1197 - Energetika

ÚZ č. 1197 - Energetika

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje tři nosné zákony z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, z nichž některé byly od minulého vydání změněny, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Investiční služby v právní teorii a praxi

Investiční služby v právní teorii a praxi

Martin Hobza - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních teoretických východisek autor nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při praktické aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování, resp. poskytování ...

Cena: 240 KčKOUPIT

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

ÚZ č. 1238 - Zdravotní služby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 3 novelizovaných zákonů k danému tématu: zákon o specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě a zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zásadními změnami byl dotčen zákon o specifických zdravotních ...

Cena: 117 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.