Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 2/2012 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2012, částka 1, ze dne 6. 1. 2012

2

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. října 2011 byl v Praze podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Bulharské republiky na léta 2012, 2013 a 2014.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 19 dnem podpisu.

České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

PROGRAM KULTURNÍ SPOLUPRÁCE
MEZI
MINISTERSTVEM KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVEM KULTURY BULHARSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2012, 2013 A 2014

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Bulharské republiky

(dále jako „strany“),

vedeny snahou rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti kultury,

přesvědčeny, že kulturní spolupráce mezi stranami bude hrát důležitou roli v upevňování

vztahů mezi občany obou zemí,

se dohodly takto:

I. KULTURA, UMĚNÍ, KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Článek 1

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi institucemi, profesními organizacemi a svazy v oblasti kultury a umění.

Strany budou v zájmu principů Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO, 2005) podporovat veškeré formy spolupráce, na nichž mají společný zájem a které přispívají k posilování kultury obou zemí.

Článek 2

Strany budou podporovat společnou účast na hudebních, tanečních a divadelních festivalech, mezinárodních uměleckých výstavách, mezinárodních setkáních a soutěžích i ostatních nekomerčních akcích organizovaných některou z nich.

Strany se budou vzájemně informovat o podmínkách, termínech konání a programech výše uvedených kulturních akcí.

Pořadatelé těchto akcí dohodnou podrobnosti týkající se výměny přímo s pozvanými soubory či umělci.

Článek 3

Strany budou podporovat rozvoj přímé spolupráce mezi galeriemi, muzei a dalšími institucemi v oblasti výtvarného umění.

Strany budou podporovat výměnu výstav uměleckých děl ze sbírek muzeí a galerií.

Budou se vzájemně s dostatečným předstihem informovat o výstavních projektech a o možné spolupráci mezi muzei a galeriemi.

Všechny organizační a finanční podmínky budou dohodnuty přímo mezi případnými organizátory výstav.

Článek 4

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi hudebními institucemi včetně výměny odborníků, umělců a hudebních těles.

Článek 5

Strany budou podporovat přímou spolupráci v oblasti divadla, opery, baletu a tance.

Strany budou podporovat výměnu odborníků v divadelní a taneční oblasti za účelem navázání přímých kontaktů a seznámení se s divadelním a tanečním prostředím druhé země.

Článek 6

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a bulharskými institucemi zabývajícími se ochranou kulturního dědictví a historických památek, restaurováním a péčí o hmotné i nehmotné kulturní dědictví a rovněž podpoří výměnu informací, zkušeností a expertů na evidenci a digitalizaci kulturního dědictví.

Strany se budou vzájemně informovat o sympoziích, setkáních a konferencích v oblasti muzejnictví a ochrany památek.

Článek 7

Strany budou v rámci svých kompetencí přijímat opatření vedoucí k zamezení nezákonného dovozu a vývozu kulturních hodnot ve vlastnictví každé země a převodu vlastnictví kulturních hodnot každé země, a přijímat opatření vedoucí k jejich navracení, a to v souladu s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků z roku 1970.

II. LITERATURA, VYDAVATELSKÁ ČINNOST

Článek 8

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi autory a překladateli krásné literatury a jejich organizacemi a svazy.

Strany budou podporovat účast spisovatelů na mezinárodních literárních akcích pořádaných některou z nich.

Článek 9

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi českými a bulharskými nakladateli a dále překlady a vydávání významných literárních děl českých autorů v Bulharsku a bulharských autorů v České republice.

Strany budou podporovat účast nakladatelů na odborných nakladatelských akcích, mezinárodních knižních veletrzích a literárních festivalech pořádaných některou z nich.

Článek 10

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami a profesními svazy a organizacemi knihovníků.

III. KINEMATOGRAFIE

Článek 11

Obě strany budou podporovat spolupráci v oblasti kinematografie na základě přímých styků mezi příslušnými zainteresovanými institucemi a budou zvažovat možnosti koprodukce a společné realizace filmových projektů.

