Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 29/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 17, ze dne 22. 3. 2012

29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2011 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2015.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ujednání
mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny
o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny (dále jen „smluvní strany“), za účelem rozvoje a prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti školství a vědy, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o důležitých změnách týkajících se jejich vzdělávacích systémů, zejména pak o změnách právních předpisů v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství, o učebních osnovách, učebních plánech a studijních programech, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.

Článek 2

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a veřejného vysokého školství.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentující historii, kulturu a zeměpis států smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou v rámci svých finančních prostředků a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podporovat a podněcovat:

a)   výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b)   účast žáků a studentů v soutěžích, olympiádách a dalších akcích vědeckého, uměleckého a sportovního charakteru,
c)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a navazování přímých kontaktů mezi vysokými školami a dalšími vzdělávacími, vědeckými a výzkumnými institucemi v České republice a na Ukrajině v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek 6

V zájmu uspokojování potřeb české národnostní menšiny na Ukrajině a ukrajinské národnostní menšiny v České republice smluvní strany budou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy podporovat výuku mateřského jazyka a činnost krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavku smluvní strany zváží druhá smluvní strana možnost vyslání lektora českého jazyka a literatury potažmo ukrajinského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany si mohou vyměňovat každoročně maximálně 2 odborníky z oblasti školství na celkovou dobu 10 dnů k výměně zkušeností a projednání realizace tohoto Ujednání.

Vysílající smluvní strana v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy uhradí veškeré náklady související se zahraniční pracovní cestou odborníků vyslaných na základě tohoto článku Ujednání.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměny vysokoškolských pedagogů ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 2 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne 1 měsíc.

Článek 10

Smluvní strany, vedeny zásadou reciprocity, budou každoročně podporovat výměny studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných státními vysokými školami na Ukrajině ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 27 měsíců. Délka jednotlivého studijního pobytu může trvat v rozmezí minimálně 2 a maximálně 9 měsíců.

Článek 11

Za účelem podpory studia a prohloubení znalosti jazyka a kultury státu druhé smluvní strany se smluvní strany budou v lednu každého kalendářního roku v rámci svých rozpočtových možností a při zachování zásady reciprocity vzájemně informovat o nabídce 4 míst na Letní škole slovanských studií organizované v České republice a 4 míst na letních kurzech ukrajinského jazyka a literatury pořádaných na Ukrajině.

Podmínky účasti studentů a pedagogů na letních kurzech českého potažmo ukrajinského jazyka a literatury budou upraveny samostatně a dojednány písemně diplomatickou cestou, výměnou nót.

Článek 12

Cestovní náklady do země přijímající smluvní strany a zpět (mezinárodní cestovné) osob vyslaných na základě tohoto Ujednání hradí vysílající smluvní strana v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu.

Článek 13

1. Činnost lektorů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá vnitrostátním právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

2. Rovněž odměňování lektorů podléhá vnitrostátním právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

3. Nominace nových lektorů a prodlužování pobytu stávajících lektorů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. března každého kalendářního roku.

Článek 14

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článku 9 tohoto Ujednání včetně vyplněných dotazníků přijímající smluvní strany a návrhu programu jejich pobytu alespoň 2 měsíce před navrhovaným datem zahájení pobytu.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím kandidátů nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu.

3. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum a způsob příjezdu kandidátů alespoň 2 týdny před zahájením pobytu.

Článek 15

Osobám přijatým na základě článku 9 tohoto Ujednání v souladu s vnitrostátními právními předpisy svého státu

česká strana jako strana přijímající

a)   poskytne stravné a kapesné;
b)   zajistí a uhradí odpovídající ubytování;

ukrajinská strana jako strana přijímající

a)   poskytne mzdu;
b)   zajistí bezplatné ubytování v zařízení hotelového typu.

Článek 16

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 10 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované na formulářích přijímající smluvní strany a doklad o odpovídajícím dosaženém stupni vzdělání, do 31. března daného kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana informuje o přijetí kandidátů nominovaných podle článku 10 tohoto Ujednání nejpozději do 30. června daného kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana bude o příjezdu kandidátů informovat přijímající smluvní stranu nejpozději 2 týdny před zahájením studijního pobytu.

4. Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 17

Osobám přijatým na základě článku 10 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   bezplatné studium na veřejných vysokých školách v České republice a na státních vysokých školách na Ukrajině,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne stipendium podle platných právních předpisů svého státu.

Článek 18

1. Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů na základě článku 11 tohoto Ujednání včetně materiálů obsahujících údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany nejpozději do 31. března daného kalendářního roku.

2. Přijímající smluvní strana oznámí vysílající smluvní straně svůj souhlas s přijetím nominovaných osob nejpozději do 20. června daného kalendářního roku.

3. Vysílající smluvní strana podá přijímající smluvní straně zprávu o příjezdu přijatých osob alespoň 2 týdny před začátkem studijního pobytu.

Článek 19

Smluvní strany budou informovat účastníky vysílané na základě tohoto Ujednání o tom, že v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nenesou odpovědnost za sjednání a úhradu cestovního zdravotního pojištění osob vysílaných do státu druhé smluvní strany na základě tohoto Ujednání na dobu jejich pobytu ve státě přijímající smluvní strany včetně pojištění nákladů repatriace.

Článek 20

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších činností, na nichž se smluvní strany dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 21

Toto Ujednání může být měněno a doplňováno vzájemnou dohodou smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny písemně diplomatickou cestou.

Článek 22

1. Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2015. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

2. Programy a činnosti zahájené na základě tohoto Ujednání v době jeho platnosti budou pokračovat bez ohledu na ukončení platnosti tohoto Ujednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dáno v Praze dne 19. prosince 2011 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc, v. r.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství a vědy,mládeže a tělovýchovy Ukrajiny
Dmytro Tabachnyk v. r.
ministr školství a vědy, mládeže a tělovýchovy

E-shop

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace

Vendula Záhumenská, Jaroslav Benák - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace analyzuje veškerou dostupnou judikaturu Nejvyššího správního soudu ve věcech soudní kontroly územně plánovací dokumentace. Na základě judikatury tak autoři vymezují limity přístupu k soudu v těchto ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

Kompendium judikatury - Odpovědnost soudního exekutora za škodu

JUDr. Blanak Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

První díl rozsáhlého pětisvazkového otevřeného souboru exekuční judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné ...

Cena: 295 KčKOUPIT

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.