Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 91/2011 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2011, částka 47, ze dne 4. 10. 2011

91

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. listopadu 2006 byla v Athénách podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dne 3. března 2011.

Ke dni vstupu této Smlouvy v platnost pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Řeckou republikou Dohoda mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Národní organizací cestovního ruchu Řecka o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, podepsaná v Praze dne 27. března 1980.

České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU ŘECKÉ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Vláda České republiky a vláda Řecké republiky, dále jen „Smluvní strany“,

přejíce si upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi, jakož i podporovat spolupráci mezi jejich orgány cestovního ruchu za vzájemně výhodných podmínek,

uznávajíce důležitost cestovního ruchu pro podporu ekonomického rozvoje, vzájemného porozumění, přátelství a úzkých vztahů mezi národy,

na základě úplné rovnosti práv a vzájemných výhod,
se dohodly takto:

ČLÁNEK 1

Smluvní strany budou v rámci této Smlouvy a v souladu se svým právním řádem podporovat rozvoj a upevňování spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 2

Smluvní strany budou usilovat o usnadnění cestovního ruchu mezi svými zeměmi a budou podporovat spolupráci mezi svými podniky a organizacemi, jež působí v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 3

Za účelem lepšího obeznámení veřejnosti se státem druhé Smluvní strany, s jeho turistickými zajímavostmi a zvýšení bilaterální výměny v cestovním ruchu Smluvní strany budou podporovat vzájemnou propagaci cestovního ruchu prostřednictvím výměny informací a reklamních a jiných propagačních materiálů. Za tímto účelem rovněž přezkoumají možnost účasti na veletrzích cestovního ruchu, výstavách, seminářích a jiných akcích cestovního ruchu, konaných na území státu druhé Smluvní strany, a možnost pořádání seznamovacích cest pro pracovníky cestovního ruchu, novináře píšící cestopisy a jiné pracovníky masmédií.

ČLÁNEK 4

Smluvní strany si budou pravidelně poskytovat informace o pobídkách pro investice do cestovního ruchu poskytované na základě jejich právních předpisů, jakož i možnosti těchto investic existujících v každé z obou zemí.

ČLÁNEK 5

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a dokumentaci týkající se statistiky, legislativy, jakož i výzkumu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, a budou podporovat veškeré možné formy bilaterální spolupráce, se zvláštním důrazem na výměnu know-how a praktických zkušeností mezi organizacemi a institucemi svých zemí činnými v oblasti cestovního ruchu.

ČLÁNEK 6

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a dokumentaci v oblasti odborného vzdělávání personálu zaměstnaného v sektoru cestovního ruchu, vytvoří nezbytné podmínky a zváží veškeré možné formy spolupráce v této oblasti.

ČLÁNEK 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi svými cestovními kancelářemi za účelem získávání turistů a podpory cestovního ruchu z třetích zemí.

ČLÁNEK 8

Národní orgány cestovního ruchu obou zemí budou rozvíjet vzájemnou spolupráci v rámci Světové organizace cestovního ruchu, jakož i jiných mezinárodních organizací, jichž jsou obě země členy.

ČLÁNEK 9

S cílem realizace této Smlouvy prostřednictvím bilaterálních konzultací a prostřednictvím předkládání doporučení příslušným orgánům Smluvních stran bude pravidelně jednou za dva roky svolávána Společná komise sestávající z rovného počtu zmocněných zástupců Smluvních stran. Smluvní strany mohou vyzvat další zástupce a odborníky ze státního i soukromého sektoru cestovního ruchu, aby se těchto jednání zúčastnili.

Jednání této Společné komise se budou konat střídavě v každé z obou zemí, v době dohodnuté Smluvními stranami.

Každému jednání bude předsedat vedoucí delegace země, ve které se toto jednání bude konat.

ČLÁNEK 10

Tato Smlouva vstoupí v platnost dnem doručení posledního písemného oznámení diplomatickou cestou, potvrzujícího dokončení příslušných interních postupů každé Smluvní strany nezbytných pro vstup této Smlouvy v platnost.

ČLÁNEK 11

Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, přičemž každá za Smluvních stran může Smlouvu kdykoli písemně diplomatickou cestou vypovědět. V takovém případě Smlouva pozbývá platnosti šest měsíců po datu obdržení oznámení druhou Smluvní stranou.

Ukončení platnosti této Smlouvy však neovlivní dokončení projektů, programů a jakýchkoli jiných iniciativ realizovaných na základě této Smlouvy, jež nejsou zcela realizovány v době ukončení platnosti této Smlouvy, pokud Smluvní strany nerozhodnou jinak.

Vzniknou-li rozdíly ve výkladu a aplikaci Smlouvy, budou Smluvní strany usilovat o řešení prostřednictvím jednání.

ČLÁNEK 12

Ke dni vstupu této Smlouvy v platnost pozbude platnosti Smlouva uzavřená dne 27. března 1980 mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Národní organizací cestovního ruchu Řecka o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, jež zůstala v platnosti pro vztahy mezi Českou republikou a Řeckou republikou podle Dohody sjednané výměnou nót (30. srpna 1994, 3. října 1994) mezi Českou republikou a Řeckou republikou o sukcesi do bilaterálních smluv uzavřených mezi Československem a Řeckem.

Dáno v Athénách dne 22. listopadu 2006, ve dvou originálech, každý v českém, řeckém a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující znění anglické.

Za vládu České republiky
Mgr. Hana Mottlová v. r.
mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně
České republiky v Řecké republice
Za vládu Řecké republiky
Fani Palli-Petralia v. r.
ministryně cestovního ruchu
Řecké republiky

E-shop

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Zákon o významné tržní síle. Komentář

Kindl, Koudelka - C. H. Beck

První vydání komentáře k zákonu o významné tržní síle přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam pro dodavatelsko-odběratelské vztahy v potravinářském sektoru, vztahuje na většinu významných obchodních řetězců v ČR. Jedná se přitom o vůbec první komentář k danému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

Martina Küchlerová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá rozhodnutími předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů i Nejvyššího správního soudu. V ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.