Obě strany budou podporovat výměnu filmových přehlídek a účast na mezinárodních filmových festivalech pořádaných některou z nich.

Strany budou podporovat přímou spolupráci mezi odbornými institucemi a svazy působícími v oblasti audiovizuálních médií, zejména mezi Národním filmovým archivem v Praze a Bulharskou národní filmovou knihovnou.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Výměnné návštěvy na základě tohoto Programu se budou řídit následným ustanovením:

Vysílající strana předá hostitelské straně diplomatickou cestou nejpozději dva měsíce před plánovaným termínem návštěvy tyto údaje:

a)   jména členů delegace a jejich životopisy;
b)   návrh programu návštěvy;
c)   termín a délku návštěvy.

Hostitelská strana potvrdí souhlas s návštěvou nejpozději měsíc před plánovaným dnem příjezdu.

Článek 13

Výměna umělců a výstav bude probíhat na základě samostatných dohod uzavřených přímo mezi pořádajícími institucemi.

Článek 14

Výměna u hudebních, divadelních, tanečních a filmových akcí bude probíhat na základě samostatných dohod uzavřených mezi pořádajícími institucemi.

V. FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Článek 15

Finanční zajištění při výměně osob a delegací bude toto:

a)   vysílající strana uhradí náklady na cestu do hlavního města státu přijímající strany a zpět;
b)   osoby, které se účastní výměny dle tohoto Programu, obdrží lékařskou péči dle právních předpisů hostitelské země a v rozsahu zdravotního pojištění hrazeného vysílající stranou, a to po dobu pobytu v hostitelské zemi. Poskytování věcných dávek, které se stanou nezbytnými ze zdravotního důvodu, se bude přednostně řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004, v platném znění, a nařízením (ES) 987/2009, v platném znění;
c)   přijímající strana uhradí náklady na ubytování, stravné a kapesné v souladu se svými platnými právními a finančními předpisy a vnitrostátní přepravu v souladu s programem návštěvy;
d)   přijímající strana uhradí náklady na tlumočení dohodnuté předem ve schváleném programu návštěvy.

Článek 16

Pořádání výstav:

Výstavy celostátního významu budou pořádány na základě zvláštních dohod sjednaných mezi pořádajícími institucemi obou stran.

Článek 17

Strany se dohodnou na podmínkách jednotlivých akcí realizovaných v rámci tohoto Programu.

Článek 18

V rámci kulturní výměny budou strany podporovat i jiné formy přímé spolupráce mezi podobnými kulturními institucemi, jež nejsou zahrnuty v tomto Programu a jež nejsou v rozporu s jeho cílem.

Článek 19

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2014. Platnost tohoto Programu bude automaticky prodloužena do data vstupu v platnost nového Programu spolupráce. Každá smluvní strana může písemně vypovědět tento Program spolupráce s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Praze dne 4. 10. 2011 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, bulharském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu má přednost anglické znění.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
MUDr. Jiří Besser v. r.
ministr kultury
Za Ministerstvo kultury
Bulharské republiky
Veždi Rašidov v. r.
ministr kultury

E-shop

Postupy účtování podle IFRS, IFRS Policies and Procedures

Postupy účtování podle IFRS, IFRS Policies and Procedures

Robert Mládek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Jak již z názvu vyplývá, zabývají se IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) primárně výstupem. Lidem zvyklým na účetní systém, který začíná vzorovou účtovou osnovou, pokračuje postupy účtování a končí finančními výkazy (jejichž vzhled a obsah přesně vymezuje), se systém ...

Cena: 540 KčKOUPIT

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace, 2. vydání

Ing. Jana Hinke, Ph.D., Ing. Mgr. Dana Bárková, Ph.D., Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D. - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely

Mgr. Jan Šarman, JUDr. Hana Šupáková - Wolters Kluwer, a. s.

Tento Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006. V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.